Antikolinergikum. Antiemetikum.

ATC-nr.: A04A D01

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A04A D01
Skopolamin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av skopolamin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Skopolamin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at skopolamin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 02.10.2018) er utarbeidet av GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

DEPOTPLASTER 1 mg/72 timer: Hvert plaster (2,5 cm2) inneh.: Skopolamin 1,5 mg, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Profylakse ved reisesyke hos voksne og barn ≥10 år.

Dosering

Voksne og barn ≥10 år: 1 plaster festes på et rent, tørt, hårfritt område bak det ene øret omtrent 5-6 timer før avreise, eller kvelden før avreise. Plasteret beskytter mot reisesyke over en periode på 72 timer, men burde fjernes tidligere ved kortere reiser. Ønskes det effekt utover 72 timer fjernes det brukte plasteret og et nytt festes bak det andre øret.
Spesielle pasientgrupper: Barn <10 år: Bør ikke brukes, pga. begrenset erfaring hos barn. Eldre: Kan brukes, selv om eldre kan ha økt risiko for bivirkninger.
Administrering: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Beskyttelsesfolien som dekker klebemassen skal fjernes før bruk. For å hindre spor av virkestoff å komme i øyene, noe som kan forårsake midlertidig sløret syn og utvidelse av pupillene (noen ganger i kun 1 øye), bør hendene alltid vaskes etter at de har vært i kontakt med plasteret. Dersom plasteret, som normalt festes godt til huden, ved et uhell skulle løsne bør det erstattes med et nytt plaster. Unngå å berøre et påsatt plaster, da skopolamin kan sive ut ved kantene. Påføringsstedet bør vaskes grundig etter fjerning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Glaukom.

Forsiktighetsregler

Bør brukes med spesiell forsiktighet hos pasienter som lider av pylorisk stenose eller med vannlatingsbesvær pga. hindret urinstrøm (f.eks. sykdommer i prostata), i tillegg til pasienter med intestinal obstruksjon. Bør også brukes med forsiktighet hos eldre og hos pasienter med metabolske forstyrrelser eller nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Bør kun brukes etter oftalmologisk kontroll hos pasienter med sykehistorie som indikerer lidelser med økt intraokulært trykk (trykksmerter, sløret syn, fargeringer rundt lyskilder). I sjeldne tilfeller kan forvirringstilstander og/eller visuelle hallusinasjoner inntreffe. I slike tilfeller må plasteret fjernes umiddelbart. Dersom symptomene vedvarer til tross for dette, bør hensiktsmessige terapeutiske forholdsregler tas, f.eks. sakte i.v. administrering av 1‑4 mg (0,5 mg hos barn) fysostigmin, kan repeteres om nødvendig. Isolerte hendelser av økt anfallsfrekvens hos epileptikere er rapportert. Idiosynkratiske reaksjoner kan forekomme ved normale terapeutiske doser. Forsiktighet bør utvises etter fjerning av plasteret siden bivirkninger kan vedvare opptil 24 timer eller lenger. Plasteret bør fjernes før medisinsk skanning pga. tilstedeværelse av aluminium i ett av lagene i plasteret. Etter at et plaster er påført/fjernet, bør hendene vaskes grundig slik at ikke ev. legemiddelrester kommer i kontakt med øynene. Etter fjerning bør påføringsstedet vaskes grundig, slik at ikke ev. rester fortsetter å gi effekt. Ikke bruk >1 plaster om gangen. Alkohol bør unngås. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan forårsake tretthet eller nedsatt syn, og i sjeldne tilfeller også andre bivirkninger (se Bivirkninger), som kan redusere pasientens reaksjonsevne. Pasienten bør derfor advares om denne muligheten og være forsiktig med å delta i aktiviteter som krever mental årvåkenhet, som å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A04A D01
Skopolamin bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tar sentraltvirkende midler, inkl. alkohol. Dette gjelder spesielt pasienter under behandling med legemidler med antikolinerg effekt, f.eks. andre belladonnaalkaloider, antihistaminer, TCA (som amitriptylin og imipramin), amantadin, kinidin. Pasienten bør avstå fra å drikke alkohol ved bruk av Scopoderm.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring ved bruk av skopolamin under graviditet. Dyrestudier indikerer ingen reproduksjonstoksiske effekter. Skopolamin passerer placenta. Bør kun brukes under graviditet dersom forventet effekt rettferdiggjør potensiell risiko for fosteret.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Forsiktighet bør utvises ved bruk hos ammende.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist effekter på fertilitet hos hunrotter.
Skopolamin

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeMunntørrhet
Hud
VanligeHudirritasjon
Svært sjeldneGeneralisert utslett
Ukjent frekvensReaksjoner på applikasjonsstedet som utslett, pruritus, erytem og svie
Nevrologiske
Svært vanligeSomnolens, svimmelhet
SjeldneKonsentrasjonssvikt, svekket hukommelse
Nyre/urinveier
SjeldneUrinretensjon
Psykiske
SjeldneDesorientering, forvirring og hallusinasjoner, rastløshet
Øye
Svært vanligeAkkommodasjonsparese, inkl. tåkesyn, myopi og mydriasis (noen ganger ensidig)
VanligeØyelokksirritasjon
Svært sjeldneTrangvinkelglaukom
Bivirkninger etter seponering Etter seponering er det i sjeldne tilfeller, vanligvis etter flere dagers bruk, rapportert om symptomer som svimmelhet, kvalme, oppkast, hodepine og balanseforstyrrelser.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
NevrologiskeSomnolens, svimmelhet
ØyeAkkommodasjonsparese, inkl. tåkesyn, myopi og mydriasis (noen ganger ensidig)
Vanlige
HudHudirritasjon
ØyeØyelokksirritasjon
Sjeldne
NevrologiskeKonsentrasjonssvikt, svekket hukommelse
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeDesorientering, forvirring og hallusinasjoner, rastløshet
Svært sjeldne
HudGeneralisert utslett
ØyeTrangvinkelglaukom
Ukjent frekvens
HudReaksjoner på applikasjonsstedet som utslett, pruritus, erytem og svie
Bivirkninger etter seponering Etter seponering er det i sjeldne tilfeller, vanligvis etter flere dagers bruk, rapportert om symptomer som svimmelhet, kvalme, oppkast, hodepine og balanseforstyrrelser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: De sentrale effektene av skopolamin i høye doser tilsv. de for atropin. De begynner med rastløshet, eksitasjon og forvirring. Ved høyere doser ses delirium, hallusinasjoner og kramper. Ved svært høye doser oppstår koma og respirasjonsparalyse.
Behandling: Fjern plasteret umiddelbart, siden noen symptomer på overdose kan vedvare opptil 24 timer eller lenger etter fjerning. Det mest effektive antidot er fysostigmin, som avhengig av alvorlighetsgraden skal injiseres langsomt i.v., i doser på 1-4 mg (0,5 mg hos barn). Siden fysostigmin metaboliseres raskt kan pasienten falle tilbake i koma i løpet av 1-2 timer. Det er da nødvendig å repetere injeksjonene. Små doser med diazepam kan være nyttig ved tilstedeværelse av eksitasjon og kramper. Høyere doser bør unngås pga. risikoen for respirasjonsdepresjon. I alvorlige tilfeller kan bruk av respirator være nødvendig. Ved ev. hypertermi bør strakstiltak tas i bruk for å senke temperaturen (f.eks. kalde bad).
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A04A D01

Egenskaper

Klassifisering: Depotpreparat for transdermal tilførsel av skopolamin.
Virkningsmekanisme: Blokkerer kompetitivt for acetylkolinets effekt på kolinerge reseptorer. Påvirker CNS, har bl.a. antiemetisk effekt.
Absorpsjon: Ca. 1 mg skopolamin av plasterets totale innhold absorberes i løpet av 72 timer. Steady state nås etter 6 timer. Ved steady state er plasmakonsentrasjonen 0,17‑0,33 nmol/liter.
Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen avtar langsomt til ca. 1/3 innen 24 timer.
Utskillelse: Via urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Sist endret: 08.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

30.08.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Scopoderm, DEPOTPLASTER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
1 mg/72 timer5 stk.
031138
Blå resept
-
243,40CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acetylkolin: Acetylkolin er en nevrotransmitter. Acetylkolin produseres og frigjøres i nerveender, og formidler impulser fra nervene til kolinerge reseptorer. Acetylkolinets aktivitet kan både økes og dempes ved hjelp av legemidler.

antidot (motgift): Stoff som reduserer eller opphever virkningen av et annet stoff i organismen. Brukes ved behandling av overdosering/forgiftninger.

antiemetikum (antiemetika): Legemiddel som demper kvalme.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kolinerge reseptorer: Reseptorer (nerveender) som er følsomme for acetylkolin. Forekommer bl.a. i det parasympatiske nervesystemet. De kolinerge reseptoreene deles inn i 2 typer; nikotinerge og muskarinerge reseptorer.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

myopi (nærsynthet): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

respirasjonsdepresjon (åndedrettsdepresjon, respirasjonshemming): Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

økt intraokulært trykk (forhøyet iop, forhøyet intraokulært trykk): Forhøyet væsketrykk i øyet.