Sevikar

Daiichi Sankyo


Angiotensin II-reseptorantagonist og kalsiumantagonist.

C09D B02 (Amlodipin, Olmesartanmedoksomil)TABLETTER, filmdrasjerte 20 mg/5 mg, 40 mg/5 mg og 40 mg/10 mg: Hver tablett inneh.: Olmesartanmedoksomil 20 mg, resp. 40 mg og 40 mg, amlodipin 5 mg, resp. 5 mg og 10 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 40 mg/5 mg, 40 mg/10 mg: Gult jernoksid (E 172). 40 mg/10 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Essensiell hypertensjon hos voksne som ikke oppnår tilstrekkelig blodtrykkskontroll med olmesartanmedoksomil eller amlodipin alene.

Dosering

Voksne: 1 tablett daglig. Dosetitrering av enkeltkomponentene anbefales. Pasienter som får olmesartan og amlodipin som separate tabletter kan bytte til Sevikar med samme dose av de enkelte komponenter. 20 mg/5 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 20 mg olmesartanmedoksomil eller 5 mg amlodipin alene. 40 mg/5 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 20 mg/5 mg. 40 mg/10 mg: Brukes når blodtrykket ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med 40 mg/5 mg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktighet ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon; behandlingen initieres med laveste dose og titreres langsomt opp. Ved moderat nedsatt leverfunksjon anbefales 10 mg olmesartanmedoksomil som startdose, og maks. dose bør ikke overskride 20 mg. Tett oppfølging av blodtrykk og nyrefunksjon hos pasienter med nedsatt leverfunksjon som allerede får diuretika og/eller andre antihypertensiver. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 20-60 ml/minutt) er maks. dose 20 mg olmesartanmedoksomil. Bruk ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <20 ml/minutt) anbefales ikke. Det anbefales å måle kalium- og kreatininnivå ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke klarlagt, anbefales ikke. Eldre >65 år: Dosejustering vanligvis ikke nødvendig, men doseøkning bør foretas med forsiktighet. Ved opptitrering til maks. dose 40 mg olmesartanmedoksomil, bør blodtrykket følges nøye.
Administrering: Bør tas til samme tid hver dag. Svelges med et glass vann. Skal ikke tas sammen med grapefrukt/-juice. Tas med eller uten mat. Tablettene skal ikke tygges. Kan ev. deles for å lette svelging.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller dihydropyridinderivater. Alvorlig leverinsuffisiens og galleveisobstruksjon. Graviditet i 2. og 3. trimester. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon (GFR <60 ml/minutt/1,73 m2). Alvorlig hypotensjon, sjokk (også kardiogent), blokkering av utstrøm fra venstre ventrikkel, hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Forsiktighetsregler

Ved hypovolemi eller natriumtap: Symptomatisk hypotensjon kan, særlig etter 1. dose, oppstå hos pasienter som har hatt væske- og/eller natriumtap etter kraftig diuretisk behandling, saltfattig kost, diaré eller oppkast. Slike tilstander bør korrigeres før behandlingsstart. Andre tilstander med stimulering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS): Mulighet for akutt hypotensjon, azotemi, oliguri eller, i sjeldne tilfeller, akutt nyresvikt, kan ikke utelukkes. Renovaskulær hypertensjon: Forsiktighet ved bilateral nyrearteriestenose eller stenose i arterien til en enkelt fungerende nyre pga. økt risiko for alvorlig hypotensjon eller nyreinsuffisiens. Nedsatt nyrefunksjon og nyretransplantasjon: Ved nedsatt nyrefunksjon anbefales regelmessig overvåkning av serumkalium og kreatininnivåene, se Dosering. Ingen erfaring ved terminal nyresvikt og hos nylig transplanterte. Nedsatt leverfunksjon: Økt eksponering av amlodipin og olmesartanmedoksomil ved nedsatt leverfunksjon, se Dosering. Hyperkalemi: Kan oppstå under behandling, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon og/eller hjertesvikt. God kontroll av serumkaliumnivåer hos pasienter i risikogruppen anbefales. Ved aorta- eller mitralklaffstenose, eller obstruktiv hypertrof kardiomyopati: Spesiell forsiktighet må utvises pga. amlodipin. Primær aldosteronisme: Bruk anbefales ikke da slike pasienter vanligvis ikke responderer på antihypertensiver som virker gjennom hemming av RAAS. Hjertesvikt: Endringer i nyrefunksjonen hos utsatte individer kan forventes som følge av hemming av RAAS. Ved alvorlig hjertesvikt med nyrefunksjon som er avhengig av dette systemet, har behandling med ACE-hemmere og angiotensinreseptorantagonister vært forbundet med oliguri og/eller progressiv azotemi og (i sjeldne tilfeller) akutt nyresvikt og/eller dødsfall. Amlodipin bør brukes med forsiktighet ved hjertesvikt da risikoen for fremtidige kardiovaskulære hendelser og mortalitet kan øke. Sprue-lignende enteropati: I svært sjeldne tilfeller er alvorlig, kronisk diaré med betydelig vekttap rapportert noen få måneder til år etter behandlingsstart, muligens forårsaket av en lokal, forsinket overfølsomhetsreaksjon. Tarmbiopsier viser ofte villusatrofi. Ved slike symptomer og i fravær av andre åpenbare etiologier, skal behandling med olmesartan avbrytes umiddelbart og bør ikke gjenopptas. Hvis diaré ikke blir bedre i løpet av uken etter seponering bør videre spesialistråd (f.eks. fra gastroenterolog) vurderes. Etniske forskjeller: Blodtrykkssenkende effekt kan være noe mindre hos mørkhudete, muligens pga. høyere forekomst av lav-reninstatus. Øvrige: Et kraftig blodtrykksreduksjon ved iskemisk hjertesykdom eller iskemisk cerebrovaskulær lidelse kan føre til hjerteinfarkt eller slag. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten eller moderat påvirkning. Svimmelhet, hodepine, kvalme eller fatigue kan forekomme, noe som kan svekke reaksjonsevnen, og forsiktighet anbefales ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Den blodtrykkssenkende virkningen kan øke ved samtidig bruk av andre blodtrykkssenkende legemidler. Dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet ved kombinasjon med ACE-hemmere, angiotensin-II reseptorantagonister eller aliskiren er vist å gi økt risiko for hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon (inkl. akutt nyresvikt), og slik kombinasjon er derfor ikke anbefalt. Dersom dobbel blokade vurderes som absolutt nødvendig, må det kun skje under overvåkning av spesialist og med hyppig og nøye oppfølging av nyrefunksjon, elektrolytter og blodtrykk. ACE-hemmere og angiotensin-II reseptorantagonister bør ikke brukes samtidig hos pasienter med diabetisk nefropati. Økning i serumkalium kan forekomme ved samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, kaliumtilskudd, salterstatning som inneholder kalium eller andre legemidler som kan øke serumkaliumnivåene, kontroll av kaliumnivåer anbefales. Ved samtidig bruk av litium er reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet rapportert, og kombinasjonen anbefales ikke. Hvis bruk viser seg nødvendig, anbefales nøye overvåking av serumlitiumnivåene. NSAID (inkl. ASA i doser >3 g/døgn og COX-2-hemmere) og angiotensin II-reseptorantagonister kan redusere den antihypertensive effekten og øke faren for forverring av nyrefunksjonen som medfører økt serumkalium. Kontroll av nyrefunksjonen i begynnelsen av behandling samt god hydrering anbefales. En liten reduksjon i olmesartans biotilgjengelighet er sett etter behandling med magnesium-/aluminiumhydroksid. Sterke og moderate CYP3A4-hemmere kan øke plasmakonsentrasjonen av amlodipin signifikant. Klinisk betydning av farmakokinetiske variasjoner kan være mer uttalt hos eldre. Klinisk overvåkning og dosejustering kan derfor være nødvendig. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer kan gi lavere plasmakonsentrasjon av amlodipin. Samtidig inntak av grapefrukt/-juice er ikke anbefalt, da biotilgjengeligheten og den blodtrykksenkende effekten av amlodipin kan øke. Dantrolen parenteralt kan gi hyperkalemi kombinert med amlodipin. Amlodipin bør unngås hos pasienter utsatt for malign hypertermi eller som behandles for malign hypertermi. Amlodipin øker simvastatineksponering signifikant, og simvastatindosen må begrenses til 20 mg daglig. Når amlodipin og sildenafil kombineres, utøver hver substans uavhengig sin blodtrykkssenkende effekt. Amlodipin kan øke eksponeringen av mTOR-hemmere (som sirolimus, temsirolimus og everolimus) ved samtidig bruk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert i 2. og 3. trimester pga. fare for foster- og nyfødtskade inkl. død. Bruk i 1. trimester er ikke anbefalt. Pasienter som planlegger graviditet bør bytte til alternativ antihypertensiv behandling. Hvis graviditet oppdages, skal preparatet seponeres omgående, og alternativ behandling startes hvis aktuelt. Ultralydundersøkelse for å undersøke nyrefunksjon og kranium anbefales hvis fosteret er blitt eksponert i 2. eller 3. trimester.
Amming: Ikke anbefalt pga. dårlig etablert sikkerhetsprofil. Bruk behandlingsalternativ med bedre etablert sikkerhetsprofil, spesielt ved amming av nyfødte eller for tidlig fødte spedbarn.
Fertilitet: Det er rapportert reversible biokjemiske endringer i spermhoder hos enkelte pasienter behandlet med kalsiumantagonister. Kliniske data er utilstrekkelige mht. amlodipins potensielle påvirkning av fertilitet. Én rottestudie viste negativ påvirkning av fertilitet hos hanner.

 

Bivirkninger

Bivirkninger av Sevikar (olmesartanmedoksomil/amlodipin i kombinasjon)

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle
Vanlige Fatigue, perifert ødem, pittingødem, ødem
Mindre vanlige Asteni
Sjeldne Ansiktsødem
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner, takykardi
Hud
Mindre vanlige Utslett
Sjeldne Urticaria
Immunsystemet
Sjeldne Allergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar
Mindre vanlige Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Sjeldne Flushing
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Erektil dysfunksjon
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Muskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Hypoestesi, letargi, parestesi, postural svimmelhet
Sjeldne Synkope
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Pollakisuri
Psykiske
Mindre vanlige Redusert libido
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hyperkalemi
Undersøkelser
Mindre vanlige Redusert kalium i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod, økt γ-GT
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Enkelttilfeller av rabdomyolyse er rapportert i tidsmessig sammenheng med inntak av angiotensin II-reseptorantagonister. Enkelttilfeller av ekstrapyramidalt syndrom er rapportert hos pasienter behandlet med amlodipin.

Bivirkninger av Sevikar (olmesartanmedoksomil/amlodipin i kombinasjon)

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Generelle Fatigue, perifert ødem, pittingødem, ødem
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, munntørrhet, oppkast, øvre abdominalsmerte
Generelle Asteni
Hjerte Palpitasjoner, takykardi
Hud Utslett
Kar Hypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper, ryggsmerter, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Hypoestesi, letargi, parestesi, postural svimmelhet
Nyre/urinveier Pollakisuri
Psykiske Redusert libido
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi
Undersøkelser Redusert kalium i blod, økt kreatinin i blod, økt urinsyre i blod, økt γ-GT
Øre Vertigo
Sjeldne
Generelle Ansiktsødem
Hud Urticaria
Immunsystemet Allergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar Flushing
Nevrologiske Synkope
Enkelttilfeller av rabdomyolyse er rapportert i tidsmessig sammenheng med inntak av angiotensin II-reseptorantagonister. Enkelttilfeller av ekstrapyramidalt syndrom er rapportert hos pasienter behandlet med amlodipin.

Bivirkninger av enkeltkomponenten olmesartanmedoksomil basert på dens sikkerhetsprofil

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastroenteritt, kvalme
Mindre vanlige Oppkast
Svært sjeldne Sprue-lignende enteropati1
Generelle
Vanlige Brystsmerte, fatigue, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerte
Mindre vanlige Ansiktsødem, asteni, malaise
Sjeldne Letargi
Hjerte
Mindre vanlige Angina pectoris
Hud
Mindre vanlige Allergisk dermatitt, eksantem, kløe, urticaria, utslett
Sjeldne Angioødem
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon
Kar
Sjeldne Hypotensjon
Lever/galle
Vanlige Økte leverenzymer
Luftveier
Vanlige Bronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Artritt, ryggsmerter, skjelettsmerter
Mindre vanlige Myalgi
Sjeldne Muskelkramper
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
Vanlige Hematuri, urinveisinfeksjon
Sjeldne Akutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Hypertriglyseridemi, hyperurikemi
Sjeldne Hyperkalemi
Undersøkelser
Vanlige Økt CK, økt karbamid i blod
Sjeldne Økt kreatinin i blod
Øre
Mindre vanlige Vertigo

Bivirkninger av enkeltkomponenten olmesartanmedoksomil basert på dens sikkerhetsprofil

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastroenteritt, kvalme
Generelle Brystsmerte, fatigue, influensalignende symptomer, perifert ødem, smerte
Lever/galle Økte leverenzymer
Luftveier Bronkitt, faryngitt, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet Artritt, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier Hematuri, urinveisinfeksjon
Stoffskifte/ernæring Hypertriglyseridemi, hyperurikemi
Undersøkelser Økt CK, økt karbamid i blod
Mindre vanlige
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Oppkast
Generelle Ansiktsødem, asteni, malaise
Hjerte Angina pectoris
Hud Allergisk dermatitt, eksantem, kløe, urticaria, utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Øre Vertigo
Sjeldne
Generelle Letargi
Hud Angioødem
Kar Hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Muskelkramper
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, nedsatt nyrefunksjon
Stoffskifte/ernæring Hyperkalemi
Undersøkelser Økt kreatinin i blod
Svært sjeldne
Gastrointestinale Sprue-lignende enteropati1

1Se Forsiktighetsregler.

Bivirkninger av enkeltkomponenten amlodipin basert på dens sikkerhetsprofil

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært sjeldne Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerte, dyspepsi, endret avføringsmønster (inkl. diaré og forstoppelse), kvalme
Mindre vanlige Munntørrhet, oppkast
Svært sjeldne Gastritt, gingival hyperplasi, pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Ødem
Vanlige Asteni, fatigue
Mindre vanlige Brystsmerte, malaise, smerte
Hjerte
Vanlige Palpitasjoner
Mindre vanlige Angina pectoris (inkl. forverring av angina pectoris), arytmi (inkl. bradykardi, ventrikkeltakykardi og atrieflimmer)
Svært sjeldne Hjerteinfarkt
Hud
Mindre vanlige Alopesi, eksantem, hudmisfarging, hyperhidrose, kløe, purpura, urticaria, utslett
Svært sjeldne Angioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, fotosensitivitet, quinckes ødem, Stevens-Johnsons syndrom
Ukjent frekvens Toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Svært sjeldne Allergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar
Vanlige Flushing
Mindre vanlige Hypotensjon
Svært sjeldne Vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Erektil dysfunksjon, gynekomasti
Lever/galle
Svært sjeldne Forhøyede leverenzymverdier (hovedsakelig ved kolestase), gulsott, hepatitt
Luftveier
Vanlige Dyspné
Mindre vanlige Hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Ankelhevelse, muskelkramper
Mindre vanlige Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske
Vanlige Hodepine (spesielt ved behandlingsstart), somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige Dysgeusi, hypoestesi, parestesi, synkope, søvnforstyrrelse, tremor
Svært sjeldne Hypertoni, perifer nevropati
Ukjent frekvens Ekstrapyramidale forstyrrelser
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Miksjonsforstyrrelse, nokturi, økt miksjonsfrekvens
Psykiske
Mindre vanlige Depresjon, humørforandringer (inkl. angst), insomni, irritabilitet
Sjeldne Forvirring
Stoffskifte/ernæring
Svært sjeldne Hyperglykemi
Undersøkelser
Mindre vanlige Redusert vekt, økt vekt
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Vanlige Synsforstyrrelser (inkl. diplopi)

Bivirkninger av enkeltkomponenten amlodipin basert på dens sikkerhetsprofil

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Ødem
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dyspepsi, endret avføringsmønster (inkl. diaré og forstoppelse), kvalme
Generelle Asteni, fatigue
Hjerte Palpitasjoner
Kar Flushing
Luftveier Dyspné
Muskel-skjelettsystemet Ankelhevelse, muskelkramper
Nevrologiske Hodepine (spesielt ved behandlingsstart), somnolens, svimmelhet
Øye Synsforstyrrelser (inkl. diplopi)
Mindre vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet, oppkast
Generelle Brystsmerte, malaise, smerte
Hjerte Angina pectoris (inkl. forverring av angina pectoris), arytmi (inkl. bradykardi, ventrikkeltakykardi og atrieflimmer)
Hud Alopesi, eksantem, hudmisfarging, hyperhidrose, kløe, purpura, urticaria, utslett
Kar Hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, gynekomasti
Luftveier Hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ryggsmerter
Nevrologiske Dysgeusi, hypoestesi, parestesi, synkope, søvnforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveier Miksjonsforstyrrelse, nokturi, økt miksjonsfrekvens
Psykiske Depresjon, humørforandringer (inkl. angst), insomni, irritabilitet
Undersøkelser Redusert vekt, økt vekt
Øre Tinnitus
Sjeldne
Psykiske Forvirring
Svært sjeldne
Blod/lymfe Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Gastritt, gingival hyperplasi, pankreatitt
Hjerte Hjerteinfarkt
Hud Angioødem, eksfoliativ dermatitt, erythema multiforme, fotosensitivitet, quinckes ødem, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet Allergisk reaksjon/legemiddeloverfølsomhet
Kar Vaskulitt
Lever/galle Forhøyede leverenzymverdier (hovedsakelig ved kolestase), gulsott, hepatitt
Nevrologiske Hypertoni, perifer nevropati
Stoffskifte/ernæring Hyperglykemi
Ukjent frekvens
Hud Toksisk epidermal nekrolyse
Nevrologiske Ekstrapyramidale forstyrrelser

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Begrensede data.
Symptomer: Hypotensjon, takykardi eller bradykardi. Kraftig perifer vasodilatasjon med uttalt hypotensjon og muligens reflekstakykardi. Uttalt og mulig langvarig systemisk hypotensjon, inkl. sjokk med fatalt utfall.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Pasienten må overvåkes nøye.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Olmesartanmedoksomil er en prodrug som raskt omdannes til den aktive metabolitten olmesartan. Bindes selektivt til AT1-reseptorer og blokkerer angiotensin II-medierte effekter. Øker angiotensin I- og II-plasmakonsentrasjonene, og reduserer aldosteronkonsentrasjonen i plasma noe. Amlodipin hemmer transmembran transport av kalsiumioner gjennom spenningsavhengige kanaler inn i hjerte- og glatt muskulatur. Den antihypertensive effekten skyldes direkte relakserende effekt på arteriell glatt muskulatur, som gir en reduksjon i perifer motstand. Kombinasjonen har en additiv antihypertensiv effekt. Dosering 1 gang daglig gir effektiv og jevn blodtrykksreduksjon hele døgnet.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for olmesartan er 25,6%, for amlodipin 64-80%. Tmax for olmesartan og amlodipin nås innen hhv. ca. 2 timer og 6-12 timer.
Proteinbinding: Olmesartan: 99,7%. Amlodipin: 98%.
Fordeling: Amlodipin: Vd 21 liter/kg.
Halveringstid: Olmesartan: Terminal t1/2 10-15 timer etter gjentatt oral dosering. Amlodipin: T1/2 35-50 timer. T1/2 er lengre ved nedsatt leverfunksjon. Steady state nås etter de første dosene for olmesartan og etter 7-8 påfølgende dager for amlodipin.
Metabolisme: Amlodipin: I høy grad hepatisk til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Olmesartan: Ca. 40% renalt, og ca. 60% hepatobiliært. Amlodipin: Ca. 60% av metabolittene og 10% av modersubstansen i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sevikar, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/5 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
169495
Blå resept
-
695,00 C
40 mg/5 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
169517
Blå resept
-
799,30 C
40 mg/10 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
169539
Blå resept
-
808,20 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2020