Solvipect comp.

Takeda


Ekspektorerende og hostedempende middel.

R05F A02 (Etylmorfin, Guaifenesin)MIKSTUR, oppløsning: 1 ml inneh.: Etylmorfinhydroklorid 2,5 mg, guaifenesin 5 mg, sorbitol, lakrisekstrakt, polysorbat 20, etanol, hydroksyetylcellulose, natriumcyklamat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, dinatriumfosfatdodekahydrat, glyserol, anisolje, metylparahydroksybenzoat (E 218), renset vann. Lakrissmak.


Indikasjoner

Luftveisirritasjoner og tørrhoste ved infeksjoner i de øvre luftveier.

Dosering

Voksne: 5-10 ml 2-3 ganger daglig.
Barn 14-18 år: 5 ml 2-3 ganger daglig.
Barn 10-14 år: 2,5-5 ml 2-3 ganger daglig.
Barn 6-10 år: 2,5 ml 2-3 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn <6 år: Bruk bør unngås pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Det er også rapportert om hudreaksjoner (f.eks. utslett og kløe), overfølsomhetsreaksjoner, diaré og respirasjonssvikt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet ved obstruktiv lungesykdom. Langvarig bruk kan føre til avhengighet. Samtidig bruk av sedativa (benzodiazepiner e.l.) kan resultere i sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Samtidig forskrivning bør derfor være reservert for pasienter hvor alternativ behandling ikke er mulig. Hvis det besluttes å forskrive sedativa samtidig, skal laveste effektive dose brukes, og behandlingsvarigheten være så kort som mulig. Pasienten bør følges nøye for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Det anbefales på det sterkeste å informere pasient/omsorgspersoner om disse symptomene. Bruk bør unngås hos barn <6 år, se Dosering. Inneholder sorbitol og bør ikke tas ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder ca. 4% etanol, som er skadelig for personer med alkoholproblemer. Dette bør også tas hensyn til hos gravide, ammende, barn og høyrisikogrupper som pasienter med leversykdom og epilepsi. Inneholder metylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (mulig forsinkede), og i sjeldne tilfeller bronkospasme. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan gi tretthet og nedsatt reaksjonsevne, og kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Etylmorfin: Gir økt effekt av andre CNS-depressive substanser. Samtidig bruk av opioider og sedativa øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død, se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerheten ved bruk under graviditet er ikke klarlagt da erfaring fra mennesker er utilstrekkelig. Pga. risiko for påvirkning (tilvenning) av barnet bør etylmorfin bare brukes i terapeutiske doser over korte perioder. Preparatet skal ikke brukes under graviditet hvis ikke kvinnens kliniske tilstand gjør behandlingen nødvendig.
Amming: Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon om utskillelse av etylmorfin i morsmelk. Guaifenesin utskilles i små mengder. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes ved amming annet enn i en kort periode.

 

Bivirkninger

Etylmorfin

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensForstoppelse
Lever/galle
Ukjent frekvensGalleveisdyskinesi
Nevrologiske
Ukjent frekvensSedativ effekt

Etylmorfin

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleForstoppelse
Lever/galleGalleveisdyskinesi
NevrologiskeSedativ effekt

Guaifenesin

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensKvalme1, lettere magebesvær1, oppkast1

Guaifenesin

FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKvalme1, lettere magebesvær1, oppkast1

1Sett ved høye doser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Etylmorfin kan gi CNS-påvirkning og respirasjonshemming, kvalme, obstipasjon, sløvhet, svimmelhet, ataksi, hodepine, eksitasjon, tremor, motorisk uro og miose. Ved høy dose: Erytem, ansiktsødem (barn), somnolens, nedsatt muskeltonus, nedsatt refleks, respirasjonsdepresjon, koma, kramper (særlig hos barn), delirium, ev. hypotensjon, acidose, rabdomyolyse og nyresvikt. Guaifenesin kan gi kvalme, oppkast og tretthet. Ved inntak av store mengder kan nyresten forekomme.
Behandling: Ventrikkeltømming eller aktivt kull hvis indisert. Nøye observasjon av respirasjon, bevissthetsgrad og sirkulasjon. Nalokson ved uttalt CNS- og respirasjonsdepresjon. Dosen gjentas til respirasjonen er normalisert. Respiratorbehandling ved pulmonale komplikasjoner eller manglende effekt av nalokson. Diazepam ved kramper, ellers symptomatisk behandling. Etylmorfins toksisitet potenseres av alkohol og andre legemidler som påvirker CNS. Stor individuell følsomhet. Barn, eldre og svekkede personer er spesielt følsomme. Voksne (ikke tilvendt til morfin): 120 mg fordelt på 2 doser i løpet av 3 timer og 150-300 mg har gitt lett til moderat forgiftning, og 250 mg (100 ml) til en eldre har gitt alvorlig intoksikasjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Guaifenesin antas å nedsette slimets viskositet ved å stimulere bronkialsekresjonen, og dermed lette opphostingen av seigt slim. Etylmorfin demper hosterefleksen ved en direkte effekt på hostesenteret.
Absorpsjon: Guaifenesin absorberes raskt og fullstendig fra mage-tarmkanalen og går over i bronkialsekretet. Cmax etter 3 timer. Etylmorfin har god peroral absorpsjon, Cmax etter ca. 45 minutter.
Halveringstid: Guaifenesin: Ca. 1 time. Etylmorfin: 2 timer.
Metabolisme: Etylmorfin metaboliseres i lever. Hovedmetabolitt er etylmorfin-6-glukoronid, omdannes også til morfin.
Utskillelse: Guaifenesin utskilles i urin etter 4 timer i form av metabolitt (81%). Etylmorfin og dets metabolitter utskilles hovedsakelig via nyrene.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Solvipect comp., MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 ml
122374
Blå resept
-
97,90B
250 ml
512541
Blå resept
-
146,30B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.08.2018