Samin

Karo Pharma


Antiflogistikum.

M01A X05 (Glukosamin)TABLETTER 625 mg: Hver tablett inneh.: Glukosaminhydroklorid 750 mg tilsv. 625 mg glukosamin, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Lindring av symptomer ved lett til moderat artrose.

Dosering

Startdose er 1 tablett 2 ganger daglig. Ikke indisert til akutte, smertefulle symptomer. Klinisk effekt sees vanligvis innen 4 uker etter behandlingsstart. Når symptomlindring er oppnådd kan dosen reduseres til 1 tablett daglig. Hvis det ikke påvises effekt på smerte og/eller funksjon etter 2-3 måneder bør behandlingen avsluttes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Studier ikke utført, doseanbefalinger kan ikke gis. Barn og ungdom <18 år: Bør ikke gis da effekt og sikkerhet ikke er undersøkt. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig.
Administrering: Bør svelges med væske. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis til pasienter med skalldyrallergi da virkestoffet fremstilles av skalldyr.

Forsiktighetsregler

Før behandling startes bør lege oppsøkes for å utrede om annen behandling er nødvendig i forbindelse med leddplagene. Ved manglende effekt etter 4 uker bør lege kontaktes. Forsiktighet utvises ved diabetes mellitus. Hyppigere kontroll av blodsukkerverdiene kan være nødvendig i begynnelsen av behandlingen. Ved kjent risikofaktor for kardiovaskulær sykdom anbefales monitorering av lipidtall i blodet, da det er rapportert om noen få tilfeller av hyperkolesterolemi under glukosaminbehandling. Preparatet forventes ikke å ha effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsdata for glukosamin er begrenset, men økninger i INR er rapportert med orale vitamin K-antagonister. Pasienter som behandles med orale vitamin K-antagonister bør derfor følges nøye opp ved start og seponering av glukosaminbehandling. Da ev. interaksjoner ikke kan utelukkes, bør forsiktighet utvises ved kombinasjon med andre legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Anbefales ikke under graviditet pga. utilstrekkelige data.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent, og det er ikke klarlagt om barn som ammes kan påvirkes. Skal derfor ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Ukjent frekvens Oppkast
Generelle
Ukjent frekvens Ødem/perifert ødem
Hud
Mindre vanlige Kløe, rødme, utslett
Ukjent frekvens Angioødem, urticaria
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, tretthet
Ukjent frekvens Svimmelhet
Hyperkolesterolemi har vært rapportert sporadisk, men årsakssammenheng er ikke fastslått.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, magesmerte
Nevrologiske Hodepine, tretthet
Mindre vanlige
Hud Kløe, rødme, utslett
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Oppkast
Generelle Ødem/perifert ødem
Hud Angioødem, urticaria
Nevrologiske Svimmelhet
Hyperkolesterolemi har vært rapportert sporadisk, men årsakssammenheng er ikke fastslått.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer på overdose kan være hodepine, svimmelhet, desorientering, artralgi, kvalme, oppkast, diaré eller forstoppelse. Ett tilfelle av overdose er rapportert hos en 12 år gammel jente som inntok 28 g glukosaminhydroklorid oralt, og utviklet artralgi, oppkast og desorientering. Pasienten ble fullstendig restituert.

Egenskaper

Klassifisering: Ikke-steroid antiinflammatorisk og revmatisk middel.
Virkningsmekanisme: Glukosamin er en endogen substans. Eksogen tilførsel av glukosamin til dyr kan øke proteoglykansyntesen og dermed hemme nedbrytningen av brusken. Langtidsstudier antyder at glukosamin kan ha en positiv innvirkning på metabolismen i brusk. Glukosamin har vist å gi smertelindring i løpet av 4 uker, samt forbedre bevegeligheten i berørte ledd ved mild til moderat artrose.
Fordeling: Vd: Ca. 5 liter.
Halveringstid: Ca. 2 timer etter i.v. tilførsel.
Utskillelse: Ca. 38% av en i.v. dose utskilles uforandret i urinen.

Pakninger uten resept

Tabletter 60 stk. er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Samin, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
625 mg 60 stk. (blister)
437016
-
Byttegruppe
* F
180 stk. (boks)
030896
-
Byttegruppe
264,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.03.2019