Seroquel

AstraZeneca


Antipsykotikum.

N05A H04 (Kvetiapin)TABLETTER, filmdrasjerte 25 mg, 100 mg, 200 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Kvetiapinfumarat tilsv. kvetiapin 25 mg, resp. 100 mg, 200 mg og 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 25 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 100 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 200 mg og 300 mg: Titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Behandling av schizofreni. Behandling av moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse. Behandling av depressive episoder ved bipolar lidelse. Forebygging av tilbakefall av maniske eller depressive episoder hos pasienter med bipolar lidelse som tidligere har respondert på behandling med kvetiapin.

Dosering

Doseringsregime varierer avhengig av indikasjon. Pasienten må derfor få klar informasjon om riktig dose for deres diagnose.
Schizofreni: Voksne: Skal tas 2 ganger daglig. Døgndosen de første 4 dagene er: 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) og 300 mg (dag 4). Fra og med 4. dag er anbefalt vedlikeholdsdose 300-450 mg daglig. Vedlikeholdsdosen individualiseres i doseområdet 150-750 mg daglig, avhengig av tolerabilitet og klinisk respons.
Moderate til alvorlige maniske episoder ved bipolar lidelse: Voksne: Skal tas 2 ganger daglig. Døgndosen de første 4 dagene er: 100 mg (dag 1), 200 mg (dag 2), 300 mg (dag 3) og 400 mg (dag 4). Videre justering av dosen opp til 800 mg daglig innen dag 6 bør ikke overskride 200 mg pr. dag. Vedlikeholdsdosen tilpasses individuelt i doseringsintervallet 200-800 mg daglig, avhengig av toleranse og klinisk respons. Normal effektiv dose ligger i intervallet 400-800 mg daglig.
Depressive episoder ved bipolar lidelse: Voksne: Skal tas 1 gang daglig ved sengetid. Døgndosen de 4 første dagene av behandlingen er 50 mg (dag 1), 100 mg (dag 2), 200 mg (dag 3) og 300 mg (dag 4). Anbefalt daglig dose er 300 mg. Enkelte pasienter kan ha nytte av en dose på 600 mg. Doser >300 mg skal forskrives av lege med erfaring i behandling av bipolar lidelse. Dosereduksjon til minimum 200 mg kan vurderes for enkelte pasienter dersom det er bekymring for toleranseutvikling.
Forebygging av tilbakefall ved bipolar lidelse: Voksne: Pasienter som har respondert på Seroquel ved akuttbehandling bør fortsette med samme dose. Dosen kan justeres avhengig av klinisk respons og tolerabilitet hos den enkelte pasient innenfor doseintervallet 300-800 mg/dag, administrert 2 ganger daglig. Det er viktig at laveste effektive dose brukes til vedlikeholdsbehandling.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Gradvis seponering over en periode på minst 1-2 uker anbefales for å unngå akutte symptomer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Gis med forsiktighet til pasienter med nedsatt leverfunksjon, særlig initialt. Startdosen bør være 25 mg pr. døgn. Avhengig av tolerabilitet og klinisk respons, bør dosen deretter økes med 25-50 mg/døgn til effektiv vedlikeholdsdose. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke. Eldre: Gis med forsiktighet til eldre, spesielt initialt. Langsommere dosetitrering og lavere vedlikeholdsdose kan være nødvendig. Plasmaclearance for kvetiapin er i gjennomsnitt 30-50% lavere hos eldre. Effekt og sikkerhet er ikke vurdert for eldre >65 år med depressive episoder i forbindelse med bipolar lidelse.
Administrering: Kan tas med eller uten mat, men grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere, som hiv-proteasehemmere, antifungale midler av azoltypen, erytromycin, klaritromycin og nefazodon.

Forsiktighetsregler

Sikkerhetsprofilen må vurderes i forhold til den enkelte pasientens diagnose og administrert dose. Selvmord/selvmordstanker: Depresjon ved bipolar lidelse er assosiert med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord (selvmordsrelaterte hendelser). Denne risikoen vedvarer inntil det oppnås signifikant bedring. Det kan ta flere uker eller mer før effekt, og pasienten bør følges nøye opp inntil bedring. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedringen. Etter brå seponering bør mulig risiko for dette vurderes. Økt risiko er vist for selvskading og selvmord hos pasienter 25-64 år uten tidligere selvskading ved bruk av kvetiapin sammen med andre antidepressiver. Andre psykiatriske lidelser som kvetiapin forskrives for, kan også være forbundet med økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. Disse lidelsene kan være komorbide med depressive episoder. Man bør derfor ta de samme forholdsreglene når man behandler pasienter med depressive episoder, som når man behandler andre psykiatriske lidelser. Pasienter med selvmordsrelaterte hendelser i anamnesen, eller pasienter med hyppige selvmordstanker før behandlingsstart, har større risiko for selvmordstanker eller -forsøk, og bør overvåkes og følges nøye under behandlingen. Spesielt gjelder dette høyrisikopasienter, særlig tidlig i behandlingen og etter dosejusteringer. Pasienter (og omsorgspersoner) bør gjøres oppmerksomme på behovet for overvåkning med tanke på ev. klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, og uvanlige endringer i oppførsel, og de bør søke legehjelp umiddelbart ved slike symptomer. Metabolsk risiko: Pasientens metabolske parametre bør evalueres ved behandlingsoppstart, og jevnlig kontrolleres i løpet av behandlingsperioden. Ekstrapyramidale symptomer (EPS): Kvetiapin er assosiert med økt forekomst av EPS hos pasienter behandlet for alvorlige depressive episoder ved bipolar lidelse. Kvetiapin er forbundet med akatisi, karakterisert av subjektiv ubehagelig eller plagsom rastløshet eller behov for å bevege seg, ofte ledsaget av manglende evne til å sitte eller stå stille. Doseøkning kan være skadelig hos pasienter som utvikler slike symptomer. Tardiv dyskinesi: Ved symptomer på tardive dyskinesier, skal dosereduksjon eller seponering overveies. Symptomer på tardive dyskinesier kan forverres eller oppstå etter seponering av behandling. Somnolens og svimmelhet: Kvetiapinbehandling er assosiert med somnolens og relaterte symptomer, slik som sedasjon. Pasienter som opplever somnolens av betydelig grad, kan behøve hyppigere oppfølging i minst 2 uker fra somnolens inntreffer, eller til symptombedring. Det kan være behov for å vurdere seponering. Ortostatisk hypotensjon: Kvetiapinbehandling er assosiert med ortostatisk hypotensjon og svimmelhet relatert til dette. Dette vil kunne øke forekomsten av skader ved uhell (fall), spesielt hos eldre. Skal brukes med forsiktighet hos pasienter med kjent kardiovaskulær sykdom, cerebrovaskulær sykdom eller andre tilstander som disponerer for hypotensjon. Dosereduksjon eller mer gradvis titrering bør vurderes hvis ortostatisk hypotensjon oppstår, spesielt hos pasienter med underliggende kardiovaskulær sykdom. Søvnapnésyndrom: Kvetiapin bør brukes med forsiktighet hos pasienter som samtidig får legemidler som virker beroligende på CNS, og som har en historie med eller en risiko for søvnapné, slik som overvektige/ekstremt overvektige eller menn. Krampeanfall: Forsiktighet anbefales i behandling av pasienter med krampeanfall i anamnesen. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): MNS er sett i forbindelse med bruk av antipsykotika, inkl. kvetiapin. Dersom dette inntrer, skal behandlingen avbrytes og nødvendige medisinske tiltak iverksettes. Alvorlig nøytropeni og agranulocytose: Alvorlig nøytropeni (antall nøytrofiler <0,5 × 109/liter) er rapportert, inkl. noen tilfeller med fatalt utfall. Kvetiapin må seponeres ved nøytrofiltall <1 × 109/liter. Pasienten må observeres mht. tegn og symptomer på infeksjon, og nøytrofiltall må overvåkes (inntil det overskrider 1,5 × 109/liter). Nøytropeni bør vurderes hos pasienter som har en infeksjon eller feber, spesielt ved fravær av åpenbare predisponerende faktor(er), og bør behandles klinisk hensiktsmessig. Pasienten bør rådes til umiddelbart å rapportere tegn/symptomer forenlig med agranulocytose eller infeksjon. Det bør raskt utføres en undersøkelse av leukocyttall og absolutt nøytrofiltall hos disse pasientene, spesielt i fravær av predisponerende faktorer. Antikolinerge (muskarinerge effekter): Kvetiapin bør brukes med forsiktighet hos pasienter som får legemidler med antikolinerge (muskarinerge) effekter. Kvetiapin bør brukes med forsiktighet hos pasienter med en nåværende diagnose eller tidligere historie med urinretensjon, klinisk signifikant prostatahypertrofi, tarmobstruksjon eller relaterte tilstander, økt intraokulært trykk eller trangvinkelglaukom. Vekt: Vektøkning er rapportert, og bør overvåkes og behandles klinisk hensiktsmessig og i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer for antipsykotika. Hyperglykemi: Det er rapportert sjeldne tilfeller av hyperglykemi og/eller utvikling eller eksaserbasjon av diabetes som av og til er forbundet med ketoacidose eller koma, inkl. noen med fatalt utfall. Lipider: Det er sett stigning av triglyserider, LDL- og totalkolesterol og reduksjon i HDL-kolesterol. Endringer i lipidnivåer skal håndteres iht. klinisk praksis. QT-forlengelse: Forsiktighet skal utvises ved kardiovaskulær sykdom eller familiehistorie med QT-forlengelse. Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av nevroleptika eller legemidler som øker QT-intervallet, spesielt hos eldre, hos pasienter med medfødt forlenget QT-syndrom, kongestiv hjertesvikt, hjertehypertrofi, hypokalemi eller hypomagnesemi. Alvorlige kutane bivirkninger (SCAR): SCAR, som kan være livstruende eller fatale, er i svært sjeldne tilfeller rapportert i forbindelse med kvetiapinbehandling og inkluderer Stevens-Johnsons syndrom (SJS), toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS). Vanligvis opptrer SCAR som en kombinasjon av følgende symptomer: Utbredt hudutslett eller eksfoliativ dermatitt, feber, lymfadenopati og potensielt eosinofili. Hvis tegn/symptomer på slike alvorlige hudreaksjoner oppstår, skal kvetiapin seponeres umiddelbart og en alternativ behandling vurderes. Seponering: Se Dosering. Eldre med demensrelatert psykose: Kvetiapin er ikke godkjent for behandling av pasienter med demensrelatert psykose. Eldre med Parkinsons sykdom (PD)/parkinsonisme: Økt risiko for død er vist hos pasienter >65 år med MDD (unipolar depresjon). Forsiktighet bør utvises dersom kvetiapin forskrives til disse. Dysfagi: Er sett ved bruk av kvetiapin. Skal brukes med forsiktighet til pasienter med risiko for aspirasjonspneumoni. Forstoppelse og intestinal obstruksjon: Er rapportert, inkl. fatale tilfeller. Pasienter med intestinal obstruksjon/ileus bør overvåkes nøye og gis umiddelbar behandling. Venøs tromboembolisme (VTE): Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervede risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE identifiseres før og under behandling, og alle preventive tiltak gjennomføres. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Misbruk og feilbruk: Er rapportert. Forsiktighet ved forskrivning til pasienter med tidligere alkohol- eller narkotikamisbruk kan være nødvendig. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan påvirke aktiviteter som krever årvåkenhet. Bilkjøring og bruk av maskiner frarådes inntil individuell respons er klarlagt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Brukes med forsiktighet sammen med andre sentraltvirkende midler og alkohol. CYP3A4 er hovedansvarlig for metabolisering av kvetiapin. Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere er kontraindisert. Samtidig behandling med leverenzyminduktorer øker kvetiapinclearance. Pasienter som behandles med leverenzyminduserende preparater bør bare starte behandlingen med kvetiapin dersom legen anser at fordelene oppveier risikoen ved å fjerne leverenzyminduktoren. Litium påvirkes ikke ved samtidig behandling med kvetiapin. Forsiktighet skal utvises når kvetiapin brukes sammen med legemidler som er kjent for å medføre elektrolytt-ubalanse eller øke QT-intervallet. Det er rapportert om falske positive resultater i enzymimmunoassay for metadon og TCA hos pasienter som har tatt kvetiapin. Det anbefales å verifisere usikre immunoassay screeningresultater vha. en formålstjenlig kromatografisk teknikk.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet og effekt ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Skal kun brukes under graviditet hvis fordelene oppveier mulig risiko. Nyfødte eksponert for kvetiapin i løpet av 3. trimester, har risiko for bivirkninger og bør derfor overvåkes nøye.
Amming: Pga. mangel på sikre data må det tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Effekt ikke fastslått.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeRedusert hemoglobin
VanligeLeukopeni, redusert nøytrofiltall, økt eosinofiltall
Mindre vanligeAnemi, nøytropeni, redusert blodplatetall, trombocytopeni
SjeldneAgranulocytose
Endokrine
VanligeHyperprolaktinemi, redusert fritt tyroksin, redusert trijodtyronin, redusert tyroksin, økt TSH
Mindre vanligeHypotyreoidisme, redusert fritt trijodtyronin
Svært sjeldneSIADH
Gastrointestinale
Svært vanligeMunntørrhet
VanligeDyspepsi, forstoppelse, oppkast
Mindre vanligeDysfagi
SjeldneIntestinal obstruksjon/ileus, pankreatitt
Generelle
Svært vanligeSeponeringssymptomer
VanligeFeber, irritabilitet, mild asteni, perifert ødem
SjeldneHypotermi, malignt nevroleptikasyndrom
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Hjerte
VanligePalpitasjoner, takykardi
Mindre vanligeBradykardi, forlenget QT-tid
Hud
Svært sjeldneAngioødem, Stevens-Johnsons syndrom
Ukjent frekvensDRESS, erythema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet (inkl. allergisk hudreaksjon)
Svært sjeldneAnafylaktisk reaksjon
Kar
VanligeOrtostatisk hypotensjon
SjeldneVenøs tromboembolisme
Ukjent frekvensHjerneslag
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeSeksuell dysfunksjon
SjeldneGalaktoré, hevelse i brystene, menstruasjonsforstyrrelse, priapisme
Lever/galle
VanligeØkt ALAT, økt γ-GT
Mindre vanligeØkt ASAT
SjeldneGulsott, hepatitt
Luftveier
VanligeDyspné
Mindre vanligeRhinitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldneRabdomyolyse
Nevrologiske
Svært vanligeEkstrapyramidale symptomer, hodepine, somnolens, svimmelhet
VanligeDysartri
Mindre vanligeKrampeanfall, restless legs-syndrom, synkope, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUrinretensjon
Psykiske
VanligeSelvmordstanker og selvmordsatferd, unormale drømmer og mareritt
SjeldneSomnambulisme og relaterte reaksjoner (som prating i søvne og søvnrelaterte spiseforstyrrelser)
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeRedusert HDL-kolesterol, økt totalkolesterol (hovedsaklig LDL-kolesterol), økt vekt, økte triglyserider i blod
VanligeØkt appetitt, økt blodglukose til hyperglykemiske nivåer
Mindre vanligeDiabetes mellitus, forverret diabetes, hyponatremi
SjeldneMetabolsk syndrom
Undersøkelser
SjeldneØkt CK i blod
Øye
VanligeTåkesyn
Tilfeller av forlenget QT-tid, ventrikkelarytmi, plutselig uventet død, hjertestans og torsades de pointes er sett ved bruk av antipsykotika.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeRedusert hemoglobin
GastrointestinaleMunntørrhet
GenerelleSeponeringssymptomer
NevrologiskeEkstrapyramidale symptomer, hodepine, somnolens, svimmelhet
Stoffskifte/ernæringRedusert HDL-kolesterol, økt totalkolesterol (hovedsaklig LDL-kolesterol), økt vekt, økte triglyserider i blod
Vanlige
Blod/lymfeLeukopeni, redusert nøytrofiltall, økt eosinofiltall
EndokrineHyperprolaktinemi, redusert fritt tyroksin, redusert trijodtyronin, redusert tyroksin, økt TSH
GastrointestinaleDyspepsi, forstoppelse, oppkast
GenerelleFeber, irritabilitet, mild asteni, perifert ødem
HjertePalpitasjoner, takykardi
KarOrtostatisk hypotensjon
Lever/galleØkt ALAT, økt γ-GT
LuftveierDyspné
NevrologiskeDysartri
PsykiskeSelvmordstanker og selvmordsatferd, unormale drømmer og mareritt
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt, økt blodglukose til hyperglykemiske nivåer
ØyeTåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, nøytropeni, redusert blodplatetall, trombocytopeni
EndokrineHypotyreoidisme, redusert fritt trijodtyronin
GastrointestinaleDysfagi
HjerteBradykardi, forlenget QT-tid
ImmunsystemetOverfølsomhet (inkl. allergisk hudreaksjon)
Kjønnsorganer/brystSeksuell dysfunksjon
Lever/galleØkt ASAT
LuftveierRhinitt
NevrologiskeKrampeanfall, restless legs-syndrom, synkope, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveierUrinretensjon
Stoffskifte/ernæringDiabetes mellitus, forverret diabetes, hyponatremi
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose
GastrointestinaleIntestinal obstruksjon/ileus, pankreatitt
GenerelleHypotermi, malignt nevroleptikasyndrom
KarVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/brystGalaktoré, hevelse i brystene, menstruasjonsforstyrrelse, priapisme
Lever/galleGulsott, hepatitt
PsykiskeSomnambulisme og relaterte reaksjoner (som prating i søvne og søvnrelaterte spiseforstyrrelser)
Stoffskifte/ernæringMetabolsk syndrom
UndersøkelserØkt CK i blod
Svært sjeldne
EndokrineSIADH
HudAngioødem, Stevens-Johnsons syndrom
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Muskel-skjelettsystemetRabdomyolyse
Ukjent frekvens
GenerelleNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
HudDRESS, erythema multiforme, toksisk epidermal nekrolyse
KarHjerneslag
Tilfeller av forlenget QT-tid, ventrikkelarytmi, plutselig uventet død, hjertestans og torsades de pointes er sett ved bruk av antipsykotika.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tegn og symptomer skyldes generelt virkestoffets kjente farmakologiske effekter, dvs. søvnighet og sedasjon, takykardi, hypotensjon og antikolinerge effekter. Overdose kan medføre QT-forlengelse, krampeanfall, status epilepticus, rabdomyolyse, respiratorisk depresjon, urinretensjon, forvirring, delirium og/eller agitasjon, koma og dødsfall. Pasienter med eksisterende alvorlig kardiovaskulær sykdom kan ha forhøyet risiko for følgene av en overdosering.
Behandling: Pasienter med delirium og agitasjon og et tydelig antikolinergt syndrom kan behandles med 1-2 mg fysostigmin under kontinuerlig EKG-monitorering. Dette anbefales ikke som standard behandling, siden fysostigmin kan ha potensiell negativ effekt på hjertets ledningsevne. Fysostigmin kan brukes dersom det ikke er noen avvik i EKG. Bruk ikke fysostigmin ved tilfeller av rytmeforstyrrelser, enhver grad av hjerteblokk eller QRS-utvidelse. Magetømming kan være indisert ved alvorlig forgiftning og hvis det er mulig å gjennomføre innen 1 time etter inntak. Administrering av aktivt kull bør vurderes. Refraktorisk hypotensjon bør behandles med egnede tiltak, som i.v. væske og/eller sympatomimetika. Adrenalin og dopamin bør unngås, siden betastimuleringen kan forverre hypotensjonen ved innsetting av kvetiapinindusert alfa-blokkering.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kvetiapin og den aktive plasmametabolitten norkvetiapin interagerer med et vidt spektrum av nevrotransmittorreseptorer. Kvetiapin og norkvetiapin har affinitet til serotonin- (5-HT2) og dopamin D1- og D2-reseptorer i hjernen. Kombinasjonen av reseptorantagonisme med høyere affinitet for 5-HT2- i forhold til D2-reseptorer anses å bidra til kvetiapins kliniske antipsykotiske egenskaper og det lave potensialet for ekstrapyramidale bivirkninger. Kvetiapin og norkvetiapin har ingen vesentlig affinitet til benzodiazepinreseptorer, men har høy affinitet til histaminerge- og adrenerge α1-reseptorer og moderat affinitet til adrenerge α2- reseptorer. Kvetiapin har også lav eller ingen affinitet til muskarinerge reseptorer, mens norkvetiapin har moderat til høy affinitet til flere muskarinerge reseptorer, som muligens kan forklare antikolinerge (muskarinerge) effekter. Norkvetiapins hemming av noradrenalintransportøren samt partielle agonisteffekt på 5-HT1A-reseptorer kan bidra til den terapeutiske effekten.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet påvirkes i liten grad av samtidig matinntak.
Proteinbinding: Ca. 83%.
Halveringstid: T1/2 for kvetiapin og norkvetiapin er hhv. ca. 7 og 12 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever. <5% utskilles uendret via urin og feces. CYP3A4 er hovedansvarlig for metabolismen av kvetiapin. Norkvetiapin dannes og elimineres primært via CYP3A4.
Utskillelse: Ca. 73% i urin og ca. 21% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 30°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Seroquel, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg100 stk. (blister)
082505
Blå resept
Byttegruppe
334,70 (trinnpris 195,20)C
100 mg100 stk. (blister)
477073
Blå resept
Byttegruppe
628,90 (trinnpris 407,00)C
200 mg100 stk. (blister)
445370
Blå resept
Byttegruppe
885,10 (trinnpris 613,20)C
300 mg100 stk. (blister)
462501
Blå resept
Byttegruppe
1141,20 (trinnpris 840,20)C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.05.2020