KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Agalsidase alfa 1 mg, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, polysorbat 20, natriumklorid, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Langsiktig enzymsubstitusjonsbehandling hos pasienter med bekreftet diagnose Fabrys sykdom (α-galaktosidase A-mangel).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal administreres under tilsyn av lege med erfaring fra håndtering av pasienter med Fabrys sykdom eller andre arvelige metabolske lidelser.
Voksne, ungdom og barn ≥7 år: 0,2 mg/kg kroppsvekt administreres annenhver uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen studier er utført. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved nyresvikt. Barn og unge: Ingen anbefalt dosering for barn <7 år, da sikkerhet og effekt ikke er vist. Ingen uventede sikkerhetsproblemer er påvist hos barn ≥7 år som fikk Replagal 0,2 mg/kg annenhver uke. Eldre >65 år: Ingen anbefalt dosering, da sikkerhet og effekt ikke er vist.
Tilberedning/Håndtering: Fortynnes med 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridoppløsning. Aseptisk teknikk må benyttes. Skal ikke gis som infusjon samtidig med andre legemidler i samme i.v. slange. Etter fortynning vugges oppløsningen forsiktig. Skal ikke ristes. Inspiseres for partikler og misfarging før administrering. Bør brukes umiddelbart etter fortynning. Kun til engangsbruk. Skal ikke blandes med andre legemidler, da uforlikeligheter ikke er undersøkt. Se pakningsvedlegg for ytterligere opplysninger.
Administrering: Gis som i.v. infusjon over 40 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Idiosynkratiske infusjonsrelaterte reaksjoner: Infusjonsreaksjoner er rapportert og kan være forbundet med hemodynamisk stress som utløser hjerteproblemer hos pasienter med eksisterende hjertemanifestasjoner av Fabrys sykdom. Ved milde/moderate akutte infusjonsreaksjoner, må legehjelp tilkalles straks og egnede tiltak treffes. Infusjonen kan avbrytes midlertidig (5-10 minutter) til symptomene går tilbake, for så å startes igjen. Milde og forbigående reaksjoner krever ikke nødvendigvis medisinsk behandling eller at infusjonen stanses. Oral eller i.v. forhåndsbehandling med antihistaminer og/eller kortikosteroider fra 1-24 timer før infusjon, kan forhindre senere reaksjoner. Overfølsomhetsreaksjoner: Er sett. Ved alvorlige overfølsomhetsreaksjoner eller anafylaktiske reaksjoner bør behandlingen umiddelbart avsluttes og egnet behandling startes. Antistoffer mot proteinet: Kan utvikles. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon: Forekomst av omfattende nyreskade kan begrense nyrenes respons på enzymsubstitusjonsbehandling, muligens pga. underliggende irreversible patologiske endringer. I slike tilfeller forblir tapet av nyrefunksjon innenfor forventet område for naturlig sykdomsutvikling. Hjelpestoffer: Inneholder 14,2 mg natrium pr. hetteglass, tilsv. 0,7% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Bør ikke administreres samtidig med klorokin, amiodaron, benokin eller gentamycin, da disse potensielt kan hemme intracellulær α-galaktosidaseaktivitet. I kliniske studier ble nevropatiske smertelindrende legemidler (som karbamazepin, fenytoin og gabapentin) administrert samtidig til de fleste pasienter uten at interaksjon ble påvist.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Svært begrensede kliniske data fra eksponerte svangerskap. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til gravide.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent. Forsiktighet må utvises ved forskrivning til ammende.
Fertilitet: Ingen effekt er vist i dyrestudier med hannrotter.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalt ubehag
Generelle
Svært vanlige Asteni, brystsmerter, fatigue, feber, rigor, smerter
Vanlige Influensalignende symptomer, kuldefølelse, malaise, tilsnøring i brystet, ubehag, varmefølelse, økt fatigue
Mindre vanlige Utslett på injeksjonsstedet
Hjerte
Svært vanlige Palpitasjoner
Vanlige Atrieflimmer, takykardi
Mindre vanlige Takyarytmi
Ukjent frekvens Hjerteiskemi, hjertesvikt, ventrikulære ekstrasystoler
Hud
Svært vanlige Utslett
Vanlige Akne, erytem, hyperhidrose, kløe, urticaria
Mindre vanlige Angioødem, livedo reticularis
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon
Kar
Vanlige Flushing, hypertensjon, hypotensjon
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, faryngitt, hoste, nasofaryngitt
Vanlige Følelse av tilsnøring i halsen, heshet, rhinoré
Mindre vanlige Redusert oksygenmetning, økt sekresjon i halsen
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Artralgi, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Vanlige Hevelse i ledd, muskel-skjelettubehag, perifer hevelse
Mindre vanlige Tyngdefølelse
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, hypoestesi, nevralgi, parestesi, svimmelhet, tremor
Vanlige Dysgeusi, hypersomni
Mindre vanlige Parosmi
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Perifert ødem
Øre
Svært vanlige Tinnitus
Vanlige Forverret tinnitus
Øye
Vanlige Økt lakrimasjon
Mindre vanlige Redusert korneal refleks
Rapporterte bivirkninger hos barn og ungdom er generelt sett de samme som hos voksne. Infusjonsrelaterte reaksjoner (feber, dyspné, brystsmerter) og smerteeksaserbasjoner oppstår imidlertid hyppigere.

Bivirkningene sett hos pasienter med tidligere nyresykdom i siste stadium, var de samme som hos generell pasientpopulasjon.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, kvalme, oppkast
Generelle Asteni, brystsmerter, fatigue, feber, rigor, smerter
Hjerte Palpitasjoner
Hud Utslett
Luftveier Dyspné, faryngitt, hoste, nasofaryngitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, hypoestesi, nevralgi, parestesi, svimmelhet, tremor
Stoffskifte/ernæring Perifert ødem
Øre Tinnitus
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalt ubehag
Generelle Influensalignende symptomer, kuldefølelse, malaise, tilsnøring i brystet, ubehag, varmefølelse, økt fatigue
Hjerte Atrieflimmer, takykardi
Hud Akne, erytem, hyperhidrose, kløe, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Flushing, hypertensjon, hypotensjon
Luftveier Følelse av tilsnøring i halsen, heshet, rhinoré
Muskel-skjelettsystemet Hevelse i ledd, muskel-skjelettubehag, perifer hevelse
Nevrologiske Dysgeusi, hypersomni
Øre Forverret tinnitus
Øye Økt lakrimasjon
Mindre vanlige
Generelle Utslett på injeksjonsstedet
Hjerte Takyarytmi
Hud Angioødem, livedo reticularis
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Luftveier Redusert oksygenmetning, økt sekresjon i halsen
Muskel-skjelettsystemet Tyngdefølelse
Nevrologiske Parosmi
Øye Redusert korneal refleks
Ukjent frekvens
Hjerte Hjerteiskemi, hjertesvikt, ventrikulære ekstrasystoler
Rapporterte bivirkninger hos barn og ungdom er generelt sett de samme som hos voksne. Infusjonsrelaterte reaksjoner (feber, dyspné, brystsmerter) og smerteeksaserbasjoner oppstår imidlertid hyppigere.

Bivirkningene sett hos pasienter med tidligere nyresykdom i siste stadium, var de samme som hos generell pasientpopulasjon.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Sikkerhetsprofilen ved bruk av doser opptil 0,4 mg/kg pr. uke viser ingen forskjell fra anbefalt dose på 0,2 mg/kg annen hver uke.

Egenskaper

Klassifisering: Humanprotein α-galaktosidase A produsert ved genteknologi i human cellelinje.
Virkningsmekanisme: Agalsidase alfa katalyserer hydrolysen av Gb3 og spalter terminal galaktoserest fra molekylet. Reduserer akkumuleringen av Gb3 i mange celletyper, inkl. endotel- og parenkymceller.
Fordeling: Vd: Ca. 17% av kroppsvekten.
Halveringstid: Ca. 108 ± 17 minutter hos menn, og ca. 89 ± 28 minutter hos kvinner. Clearance normalisert for kroppsvekt er hhv. 2,66 og 2,10 ml/minutt/kg for menn og kvinner.
Metabolisme: Peptidhydrolyse. Svekket leverfunksjon forventes ikke å påvirke farmakokinetikken på en klinisk signifikant måte.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved 25°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid- og forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Replagal, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 3,5 ml (hettegl.)
007601
H-resept
-
18444,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.11.2020