Sinemet Depot Mite

MSD

Antiparkinsonmiddel.

ATC-nr.: N04B A02

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 N04B A01
Levodopa
 
PNEC: 1,5 μg/liter
Salgsvekt: 2 053,03215 kg
Miljørisiko: Bruk av levodopa gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Levodopa har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Levodopa brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 03.09.2018) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTTABLETTER: Hver depottablett inneh.: Karbidopa 25 mg, levodopa 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Parkinsons sykdom og syndrom. Til pasienter med «on-off»-syndrom for å redusere «off»-tiden.

Dosering

Dagsdose og doseringsintervall bør tilpasses individuelt avhengig av terapeutisk respons. Ved dosejustering bør pasientene følges nøye, spesielt med tanke på forverring av kvalme og ufrivillige bevegelser inkl. dyskinesi, korea og dystoni. Pga. lavere biologisk tilgjengelighet vil dagsdosen av levodopa fra depottabletter vanligvis være noe høyere enn for vanlige tabletter. Kan gis til pasienter som får multivitaminpreparater med vitamin B6 (pyridoksin).
Pasienter som allerede behandles med konvensjonelle levodopa/dekarboksylasehemmere: Doseringsintervallet bør være 4-12 timer i løpet av den våkne perioden (se tabell). Daglig dose av levodopa:

Vanlige tabletter levodopa (mg)

Depottabletter levodopa (mg)

300-400

400 mg fordelt på 2 doser

500-600

600 mg fordelt på 2-3 doser

700-800

800 mg fordelt på minst 3 doser

900-1000

1000 mg fordelt på minst 3 doser


Pasienter som behandles med levodopa alene: Levodopa seponeres minst 8 timer før behandling startes. Hos pasienter med mild/moderat parkinsonisme er anbefalt initialdose 2 tabletter 2-3 ganger daglig.
Pasienter som tidligere ikke er behandlet med levodopa: Hos pasienter med mild/moderat parkinsonisme er anbefalt initialdose 1 tablett 2 ganger daglig. Initial døgndose bør ikke overstige 600 mg levodopa. Doseringsintervallet bør ikke være <6 timer.
Titrering/vedlikeholdsbehandling: Individuell med justering avhengig av klinisk respons. Doser delt opp i 4-12 timers doseringsintervall i løpet av den våkne perioden anbefales. Depottabletter kan gi en forsinket effekt med opptil 1 time etter første morgendose sammenlignet med vanlige tabletter. Dersom det gis ulike store doser i løpet av dagen, anbefales de laveste dosene gitt mot slutten av dagen. Det bør gå minst 3 dager mellom hver dosejustering.
Tillegg av andre antiparkinsonmidler: Kan gis sammen med antikolinerge stoffer, dopaminagonister og amantadin. Dosejustering kan være nødvendig. Depottabletter og vanlige tabletter kan kombineres hos selekterte pasienter med avansert sykdom.
Administrering: Ingen delestrek. Skal ikke deles, tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Ikke-selektive MAO-hemmere skal seponeres minst 2 uker før behandling startes. Kan gis samtidig med anbefalt dose av selektiv MAO-B-hemmer, f.eks. selegilinhydroklorid. Trangvinklet glaukom. Suspekte udiagnostiserte hudlesjoner eller melanom i anamnesen. Levodopa kan muligens aktivere maligne melanomer. Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene i preparatet. Graviditet og amming.

Forsiktighetsregler

Se Sinemet «MSD» tabletter.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N04B A02
Se Sinemet «MSD» tabletter.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Se Sinemet «MSD» tabletter.
Levodopa|Karbidopa

Bivirkninger

Det er ikke dokumentert bivirkninger som er unike for depotformuleringen. Dyskinesier inntrer noe oftere med Sinemet Depot Mite enn med konvensjonell levodopa-karbidopa-behandling. Bivirkninger som er rapportert med levodopa og/eller levodopa-karbidopa-kombinasjoner, er potensielle bivirkninger ved Sinemet Depot Mite. Se for øvrig Sinemet «MSD» tabletter.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Sinemet «MSD» tabletter.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N04B A02

Egenskaper

Klassifisering: Kombinasjon av karbidopa, aromatisk aminosyredekarboksylasehemmer, og levodopa, metabolsk prekursor til dopamin, i forholdet 1:4. Depottablett med kontrollerte frisettingsegenskaper som gir mindre variasjon i plasmanivåer av levodopa sammenlignet med konvensjonelle tabletter.
Virkningsmekanisme: Se Sinemet «MSD» tabletter. Hos pasienter med motoriske fluktuasjoner minsker «off»-tiden sammenlignet med behandling med konvensjonelle tabletter. Hos pasienter uten motoriske fluktuasjoner gir depottabletter samme terapeutiske effekt med lengre doseringsintervall.
Absorpsjon: Levodopa absorberes kontinuerlig over 4-6 timer. Biologisk tilgjengelighet for depottablettene er ca. 70% sammenlignet med vanlige tabletter. Cmax for levodopa nås vanligvis i løpet av 2 timer, er jevnere og i gjennomsnitt ca. 60% lavere for depottabletter enn for vanlige tabletter.
Halveringstid: Ca. 3 timer. Se Sinemet «MSD» tabletter.
Metabolisme: Nesten fullstendig. Hovedsakelig til dopamin og katekolaminer.
Utskillelse: Hovedsakelig i urin.

Andre opplysninger

Se Sinemet «MSD» tabletter.

Sist endret: 09.10.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.11.2016


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Sinemet Depot Mite, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 stk. (blister)
570649
SPC_ICONBlå resept
-
241,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao (monoaminoksidase): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

melanom (malignt melanom, føflekkreft): Melanom er en spesiell form for hudkreft som oppstår i hudens pigmentceller (celler med fargestoff). Sykdommen kan også opptre i pigmentcellene i slimhinner, i øyne og i indre organer.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.