KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Agalsidase alfa 1 mg, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, polysorbat 20, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Langsiktig enzymsubstitusjonsbehandling hos pasienter med bekreftet diagnose Fabrys sykdom (α-galaktosidase A-mangel).

Dosering

Skal administreres under tilsyn av lege med erfaring fra håndtering av pasienter med Fabrys sykdom eller andre arvelige metabolske lidelser.
Voksne, ungdom og barn ≥7 år: 0,2 mg/kg kroppsvekt administreres annenhver uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen studier er utført. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved nyresvikt. Barn og unge: Ingen anbefalt dosering for barn <7 år, da sikkerhet og effekt ikke er vist. Ingen uventede sikkerhetsproblemer er påvist hos barn ≥7 år som fikk Replagal 0,2 mg/kg annenhver uke. Eldre >65 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet og effekt ikke er vist.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes med 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridoppløsning. Aseptisk teknikk må benyttes. Skal ikke gis som infusjon samtidig med andre legemidler i samme i.v. slange. Etter fortynning vugges oppløsningen forsiktig. Skal ikke ristes. Inspiseres for partikler og misfarging før administrering. Bør anvendes umiddelbart etter fortynning. Anvendes kun til engangsbruk. Se pakningsvedlegg for ytterligere opplysninger.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 40 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Idiosynkratiske infusjonsrelaterte reaksjoner: Infusjonsreaksjoner er rapportert og kan være forbundet med hemodynamisk stress som utløser hjerteproblemer hos pasienter med eksisterende hjertemanifestasjoner av Fabrys sykdom. Ved milde/moderate akutte infusjonsreaksjoner, må legehjelp tilkalles straks og egnede tiltak treffes. Infusjonen kan avbrytes midlertidig (5-10 minutter) til symptomene går tilbake, for så å startes igjen. Milde og forbigående reaksjoner krever ikke nødvendigvis medisinsk behandling eller at infusjonen stanses. Oral eller i.v. forhåndsbehandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider fra 1-24 timer før infusjon, kan forhindre senere reaksjoner. Overfølsomhetsreaksjoner av allergi-type: Allergilignende overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Ved alvorlige allergiske eller anafylaktoide reaksjoner bør behandlingen umiddelbart avsluttes og egnet behandling startes. Antistoffer mot proteinet: Antistoffer mot proteiner kan utvikles. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon: Forekomst av omfattende nyreskade kan begrense nyrenes respons på enzymsubstitusjonsbehandling, muligens pga. underliggende irreversible patologiske endringer. I slike tilfeller forblir tapet av nyrefunksjon innenfor forventet område for naturlig sykdomsutvikling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bør ikke administreres samtidig med klorokin, amiodaron, benokin eller gentamycin, da disse potensielt kan hemme intracellulær α-galaktosidaseaktivitet. I kliniske studier ble nevropatiske smertelindrende legemidler (som karbamazepin, fenytoin og gabapentin) administrert samtidig til de fleste pasienter uten at interaksjon ble påvist.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Svært begrensede kliniske data fra eksponerte svangerskap. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til ammende.
Fertilitet: Ingen effekt er vist i dyrestudier med hannrotter.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Kvalme. Hjerte/kar: Rødme. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Rigor, pyreksi, smerte og ubehag, fatigue. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Gastrointestinale: Diaré, oppkast, abdominalsmerter/ubehag. Hjerte/kar: Takykardi, palpitasjoner, hypertensjon. Hud: Akne, erytem, pruritus, utslett, livedo reticularis. Luftveier: Hoste, heshet, følelse av sammensnøring av halsen, dyspné, nasofaryngitt, faryngitt, økt sekresjon i halsen, rhinoré. Muskel-skjelettsystemet: Ubehag i muskler og skjelettsystem, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitetene, perifer hovenhet, artralgi, hovenhet i leddene. Nevrologiske: Svimmelhet, dysgeusi, nevropatisk smerte, skjelvinger, hypersomni, hypoestesi, parestesi. Stoffskifte/ernæring: Perifert ødem. Øre: Tinnitus, forverret tinnitus. Øye: Redusert korneal refleks, økt lakrimasjon. Øvrige: Økt fatigue, varmefølelse, kuldefølelse, asteni, brystsmerter, tetthet i brystet, influensalignende symptomer, utslett på injeksjonsstedet, malaise. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Angionevrotisk ødem, urticaria. Immunsystemet: Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet. Luftveier: Redusert oksygenmetning. Muskel-skjelettsystemet: Tyngdefølelse. Nevrologiske: Parosmi. Svært sjeldne (<1/10 000), ukjent: Hjerte/kar: Hjertearytmi (atrieflimmer, ventrikulære ekstrasystoler, takyarytmi), iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt, hypotensjon. Hud: Hyperhidrose. Rapporterte bivirkninger hos barn og ungdom er generelt sett de samme som hos voksne. Infusjonsrelaterte reaksjoner (pyreksi, dyspné, brystsmerter) og smerteeksaserbasjoner oppstår imidlertid hyppigere.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Sikkerhetsprofilen ved bruk av doser opptil 0,4 mg/kg pr. uke viser ingen forskjell fra anbefalt dose på 0,2 mg/kg annen hver uke.

Egenskaper

Klassifisering: Humanprotein α-galaktosidase A produsert ved genteknologi i human cellelinje.
Virkningsmekanisme: Agalsidase alfa katalyserer hydrolysen av Gb3 og spalter terminal galaktoserest fra molekylet. Reduserer akkumuleringen av Gb3 i mange celletyper, inkl. endotel- og parenkymceller.
Fordeling: Vd: Ca. 17% av kroppsvekten.
Halveringstid: Ca. 108 ± 17 minutter hos menn, og ca. 89 ± 28 minutter hos kvinner. Clearance normalisert for kroppsvekt er hhv. 2,66 og 2,10 ml/minutt/kg for menn og kvinner.
Metabolisme: Peptidhydrolyse. Svekket leverfunksjon forventes ikke å påvirke farmakokinetikken på en klinisk signifikant måte.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet administreres umiddelbart.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Replagal, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml3,5 ml (hettegl.)
007601
H-resept
-
17889,50C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.04.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07/2016