MUNNSPRAY 100 µl/dose: Hver dose inneh.: Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 2,7 mg, cannabidiol (CBD) 2,5 mg, inntil 0,04 g alkohol (vannfri etanol), propylenglykol, peppermynteolje.


Indikasjoner

Behandling for symptomforbedring hos voksne med moderat til alvorlig spastisitet grunnet multippel sklerose (MS) som ikke har respondert tilstrekkelig på andre antispastiske midler og som viser klinisk signifikant forbedring av spastisitetsrelaterte symptomer under en initial prøvebehandling.

Dosering

Brukes i tillegg til pasientens gjeldende antispastiske midler. Behandling skal initieres og overvåkes av lege spesialisert i behandling MS-pasienter.
Voksne: Grundig evaluering av alvorlighetsgrad av spastisitetsrelaterte symptomer og respons på standard antispastiske midler bør utføres før behandling startes. Titrering til optimal dose er nødvendig. Pasienten skal informeres om at dette kan ta opptil 2 uker, og at bivirkninger kan forekomme i denne perioden, vanligvis svimmelhet. Bivirkningene er normalt milde og forsvinner etter noen dager. Opprettholdelse av gjeldende dose, dosereduksjon eller midlertidig seponering skal vurderes, avhengig av bivirkningenes alvorlighetsgrad og intensitet. Antall spraydoser økes hver dag som vist i tabellen nedenfor. Ettermiddags-/kveldsdosen kan tas når som helst etter kl. 16 og leggetid. Når morgendosen innføres, skal denne tas før kl. 12. Dosen kan økes gradvis med 1 spraydose/døgn, opptil maks. 12 spraydoser/døgn, til optimal symptomlindring. Det skal gå minst 15 minutter mellom spraydosene. Etter titrering rådes pasienten til å vedlikeholde den optimale dosen. Dosen kan da spres utover dagen etter individuell respons og tolerabilitet. Ved endring i tilstand, samtidig medisinering, oppstart eller seponering av visse legemidler (se Interaksjoner), eller plagsomme bivirkninger, kan ny opp- eller nedtitrering være nødvendig.

Dag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Antall spraydoser
morgen

0

0

0

0

1

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Antall spraydoser
kveld

1

1

2

2

2

3

4

4

5

5

6

6

7

7

Totalt antall
spraydoser/døgn

1

1

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Responsen skal evalueres etter 4 ukers behandling. Hvis klinisk signifikant forbedring i spastisitetsrelaterte symptomer ikke sees, bør behandlingen avbrytes (definert i kliniske studier som forbedring på minst 20% i spastisitetsrelaterte symptomer på en pasientrapportert numerisk vurderingsskala fra 0-10). Verdien av langvarig behandling bør reevalueres jevnlig.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen studier foreligger. Forsterket eller forlenget effekt kan oppstå ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, og hyppig klinisk evaluering av lege anbefales. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende data vedrørende sikkerhet og effekt. Eldre: Spesifikke studier ikke utført, men eldre <90 år har deltatt i kliniske studier. Se Forsiktighetsregler.
Administrering: Kun til bruk i munnhulen. Spraybeholderen ristes før bruk, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Munnsprayen skal rettes mot ulike steder på munnens slimhinneoverflate, med ulikt påføringssted for hver gangs bruk. For å minimere variasjon i biotilgjengelighet, bør administreringen standardiseres mest mulig ift. mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for cannabinoider eller noen av hjelpestoffene. Kjent eller mistenkt anamnese/familieanamnese med schizofreni eller annen psykotisk sykdom. Anamnese med alvorlig personlighetsforstyrrelse eller annen signifikant psykiatrisk lidelse utover depresjon forbundet med den underliggende sykdommen. Amming.

Forsiktighetsregler

Lett eller moderat svimmelhet er ofte rapportert (forekommer som regel i de første ukene av behandlingen). Endringer i puls og blodtrykk er sett etter introduksjon av initial dose, og forsiktighet under initial dosetitrering er derfor meget viktig (episoder med besvimelse er sett). Anbefales ikke ved alvorlig kardiovaskulær sykdom. Forsiktighet utvises ved epilepsi eller tilbakevendende krampeanfall i anamnesen. Psykiatriske symptomer som angst, illusjoner, humørendringer og paranoide tanker er sett. Disse skyldes sannsynligvis forbigående CNS-effekter, og er som regel milde til moderate, tolereres godt og kan forventes å forsvinne ved dosereduksjon eller seponering. I få tilfeller kan kausalt forhold mellom administrering og selvmordstanker ikke utelukkes. Sativex bør da seponeres umiddelbart, og pasienten overvåkes til symptomene er forsvunnet. Forsterket eller forlenget effekt kan oppstå ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon, og hyppig klinisk evaluering anbefales. Samtidig inntak av alkohol kan påvirke koordinasjons-, konsentrasjons- og reaksjonsevnen, og bør unngås, spesielt ved behandlingsstart eller ved doseendring. Pasienten bør informeres om at additive CNS-effekter av alkohol, kan øke risikoen for fall og andre ulykker. Dette gjelder også ved samtidig bruk av spasmolytika og muskelrelaksantia som baklofen og benzodiazepiner. Risikoen for fallulykker er også økt i tilfeller der spastisiteten er redusert og muskelstyrken er utilstrekkelig til å opprettholde holdning eller gange. I tillegg kan CNS-bivirkninger, spesielt hos eldre, innvirke på ulike aspekter av personlig sikkerhet, f.eks. ved tilberedning av varm mat og drikke. Dette gjelder spesielt eldre som har økt risiko for enkelte CNS-bivirkninger, og forsiktighet bør utvises. Misbruk: Det kan være økt tendens til misbruk ved stoffmisbruk i anamnesen. Seponering og avhengighet: Plutselig seponering av langvarig behandling har ikke gitt ensartet mønster eller tidsprofil for abstinenslignende symptomer. Konsekvensene vil sannsynlig være begrenset til forbigående søvnforstyrrelser, følelsesmessige forstyrrelser eller appetittforstyrrelser hos enkelte. Det er ikke rapportert økning i døgndosen ved langvarig bruk, og pasienters egenrapporterte nivåer av intoksikasjon er lave. Avhengighet er derfor usannsynlig. Reaksjoner på administreringsstedet: Bivirkninger forbundet med administrering er rapportert, og består hovedsakelig av mild til moderat svie på applikasjonstidspunktet. Pasienter med ubehag eller sår i munnhulen bør rådes til å skifte administreringssted i munnen, og til ikke å fortsette administrering på en øm eller inflammert slimhinne. Jevnlig undersøkelse av munnslimhinnen tilrådes ved langvarig bruk. Ved lesjon eller vedvarende ømhet bør legemidlet seponeres til fullstendig tilheling. Utenlandsreise: Pasienten bør informeres om at det ved utenlandsreiser kan være ulovlig å innføre Sativex, og oppfordres til å undersøke legal status før de tar med seg preparatet utenlands. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør ikke kjøre, bruke maskiner eller delta i farlige aktiviteter ved svimmelhet eller somnolens. Pasienten bør være klar over at bevisstløshet kan forekomme i enkelte tilfeller.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

THC og CBD metaboliseres av CYP450-enzymsystemet. Den hemmende effekten på CYP450-systemet, observert in vitro og i dyremodeller, er kun sett ved doser signifikant høyere enn de maksimale observert i kliniske studier. Ved samtidig administrering med mat er gjennomsnittlig Cmax og AUC for både THC og CBD høyere enn ved fastende forhold. Samtidig behandling med CYP3A4-hemmere og kraftige CYP3A4-induktorer kan hhv. øke eller redusere Cmax og AUC for THC, dets primære metabolitt og CBD. Ved oppstart eller seponering av disse under behandlingen, kan ny dosetitrering være nødvendig. Basert på in vitro-data kan det ikke utelukkes at CBD fører til hemming av P-gp i tarmen. Forsiktighet anbefales derfor ved samtidig behandling med digoksin og andre substrater for P-gp. Forsiktighet anbefales med hypnotika, sedativer og potensielt sederende legemidler pga. mulig additiv effekt på sedasjon og muskelrelaksasjon.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes ved graviditet med mindre fordelen oppveier mulig risiko. Dyrestudier har vist at cannabinoider påvirker spermatogenesen. Kvinner i fertil alder og menn med partner i fertil alder bør sørge for å bruke sikker prevensjon under behandling og i 3 måneder etter seponering.
Amming: Kontraindisert. Cannabinoider utskilles i melk hos dyr. En risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Dyrestudier viser ingen effekt på fertilitet.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Nevrologiske: Svimmelhet. Øvrige: Tretthet. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Forstoppelse, diaré, munntørrhet, glossodyni, sår i munnhule, kvalme, ubehag og smerte i munn, brekninger. Nevrologiske: Amnesi, balanseforstyrrelse, oppmerksomhetsforstyrrelse, dysartri, dysgeusi, apati, nedsatt hukommelse, somnolens. Psykiske: Depresjon, desorientering, dissosiasjon, eufori. Stoffskifte/ernæring: Anoreksi (inkl. redusert appetitt), økt appetitt. Øre: Vertigo. Øye: Tåkesyn. Øvrige: Smerte på administreringsstedet, asteni, unormal følelse, følelse av beruselse, uvelhet, fall. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Øvre abdominalsmerte, misfarging av munnslimhinne1, lidelser i munnslimhinne, eksfoliasjon av munnslimhinne1, stomatitt, misfarging av tenner. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi, hypertensjon. Infeksiøse: Faryngitt. Luftveier: Halsirritasjon. Nevrologiske: Synkope. Psykiske: Hallusinasjoner (uspesifiserte, auditive, visuelle), illusjoner, paranoia, selvmordstanker, vrangforestillinger1. Øvrige: Irritasjon på administreringsstedet. Et enkelttilfelle av ventrikulær bigemini er rapportert i forbindelse med akutt nøtteallergi. 1Rapportert i langvarige åpne studier.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Akutte forgiftningslignende reaksjoner som svimmelhet, hallusinasjoner, vrangforestillinger, paranoia, takykardi, bradykardi med hypotensjon ble observert etter 18 sprayer over 20 minutter 2 ganger daglig. Forbigående toksisk psykose observert (forsvant ved seponering).
Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: THC virker som delvis agonist ved CB1- og CB2-reseptorer og etterligner effekten av endocannabinoider, noe som kan modulere effekten av visse nevrotransmittere. CB-reseptoragonister lindrer stivhet i ekstremiteter og forbedrer motorisk funksjon.
Absorpsjon: Hurtig. Gjennomsnittlig Cmax på ca. 4 ng/ml nås ca. 45-120 minutter etter enkeltdose på 10,8 mg THC. Farmakokinetiske parametre varierer sterkt. Se SPC for ytterligere informasjon.
Proteinbinding: Ca. 97% for THC.
Fordeling: I hele kroppen. Akkumuleres i fettvev, der det lagres i inntil 4 uker og deretter frigjøres langsomt tilbake i blodet.
Halveringstid: Førsteordens terminal elimineringshalveringstid fra plasma er 1,94, 3,72 og 5,25 timer for THC og 5,28, 6,39 og 9,36 timer for CBD etter hhv. 2, 4 og 8 spraydoser. I litteratur er eliminasjon av orale cannabinoider fra plasma bifasisk med initial t1/2 på ca. 4 timer, og forlenget terminal t1/2 på 24-36 timer eller mer forårsaket av frigivelse fra fettvev.
Metabolisme: I lever. Noe gjennomgår first pass-metabolisme til primærmetabolittene 11-OH-THC og 7-OH-CBD.
Utskillelse: Ca. 1/3 utskilles i urin, resten via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Oppbevares stående. Når spraybeholderen er åpnet og i bruk, må den oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet: 42 dager fra åpningsdato.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Sativex, MUNNSPRAY:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 µl/dose3 × 10 ml
049894
-
Byttegruppe
4690,80A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 19.04.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.04.2015