Angiotensin II-reseptorantagonist og kalsiumantagonist.

C09D B02 (Olmesartanmedoksomil, Amlodipin)TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg og 40 mg/10 mg: Hver tablett inneh.: Olmesartanmedoksomil 20 mg, resp. 40 mg og 40 mg, amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg: Gult jernoksid (E 172). 40 mg/10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Essensiell hypertensjon hos voksne som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med olmesartanmedoksomil eller amlodipin alene.

Dosering

Voksne: 1 tablett daglig. Dosetitrering av enkeltkomponentene anbefales. Pasienter som får olmesartan og amlodipin som separate tabletter kan bytte til Sevikar med samme dose av de enkelte komponenter. 20 mg/5 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 20 mg olmesartanmedoksomil eller 5 mg amlodipin alene. 40 mg/5 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 20 mg/5 mg. 40 mg/10 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 40 mg/5 mg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon; behandlingen initieres med laveste dose og titreres langsomt opp. Ved moderat nedsatt leverfunksjon anbefales 10 mg olmesartanmedoksomil som startdose, og maks. dose bør ikke overskride 20 mg. Tett oppfølging av blodtrykk og nyrefunksjon hos pasienter med nedsatt leverfunksjon som allerede får diuretika og/eller andre antihypertensiver. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 20-60 ml/minutt) er maks. dose 20 mg olmesartanmedoksomil. Bruk ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <20 ml/minutt) anbefales ikke. Det anbefales å måle kalium- og kreatininnivå ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke klarlagt, anbefales ikke. Eldre >65 år: Dosejustering vanligvis ikke nødvendig, men doseøkning bør foretas med forsiktighet. Ved opptitrering til maks. dose 40 mg olmesartanmedoksomil, bør blodtrykket følges nøye.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med et glass vann. Skal ikke tas sammen med grapefrukt/-juice. Tas med eller uten mat. Tablettene skal ikke tygges. Kan ev. deles for å lette svelging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller dihydropyridinderivater. Alvorlig leverinsuffisiens og galleveisobstruksjon. Graviditet i 2. og 3. trimester. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon (GFR <60 ml/minutt/1,73 m2). Alvorlig hypotensjon, sjokk (også kardiogent), blokkering av utstrøm fra venstre ventrikkel, hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Ved hypovolemi eller natriumtap: Symptomatisk hypotensjon kan, særlig etter 1. dose, oppstå hos pasienter som har hatt væske- og/eller natriumtap etter kraftig diuretisk behandling, saltfattig kost, diaré eller oppkast. Slike tilstander bør korrigeres før behandlingsstart. Andre tilstander med stimulering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS): Mulighet for akutt hypotensjon, azotemi, oliguri eller, i sjeldne tilfeller, akutt nyresvikt, kan ikke utelukkes. Renovaskulær hypertensjon: Forsiktighet ved bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en enkelt fungerende nyre pga. økt risiko for alvorlig hypotensjon eller nyreinsuffisiens. Nedsatt nyrefunksjon og nyretransplantasjon: Ved nedsatt nyrefunksjon anbefales regelmessig overvåkning av serumkalium og kreatininnivåene, se Dosering. Ingen erfaring ved terminal nyresvikt og hos nylig transplanterte. Nedsatt leverfunksjon: Økt eksponering av amlodipin og olmesartanmedoksomil ved nedsatt leverfunksjon, se Dosering. Hyperkalemi: Kan oppstå under behandling, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon og/eller hjertesvikt. God kontroll av serumkaliumnivåer hos pasienter i risikogruppen anbefales. Ved aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertrof kardiomyopati: Spesiell forsiktighet må utvises pga. amlodipin. Primær aldosteronisme: Bruk anbefales ikke da slike pasienter vanligvis ikke responderer på antihypertensiver som virker gjennom hemming av RAAS. Hjertesvikt: Endringer i nyrefunksjonen hos utsatte individer kan forventes som følge av hemming av RAAS. Ved alvorlig hjertesvikt med nyrefunksjon som er avhengig av dette systemet, har behandling med ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister vært forbundet med oliguri og/eller progressiv azotemi og (i sjeldne tilfeller) akutt nyresvikt og/eller dødsfall. Amlodipin bør brukes med forsiktighet ved hjertesvikt da risikoen for fremtidige kardiovaskulære hendelser og mortalitet kan øke. Sprue-liknende enteropati: I svært sjeldne tilfeller er alvorlig, kronisk diaré med betydelig vekttap rapportert noen få måneder til år etter behandlingsstart, muligens forårsaket av en lokal, forsinket overfølsomhetsreaksjon. Tarmbiopsier viser ofte villusatrofi. Ved slike symptomer og i fravær av andre åpenbare etiologier, skal behandling med olmesartan avbrytes umiddelbart og bør ikke gjenopptas. Hvis diaré ikke blir bedre i løpet av uken etter seponering bør videre spesialistråd (f.eks. fra gastroenterolog) vurderes. Etniske forskjeller: Blodtrykkssenkende effekt kan være noe mindre hos mørkhudete, muligens pga. høyere forekomst av lav-reninstatus. Øvrige: Et kraftig blodtrykksreduksjon ved iskemisk hjertesykdom eller iskemisk cerebrovaskulær lidelse kan føre til hjerteinfarkt eller slag. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten eller moderat påvirkning. Svimmelhet, hodepine, kvalme eller fatigue kan forekomme, noe som kan svekke reaksjonsevnen, og forsiktighet anbefales ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Den blodtrykkssenkende virkningen kan øke ved samtidig bruk av andre blodtrykkssenkende legemidler. Dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet ved kombinasjon med ACE-hemmere, angiotensin-II reseptorantagonister eller aliskiren er vist å gi økt risiko for hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon (inkl. akutt nyresvikt), og slik kombinasjon er derfor ikke anbefalt. Dersom dobbel blokade vurderes som absolutt nødvendig, må det kun skje under overvåkning av spesialist og med hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk. ACE-hemmere og angiotensin-II reseptorantagonister bør ikke brukes samtidig hos pasienter med diabetisk nefropati. Økning i serumkalium kan forekomme ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatning som inneholder kalium eller andre legemidler som kan øke serumkaliumnivåene, kontroll av kaliumnivåer anbefales. Ved samtidig bruk av litium er reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet rapportert, og kombinasjonen anbefales ikke. Hvis bruk viser seg nødvendig, anbefales nøye overvåking av serumlitiumnivåene. NSAID (inkl. ASA i doser >3 g/døgn og COX-2-hemmere) og angiotensin II-reseptorantagonister kan redusere den antihypertensive effekten og øke faren for forverring av nyrefunksjonen som medfører økt serumkalium. Kontroll av nyrefunksjonen i begynnelsen av behandling samt god hydrering anbefales. En liten reduksjon i olmesartans biotilgjengelighet er sett etter behandling med magnesium-/aluminiumhydroksid. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av amlodipin signifikant. Klinisk betydning av farmakokinetiske variasjoner kan være mer uttalt hos eldre. Klinisk overvåkning og dosejustering kan derfor være nødvendig. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer kan gi lavere plasmakonsentrasjon av amlodipin. Samtidig inntak av grapefrukt/-juice er ikke anbefalt, da biotilgjengeligheten og den blodtrykksenkende effekten av amlodipin kan øke. Dantrolen parenteralt kan gi hyperkalemi kombinert med amlodipin. Amlodipin bør unngås hos pasienter utsatt for malign hypertermi eller som behandles for malign hypertermi. Amlodipin øker simvastatineksponering signifikant, og simvastatindosen må begrenses til 20 mg daglig. Når amlodipin og sildenafil kombineres, utøver hver substans uavhengig sin blodtrykkssenkende effekt. Amlodipin kan øke eksponeringen av mTOR-hemmere (som sirolimus, temsirolimus og everolimus) ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 2. og 3. trimester pga. fare for foster- og nyfødtskade inkl. død. Bruk i 1. trimester er ikke anbefalt. Pasienter som planlegger graviditet bør bytte til alternativ antihypertensiv behandling. Hvis graviditet oppdages, skal preparatet seponeres omgående, og alternativ behandling startes hvis aktuelt. Ultralydundersøkelse for å undersøke nyrefunksjon og kranium anbefales hvis fosteret er blitt eksponert i 2. eller 3. trimester.
Amming: Ikke anbefalt pga. dårlig etablert sikkerhetsprofil. Bruk behandlingsalternativ med bedre etablert sikkerhetsprofil, spesielt ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn.
Fertilitet: Det er rapportert reversible biokjemiske endringer i spermhoder hos enkelte pasienter behandlet med kalsiumantagonister. Kliniske data er utilstrekkelige mht. amlodipins potensielle påvirkning av fertilitet. Én rottestudie viste negativ påvirkning av fertilitet hos hanner.

 

Bivirkninger

Bivirkninger av Sevikar (olmesartanmedoksomil/amlodipin i kombinasjon)

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle
VanligeFatigue, perifert ødem, pittingødem, ødem
Mindre vanligeAsteni
SjeldneAnsiktsødem
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner, takykardi
Hud
Mindre vanligeUtslett
SjeldneUrticaria
Immunsystemet
SjeldneAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar
Mindre vanligeHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
SjeldneFlushing
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon
Luftveier
Mindre vanligeDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeMuskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Mindre vanligeHypoestesi, letargi, parestesi, postural svimmelhet
SjeldneSynkope
Nyre/urinveier
Mindre vanligePollakisuri
Psykiske
Mindre vanligeRedusert libido
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperkalemi
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert kalium i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod, økt γ-GT
Øre
Mindre vanligeVertigo
Enkelttilfeller av rabdomyolyse er rapportert i tidsmessig sammenheng med inntak av angiotensin II-reseptorantagonister. Enkelttilfeller av ekstrapyramidalt syndrom er rapportert hos pasienter behandlet med amlodipin.

Bivirkninger av Sevikar (olmesartanmedoksomil/amlodipin i kombinasjon)

FrekvensBivirkning
Vanlige
GenerelleFatigue, perifert ødem, pittingødem, ødem
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
GenerelleAsteni
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudUtslett
KarHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierDyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
NevrologiskeHypoestesi, letargi, parestesi, postural svimmelhet
Nyre/urinveierPollakisuri
PsykiskeRedusert libido
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi
UndersøkelserRedusert kalium i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod, økt γ-GT
ØreVertigo
Sjeldne
GenerelleAnsiktsødem
HudUrticaria
ImmunsystemetAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
KarFlushing
NevrologiskeSynkope
Enkelttilfeller av rabdomyolyse er rapportert i tidsmessig sammenheng med inntak av angiotensin II-reseptorantagonister. Enkelttilfeller av ekstrapyramidalt syndrom er rapportert hos pasienter behandlet med amlodipin.

Bivirkninger av enkeltkomponenten olmesartanmedoksomil basert på dens sikkerhetsprofil

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeTrombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastroenteritt, kvalme
Mindre vanligeOppkast
Svært sjeldneSprue-lignende enteropati1
Generelle
VanligeBrystsmerte, fatigue, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerte
Mindre vanligeAnsiktsødem, asteni, malaise
SjeldneLetargi
Hjerte
Mindre vanligeAngina pectoris
Hud
Mindre vanligeAllergisk dermatitt, eksantem, kløe, urticaria, utslett
SjeldneAngioødem
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
Kar
SjeldneHypotensjon
Lever/galle
VanligeØkte leverenzymer
Luftveier
VanligeBronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtritt, ryggsmerter, skjelettsmerter
Mindre vanligeMyalgi
SjeldneMuskelkramper
Nevrologiske
VanligeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
VanligeHematuri, urinveisinfeksjon
SjeldneAkutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypertriglyseridemi, hyperurikemi
SjeldneHyperkalemi
Undersøkelser
VanligeØkt CK, økt karbamid i blod
SjeldneØkt kreatinin i blod
Øre
Mindre vanligeVertigo

Bivirkninger av enkeltkomponenten olmesartanmedoksomil basert på dens sikkerhetsprofil

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastroenteritt, kvalme
GenerelleBrystsmerte, fatigue, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerte
Lever/galleØkte leverenzymer
LuftveierBronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetArtritt, ryggsmerter, skjelettsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Nyre/urinveierHematuri, urinveisinfeksjon
Stoffskifte/ernæringHypertriglyseridemi, hyperurikemi
UndersøkelserØkt CK, økt karbamid i blod
Mindre vanlige
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleOppkast
GenerelleAnsiktsødem, asteni, malaise
HjerteAngina pectoris
HudAllergisk dermatitt, eksantem, kløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
ØreVertigo
Sjeldne
GenerelleLetargi
HudAngioødem
KarHypotensjon
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
Nyre/urinveierAkutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæringHyperkalemi
UndersøkelserØkt kreatinin i blod
Svært sjeldne
GastrointestinaleSprue-lignende enteropati1

1Se Forsiktighetsregler.

Bivirkninger av enkeltkomponenten amlodipin basert på dens sikkerhetsprofil

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldneLeukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, dyspepsi, endret avføringsmønster (inkl. diaré og forstoppelse), kvalme
Mindre vanligeMunntørrhet, oppkast
Svært sjeldneGastritt, gingival hyperplasi, pankreatitt
Generelle
Svært vanligeØdem
VanligeAsteni, fatigue
Mindre vanligeBrystsmerte, malaise, smerte
Hjerte
VanligePalpitasjoner
Mindre vanligeAngina pectoris (inkl. forverring av angina pectoris), arytmi (inkl. bradykardi, ventrikkeltakykardi og atrieflimmer)
Svært sjeldneHjerteinfarkt
Hud
Mindre vanligeAlopesi, eksantem, hudmisfarging, hyperhidrose, kløe, purpura, urticaria, utslett
Svært sjeldneAngioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, fotosensitivitet, quinckes ødem, Stevens-Johnsons syndrom
Ukjent frekvensToksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Svært sjeldneAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar
VanligeFlushing
Mindre vanligeHypotensjon
Svært sjeldneVaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon, gynekomasti
Lever/galle
Svært sjeldneForhøyede leverenzymverdier (hovedsakelig ved kolestase), gulsott, hepatitt
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligeHoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
VanligeAnkelhevelse, muskelkramper
Mindre vanligeArtralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
VanligeHodepine (spesielt ved behandlingsstart), somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeDysgeusi, hypoestesi, parestesi, synkope, søvnforstyrrelse, tremor
Svært sjeldneHypertoni, perifer nevropati
Ukjent frekvensEkstrapyramidale forstyrrelser
Nyre/urinveier
Mindre vanligeMiksjonsforstyrrelse, nokturi, økt miksjonsfrekvens
Psykiske
Mindre vanligeDepresjon, humørforandringer (inkl. angst), insomni, irritabilitet
SjeldneForvirring
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldneHyperglykemi
Undersøkelser
Mindre vanligeRedusert vekt, økt vekt
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
VanligeSynsforstyrrelser (inkl. diplopi)

Bivirkninger av enkeltkomponenten amlodipin basert på dens sikkerhetsprofil

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GenerelleØdem
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dyspepsi, endret avføringsmønster (inkl. diaré og forstoppelse), kvalme
GenerelleAsteni, fatigue
HjertePalpitasjoner
KarFlushing
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetAnkelhevelse, muskelkramper
NevrologiskeHodepine (spesielt ved behandlingsstart), somnolens, svimmelhet
ØyeSynsforstyrrelser (inkl. diplopi)
Mindre vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet, oppkast
GenerelleBrystsmerte, malaise, smerte
HjerteAngina pectoris (inkl. forverring av angina pectoris), arytmi (inkl. bradykardi, ventrikkeltakykardi og atrieflimmer)
HudAlopesi, eksantem, hudmisfarging, hyperhidrose, kløe, purpura, urticaria, utslett
KarHypotensjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, gynekomasti
LuftveierHoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeDysgeusi, hypoestesi, parestesi, synkope, søvnforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveierMiksjonsforstyrrelse, nokturi, økt miksjonsfrekvens
PsykiskeDepresjon, humørforandringer (inkl. angst), insomni, irritabilitet
UndersøkelserRedusert vekt, økt vekt
ØreTinnitus
Sjeldne
PsykiskeForvirring
Svært sjeldne
Blod/lymfeLeukopeni, trombocytopeni
GastrointestinaleGastritt, gingival hyperplasi, pankreatitt
HjerteHjerteinfarkt
HudAngioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, fotosensitivitet, quinckes ødem, Stevens-Johnsons syndrom
ImmunsystemetAllergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
KarVaskulitt
Lever/galleForhøyede leverenzymverdier (hovedsakelig ved kolestase), gulsott, hepatitt
NevrologiskeHypertoni, perifer nevropati
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi
Ukjent frekvens
HudToksisk epidermal nekrolyse
NevrologiskeEkstrapyramidale forstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrensede data.
Symptomer: Hypotensjon, takykardi eller bradykardi. Kraftig perifer vasodilatasjon med uttalt hypotensjon og muligens reflekstakykardi. Uttalt og mulig langvarig systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Pasienten må overvåkes nøye.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Olmesartanmedoksomil er en prodrug som raskt omdannes til den aktive metabolitten olmesartan. Bindes selektivt til AT1-reseptorer og blokkerer angiotensin II-medierte effekter. Øker angiotensin I- og II-plasmakonsentrasjonene, og reduserer aldosteronkonsentrasjonen i plasma noe. Amlodipin hemmer transmembran transport av kalsiumioner gjennom spenningsavhengige kanaler inn i hjerte- og glatt muskulatur. Den antihypertensive effekten skyldes direkte relakserende effekt på arteriell glatt muskulatur, som gir en reduksjon i perifer motstand. Kombinasjonen har en additiv antihypertensiv effekt. Dosering 1 gang daglig gir effektiv og jevn blodtrykksreduksjon hele døgnet.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for olmesartan er 25,6%, for amlodipin 64-80%. Tmax for olmesartan og amlodipin nås innen hhv. ca. 2 timer og 6-12 timer.
Proteinbinding: Olmesartan: 99,7%. Amlodipin: 98%.
Fordeling: Amlodipin: Vd 21 liter/kg.
Halveringstid: Olmesartan: Terminal t1/2 10-15 timer etter gjentatt oral dosering. Amlodipin: T1/2 35-50 timer. T1/2 er lengre ved nedsatt leverfunksjon. Steady state nås etter de første dosene for olmesartan og etter 7-8 påfølgende dager for amlodipin.
Metabolisme: Amlodipin: I høy grad hepatisk til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Olmesartan: Ca. 40% renalt, og ca. 60% hepatobiliært. Amlodipin: Ca. 60% av metabolittene og 10% av modersubstansen i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sevikar, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 mg/5 mg98 stk. (kalenderpakn.)
169495
Blå resept
-
695,00C
40 mg/5 mg98 stk. (kalenderpakn.)
169517
Blå resept
-
799,30C
40 mg/10 mg98 stk. (kalenderpakn.)
169539
Blå resept
-
808,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2020