Savene

Clinigen


Middel mot cytostatikatoksisitet.

V03A F02 (Deksrazoksan)PULVER OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: Hvert hetteglass med pulver inneh.: Deksrazoksanhydroklorid tilsv. deksrazoksan 500 mg. Hver flaske med oppløsningsvæske inneh.: Natriumklorid, kaliumklorid, magnesiumkloridheksahydrat, natriumacetattrihydrat, natriumglukonat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 500 ml. Kalium 98 mg/500 ml (5 mmol/liter), natrium 1,61 g/500 ml (140 mmol/liter).


Indikasjoner

Behandling av ekstravasasjon av antrasyklin hos voksne.

Dosering

Må administreres under overvåkning av lege med erfaring i bruk av kreftlegemidler.
Voksne: Gis 1 gang daglig i 3 etterfølgende dager. Dag 1: 1000 mg/m2. Dag 2: 1000 mg/m2. Dag 3: 500 mg/m2. 1. infusjon bør gis så snart som mulig, innen de første 6 timene etter uhellet. Behandlingsdag 2 og 3 bør starte på samme tid (± 3 timer) som dag 1. Ved kroppsoverflate >2 m2, skal 1 enkeltdose ikke overstige 2 g.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ikke studert, og bruk anbefales ikke. Nedsatt nyrefunksjon: Ved moderat til alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <40 ml/minutt), må dosen reduseres med 50%. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre: Sikkerhet og effekt er ikke evaluert, og bruk anbefales ikke.
Tilberedning/Håndtering: Pulveret rekonstitueres med 25 ml oppløsningsvæske til en konsentrasjon på 20 mg/ml, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Konsentratet skal deretter fortynnes i gjenværende oppløsningsvæske. Bør ikke blandes med andre legemidler. Forsiktighet skal utvises under rekonstituering og fortynning, og vanlige prosedyrer for korrekt håndtering av cytostatika skal følges. Skal ikke håndteres av gravide. Hudkontakt bør unngås. Hansker og verneklær anbefales. Hvis pulver eller oppløsning kommer i kontakt med hud/slimhinner, må området umiddelbart vaskes grundig med vann.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 1-2 timer i en stor vene i ekstremitet eller et område som ikke er påvirket av ekstravasasjonen. Avkjølende prosedyrer, som isposer, skal fjernes fra området minst 15 minutter før administrering for å gi tilstrekkelig blodstrøm.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kvinner i fertil alder som ikke bruker sikker prevensjon. Amming. Samtidig vaksinering med gulfebervaksine.

Forsiktighetsregler

Kontinuerlig overvåkning: Lokal undersøkelse skal utføres jevnlig etter behandling og frem til skaden har gått tilbake. Er ikke effektiv mot ekstravasasjon forårsaket av andre blæredannende substanser, f.eks. vinkristin, mitomycin og vinorelbin. Savenes cytotoksiske potensial (som gir reversibel hematologisk toksisitet med et nadir på dag 11-12) må legges til det cytotoksiske potensialet til annen administrert kjemoterapi. Hematologisk overvåkning skal skje regelmessig. Overvåkning av lever-/nyrefunksjon: Leverdysfunksjon (økning av transaminaser og bilirubin) kan oppstå (særlig etter doser >1 g/m2), og rutinemessige leverfunksjonstester anbefales før hver administrering ved kjent leverfunksjonforstyrrelse. Nedsatt nyrefunksjon kan redusere eliminasjonshastigheten, og pasienter med nedsatt nyrefunksjon bør overvåkes for tegn på hematologisk toksisitet. Se også Dosering. Anafylaktisk reaksjon: Er sett. Tidligere episoder av overfølsomhet for deksrazoksan skal vurderes nøye før administrering. Menn og kvinner i fertil alder: Bør rådes til ikke å få barn/bli gravide, og må bruke sikker prevensjon under og i opptil 6 måneder etter behandlingen. Kalium- og natriuminnhold: Oppløsningsvæsken inneholder 98 mg kalium pr. 500 ml flaske. Dette må tas i betraktning ved nedsatt nyrefunksjon eller kontrollert kaliumdiett. Plasmakaliumnivået må overvåkes nøye hos pasienter i risikosonen for hyperkalemi. Oppløsningsvæsken inneholder også 1,61 g natrium pr. 500 ml flaske, tilsv. 81% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Liten påvirkning. Svimmelhet, søvninghet og synkope er sett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk kontraindisert: Gulfebervaksine: Risiko for dødelig generalisert vaksinerelatert sykdom. Samtidig bruk ikke anbefalt: Andre levende, svekkede vaksiner: Risiko for mulig dødelig systemisk sykdom. Risikoen er økt ved nedsatt immunforsvar pga. underliggende sykdom eller samtidig kjemoterapi. Bruk inaktivert vaksine der dette finnes (poliomyelitt). Dimetylsulfoksid (DMSO): Bør ikke brukes hos pasienter som er gitt deksrazoksan. Fenytoin: Cytotoksiske legemidler kan redusere fenytoinabsorpsjonen, og forverre kramper. Samtidig bruk må vurderes nøye: Ciklosporin, takrolimus: Kraftig immunsuppresjon med risiko for lymfoproliferativ sykdom. Interaksjoner vanlige for cytostatika: Pga. økt risiko for blodpropp ved ondartet sykdom, er bruk av antikoagulantia vanlig. Ved samtidig bruk av antikoagulantia bør pasienten overvåkes nøyere pga. mulig interaksjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Kvinner i fertil alder/prevensjon hos menn og kvinner: Siden deksrazoksan har mutagen aktivitet og brukes med antrasykliner med påviste cytotoksiske, mutagene og embryotoksiske egenskaper, bør både seksuelt aktive menn og kvinner i fertil alder rådes til ikke å få barn/bli gravide, og må bruke sikker prevensjon under og i opptil 6 måneder etter behandlingen. Kvinner må informere lege umiddelbart dersom de blir gravide.
Graviditet: Ingen humane data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Deksrazoksan kan gi fosterskader og skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Pga. risiko for alvorlige bivirkninger hos diende spedbarn, er amming kontraindisert under behandlingen.
Fertilitet: Begrensede data fra dyrestudier viser testikkelendringer hos rotter og kaniner etter gjentatt dosering.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Diaré, munntørrhet, oppkast, stomatitt
Generelle
Svært vanlige Smerte på injeksjonsstedet
Vanlige Erytem på injeksjonsstedet, feber, flebitt på injeksjonsstedet, hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, perifert ødem, somnolens, tretthet
Hud
Vanlige Alopesi, kløe
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanlige Postoperativ infeksjon
Vanlige Infeksjon, nøytropen infeksjon
Kar
Vanlige Flebitt, overflatisk tromboflebitt, venetrombose i ekstremiteter
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Vaginalblødning
Luftveier
Vanlige Dyspné, pneumoni
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Myalgi
Nevrologiske
Vanlige Sansetap, svimmelhet, synkope, tremor
Skader/komplikasjoner
Vanlige Sårkomplikasjon
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Appetittløshet
Undersøkelser
Vanlige Redusert vekt
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Generelle Smerte på injeksjonsstedet
Infeksiøse Postoperativ infeksjon
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, munntørrhet, oppkast, stomatitt
Generelle Erytem på injeksjonsstedet, feber, flebitt på injeksjonsstedet, hevelse på injeksjonsstedet, indurasjon på injeksjonsstedet, perifert ødem, somnolens, tretthet
Hud Alopesi, kløe
Infeksiøse Infeksjon, nøytropen infeksjon
Kar Flebitt, overflatisk tromboflebitt, venetrombose i ekstremiteter
Kjønnsorganer/bryst Vaginalblødning
Luftveier Dyspné, pneumoni
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Nevrologiske Sansetap, svimmelhet, synkope, tremor
Skader/komplikasjoner Sårkomplikasjon
Stoffskifte/ernæring Appetittløshet
Undersøkelser Redusert vekt
Ukjent frekvens
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Sannsynligvis leukopeni, trombocytopeni, kvalme, oppkast, diaré, hudreaksjoner og alopesi.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Forhindrer antrasyklinindusert kardiotoksisitet ved jernchelatering, slik at det jernavhengige oksidative stress som forårsaker kardiotoksisitet, reduseres. Inhiberer topoisomerase II.
Proteinbinding: Ca. 2%.
Fordeling: Tilsynelatende Vd: 0,13-1,3 liter/kg (median 0,49 liter/kg).
Halveringstid: Initial eliminasjons t1/2 (alfa) 0,18-1 timer (median 0,34 timer), og terminal eliminasjons t1/2 1,9-9,1 timer (median 2,8 timer).

Oppbevaring og holdbarhet

Etter rekonstituering og fortynning: Av mikrobiologiske hensyn bør preparatet brukes umiddelbart. Hvis ikke, er oppbevaringstid under bruk og oppbevaringsbetingelsene før bruk, brukerens ansvar og bør ikke være >4 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Savene, PULVER OG VÆSKE TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 1 nødsett (10 hettegl. pulver + 3 glassflasker oppløsningsvæske m/ 3 flaskehengere)
101064
H-resept
-
138500,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2019