Sarotex

Sarotex Retard

Lundbeck

Trisyklisk antidepressiv.

ATC-nr.: N06A A09

  
  Står ikke på WADAs dopinglisteMiljørisiko i Norge
 N06A A09
Amitriptylin
 
Miljørisko: Miljøpåvirkning av amitriptylin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Amitriptylin har høyt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at amitriptylin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.09.2016) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

TABLETTER, filmdrasjerte 10 mg og 25 mg: Sarotex: Hver tablett inneh.: Amitriptylinhydroklorid tilsv. amitriptylin 10 mg, resp. 25 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


DEPOTKAPSLER, harde 25 mg og 50 mg: Sarotex Retard: Hver kapsel inneh.: Amitriptylinhydroklorid tilsv. amitriptylin 25 mg, resp. 50 mg, sakkarose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult (kun 25 mg) og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Depresjon. Kroniske smerter. Forsøksvis ved enuresis nocturna.

Dosering

Individuell dosering.
Depresjoner hos voksne: Vedlikeholdsterapien bør fortsette 6 måneder eller så lenge som depresjonen erfaringsmessig ville ha vart uten behandling, for å redusere risikoen for residiv. Pasienter med gjentatte depresjoner (unipolar) kan fortsette vedlikeholdsbehandlingen i flere år. Sarotex Retard depotkapsler: Initialt 25-50 mg 2-4 timer før sengetid. Etter 2-3 dager økes ev. dosen til 50-100 mg, i enkelte tilfeller opptil 150 mg 2 timer før sengetid. Ved lettere tilfeller, f.eks. depressive nevroser gis laveste dose. Etter inntrådt effekt bør dosen reduseres til laveste dose som opprettholder symptomlindringen, vanligvis 25-100 mg om kvelden. Sarotex tabletter: Initialt: Som regel 25 mg 3 ganger daglig, ved lettere tilfeller 10 mg 3 ganger daglig. Deretter økes dosen alt etter de individuelle behov og pasientens alder med 10-25 mg hver 2.-3. dag, om nødvendig inntil 150-225 mg pr. dag. Ev. kan dagsdosen fordeles med en lav dose i løpet av dagen og en høyere dose om kvelden (det er mulig å gi amitriptylin som en enkelt dose om kvelden, men da fortrinnsvis i form av Sarotex Retard depotkapsler). Etter inntrådt effekt bør doseringen opprettholdes i minst 2 uker før den gradvis reduseres f.eks. med 10-25 mg hver 3.-8. dag inntil laveste dose som opprettholder symptomlindringen, vanligvis 50-100 mg daglig.
Depresjoner hos eldre: Sarotex Retard depotkapsler: Initialt 25 mg 2-4 timer før sengetid. Etter 2-3 dager økning til 50 mg 2-4 timer før sengetid, i enkelte tilfeller ytterligere økning til 100 mg. For øvrig som angitt for depresjoner hos voksne ovenfor. Sarotex tabletter: Initialt 10 mg 3 ganger daglig. Deretter økning som angitt for depresjoner hos voksne ovenfor. Vanlig vedlikeholdsdose 25-75 mg daglig.
Kroniske smerter hos voksne: Behandlingen startes vanligvis med Sarotex tabletter 10 mg og økes etter individuelle behov. I vedlikeholdsbehandlingen kan en fortsette med Sarotex Retard depotkapsler. Sarotex tabletter: Initialt 10 mg 2 timer før sengetid. Deretter økes dosen etter individuelle behov hver 3. kveld opptil 50 mg. Om nødvendig kan dosen økes opp til 100 mg. Sarotex Retard depotkapsler: Vedlikeholdsdosen vil normalt være 25-50 mg 2-4 timer før sengetid. Om nødvendig kan dosen økes opp til 75 mg.
Kroniske smerter hos eldre: Behandlingen bør starte med halve dosen som for voksne, se ovenfor.
Enuresis nocturna: Sarotex tabletter/Sarotex Retard depotkapsler: Behandlingen bør ikke overskride 3 måneder. Barn 7-12 år: 25 mg 1/2 time før sengetid. Barn og ungdom >12 år: 50 mg 1/2 time før sengetid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Forsiktig dosering og om mulig serumkonsentrasjonsbestemmelser. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt, da sikkerhet og effekt ikke er undersøkt tilstrekkelig, se Forsiktighetsregler.
Administrering: Tabletter: Svelges med vann. Depotkapsler: Svelges med vann. Kan ev. åpnes og innholdet blandes ut i litt yoghurt eller kald væske umiddelbart før inntak. Innholdet i kapslene skal ikke tygges eller knuses.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Ubehandlet trangvinklet glaukom. Akutte alkohol-, barbiturat- og opiatforgiftninger. Myokardaffeksjoner, spesielt i aktiv fase og med tendens til arytmier. Samtidig bruk av MAO-hemmere.

Forsiktighetsregler

Bør gis med forsiktighet til pasienter med epilepsianfall, urinretensjon, prostatahypertrofi, paranoid symptomatologi, sterkt nedsatt leverfunksjon eller kardiovaskulær lidelse. Tilfeller av QT-forlengelse og arytmier er rapportert. Forsiktighet utvises ved betydelig bradykardi, ukompensert hjertesvikt og ved samtidig bruk av QT-forlengende legemidler. Elektrolyttforstyrrelser (hypokalemi, hyperkalemi, hypomagnesemi) øker risikoen for arytmier. Depresjon er assosiert med en økt risiko for selvmordstanker, selvskading og selvmord. Denne risikoen vedvarer til det oppnås signifikant bedring. Siden bedring ikke alltid oppstår i løpet av de første ukene av behandlingen, bør pasienter følges opp nøye inntil bedring inntrer. Generell klinisk erfaring viser at risikoen for selvmord kan øke i de første fasene av bedringen. Andre psykiatriske lidelser amitriptylin forskrives for, kan også være assosiert med en økt risiko for selvmordsrelaterte hendelser. Disse lidelsene kan dessuten opptre i forbindelse med depresjon. Det bør derfor tas samme forholdsregler ved behandling av pasienter med andre psykiatriske lidelser, som for pasienter med depresjon. Det er kjent at pasienter med en historie med selvmordsrelaterte hendelser eller som har betydelig grad av selvmordstanker før oppstart av behandlingen, har en større risiko for selvmordstanker og -forsøk. Disse pasientene bør derfor følges nøye under behandlingen. Unge voksne (<25 år) med psykiatriske lidelser har økt risiko for suicidal atferd ved behandling med antidepressiver. Behandlingen av pasienter, særlig de med høy risiko, bør ledsages av nøye oppfølging, spesielt tidlig i behandlingen og ved doseendringer. Pasienter (og pårørende) bør oppfordres til å være oppmerksomme på klinisk forverring, selvmordsrelatert atferd eller selvmordstanker, samt uvanlige endringer i oppførsel, og til å kontakte medisinsk hjelp omgående dersom disse symptomene oppstår. Bør ikke brukes til behandling av depresjon hos barn og ungdom <18 år. Studier har ikke vist fordelaktig effekt for denne legemiddelklassen. Studier med andre typer antidepressiver, som f.eks. SSRI/SNRI, har vist risiko for suicidalitet, selvskading og fiendtlighet og kan ikke utelukkes med amitriptylin. I tillegg kan amitriptylin forårsake kardiovaskulære bivirkninger i alle aldersgrupper. Det foreligger ikke sikkerhetsdata ved langtidsbruk hos barn og ungdom mht. vekst, modning, samt kognitiv utvikling og atferdsutvikling. Potensielt suicidale pasienter bør ikke ha tilgang på store mengder legemidler. Ved behandling av depresjoner hos psykotiske pasienter bør amitriptylin kombineres med et nevroleptikum. Pasienter med hypertyreoidisme eller samtidig behandling med thyreoideapreparater må følges nøye, da arytmier kan utvikles. Eldre pasienter er spesielt utsatt for ortostatisk hypotensjon. Anfall av intermitterende tåkesyn, regnbuesyn og øyesmerter krever hurtig kontroll av øyelege for å utelukke anfallsglaukom før behandlingen kan fortsette. Etter lang tids behandling kan brå seponering gi abstinenssymptomer som hodepine, illebefinnende, søvnløshet og irritabilitet.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se N06A A09
Trisykliske antidepressiver (TCA) og antipsykotika viser gjensidig metabolismehemming. Nevroleptika, SSRI (unntatt citalopram), betablokkere og nyere antiarytmika kan øke plasmakonsentrasjonen av amitriptylin. Samtidig behandling med levodopa kan resultere i redusert levodopaeffekt og økt risiko for kardiale bivirkninger. Flukonazol og valproinsyre kan gi økt effekt av amitriptylin. Ikke-selektive MAO-hemmere skal seponeres 14 dager før, og selektive MAO-hemmere (moklobemid og selegilin) minst 1 dag før behandling med amitriptylin. Behandling med MAO-hemmere må ikke starte før 14 dager etter seponering av amitriptylin. Effekten av antikolinergika kan potenseres og samtidig bruk av disse bør unngås pga. økt risiko for paralytisk ileus, hyperpyreksi etc. Amitriptylin kan øke den sedative effekten av alkohol, barbiturater og andre sentraldepressive midler. De dempende effektene av direkte virkende adrenergika (adrenalin og noradrenalin) forsterkes og lokalanestetika som inneholder disse stoffene som vasokonstriktorer bør brukes med stor forsiktighet. Generelle anestetika kan øke risikoen for hypotensjon og arytmier og anestesieffekten potenseres. Antihypertensiv effekt av klonidin kan reduseres. Amitriptylins antihistamineffekt er av samme størrelse som difenhydramin og det kan muligens minske alkohol-disulfiramreaksjonen.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: TCA har gitt abstinenssymptomer hos det nyfødte barnet i form av skjelvinger og kramper. Amitriptylin har i enkelte tilfeller gitt sløvhet hos det nyfødte barnet. En gradvis dosereduksjon og stopp i behandlingen ca. 14 dager før fødsel anbefales. Enkelttilfeller av misdannelser er rapportert, men det er ikke påvist økt risiko for misdannelser. Preparatet skal bare brukes hvis fordelen oppveier en mulig risiko. I siste del av svangerskapet må preparatet bare brukes på streng indikasjon.
Amming: Går over i morsmelk i små mengder. Dosen barnet får er ca. 2% av den vektrelaterte dosen til moren. Det er ukjent om barnet kan påvirkes. Preparatet bør ikke brukes ved amming.
Amitriptylin

Bivirkninger

Bivirkninger er vanlige i begynnelsen av behandlingen og oppleves av ca. 30% av pasientene. Bivirkninger kan ofte kontrolleres ved en individuell tilpassing av dosen. Noen bivirkninger, f.eks. hodepine, tremor, konsentrasjonsforstyrrelser, munntørrhet, konstipasjon og minsket libido kan også være symptomer på depresjon, og disse avtar vanligvis når den depressive tilstanden forbedres. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Munntørrhet, forstoppelse, kvalme. Hjerte/kar: Palpitasjoner, takykardi, ortostatisk hypotensjon. Hud: Økt svettesekresjon. Nevrologiske: Somnolens, tremor, svimmelhet, hodepine. Undersøkelser: Vektøkning. Øye: Akkommodasjonsforstyrrelser. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hjerte/kar: Atrioventrikulært blokk, forandringer i AV-ledning. Kjønnsorganer/bryst: Impotens. Nevrologiske: Konsentrasjonsforstyrrelser, smaksforandringer, parestesi, ataksi. Psykiske: Forvirring, minsket libido. Undersøkelser: QT-forlengelse, QRS-forlengelse. Øye: Mydriasis. Øvrige: Tretthet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, ødem i tunge. Hjerte/kar: Hypertensjon. Hud: Utslett, urticaria, ødem i ansikt. Nevrologiske: Kramper. Nyre/urinveier: Urinretensjon. Psykiske: Hypomani, mani, angst, søvnløshet, mareritt. Undersøkelser: Økt intraokulært trykk. Øre: Tinnitus. Sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000): Blod/lymfe: Benmargsdepresjon, agranulocytose, leukopeni, eosinofili, trombocytopeni. Gastrointestinale: Forstørrede spyttkjertler, paralytisk ileus. Hjerte/kar: Arytmier. Hud: Håravfall, fotosensitivitet. Kjønnsorganer/bryst: Gynekomasti. Lever/galle: Gulsott. Psykiske: Delirium (eldre pasienter), hallusinasjoner (schizofrene pasienter). Stoffskifte/ernæring: Nedsatt appetitt. Undersøkelser: Vekttap. Endrede leverfunksjonstester, økning i transaminaser og alkalisk fosfatase. Øvrige: Feber. Ukjent frekvens: Tilfeller av selvmordstanker og selvmordsrelatert atferd er rapportert i forbindelse med behandling eller like etter behandlingsstopp. Epidemiologiske studier, hovedsakelig gjennomført på pasienter ≥50 år, viser en økt risiko for benfrakturer hos pasienter som bruker SSRI- og TCA-preparater. Mekanismen bak denne risikoen er ukjent.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Vær oppmerksom på den store intoksikasjonsfaren med TCA.
Symptomer: Søvnighet eller eksitasjon, agitasjon, hallusinasjoner. Antikolinerge effekter, kramper, feber. Plutselig CNS-depresjon, koma, respirasjonsdepresjon. Kardiale symptomer: Arytmier (ventrikulære takyarytmier, torsades de pointes, ventrikkelflimmer), hjertesvikt, hypotensjon, kardiogent sjokk. Metabolsk acidose, hypokalemi.
Behandling: Hospitalisering. Symptomatisk og støttende behandling. Ventrikkelskylling og behandling med aktivt kull, selv i et sent stadium av absorpsjonen. Kontinuerlig EKG-overvåkning i 3-5 døgn. Kramper kan behandles med diazepam.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: N06A A09

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemming av gjenopptaket av noradrenalin og serotonin i nerveterminalen. Angstdempende og sedativ effekt. Effekt ved kronisk smerte ved lave doser.
Absorpsjon: Depotkapsler: Gir retardert absorpsjon og jevnere blodkonsentrasjonskurver med eliminering av toppkonsentrasjoner og reduserer derved de doseavhengige bivirkningene. Gir bedre søvn hele natten og hindrer morgendepresjon. Gis i 2/3 dose av tabletter. Langsom og tilnærmet fullstendig absorpsjon. Cmax etter 6-8 timer. Tabletter: Relativt hurtig og tilnærmet fullstendig. Cmax etter ca. 4 timer. Biotilgjengelighet ca. 53%.
Proteinbinding: Ca. 90%.
Fordeling: Vd ca. 16 liter/kg. Steady state-plasmakonsentrasjon oppnås etter ca. 1 uke. Ved endogene depresjoner er terapeutisk plasmakonsentrasjon 100-250 ng/ml for amitriptylin og nortriptylin. Nivåer over 300-400 ng/ml kan gi økt risiko for ledningsforstyrrelse.
Halveringstid: Ca. 15 timer (intervall 9-50 timer).
Metabolisme: I lever. Hovedmetabolitten nortriptylin er biologisk aktiv.
Utskillelse: Hovedsakelig med urinen.

Sist endret: 15.03.2016
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV:

03.02.2016

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Sarotex, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
10 mg100 stk. (boks)
444067
Blå resept
-
68,30CSPC_ICON
25 mg100 stk. (boks)
444091
Blå resept
-
99,90CSPC_ICON

Sarotex Retard, DEPOTKAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
25 mg100 stk. (boks)
448407
Blå resept
-
107,20CSPC_ICON
50 mg100 stk. (boks)
448431
Blå resept
-
154,30CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

acidose: Syreforgiftning. Ved acidose synker pH-verdien i blodet til under normalverdi 7,35. Respiratorisk acidose oppstår når kroppen ikke kan kvitte seg med karbondioksid via lungene på utpusten. Karbondioksid akkumuleres i blodet og senker pH-verdien. Respiratorisk acidose kan oppstå ved redusert/opphørt inn- og utånding, og ved enkelte kroniske lungesykdommer. Metabolsk acidose forekommer når sure restprodukter av fettsyrer opphopes i blodet. Denne typen acidose forekommer blant annet ved diabetes og ved sult, på grunn av stoffskifteforstyrrelser.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

agitasjon: Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

angst: Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antiarytmika (antiarytmikum): Legemiddel som regulerer hjerterytmen og motvirker rytmeforstyrrelser i hjertet.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

arytmi (hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme

atrioventrikulært blokk (av-blokk): Den elektriske impulsoverføringen mellom atriene (hjertets forkamre) og ventriklene (hjertekamrene) hemmes. Kan deles inn i 3 alvorlighetsgrader, hvor grad 1 er moderat hemming og grad 3 er en total blokade.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Langsom puls. Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diaré: Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elektrolyttforstyrrelser: Elektrolytter er mineraler kroppen trenger. Blir det for lite eller for mye av et mineral kan det oppstå elektrolyttforstyrrelser. Det kan da være nødvendig med tiltak som justerer nivåene.

enuresis nocturna (nattlig enurese, sengevæting): Sengevæting under søvn om natten, etter den alder da urineringskontrollen forventers å være ferdigutviklet.

eosinofili: Økt forekomst av en type hvite blodceller som kalles eosinofiler. Tilstanden oppstår ved allergiske reaksjoner og parasittinfeksjoner.

feber: Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyes kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

gulsott (ikterus, hyperbilirubinemi): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hyperkalemi (kaliumoverskudd): For høyt kaliumnivå i blodet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

impotens (ereksjonssvikt, erektil dysfunksjon): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

mydriasis: Utvidet pupill.

respirasjonsdepresjon: Svekket pustefunksjon, noe som gjør det vanskelig for kroppen å opprettholde oksygenkonsentrasjonen og å fjerne karbondioksid fra blodet. Legemiddegruppen opioider (sentraltvirkende smertestillende midler) har respirasjonsdepresjon som bivirkning.

sedativ: Avslappende, beroligende.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

somnolens: Sykelig søvnighet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

søvnløshet (insomni): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca: (TCA: Trisykliske antidepressiver) En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

torsades de pointes: Torsades de pointes er en sjelden form for arytmi der hjertet slår veldig fort. Dette er meget alvorlig og kan behandles med en pacemaker, som da hjelper hjertet til å komme i takt igjen når det slår uregelmessig.

trombocytopeni: Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urticaria (elveblest): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ventrikkelflimmer (hjertekammerflimmer): Alvorlig form for hjerterytmeforstyrrelse. Elektriske impulser opptrer uregelmessig fra hjertekamrene. Vanligste årsak til plutselig hjertedød.

ødem (væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.