Sequidot

Novartis


Østrogen-progestogen kombinasjonspreparat.

G03F B05 (Noretisteron, Østradiol)DEPOTPLASTER (I + II): Fase I) Hvert depotplaster inneh.: Østradiol 0,78 mg (plasteret avgir østradiol 50 µg/24 timer), hjelpestoffer. Fase II) Hvert depotplaster inneh.: Østradiol 0,51 mg, noretisteronacetat 4,8 mg (plasteret avgir østradiol 50 µg/24 timer og noretisteronacetat 250 µg/24 timer), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Østrogen hormonsubstitusjonsbehandling (HRT) ved symptomer på østrogenmangel hos postmenopausale kvinner. Osteoporoseprofylakse hos postmenopausale kvinner med høy risiko for fremtidige osteoporotiske brudd, og som ikke tolererer andre legemidler godkjent ved osteoporoseprofylakse, eller dersom disse er kontraindisert. Indisert til kvinner med siste menstruasjon for >6 måneder siden. Begrenset erfaring hos kvinner >65 år.

Dosering

Voksne og eldre: Kontinuerlig, transdermal, sekvensiell hormonsubstitusjon. Ved initiering og fortsatt behandling av postmenopausale symptomer bør laveste effektive dose brukes og med kortest mulig behandlingsvarighet. Behandlingsstart: Kan initieres når som helst hos de fleste menopausale kvinner dersom de ikke får annen østrogenbehandling. Kvinner som allerede tar kontinuerlig kombinert østrogen/gestagen-preparat kan bytte direkte til preparatets fase I-plastre. Kvinner som tar syklisk eller sekvensiell østrogen/gestagen-preparat skal avslutte pågående behandlingssyklus før bytte til preparatets fase I-plastre. Behandlingsstart på den 1. dagen av bortfallsblødningen anbefales. Behandlingsregime: En behandlingssyklus består av 4 fase I-plastre og 4 fase II-plastre. Behandlingen innledes med fase I-plaster som festes på magen hver 3. eller 4. dag de første 14 dagene av en 28-dagers syklus. Deretter festes fase II-plaster på magen hver 3. eller 4. dag de siste 14 dagene av syklusen. Neste behandlingssyklus starter umiddelbart etter at siste fase II-plaster fjernes. Pasienten bør informeres at en månedlig blødning vanligvis forekommer.
Glemt bytte av plaster: Ved glemt bytte av plaster, skal et nytt plaster appliseres så raskt som mulig. Neste plaster bør appliseres iht. det opprinnelige behandlingsregimet. Avbrutt behandling kan øke sannsynligheten for tilbakekomst av symptomer, gjennombruddsblødninger og spotting.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Fjern beskyttelsesfilmen før bruk. Plasteret bør festes på magen, men aldri på eller i nærheten av brystene. Festes forsiktig på ren og tørr hud som ikke er skadet eller irritert. Unngå applisering 2 ganger etter hverandre på samme sted. Vent minst 1 uke mellom bruk av samme hudområde. Bør ikke utsettes for direkte sollys over lengre tid. Se pakningsvedlegg for ytterligere informasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent, tidligere eller mistenkt brystkreft. Kjente eller mistenkte østrogenavhengige maligne tumorer (f.eks. endometriekreft). Genital blødning av ukjent årsak. Ubehandlet endometriehyperplasi. Tidligere eller nåværende venøs tromboembolisme (dyp venetrombose, lungeemboli). Kjente trombofile lidelser (f.eks. protein C-, protein S- eller antitrombinmangel). Aktiv eller nylig gjennomgått arteriell tromboembolisk sykdom (f.eks. angina, hjerteinfarkt). Akutt eller tidligere leversykdom, så lenge leverfunksjonsverdier ikke er normalisert. Porfyri.

Forsiktighetsregler

HRT-behandling av postmenopausale symptomer bør kun initieres når de har alvorlig negativ effekt på livskvaliteten. En grundig nytte/risiko-vurdering bør alltid utføres minst 1 gang i året. HRT bør kun fortsette dersom fordel oppveier mulig risiko. Begrensede data om risiko ved behandling av prematur menopause. Overvåkning: Før HRT initieres eller gjenopptas skal en fullstendig anamnese (inkl. familieanamnese) og en nøye generell klinisk undersøkelse (inkl. bekken og bryster) tas. Pasienten bør overvåkes jevnlig under behandlingen. Kvinner skal oppfordres til å rapportere om endringer i brystene. Undersøkelser, inkl. egnede bildediagnostiske metoder, f.eks. mammografi, bør utføres iht. gjeldende screeningpraksis samt tilpasses individuelt. Pasienten bør overvåkes nøye hvis én eller flere av følgende tilstander er til stede, har forekommet tidligere og/eller er blitt forverret under graviditet eller ved tidligere hormonbehandling: Leiomyom (uterine fibroider), endometriose, risikofaktorer for østrogenavhengige tumorer (f.eks. arvelig brystkreft i direkte nedadstigende linje), risikofaktorer for tromboembolisk sykdom, hypertensjon, diabetes mellitus med eller uten karkomplikasjoner, gallestenssykdom, otosklerose, migrene eller alvorlig hodepine, leversykdom (f.eks. leveradenom), astma, epilepsi, systemisk lupus erythematosus (SLE), tidligere endometriehyperplasi. Ovennevnte tilstander kan gjenopptre eller forverres under behandlingen. Seponering: Behandlingen bør seponeres hvis en kontraindikasjon oppdages, samt i følgende situasjoner: Ikterus eller forverring av leverfunksjon, signifikant blodtrykksstigning, ny migrenelignende hodepine, graviditet. Endometriehyperplasi og karsinom: Ved intakt uterus øker risiko for endometriehyperplasi og karsinom (2-12 ganger) hvis østrogen gis alene over tid. Risikonivået kan være forhøyet i minst 10 år etter behandlingsslutt. Et syklisk tillegg av gestagen minst 12 dager pr. måned/28-dagers syklus eller kontinuerlig kombinert østrogen-/gestagenbehandling av ikke-hysterektomerte kvinner, forebygger den forhøyede risikoen forbundet med HRT med østrogen alene. Gjennombruddsblødninger og spotting kan forekomme i løpet av de første behandlingsmånedene. Dersom blødninger eller spotting oppstår etter en tids behandling eller vedvarer etter behandlingsslutt, bør etiologien utredes. Dette kan innebære endometriebiopsi for å utelukke malignitet. Brystkreft: Økt risiko for brystkreft ved kombinert østrogen-/gestagenbehandling, muligens også ved østrogen alene. Den økte risikoen blir tydelig etter ca. 3 års bruk, men normaliseres i løpet av få år etter behandlingsslutt (maks. 5 år). HRT (spesielt kombinert østrogen-/gestagenbehandling) øker tettheten på mammografibilder, som kan virke forstyrrende ved radiologisk påvisning av brystkreft. Venøs tromboembolisme (VTE): HRT er assosiert med 1,3-3 ganger høyere relativ risiko for VTE-utvikling, dvs. dyp venetrombose eller lungeemboli. Sannsynligheten er større det 1. behandlingsåret, enn senere. Risikofaktorer for VTE-utvikling inkluderer bruk av østrogener, høy alder, omfattende kirurgi, langvarig immobilisering, overvekt (BMI >30 kg/m2), graviditet/post partum periode, systemisk lupus erythematosus (SLE) og kreft. Trombofili øker risikoen for VTE, og siden HRT kan øke denne risikoen ytterligere er HRT kontraindisert ved trombofili. Hos pasienter som behandles med antikoagulantia bør en nøye vurdering av nytte/risiko ved HRT foretas. Hos postoperative pasienter bør profylaktiske tiltak vurderes for å forhindre VTE etter inngrepet. Der det forventes langvarig immobilisering etter planlagt kirurgi bør HRT seponeres midlertidig 4-6 uker før inngrepet. Behandlingen bør ikke gjenopptas før pasienten er fullstendig mobilisert. Pasienter som ikke har VTE i anamnesen sin, men har en førstegradsslektning med trombose tidlig i livet, kan screening tilbys etter nøye rådgiving. HRT er kontraindisert hvis en trombofil defekt identifiseres og samsvarer med trombose hos familiemedlemmer eller hvis defekten er alvorlig (f.eks. antitrombin-, protein S- eller protein C-mangel eller en kombinasjon av defekter). Dersom VTE utvikles etter behandlingsstart, bør legemidlet seponeres. Pasienten må informeres om å kontakte lege umiddelbart dersom symptomer på tromboembolisk sykdom oppstår (f.eks. smertefull hevelse i bena, plutselige brystsmerter, pustebesvær). Koronar arteriell sykdom (CAD): Relativ risiko for CAD økes noe ved kombinert HRT med østrogen/gestagen og vil øke med høyere alder. Iskemisk slag: Kombinert østrogen/gestagen og østrogen alene er forbundet med opptil 1,5 ganger økt risiko for iskemisk slag. Økt risiko med alderen. Ovariekreft: Noe økt risiko for ovariekreft ved bruk av HRT med østrogen alene eller kombinert østrogen/gestagen. Økt risiko vises innen 5 års bruk, og avtar over tid etter behandlingsslutt. Bruk av kombinerte HRT-former kan være forbundet med lik eller noe lavere risiko for ovariekreft. Hypotyreose: Ved thyreoideahormonsubstitusjon bør thyreoideafunksjonen kontrolleres jevnlig ved HRT, for å sikre tilfredsstillende thyreoideahormonnivåer. Angioødem: Østrogener kan indusere eller forverre symptomer på angioødem, spesielt ved arvelig angioødem. Østrogener kan forårsake væskeretensjon, og pasienter med nedsatt hjerte- eller nyrefunksjon bør overvåkes nøye. Kvinner med tidligere hypertriglyseridemi bør overvåkes nøye, da sjeldne tilfeller av forhøyede triglyseridnivåer i plasma har ført til pankreatitt ved bruk av perorale østrogenpreparater. Østrogener øker thyreoideabindende globulin (TBG), som gir økt sirkulerende thyreoideahormon. Opptak av T3 resin reduseres, noe som reflekterer forhøyet TBG. Konsentrasjonen av fritt T4 og fritt T3 er uforandret. Andre bindende proteiner, f.eks. kortikosteroidbindende og kjønnshormonbindende globulin, kan være forhøyet i serum og gi økte konsentrasjoner av hhv. sirkulerende kortikosteroider og kjønnshormoner. Konsentrasjonen av fritt eller biologisk aktivt hormon forblir uforandret. Andre plasmaproteiner kan bli forhøyet (angiotensinogen/reninsubstrat, alfa-1-antitrypsin, ceruloplasmin). Kvinner som starter kontinuerlig kombinasjonsbehandling eller HRT med østrogen alene kan ha økt risiko for demens. Allergi: Kontaktallergi kan oppstå.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Metaboliseringen av østrogener og gestagener kan økes ved samtidig bruk av legemidler som induserer legemiddelmetaboliserende enzymer, spesielt CYP450-enzymene, slik som antiepileptika, antiinfektiva eller naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Østradiol metaboliseres primært av CYP3A4, og samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan gi ca. 50% økning i østradioleksponering. Ritonavir, telaprevir og nelfinavir er sterke hemmere, men kan også ha induserende egenskaper når de kombineres med steroidhormoner. Ved transdermal administrering unngås first pass-metabolisme, derfor vil sannsynligvis transdermalt tilført østrogen og gestagen påvirkes mindre av enzyminduserende preparater enn orale hormoner. Noen laboratorietester (test av glukosetoleranse eller thyreoideafunksjon) kan påvirkes av østrogenterapi.

Graviditet, amming og fertilitet

Bruk skal unngås ved graviditet eller amming. Skal seponeres umiddelbart hvis graviditet oppdages under behandling.

Bivirkninger

Vanligst er brystspenning og smerte, reaksjoner på applikasjonsstedet (som mildt erytem), dysmenoré, uregelmessige blødninger og hodepine. Svært vanlige (≥1/10): Hud: Reaksjoner på applikasjonsstedet (f.eks. lokalisert blødning, blåmerker, brennende følelse, ubehag, tørrhet, eksem, ødem, erytem, betennelse, irritasjon, smerte, papler, parestesier, pruritus, utslett, misfarging av huden, hudpigmentering, hevelse, urticaria og vesikler), erytem. Kjønnsorganer/bryst: Ømhet og smerte i brystene, dysmenoré, menstruasjonsforstyrrelser. Nevrologiske: Hodepine. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Kvalme, dyspepsi, diaré, magesmerter, oppblåsthet. Hud: Akne, utslett, pruritus, tørr hud. Kjønnsorganer/bryst: Forstørrede bryster, menoragi, vaginal utflod, uregelmessig vaginalblødning, livmorkramper, vaginitt, endometriehyperplasi. Nevrologiske: Søvnløshet. Psykiske: Depresjon, nervøsitet, affektlabilitet. Øvrige: Smerte, ryggsmerter, asteni, perifere ødemer, vektøkning. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Brekninger. Hjerte/kar: Økt blodtrykk. Hud: Misfarging av hud. Nevrologiske: Migrene, svimmelhet. Øvrige: Økte transaminaseverdier. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Hjerte/kar: Venøs tromboembolisme. Hud: Alopesi. Immunsystemet: Hypersensitivitet. Kjønnsorganer/bryst: Uterin leiomyom, paratubulære cyster, endocervikale polypper. Lever/galle: Galleblæresykdom, gallesten. Muskel-skjelettsystemet: Myasteni. Nevrologiske: Parestesi. Psykiske: Endringer i libido. Svært sjeldne (<1/10 000): Hud: Hirsutisme, hudnekrose. Lever/galle: Kolestatisk ikterus. Nevrologiske: Chorea. Stoffskifte/ernæring: Redusert karbohydrattoleranse. Øye: Intoleranse for kontaktlinser. Ukjent frekvens: Hud: Kontakteksem. Immunsystemet: Anafylaktoid reaksjon. Muskel-skjelettsystemet: Smerte i ekstremiteter. Andre bivirkninger sett i forbindelse med østrogen/gestagenbehandling: Kloasme, erythema multiforme, erythema nodosum, vaskulær purpura, sannsynlig demens >65 års alder, tørre øyne, endret sammensetning av tårevæsken.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Administreringsmåten minimaliserer risikoen for overdosering av østradiol eller noretisteron. Symptomer på overdosering ved oral behandling: Med østrogener: Brystspenning, kvalme, brekninger, metroragi. Med gestagener: Nedstemthet, tretthet, akne, hirsutisme. Dersom tegn på overdosering oppstår, skal plasteret fjernes fra huden.

Egenskaper

Klassifisering: Progestogen/østrogen sekvenspreparat.
Virkningsmekanisme: Kompenserer for redusert østrogenproduksjon hos menopausale kvinner, letter menopausale symptomer. Østrogen forhindrer bentap etter menopausen eller ovariektomi. Østrogenstimulering alene øker risikoen for endometriehyperplasi og endometriekreft, ettersom østrogen stimulerer endometrievekst. Tilleggsbehandling med gestagenet noretisteronacetat reduserer den østrogeninduserte risikoen for endometriehyperplasi hos kvinner med intakt uterus.
Halveringstid: Ca. 2-3 timer for østradiol, ca. 6-8 timer for noretisteron.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Serumkonsentrasjoner ved steady state er ca. 50 pg/ml for østradiol og 840 pg/ml for noretisteron. Konstant frisetting over hele doseringsintervallet.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sequidot, DEPOTPLASTER (I + II):

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
24 (12+12) stk.
558675
-
-
324,10C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 12.02.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.01.2020