Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

DEPOTPLASTER 3,1 mg/24 timer: Hvert depotplaster (52 cm2) inneh.: Granisetron 34,3 mg (avgir 3,1 mg/24 timer), hjelpestoffer.


Indikasjoner

Til forebygging av kvalme og oppkast hos voksne forbundet med moderat eller svært emetogen kjemoterapi, med planlagt varighet på 3-5 påfølgende dager, hvor oral administrering av antiemetikum kompliseres av faktorer som gjør svelging vanskelig.

Dosering

Voksne, inkl. eldre
Påfør 1 depotplaster 24-48 timer før kjemoterapi, etter behov. Gradvis økning i granisetrons plasmanivå ved bruk av depotplaster, kan gi forsinket effekt i forhold til 2 mg oral granisetron. Skal fjernes tidligst 24 timer etter fullført kjemoterapi. Kan sitte på i inntil 7 dager avhengig av kjemoterapiens varighet. Etter hematologisk rutinekontroll skal depotplaster kun påføres dersom det er lite sannsynlig at kjemoterapi vil bli utsatt. Dette for å unngå unødvendig eksponering. Samtidig bruk av kortikosteroider: Det anbefales at deksametason og 5-HT3-antagonister gis før kjemoterapi. Samtidig bruk av kortikosteroider, f.eks. deksametason, har vært tillatt dersom det er en del av kjemoterapiregimet. Økt kortikosteroidbruk er rapportert som nødmedisin.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Dosering som for voksne. Det er ikke sett økt forekomst av bivirkninger, likevel kreves en viss grad av forsiktighet hos disse pasientene.
  • Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data.
Administrering Depotplasteret skal påføres ren, tørr, intakt, frisk hud på yttersiden av overarmen. Hvis dette ikke er mulig, kan det påføres på magen. Skal ikke påføres hud som er rød, irritert/skadet. Depotplasteret er pakket i en dosepose og skal påføres straks denne er åpnet. Frisettingslaget løsnes før påføring. Depotplasteret skal ikke klippes i biter. Dersom depotplasteret løsner helt eller delvis, skal det festes igjen på samme sted med medisinsk tape (ved behov). Dersom dette ikke er mulig/depotplasteret er skadet, skal et nytt påføres på samme sted. Hvis dette ikke er mulig skal et nytt påføres på motsatt arm. Det nye depotplasteret fjernes i samsvar med tidsrommet som er anbefalt ovenfor. Se for øvrig pakningsvedlegget for ytterligere informasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre 5-HT3-reseptorantagonister.

Forsiktighetsregler

Reaksjoner på påføringsstedet: Er rapportert, vanligvis lette og medførte ikke seponering. Ved alvorlige reaksjoner eller generalisert hudreaksjon (f.eks. allergisk utslett, inkl. erytematøse, makulære, papulære utslett eller kløe) skal depotplasteret fjernes. Gastrointestinale sykdommer: Granisetron kan redusere tykktarmens motilitet. Pasienter med tegn på subakutt tarmblokkering bør overvåkes etter administrering. Hjertesykdommer: 5-HT3-reseptorantagonister kan være forbundet med arytmier/EKG-forandringer. Dette kan være klinisk signifikant ved underliggende arytmier/ledningsforstyrrelser i hjertet, eller hos pasienter som får antiarytmika/betablokkere. Eksponering for sollys: Kan påvirkes av direkte, naturlig eller kunstig sollys. Pasienten skal rådes til å dekke påføringsstedet, f.eks. med klær, i plasterperioden og de første 10 dagene etter fjerning. Dusjing/vasking: Kan vanligvis foretas ved bruk. Svømming, anstrengende trening og bruk av badstue bør unngås. Eksterne varmekilder: F.eks. varmeflaske/varmeteppe bør unngås på påføringsstedet. Serotonergt syndrom: Er rapportert ved bruk av 5-HT3-antagonister både alene og, hovedsakelig i kombinasjon med andre serotonerge legemidler (inkl. SSRI og SNRI). Egnet overvåkning for symptomer på serotonergt syndrom anbefales. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

In vitro-studier indikerer at granisetron hverken stimulerer eller hemmer CYP450-enzymer. Granisetron metaboliseres i lever av CYP1A1 og CYP3A4, og induktorer/hemmere av disse kan endre granisetrons clearance og halveringstid. Fenobarbitals leverenzyminduksjon har økt total plasmaclearance av granisetron (ca. 25%) etter i.v. tilførsel. Samtidig bruk av i.v. 5-HT3-reseptorantagonister og oral paracetamol har gitt blokkering av paracetamols analgetiske effekt. In vitro-studier har vist at ketokonazol kan hemme granisetronmetabolismen, klinisk signifikans er ukjent. Det er ikke holdepunkter for interaksjoner mellom granisetron og benzodiazepiner, antipsykotika eller legemidler mot ulcus. Ingen klinisk relevante interaksjoner mellom granisetron og emetogen kjemoterapi mot kreft er sett. Ingen klinisk relevante interaksjoner er sett med depotplasteret. Aprepitant har ingen klinisk relevant påvirkning på granisetrons farmakokinetikk. Serotonergt syndrom er sett ved samtidig bruk av 5-HT3-antagonister og andre serotonerge legemidler (inkl. SSRI og SNRI). Barn: Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen data fra bruk hos gravide. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mht. reproduksjonstoksisitet. Bruk bør helst unngås under graviditet.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Amming bør opphøre under behandlingen.
FertilitetIngen humane data foreligger. Fertilitet hos rotte påvirkes ikke ved granisetronbehandling.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

BehandlingVed overdosering skal depotplasteret fjernes. Symptomatisk behandling.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSerotonin (5-HT3)-antagonist.
VirkningsmekanismePotent antiemetikum og en svært selektiv 5-HT3-reseptorantagonist. Effektiv mot kvalme og oppkast forårsaket av cytostatikabehandling. Ubetydelig affinitet til andre reseptortyper, inkl. 5-HT1-, 5-HT2-, 5-HT4- og dopamin D2-bindingsseter. Depotplasteret gir tilsv. effekt som oral granisetron. Plasmanivået øker gradvis etter påføring, og innledende plasmanivå ved oppstart av kjemoterapi kan være lavere enn med 2 mg oral granisetron. Langsommere effektinntreden kan derfor observeres, og følgelig er depotplasteret indisert for bruk ved svelgevansker.
AbsorpsjonGår gjennom intakt hud til systemisk sirkulasjon ved passiv diffusjon. Langsom absorpsjon med Tmax 24-48 timer. Ca. 65% frisettes, dette gir gjennomsnittlig døgndose på 3,1 mg. Hos friske personer, hvor depotplasteret ble påsatt i en periode på 7 dager, var gjennomsnittlig totaleksponering (AUC0-slutt) 416 ng × timer/ml (55-1192 ng × timer/ml), med en interindividuell variasjon på 89%. Gjennomsnittlig Cmax var 3,9 ng/ml (0,7-9,5 ng/ml), med en interindividuell variasjon på 77%. Dette samsvarer med stor variasjon i farmakokinetikk etter oral eller i.v. administrering.
ProteinbindingCa. 65%.
FordelingVd ca. 3 liter/kg. Distribueres fritt mellom plasma og røde blodceller.
HalveringstidGjennomsnittlig plasmaclearance etter i.v. administrering 14,7-33,6 liter/time. T1/2 i plasma 9-12 timer etter i.v. dosering, ca. 36 timer etter bruk av depotplaster til friske. Kreftpasienter har halvparten så høy clearance som friske etter bruk av depotplaster.
MetabolismeI lever. Ingen forskjeller ved oral eller transdermal bruk er sett.
UtskillelseCa. 12% uendret i urin innen 48 timer hos friske (etter i.v. injeksjon). Resten som metabolitter, 49% i urin og 34% i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Depotplasteret vil fortsatt inneholde virkestoff etter bruk. Etter fjerning skal det brukte depotplasteret brettes på midten med den klebende siden inn og kastes utilgjengelig for barn.

 

Pakninger, priser og refusjon

Sancuso, DEPOTPLASTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
3,1 mg/24 timer 1 stk.
434444
Blå resept 866,40 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Sancuso DEPOTPLASTER 3,1 mg/24 timer

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.08.2018


Sist endret: 27.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)