Bavencio

Merck


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C31 (Avelumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Avelumab 20 mg, mannitol, eddiksyre, polysorbat 20, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Metastatisk merkelcellekarsinom (MCC): Monoterapi hos voksne med MCC. Avansert nyrecellekarsinom (RCC): I kombinasjon med aksitinib som førstelinjebehandling hos voksne med RCC.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. protokollføres. Behandlingen skal initieres og overvåkes av lege med erfaring innen kreftbehandling. MCC: Anbefalt dose som monoterapi er 800 mg administrert i.v. over 60 minutter hver 2. uke. Administrering skal fortsette iht. anbefalt tidsplan frem til sykdomsprogresjon eller uakseptabel toksisitet. RCC: Anbefalt dose i kombinasjon med aksitinib er 800 mg administreret i.v. over 60 minutter hver 2. uke og aksitinib 5 mg oralt 2 ganger daglig (hver 12. time), med eller uten mat, til sykdomsprogresjon eller ualseptable toksisitet. Se preparatomtale for aksitinib for informasjon om dosering.
Premedisinering: Pasienten må premedisineres med et antihistamin og paracetamol før de 4 første infusjonene. Dersom 4. infusjon fullføres uten infusjonsrelaterte reaksjoner, kan premedisinering for etterfølgende doser administreres etter legens skjønn.
Behandlingsmodifikasjoner: Doseøkning eller dosereduksjon anbefales ikke. Det kan være nødvendig å utsette administreringen eller seponere preparatet basert på individuell sikkerhet og toleranse. Retningslinjer for utsettelse eller seponering:

Behandlingsrelaterte
bivirkninger

Alvorlighetsgrad1

Behandlingsmodifikasjon

Infusjonsrelaterte
reaksjoner

Grad 1

Reduser infusjonshastigheten med 50%.

Grad 2

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0‑1. Start infusjonen på nytt med 50% lavere hastighet.

Grad 3 eller 4

Seponer permanent.

Pneumonitt

Grad 2

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Grad 3 eller 4 eller
tilbakevendende grad 2

Seponer permanent.

Hepatitt
(avelumab i kombinasjon med aksitinib, se nedenfor)

ASAT/ALAT >3 og opptil
5 × øvre normalverdi (ULN)
eller total bilirubin >1,5 og
opptil 3 × ULN

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

ASAT/ALAT >5 × ULN
eller total bilirubin >3 × ULN

Seponer permanent.

Kolitt

Grad 2 eller 3 kolitt eller diaré

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Grad 4 kolitt eller diaré eller
tilbakevendende grad 3 kolitt

Seponer permanent.

Pankreatitt

Mistenkt pankreatitt

Vent

 

Bekreftet pankreatitt

Seponer permanent

Myokarditt

Mistenkt myokarditt

Vent

 

Bekreftet myokarditt

Seponer permanent

Endokrinopatier
(hypotyreose, hypertyreose,
binyreinsuffisiens,
hyperglykemi)

Grad 3 eller 4 

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Nefritt og nedsatt
nyrefunksjon

Serumkreatinin >1,5 og opptil
6 × ULN

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.

Serumkreatinin >6 × ULN

Seponer permanent.

Andre immunrelaterte
bivirkninger (inkl.
myositt, nedsatt hypofysefunksjon, uveitt,
myasthenia gravis,
myastenisk syndrom,
Guillain‑Barrés
syndrom)

For enten:
Grad 2 eller 3 kliniske symptomer
på en immunrelatert bivirkning
som ikke er beskrevet ovenfor.
For enten:
- Livstruende eller grad 4 bivirkninger (bortsett fra
endokrinopatier som er kontrollert med hormonerstatning)
- Tilbakevendende grad 3 immunrelaterte bivirkninger
- Nødvendig med minst 10 mg prednisolon eller tilsv. pr. dag i >12 uker
- Vedvarende grad 2 eller 3 
immunmedierte bivirkninger som varer i ≥12 uker

Vent til bivirkningen går tilbake til grad 0-1.


Seponer permanent.

1Toksisitetsgradering iht. NCI-CTCAE v4.03.
Behandlingsmodifikasjoner ved samtidig bruk med aksitinib: Hvis ALAT eller ASAT er ≥3 × ULN, men <5 ×ULN eller total bilirubin er ≥1,5 × ULN, men <3 × ULN, skal det ventes med både avelumab og aksitinib til disse bivirkningene går tilbake til grad 0-1. Vedvarer det >5 dager, skal det vurderes behandling med kortikosteroider med prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping. Reintroduksjon med avelumab eller aksitinib, eller sekvensiell reintroduksjon med både avelumab og akisitinib etter bedring bør vurderes. Dosereduksjon iht. preparatomtalen for aksitinib bør vurderes dersom aksitinib reintroduseres. Hvis ALAT eller ASAT er ≥5 × ULN eller >3 × ULN samtidig med total bilirubin ≥2 × ULN eller total bilirubin ≥3 × ULN, bør både avelumab og aksitinib seponeres permanent og behandling med kortikosteroider vurderes. Dosejustering av aksitinib: Se preparatomtalen for aksitinib.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt leverfunksjon. Data mangler ved moderat eller alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. Data mangler ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Hvis nedkjølt, la hetteglassene og/eller de i.v. posene nå romtemperatur før bruk. Fortynnes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske eller med natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%) injeksjonsvæske. Fortynnet oppløsning skal ikke fryses eller ristes. Se pakningsvedlegg eller SPC for ytterligere informasjon.
Administrering: Kun til i.v. infusjon. Administreres ved bruk av et sterilt, ikke‑pyrogent, lavt proteinbindende 0,2 µm in‑line- eller tilleggsfilter. Skal ikke administreres som i.v. trykk- eller bolusinjeksjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Infusjonsrelaterte reaksjoner: Kan være alvorlige. Pasienten skal overvåkes for symptomer på infusjonsrelaterte reaksjoner inkl. feber, erytem, frysninger, hypotensjon, dyspné, hvesende pust, ryggsmerter, abdominalsmerter og urticaria. Ved grad 3 eller 4 skal infusjonen stoppes og preparatet seponeres permanent. Ved grad 1 skal infusjonshastigheten reduseres med 50%. Ved grad 2 skal infusjonen seponeres midlertidig inntil grad 1 eller til reaksjonen er borte, deretter skal infusjonen startes på nytt med en 50% langsommere infusjonshastighet. Ved tilbakefall av grad 1 eller 2 kan pasienten fortsette å motta avelumab under nøye overvåkning, etter hensiktsmessig endring av infusjonshastigheten og premedisinering med paracetamol og antihistamin. Immunrelaterte bivirkninger: De fleste immunrelaterte bivirkninger er reversible og kan håndteres med midlertidig eller permanent seponering, administrering av kortikosteroider og/eller støttebehandling. Ved mistanke om immunrelaterte bivirkninger skal en adekvat evaluering gjennomføres for å bekrefte etiologi eller utelukke andre årsaker. Basert på alvorlighetsgraden av bivirkningen skal avelumab tilbakeholdes og kortikosteroider administreres. Ved bruk av kortikosteroider for å behandle en bivirkning, skal en nedtrappingsperiode på minst 1 måned innledes ved bedring. For pasienter som ikke kan kontrolleres ved bruk av kortikosteroider, kan andre systemiske immunsuppressiver vurderes. Immunrelatert pneumonitt: Kan forekomme. Dødsfall er rapportert. Pasienten skal overvåkes for symptomer på immunrelatert pneumonitt, og andre årsaker enn immunrelatert pneumonitt skal utelukkes. Mistenkt pneumonitt skal bekreftes med røntgen. Kortikosteroider skal administreres for grad ≥2‑hendelser (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Fortsatt behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 inntil bedring og seponeres permanent ved grad 3, grad 4 eller tilbakevendende grad 2. Immunrelatert hepatitt: Kan forekomme. Dødsfall er rapportert. Pasienten skal overvåkes for endringer i leverfunksjon og symptomer, og andre årsaker skal utelukkes. Kortikosteroider skal administreres for grad ≥2‑hendelser (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 inntil bedring og seponeres permanent ved grad 3 eller 4. Immunrelatert kolitt: Er rapportert. Pasienten skal overvåkes for symptomer, og andre årsaker skal utelukkes. Kortikosteroider skal administreres for grad ≥2‑hendelser (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 eller 3 inntil bedring, og seponeres permanent ved grad 4 eller tilbakevendende grad 3. Immunrelatert pankreatitt: Er rapportert. Dødsfall er rapportert i kombinasjon med aksitinib. Pasienten skal overvåkes for symptomer. Hos symptomatiske pasienter skal gastroenterolog konsulteres og laboratorieundersøkelser gjennomføres (inkl. bildediagnostikk) for å sikre igangsetting av passende tiltak på et tidlig tidspunkt. Kortikosteroider skal administreres (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Ved mistanke om immunrelatert pankreatitt skal behandling med avelumab utsettes. Seponeres permanent hvis immunrelatert pankreatitt bekreftes. Immunrelatert myokarditt: Er rapportert. Dødsfall er rapportert i kombinasjon med aksitinib. Pasienten skal skal overvåkes for symptomer. Hos symptomatiske pasienter skal kardiolog konsulteres og laboratorieundersøkelser gjennomføres for å sikre igangsetting av passende tiltak på et tidlig tidspunkt. Kortikosteroider skal administreres (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid). Hvis det ikke observeres bedring innen 24 timer, skal ytterligere immunsuppresjon (f.eks. mykofenolat, infliksimab, antitymocyttglobulin) vurderes. Ved mistanke om immunrelatert myokarditt skal behandling med avelumab utsettes. Seponeres permanent hvis immunrelatert myokarditt bekreftes. Immunrelaterte endokrinopatier: Immunrelaterte forstyrrelser i skjoldkjertelen, immunrelatert binyreinsuffisiens og diabetes mellitus type 1 er rapportert. Pasienten skal overvåkes for kliniske symptomer på endokrinopatier. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 3 eller 4 endokrinopatier inntil bedring. Skjoldkjertelforstyrrelser (hypotyreose/hypertyreose): Kan forekomme når som helst under behandling. Pasienten skal overvåkes for endringer i skjoldkjertelfunksjonen (ved oppstart, periodevis under behandlingen og ved behov basert på klinisk evaluering) og for symptomer på forstyrrelser i skjoldkjertelen. Hypotyreose skal behandles med substitusjonsbehandling og hypertyreose med antithyreoideapreparater, etter behov. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 3 eller 4 skjoldkjertelforstyrrelser. Binyreinsuffisiens: Pasienten skal overvåkes for symptomer under og etter behandling. Kortikosteroider skal administreres (1-2 mg/kg/dag prednisolon i.v. eller oralt) for grad ≥3 binyreinsuffisiens etterfulgt av nedtrapping til en dose på ≤10 mg/dag. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 3 eller 4 binyreinsuffisiens. Diabetes mellitus type 1: Avelumab kan forårsake diabetes mellitus type 1, inkl. diabetisk ketoacidose. Pasienten skal overvåkes for hyperglykemi eller symptomer på diabetes. Start behandling med insulin for diabetes mellitus type 1. Videre behandling med avelumab skal utsettes, og antihyperglykemisk behandling gis ved grad ≥3 hyperglykemi. Behandling med avelumab skal gjenopptas når metabolsk kontroll er oppnådd med substitusjonsbehandling med insulin. Immunrelatert nefritt og nedsatt nyrefunksjon: Kan forekomme. Pasienten skal overvåkes for forhøyet serumkreatinin før og regelmessig under behandling. Kortikosteroider (innledende dose på 1-2 mg/kg/dag prednisolon eller tilsv., etterfulgt av nedtrapping av kortikosteroid) skal administreres ved nefritt grad ≥2. Videre behandling med avelumab skal utsettes ved grad 2 eller 3 nefritt, inntil bedring til grad ≤1 og seponeres permanent ved nefritt grad 4. Andre immunrelaterte bivirkninger: Myositt, nedsatt hypofysefunksjon, uveitt, myasthenia gravis, myastenisk syndrom og Guillain‑Barrés syndrom er rapportert. Ved mistenkte immunrelaterte bivirkninger må det sørges for adekvat evaluering for å bekrefte etiologien eller for å utelukke andre årsaker. Basert på alvorlighetsgraden av bivirkningen skal videre behandling med avelumab utsettes og kortikosteroider skal administreres. Avelumab skal gjenopptas når den immunrelaterte bivirkningen går tilbake til grad ≤1 etter en nedtrapping av kortikosteroid. Avelumab skal seponeres permanent for alle grad 3 som oppstår på nytt, og for grad 4. Levertoksisitet (ved kombinasjon med aksitinib): Er sett med høyere frekvens enn forventet av grad 3 og 4 av forhøyet ALAT og ASAT, sammenlignet med avelumab alene. Pasienten bør overvåkes hyppigere for endringer i leverfunksjon og symptomer ved kombinasjonsbehandlingen. Avelumab skal utsettes ved grad 2 levertoksisitet inntil bedring og seponeres permanent ved grad 3 eller 4 levertoksisitet. Kortikosteroider bør vurderes ved tilfeller av grad ≥2. Natriuminnhold: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Avelumab metaboliseres hovedsakelig gjennom katabolisme, og farmakokinetiske interaksjoner med andre legemidler forventes ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Kvinner i fertil alder frarådes å bli gravide, og skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst 1 måned etter siste dose. I murine dyremodeller er det vist at blokkering av PD-L1-signalveien forstyrrer toleransen til fosteret, og gir økt fosterdød. Fosterskader hos mennesker kan derfor ikke utelukkes, inkl. økt hyppighet av abort eller dødfødsel. Kan potensielt overføres fra mor til foster. Anbefales ikke under graviditet, hvis ikke den kliniske tilstanden gjør behandling nødvendig.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Antistoffer kan skilles ut i morsmelk, og risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Kvinner som ammer skal rådes til å ikke amme under behandlingen og i minst 1 måned etter siste dose.
Fertilitet: Ukjent effekt.

 

Bivirkninger

Avelumab er oftest assosiert med immunrelaterte bivirkninger. De fleste av disse, inkl. alvorlige reaksjoner, forsvinner etter egenet medisinsk behandling eller seponering.

Avelumab som monoterapi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi
VanligeLymfopeni
Mindre vanligeEeosinofili2, trombocytopeni
Endokrine
VanligeHypotyreoidisme1
Mindre vanligeAkutt binyrebarkinsuffisiens1, autoimmun hypotyreoidisme1, autoimmun tyreoiditt1, binyreinsuffisiens1, hypertyreoidisme1, hypopituitarisme1, tyreoiditt1
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeMunntørrhet
Mindre vanligeAutoimmun kolitt1, enterokolitt1, ileus, kolitt1
SjeldnePankreatitt
Generelle
Svært vanligeFatigue, feber, infusjonsrelatert reaksjon, perifert ødem
VanligeAsteni, frysninger, influensalignende sykdom
Mindre vanligeSystemisk inflammatorisk responssyndrom1
Hjerte
SjeldneMyokarditt1
Hud
VanligeKløe1, makulopapuløst utslett1, tørr hud, utslett1
Mindre vanligeDermatitt, eksem, eksfoliativ dermatitt, erytem1, erytematøst utslett1, erythema multiforme1, generalisert kløe1, generalisert utslett1, kløende utslett1, makuløst utslett1, papuløst utslett1, pemfigoid utslett1, psoriasis1
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet, overfølsomhet type I
Kar
VanligeHypertensjon, hypotensjon
Mindre vanligeFlushing
Lever/galle
Mindre vanligeAkutt leversvikt1, autoimmun hepatitt1, hepatitt1, leversvikt1
Luftveier
Svært vanligeDyspné, hoste
VanligePneumonitt1
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, ryggsmerter
VanligeMyalgi
Mindre vanligeMyositt1
Nevrologiske
VanligeHodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanligeGuillain-Barrés syndrom1, myastenisk syndrom2, myasthenia gravis2
Nyre/urinveier
Mindre vanligeTubulointerstitiell nefritt1
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
Mindre vanligeDiabetes mellitus1, inkl. type 11
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
VanligeØkt ALP, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Mindre vanligeØkt ALAT1, økt ASAT1, økt CK1, økte transaminaser1
Øye
Mindre vanligeUveitt1

Avelumab som monoterapi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleFatigue, feber, infusjonsrelatert reaksjon, perifert ødem
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, ryggsmerter
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt
Vanlige
Blod/lymfeLymfopeni
EndokrineHypotyreoidisme1
GastrointestinaleMunntørrhet
GenerelleAsteni, frysninger, influensalignende sykdom
HudKløe1, makulopapuløst utslett1, tørr hud, utslett1
KarHypertensjon, hypotensjon
LuftveierPneumonitt1
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeHodepine, perifer nevropati, svimmelhet
UndersøkelserØkt ALP, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT
Mindre vanlige
Blod/lymfeEeosinofili2, trombocytopeni
EndokrineAkutt binyrebarkinsuffisiens1, autoimmun hypotyreoidisme1, autoimmun tyreoiditt1, binyreinsuffisiens1, hypertyreoidisme1, hypopituitarisme1, tyreoiditt1
GastrointestinaleAutoimmun kolitt1, enterokolitt1, ileus, kolitt1
GenerelleSystemisk inflammatorisk responssyndrom1
HudDermatitt, eksem, eksfoliativ dermatitt, erytem1, erytematøst utslett1, erythema multiforme1, generalisert kløe1, generalisert utslett1, kløende utslett1, makuløst utslett1, papuløst utslett1, pemfigoid utslett1, psoriasis1
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet, overfølsomhet type I
KarFlushing
Lever/galleAkutt leversvikt1, autoimmun hepatitt1, hepatitt1, leversvikt1
Muskel-skjelettsystemetMyositt1
NevrologiskeGuillain-Barrés syndrom1, myastenisk syndrom2, myasthenia gravis2
Nyre/urinveierTubulointerstitiell nefritt1
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus1, inkl. type 11
UndersøkelserØkt ALAT1, økt ASAT1, økt CK1, økte transaminaser1
ØyeUveitt1
Sjeldne
GastrointestinalePankreatitt
HjerteMyokarditt1

1Immunrelatert bivirkning basert på medisinsk evaluering.

2Estimert frekvens

Avelumab i kombinasjon med aksitinib

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi, trombocytopeni
Mindre vanligeEosinofili, lymfopeni
Endokrine
Svært vanligeHypopituitarisme
VanligeBinyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, tyreoiditt
Mindre vanligeAutoimmun tyreoiditt, hypofysitt
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeKolitt, munntørrhet
Mindre vanligeAutoimmun kolitt, autoimmun pankreatitt, enterokolitt, ileus, nekrotiserende pankreatitt
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue, feber, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon
VanligeInfluensalignende sykdom, perifert ødem
Hjerte
Mindre vanligeMyokarditt
Hud
Svært vanligeKløe, utslett
VanligeAkneiform dermatitt, dermatitt, eksem, erytem, erytematøst utslett, generalisert kløe, generalisert utslett, kløende utslett, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett
Mindre vanligeErythema multiforme, legemiddelutslett, psoriasis
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanligePustuløst utslett
Kar
Svært vanligeHypertensjon
VanligeFlushing, hypotensjon
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjon
Mindre vanligeHepatitt, hepatotoksisitet, immunmediert hepatitt, leversykdom
Luftveier
Svært vanligeDysfoni, dyspné, hoste
VanligePneumonitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligePerifer nevropati
Mindre vanligeMyastenisk syndrom, myasthenia gravis
Nyre/urinveier
VanligeAkutt nyreskade
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert appetitt
VanligeHyperglykemi
Mindre vanligeDiabetes mellitus, inkl. type 1
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt, økt ALAT, økt ASAT
VanligeRedusert TSH i blod, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT, økte transaminaser
Mindre vanligeØkt leverfunksjonstest

Avelumab i kombinasjon med aksitinib

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
EndokrineHypopituitarisme
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast
GenerelleAsteni, fatigue, feber, frysninger, infusjonsrelatert reaksjon
HudKløe, utslett
KarHypertensjon
LuftveierDysfoni, dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserRedusert vekt, økt ALAT, økt ASAT
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, trombocytopeni
EndokrineBinyreinsuffisiens, hypertyreoidisme, tyreoiditt
GastrointestinaleKolitt, munntørrhet
GenerelleInfluensalignende sykdom, perifert ødem
HudAkneiform dermatitt, dermatitt, eksem, erytem, erytematøst utslett, generalisert kløe, generalisert utslett, kløende utslett, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarFlushing, hypotensjon
Lever/galleUnormal leverfunksjon
LuftveierPneumonitt
NevrologiskePerifer nevropati
Nyre/urinveierAkutt nyreskade
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
UndersøkelserRedusert TSH i blod, økt CK, økt alkalisk fosfatase i blod, økt amylase, økt kreatinin i blod, økt lipase, økt γ-GT, økte transaminaser
Mindre vanlige
Blod/lymfeEosinofili, lymfopeni
EndokrineAutoimmun tyreoiditt, hypofysitt
GastrointestinaleAutoimmun kolitt, autoimmun pankreatitt, enterokolitt, ileus, nekrotiserende pankreatitt
HjerteMyokarditt
HudErythema multiforme, legemiddelutslett, psoriasis
InfeksiøsePustuløst utslett
Lever/galleHepatitt, hepatotoksisitet, immunmediert hepatitt, leversykdom
NevrologiskeMyastenisk syndrom, myasthenia gravis
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus, inkl. type 1
UndersøkelserØkt leverfunksjonstest

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Pasienten skal overvåkes nøye for symptomer på bivirkninger. Behandlingen skal rettes mot håndtering av symptomer.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Humant immunglobulin (IgG1) monoklonalt antistoff rettet mot programmert celledød‑ligand‑1 (PD-L1). Avelumab binder PD-L1 og blokkerer interaksjonen mellom PD-L1 og reseptorene for programmert celledød‑1 (PD-1) og B7-1. Dette fjerner de suppressive effektene av PD-L1 på cytotoksisk CD8+ T‑celler og potenserer antitumor T‑cellerespons. Induserer naturlige drepeceller (NK)-cellemediert direkte tumorcellenedbrytning via antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC).
Fordeling: Vdss 4,72 liter.
Halveringstid: 6,1 dager ved anbefalt dose.

Oppbevaring og holdbarhet

Før fortynning: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter åpning og fortynning: Bør av mikrobiologiske hensyn brukes umiddelbart. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid og oppbevaringsforhold brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Bavencio, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/ml10 ml (hettegl.)
477913
-
-
11541,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.09.2020