Rybrila

Clinigen


Antikolinergikum, middel mot alvorlig sialoré.

A03A B02 (Glykopyrroniumbromid)MIKSTUR, oppløsning 160 μg/ml: 1 ml inneh.: Glykopyrroniumbromid 200 μg tilsv. glykopyrronium 160 μg, glyserol, sorbitol, natriummetylparahydroksybenzoat (E 219), natriumpropylparahydroksybenzoat (E 217), sitronsyremonohydrat, trinatriumsitratdihydrat, smaksstoff, maltodekstrin, akasie, triacetin. Jordbærsmak.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av alvorlig sialoré (kronisk patologisk sikling) hos barn og ungdom ≥3 år med kroniske nevrologiske lidelser.

Dosering

Skal forskrives av leger med erfaring med behandling av barn med nevrologiske lidelser. Anbefales for kortvarig, periodevis bruk. Bytte mellom dette og andre legemidler med glykopyrronium med andre styrker uten å justere dosen, kan gi overdose og antikolinerg toksisitet.
Barn og ungdom ≥3 år
Doseringsplanen er basert på barnets vekt. Innledende dose er 16 µg/kg pr. dose (tilsv. 20 µg/kg pr. dose glykopyrroniumbromid) som skal gis 3 × daglig og titreres i trinn på 16 µg/kg hver 5.-7. dag basert på terapeutisk respons og bivirkninger. Dosetitrering skal fortsettes frem til effekten er balansert med bivirkninger og opp- eller nedjustert etter behov, til en maks. enkeltdose på 80 µg/kg kroppsvekt glykopyrronium eller 15 ml 3 × daglig (den dosen som er minst). Dosetitreringen skal utføres i samråd med omsorgsperson for å vurdere både effekt og bivirkninger frem til en egnet vedlikeholdsdose er funnet. I løpet av titreringsperioden på 4 uker kan dosen økes iht. anbefalt dosetitreringsplan samtidig som antikolinerge bivirkninger holdes på et tolererbart nivå. Før hver doseøkning må pasientens toleranse av nåværende dose vurderes i samråd med pasientens omsorgsperson. Hvis det oppstår en kjent antikolinerg bivirkning når dosen økes, må dosen reduseres til det forrige dosenivået, og bivirkningen må overvåkes. Hvis bivirkningen ikke går over, bør behandlingen avsluttes. Yngre barn kan ha større risiko for bivirkninger, og dette bør tas i betraktning når dosen justeres.
Tabell 1. Doseringsplan for barn og ungdom ≥3 år:

Vekt

Dosenivå 1

Dosenivå 2

Dosenivå 3

Dosenivå 4

Dosenivå 5

kg

(≈ 16 µg/kg)a

(≈ 32 µg/kg)a

(≈ 48 µg/kg)a

(≈ 64 µg/kg)a

(≈ 80 µg/kg)a

13-17

1,5 ml

3 ml

4,5 ml

6 ml

7,5 ml

18-22

2 ml

4 ml

6 ml

8 ml

10 ml

23-27

2,5 ml

5 ml

7,5 ml

10 ml

12,5 ml

28-32

3 ml

6 ml

9 ml

12 ml

15 ml

33-37

3,5 ml

7 ml

10,5 ml

14 ml

15 ml

38-42

4 ml

8 ml

12 ml

15 ml

15 ml

43-47

4,5 ml

9 ml

13,5 ml

15 ml

15 ml

≥48

5 ml

10 ml

15 ml

15 ml

15 ml

aViser til µg/kg glykopyrronium.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Kliniske studier ikke utført. Glykopyrronium elimineres hovedsakelig via nyrene, og nedsatt leverfunksjon gir sannsynligvis ikke økt eksponering.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Eliminering av glykopyrronium er alvorlig svekket hos pasienter med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Dosen bør reduseres med 30% (se tabell 2). Kontraindisert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  Tabell 2. Doseringsplan for barn og ungdom med lett til moderat nedsatt nyrefunksjon:

  Vekt

  Dosenivå 1

  Dosenivå 2

  Dosenivå 3

  Dosenivå 4

  Dosenivå 5

  kg

  (≈ 11,2 µg/kg)a

  (≈ 22,4 µg/kg)a

  (≈ 33,6 µg/kg)a

  (≈ 44,8 µg/kg)a  

  (≈ 56 µg/kg)a

  13-17

  1,1 ml

  2,1 ml

  3,2 ml

  4,2 ml

  5,3 mlb

  18-22

  1,4 ml

  2,8 ml

  4,2 ml

  5,6 ml

  7,0 mlb

  23-27

  1,8 ml

  3,5 ml

  5,3 ml

  7,0 ml

  8,8 mlb

  28-32

  2,1 ml

  4,2 ml

  6,3 ml

  8,4 ml

  10,5 mlb

  33-37

  2,5 ml

  4,9 ml

  7,4 ml

  9,8 ml

  10,5 mlb

  38-42

  2,8 ml

  5,6 ml

  8,4 ml

  10,5 mlb

  10,5 ml

  43-47

  3,2 ml

  6,3 ml

  9,5 ml

  10,5 mlb

  10,5 ml

  ≥48

  3,5 ml

  7,0 ml

  10,5 ml

  10,5 ml

  10,5 ml

  aViser til µg/kg glykopyrronium. bMaks. individuell dose i dette vektområdet.
 • Barn <3 år: Bruk anbefales ikke.
 • Eldre >65 år: Skal ikke brukes, er kun indisert for barn og ungdom ≥3 år.
 • Voksne: Begrensede kliniske data.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget for bruksanvisning.
Administrering Til oral bruk og bruk med nasogastriske og/eller PEG-sonder. Korrekt dose skal måles opp og administreres med målesprøyten som følger med i pakken. Hvis det brukes nasogastriske eller PEG-sonder, skal disse skylles med 20 ml vann umiddelbart etter at dosen er gitt. Sett sprøyteadapteren inn i flaskehalsen. Før tuppen av målesprøyten inn i sprøyteadapteren, og sjekk at den sitter fast. Snu flasken opp-ned. Trekk stemplet forsiktig ned til riktig nivå (se tabell 1 og 2 for riktig dose). Snu flasken rett vei. Ta ut målesprøyten. Plasser målesprøyten på innsiden av barnets munn og skyv stemplet forsiktig inn, slik at legemidlet skyves ut. Hvis dosen gis gjennom en sonde, skal sonden skylles med 20 ml vann etter at legemidlet er gitt. Mat med høyt fettinnhold bør unngås, da biotilgjengeligheten reduseres ved inntak kort tid etter måltid. Skal gis minst 1 time før eller 2 timer etter mat. Hvis pasientens spesifikke behov gjør det nødvendig å administrere legemidlet samtidig med mat, skal dosen alltid gis samtidig med mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Vinkelblokkglaukom. Myasthenia gravis (store doser kvartære ammoniumforbindelser er vist å motvirke nikotinreseptorer på endeplater). Pylorusstenose. Paralytisk ileus. Urinretensjon. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2), inkl. personer med nyresykdom på endestadiet som trenger dialyse. Tarmobstruksjon. Perorale legemidler i fast form med kaliumklorid. Antikolinerge legemidler.

Forsiktighetsregler

Antikolinerge effekter: Antikolinerge effekter som f.eks. urinretensjon, forstoppelse og overoppheting pga. hemmet svetting er doseavhengige. Det kreves overvåkning fra leger og omsorgspersoner, i samsvar med instruksjonene nedenfor: Håndtering av viktige antikolinerge bivirkninger: Omsorgspersonen skal avbryte behandlingen og søke råd fra forskrivende lege dersom det oppstår forstoppelse, urinretensjon, lungebetennelse, allergisk reaksjon, pyreksi, svært varmt vær eller atferdsendring. Etter vurdering av hendelsen skal forskrivende lege avgjøre om behandlingen kan startes opp igjen med lavere dose. Må brukes med forsiktighet ved gastroøsofageal reflukssykdom, ulcerøs kolitt, preeksisterende forstoppelse, akutt hjerteinfarkt, hypertensjon, tilstander karakterisert ved takykardi (inkl. hypertyreose, hjerteinsuffisiens og hjerteoperasjon) pga. at preparatet øker hjerterytmen, koronararteriesykdom og hjertearytmi. Må brukes med forsiktighet hos pasienter som får inhalasjonsanestesi. Diaré kan være et tidlig symptom på ufullstendig tarmobstruksjon, særlig hos pasienter med ileostomi eller kolostomi. Behandling med glykopyrronium vil da være uegnet og muligens skadelig. Da preparatet hindrer svetting, må pasienter med høy temperatur overvåkes nøye. Ved høy temperatur i omgivelsene kan heteanfall (feber og heteslag) oppstå. Pga. forlengelse av renal eliminering bør gjentatte eller store doser unngås hos pasienter med uremi. Mangel på langtids sikkerhetsdata: Da sikkerhetsdata for behandling >24 uker ikke finnes, bør behandlingsperioden være så kort som mulig. Hvis kontinuerlig behandling kreves (f.eks. i en palliativ situasjon) eller hvis behandlingen gjentas periodevis (f.eks. i non-palliativ situasjon ved behandling av kronisk sykdom), skal nytte/risiko vurderes nøye i hvert enkelt tilfelle, og behandlingen skal holdes under nøye oppsyn. Lett til moderat sialoré: Preparatet bør ikke gis ved lett til moderat sialoré, pga. bivirkningsprofilen samt lav potensiell nytte. Tannhelse: Da nedsatt spyttsekresjon kan øke faren for sykdommer i munnhulen og periodontalsykdom, er det viktig med tilstrekkelig daglig tannhygiene og regelmessig tannhelsekontroll. Bivirkninger i CNS: Økte sentralnervøse effekter inkl. irritabilitet, døsighet, rastløshet, overaktivitet, dårlig konsentrasjonsevne, frustrasjon, humørsvingninger, raseriutbrudd eller eksplosiv atferd, overfølsomhet, alvorsfølelse eller tristhet, hyppige gråteepisoder og frykt er sett. Atferdsendringer skal overvåkes. Glykopyrronium er en kvartær ammoniumforbindelse og har derfor begrenset evne til å trenge gjennom blod-hjerne-barrieren. Det bør utvises forsiktighet ved kompromittert blod-hjerne-barriere, f.eks. intraventrikulær shunt, hjernesvulst og encefalitt. Vekst og utvikling: Effekt på reproduksjonssystemet er ikke undersøkt. Kliniske studier har ikke rapportert kort- eller langsiktige virkninger av glykopyrronium på nevroutvikling eller vekst, men det er ikke spesifikt studert. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse. Inneholder natriumpropyl- og natriummetylparahydroksybenzoat som kan forårsake allergiske reaksjoner (mulig først etter en stund). Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. maks. dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier utført. Kontraindisert ved samtidig bruk: Kaliumklorid gitt oralt i fast form: Glykopyrronium kan øke risikoen for skade i øvre mage-tarmkanal, pga. økt gastrointestinal transittid som gir en høy lokal konsentrasjon av kaliumioner. Sammenheng med blødning i øvre mage-tarmkanal og sårdanning, stenose, perforering og obstruksjon i tynntarmen er sett. Antikolinergika: Samtidig bruk kan øke risikoen for antikolinerge bivirkninger. Antikolinergika kan forsinke gastrointestinal absorpsjon av andre antikolinergika gitt oralt, og også øke risikoen for antikolinerge bivirkninger. Samtidig bruk må vurderes med forsiktighet: Antispasmodika: Glykopyrronium kan motvirke farmakologisk virkning av gastrointestinale prokinetiske virkestoffer. Beroligende antihistaminer: Kan ha additive antikolinerge virkninger. Det kan være nødvendig å redusere dosen med antikolinergika og/eller antihistaminer. Antipsykotika: Virkningen kan forsterkes. Det kan være nødvendig å redusere dosen med antikolinergika og/eller antipsykotika. Muskelavslappende legemidler: Bruk av antikolinergika etter administrering av botulinumtoksin kan forsterke systemiske antikolinerge virkninger. TCA og MAO-hemmere: Kan ha additive antikolinerge virkninger. Det kan være nødvendig å redusere dosen med antikolinergika og/eller antidepressiver og MAO-hemmere. Opioider: Virkestoffer som petidin og kodein kan gi additive bivirkninger på CNS og mage-tarmkanalen, og kan øke risikoen for alvorlig forstoppelse eller paralytisk ileus og CNS-depresjon. Hvis samtidig bruk ikke kan unngås, må pasienten overvåkes for potensielt eksessiv eller langvarig CNS-depresjon og forstoppelse. Kortikosteroider: Steroidindusert glaukom kan utvikles. Samtidig bruk kan gi økt intraokulært trykk via en åpenvinkel- eller vinkelblokkmekanisme. Topiramat: Glykopyrronium kan forsterke virkningen av oligohidrose og hypertermi forbundet med bruk av topiramat, spesielt hos barn. Annet: Legemidler med antikolinerge egenskaper kan gi kumulative parasympatolytiske virkninger, deriblant tørr munn, urinretensjon, forstoppelse og forvirring samt økt risiko for antikolinergt forgiftningssyndrom.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data. Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet. Som forsiktighetstiltak anbefales det å unngå bruk under graviditet.
AmmingData fra dyr har vist utskillelse av glykopyrronium og dets metabolitter i melk. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetIngen humane data. Data fra dyr indikerer ingen påvirkning på hann- og hunndyrs fertilitet ved klinisk relevante eksponeringer.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerTeoretisk sett kan det oppstå en kurare-lignende effekt, dvs. nevromuskulær blokade som fører til muskelsvakhet og ev. paralyse. Sannsynligheten for antikolinerge bivirkninger øker.
BehandlingSymptomatisk og støttende. For å forhindre videre absorpsjon av legemidlet bruk mageskylling, avføringsmidler og/eller tarmskylling. For å motvirke perifere antikolinerge virkninger (residual mydriase, tørr munn osv.) bruk en kvartær ammoniumantikolinesterase, f.eks. neostigmin. For å motvirke hypotensjon bruk pressoraminer (noradrenalin, metaraminol) i.v. og støttebehandling. For å motvirke respirasjonsdepresjon gi oksygen. Bruk et respirasjonsstimulerende middel som f.eks. doksapramhydroklorid i.v. og kunstig åndedrett.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSikling reguleres hovedsakelig ved parasympatisk innervering av spyttkjertlene. Glykopyrronium hemmer kompetitivt kolinerge muskarine reseptorer i spyttkjertler og annet perifert vev, og reduserer dermed indirekte forekomsten av sikling.
AbsorpsjonLav peroral biotilgjengelighet. Gjennomsnittlig 3% kan finnes i plasma. Samtidig administrering med mat gir en markert reduksjon i systemisk eksponering.
FordelingVd 1,31-1,83 liter/kg hos barn og ungdom.
HalveringstidEliminasjons t1/2 i området 2,5-4 timer etter oral administrering.
UtskillelseVia nyrene, primært uendret. Ca. 65% av i.v. dose utskilles renalt i løpet av de første 24 timene. Ca. 5% utskilles via gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppbevares i originalflasken i originalesken for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter åpning: 28 dager.

 

Pakninger, priser og refusjon

Rybrila, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
160 μg/ml 150 ml (glassflaske)
059572
Blå resept 1 445,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rybrila MIKSTUR, oppløsning 160 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2022


Sist endret: 03.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)