Reltebon Depot

Actavis


Langtidsvirkende opioidanalgetikum ved sterke smerter.

N02A A05 (Oksykodon)DEPOTTABLETTER 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg: Hver depottablett inneh.: Oksykodonhydroklorid 5 mg, resp. 10 mg, 15 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 60 mg og 80 mg, tilsv. oksykodon 4,5 mg, resp. 9 mg, 13,5 mg, 18 mg, 27 mg, 36 mg, 54 mg og 72 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 5 mg: Gult jernoksid (E 172), indigotin (E 132), titandioksid (E 171). 10 mg: Titandioksid (E 171). 15 mg: Gult og sort jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 20 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 30 mg: Indigotin (E 132), rødt og sort jernoksid (E 172). 40 mg: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 60 mg: Karmin (E 120), rødt og sort jernoksid (E 172). 80 mg: Indigotin (E 132), gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Sterke smerter som kun kan behandles tilfredsstillende med opioidanalgetika. Til voksne og ungdommer ≥12 år.

Dosering

Dosen avhenger av smertenes intensitet og individuell respons. Bør tas 2 ganger daglig etter fast doseringsskjema.
Voksne og barn ≥12 år: Startdose til pasienter som ikke har fått opioider tidligere er 10 mg gitt med 12 timers mellomrom. Noen kan med fordel få startdose på 5 mg for å redusere bivirkninger. Pasienter som allerede får opioider kan starte med høyere dose, iht. tidligere erfaring. Noen pasienter som følger fast skjema trenger raskt innsettende akuttbehandling for å kontrollere gjennombruddssmerter. Preparatet er ikke indisert for akutte smerter/gjennombruddssmerter. Enkeltdose for akuttmedikasjon bør utgjøre 1/6 av ekvianalgetisk daglig dose av Reltebon Depot. Bruk av akuttmedikamenter >2 ganger daglig indikerer at det er nødvendig å øke Reltebon Depot-dosen. Dosen bør ikke justeres oftere enn hver eller hver 2. dag inntil en stabil dose som gis 2 ganger daglig nås. Etter en doseøkning fra 10 til 20 mg hver 12. time bør dosejusteringene gjøres i trinn på ca. 1/3 av daglig dose. Målet er en tilpasset dosering som ved inntak 2 ganger daglig gir tilstrekkelig analgetisk effekt med akseptable bivirkninger og så lite akuttmedisinering som mulig, så lenge behandling er nødvendig. Lik fordeling (samme dose morgen og kveld) etter fast skjema (hver 12. time) passer de fleste, men for noen kan ujevn fordeling av dosen være en fordel. Laveste effektive dose bør velges. Ved ikke-maligne smerter er daglig dose på 40 mg som regel tilstrekkelig, men høyere doser kan være nødvendig. Ved kreftrelaterte smerter kan doser på 80-120 mg være nødvendig, som i individuelle tilfeller kan økes opptil 400 mg. Dersom enda høyere doser er nødvendig, bør dose bestemmes individuelt, der effekt avveies mot toleranse og risiko for bivirkninger.
Overgang fra andre opioider: 10-13 mg oksykodonhydroklorid tilsv. ca. 20 mg morfinsulfat, begge i depotformulering. Pga. individuelle forskjeller i overfølsomhet overfor ulike opioider, anbefales forsiktighet ved overgang fra andre opioider, med 50-75% av kalkulert oksykodondose.
Behandlingsvarighet: Bør ikke tas lenger enn nødvendig. Dersom langtidsbehandling er nødvendig pga. sykdommens type og alvorlighetsgrad, kreves nøye og regelmessig overvåkning for å bestemme om/hvordan behandling bør fortsettes.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Ved seponering tilrådes gradvis nedtrapping for å unngå abstinenssymptomer, se Forsiktighetsregler.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Forsiktighet må utvises ved bestemmelse av startdose. Startdosen for voksne bør reduseres med 50% (f.eks. samlet døgndose på 10 mg hos pasienter som ikke tidligere har fått opioider), og hver pasient bør titreres til nødvendig smertekontroll avhengig av aktuell klinisk situasjon. Barn <12 år: Ingen studier foreligger. Sikkerhet og effekt er ikke klarlagt og bruk anbefales derfor ikke. Eldre: Ingen dosejustering nødvendig. Risikopasienter, f.eks. ved lav kroppsvekt eller langsom metabolisme av legemidler: Bør i starten få 50% av anbefalt dose for voksne, dersom de ikke tidligere har fått opioider. Dosetitrering bør utføres iht. individuell klinisk situasjon.
Tilberedning/Håndtering: Blisterpakningen har barnesikring, se pakningsvedlegg.
Administrering: Kan tas med eller uten mat med tilstrekkelig væske, men samtidig inntak av grapefrukt/grapefruktjuice skal unngås. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses. Delte, tygde eller knuste tabletter fører til hurtig frigjøring og opptak av en potensielt dødelig dose.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig respirasjonsdepresjon med hypoksi/hyperkapni. Alvorlig, kronisk obstruktiv lungesykdom. Cor pulmonale. Alvorlig bronkial astma. Forhøyet karbondioksidnivå i blodet. Paralytisk ileus. Akutte buksmerter, forsinket tømming av magen.

Forsiktighetsregler

Respirasjonsdepresjon: Vesentlig risiko for pusteproblemer, oftest hos eldre/svekkede. Respirasjonsnedsettende effekt kan gi økt nivå av CO2 i blodet og i cerebrospinalvæsken. Kan hos predisponerte pasienter gi kraftig blodtrykksfall. Den største risikoen ved overdosering er respirasjonshemming. Forsiktighet må utvises hos eldre og svekkede, ved alvorlig nedsatt lunge-, lever- eller nyrefunksjon, myksødem, hypotyreodisme, Addisons sykdom, forgiftningspsykose (f.eks. alkohol), prostatahypertrofi, binyrebarkinsuffisiens, alkoholisme, kjent opioidavhengighet, delirium tremens, pankreatitt, gallegangssykdom, inflammatoriske tarmlidelser, galle- eller ureterkolikk, hypotensjon, hypovolemi, tilstander med økt trykk i hjernen, forstyrrelser i sirkulatorisk regulering, epilepsi eller krampetendenser, og ved bruk av MAO-hemmere. Bukkirurgi: Bør brukes med forsiktighet siden opioider demper intestinal motilitet. Bør ikke brukes før det er bekreftet at tarmfunksjon er normal. Alvorlig leversvikt: Pasienter bør følges nøye opp. Samtidig bruk av sedativer: Kan medføre sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Samtidig forskrivning bør være forbeholdt pasienter der alternativ behandling ikke er mulig. Laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid bør benyttes. Pasienter må overvåkes for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Pasienten og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på disse symptomene. Samtidig bruk av serotonerge legemidler som SSRI og SNRI: Kan gi serotonintoksisitet, med symptomer som endringer i mental status (f.eks. agitasjon, hallusinasjoner, koma), autonome forstyrrelser (f.eks. takykardi, ustabilt blodtrykk, hypertermi), nevromuskulære avvik (f.eks. hyperrefleksi, koordinasjonsproblemer, stivhet) og/eller gastrointestinale symptomer (f.eks. kvalme, oppkast, diaré). Oksykodon skal brukes med forsiktighet hos pasienter som bruker serotonerge legemidler, og det kan være behov for dosereduksjon. Langtidsbruk, toleranse og seponering: Toleranse kan utvikles ved kronisk bruk, og gradvis høyere doser kan være nødvendig for å opprettholde smertekontroll. Langvarig bruk kan gi fysisk avhengighet og abstinenssymptomer kan oppstå ved brå seponering. Symptomer kan omfatte gjesping, mydriasis, tåreflom (lakrimasjon), rhinoré, tremor, hyperhidrose, angst, uro, kramper og søvnløshet. Hyperalgesi som ikke responderer på ytterligere doseøkning: Kan forekomme i svært sjeldne tilfeller, spesielt ved høye doser. Det kan være nødvendig å redusere dosen eller bytte til et annet opioid. Avhengighet: Oksykodon har et primært avhengighetspotensial og en lignende misbruksprofil som andre sterke agonistopioider. Kan forsøkes misbrukt av personer med latente eller åpenbare avhengighetsforstyrrelser. Fare for utvikling av psykologisk avhengighet (misbruk). Ved anbefalt bruk ved kroniske smerter er det likevel betydelig redusert risiko for å utvikle fysisk eller psykisk avhengighet, og dette må vurderes individuelt. Data om psykologisk avhengighet hos kroniske smertepasienter er ikke tilgjengelig. Må forskrives med spesiell forsiktighet ved tidligere alkohol- eller legemiddelmisbruk. Pre-/postoperativt: Anbefales ikke preoperativt eller i løpet av de første 12-24 timene postoperativt. Parenteral injeksjon i blodåre: Innholdsstoffene i tabletten kan gi nekrose i vevet lokalt, infeksjon, økt risiko for endokarditt og dødelige hjerteklaffskader, granulom i lungene eller andre alvorlige og dødelige virkninger. Det endokrine systemet: Opioider kan påvirke hypotalamus-hypofyse-binyre- eller -gonadeaksene. Endringer som kan observeres er økning i serumprolaktin og reduksjon i plasmakortisol og testosteron. Kan gi kliniske symptomer. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Bilkjøring og bruk av maskiner: Evne til å kjøre bil eller å bruke maskiner kan være svekket. Ved stabil behandling er forbud mot å kjøre bil ikke nødvendig. Må vurderes av lege i hvert enkelt tilfelle.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av legemidler som påvirker CNS, f.eks. andre opioider, sedativer, hypnotika, antidepressiver, antipsykotika, analgetika, muskelrelaksantia, antihistaminer og antiemetika, kan forsterke CNS-depressiv effekt. MAO-hemmere interagerer med narkotiske analgetika, og gir CNS-stimulering eller hemming forbundet med hyper- eller hypotensive kriser. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter som samtidig bruker MAO-hemmere eller som har fått MAO-hemmere de 2 siste ukene. Samtidig bruk av opioider og sedativer øker risikoen for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Dose og varighet ved samtidig bruk bør begrenses, se Forsiktighetsregler. Alkohol kan forsterke effekter/bivirkninger og samtidig bruk bør unngås. Antikolinergika (f.eks. antipsykotika, antihistaminer, antiemetika, midler mot parkinson) kan forsterke antikolinerge bivirkninger (f.eks. forstoppelse, munntørrhet og vannlatingsproblemer). Oksykodon metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4 med bidrag fra CYP2D6. CYP3A4-hemmere kan redusere clearance og øke plasmakonsentrasjon av oksykodon. Justering av oksykodondosen kan være nødvendig. CYP3A4-induktorer kan indusere metabolismen, øke clearance og redusere plasmakonsentrasjon av oksykodon. Justering av oksykodondosen kan være nødvendig. CYP2D6-hemmere kan redusere clearance og øke plasmakonsentrasjon av oksykodon. Potensielle interaksjoner med andre relevante isoenzym-hemmere bør tas i betraktning. Klinisk relevante endringer i INR er sett ved samtidig bruk av kumarinantikoagulantia.

Graviditet, amming og fertilitet

Bør i størst mulig grad unngås ved graviditet og amming.
Graviditet: Begrensede data på bruk. Barn av mødre som har brukt opioider i løpet av de 3-4 siste ukene før fødselen bør overvåkes for svekket respirasjon. Abstinenssymptomer kan sees hos nyfødte barn av mødre som behandles.
Amming: Kan skilles ut i morsmelk og forårsake respirasjonshemming hos nyfødte. Bør derfor ikke brukes ved amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneLymfadenopati
Endokrine
Mindre vanligeSIADH
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, kvalme, oppkast
VanligeGastrointestinale plager som magesmerter, diaré, urolig mage (dyspepsi), nedsatt appetitt, munntørrhet (i sjeldne tilfeller ledsaget av tørste)
Mindre vanligeDysfagi, flatulens, gingivitt, ileus, raping, stomatitt, sår i munnen
SjeldneGingival blødning, melena, misfarging av tenner, økt appetitt
Ukjent frekvensKaries
Generelle
VanligeAstenitilstander, svetting
Mindre vanligeFrysninger, fysisk avhengighet med abstinenssymptomer, legemiddeltoleranse, malaise, migrene, perifert ødem, smerter (f.eks. brystsmerter), tørste, ulykkesskader, ødem
SjeldneCellulitt, vektforandringer
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Hjerte
Mindre vanligePalpitasjoner (ved abstinenssyndrom), supraventrikulær takykardi
Hud
Svært vanligeKløe
VanligeHuderupsjon inkl. utslett, i sjeldne tilfeller økt fotosensitivitet, i isolerte tilfeller urticaria eller eksfoliativ dermatitt, hyperhidrose
Mindre vanligeTørr hud
SjeldneHerpes simplex, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk reaksjon
Kar
Mindre vanligeVasodilatasjon
SjeldneHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeErektil dysfunksjon, redusert libido
Ukjent frekvensAmenoré
Lever/galle
Mindre vanligeØkte leverenzymer
Ukjent frekvensGalleveiskolikk, kolestase
Luftveier
VanligeBronkospasme, dyspné
Mindre vanligeFaryngitt, respirasjonsdepresjon, rhinitt, stemmeforandringer, økt hoste
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, somnolens, svimmelhet
VanligeAsteni, tremor
Mindre vanligeAmnesi, dysgeusi, hypertoni, hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelse, kramper, malaise, nedsatt/økt muskeltonus, parestesi, synkope, taleforstyrrelse, ufrivillig muskelkontraksjon
Ukjent frekvensHyperalgesi
Nyre/urinveier
VanligeForstyrrelser i vannlatingen (pollakisuri)
Mindre vanligeUrinretensjon
SjeldneHematuri
Psykiske
VanligeAmnesi, angst, depresjon, forvirring, insomni, isolerte tilfeller av talevansker, nervøsitet, uvanlige tankeprosesser
Mindre vanligeAffektlabilitet, depersonalisering, eufori, hallusinasjon, hyperakusi, legemiddelavhengighet, rastløshet, redusert libido, smaksforstyrrelse, synsforstyrrelse
Ukjent frekvensAggresjon
Stoffskifte/ernæring
VanligeDårlig matlyst
Mindre vanligeDehydrering
Øre
Mindre vanligeVertigo
Øye
Mindre vanligeMiose, synssvekkelse, økt lakrimasjon
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme, oppkast
HudKløe
NevrologiskeHodepine, somnolens, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleGastrointestinale plager som magesmerter, diaré, urolig mage (dyspepsi), nedsatt appetitt, munntørrhet (i sjeldne tilfeller ledsaget av tørste)
GenerelleAstenitilstander, svetting
HudHuderupsjon inkl. utslett, i sjeldne tilfeller økt fotosensitivitet, i isolerte tilfeller urticaria eller eksfoliativ dermatitt, hyperhidrose
LuftveierBronkospasme, dyspné
NevrologiskeAsteni, tremor
Nyre/urinveierForstyrrelser i vannlatingen (pollakisuri)
PsykiskeAmnesi, angst, depresjon, forvirring, insomni, isolerte tilfeller av talevansker, nervøsitet, uvanlige tankeprosesser
Stoffskifte/ernæringDårlig matlyst
Mindre vanlige
EndokrineSIADH
GastrointestinaleDysfagi, flatulens, gingivitt, ileus, raping, stomatitt, sår i munnen
GenerelleFrysninger, fysisk avhengighet med abstinenssymptomer, legemiddeltoleranse, malaise, migrene, perifert ødem, smerter (f.eks. brystsmerter), tørste, ulykkesskader, ødem
HjertePalpitasjoner (ved abstinenssyndrom), supraventrikulær takykardi
HudTørr hud
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarVasodilatasjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon, redusert libido
Lever/galleØkte leverenzymer
LuftveierFaryngitt, respirasjonsdepresjon, rhinitt, stemmeforandringer, økt hoste
NevrologiskeAmnesi, dysgeusi, hypertoni, hypoestesi, koordinasjonsforstyrrelse, kramper, malaise, nedsatt/økt muskeltonus, parestesi, synkope, taleforstyrrelse, ufrivillig muskelkontraksjon
Nyre/urinveierUrinretensjon
PsykiskeAffektlabilitet, depersonalisering, eufori, hallusinasjon, hyperakusi, legemiddelavhengighet, rastløshet, redusert libido, smaksforstyrrelse, synsforstyrrelse
Stoffskifte/ernæringDehydrering
ØreVertigo
ØyeMiose, synssvekkelse, økt lakrimasjon
Sjeldne
Blod/lymfeLymfadenopati
GastrointestinaleGingival blødning, melena, misfarging av tenner, økt appetitt
GenerelleCellulitt, vektforandringer
HudHerpes simplex, urticaria
KarHypotensjon, ortostatisk hypotensjon
Nyre/urinveierHematuri
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKaries
GenerelleNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
Kjønnsorganer/brystAmenoré
Lever/galleGalleveiskolikk, kolestase
NevrologiskeHyperalgesi
PsykiskeAggresjon

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Miose, respirasjonsdepresjon, somnolens, slapphet i skjelettmuskulatur og blodtrykksfall. I alvorlige tilfeller kan sirkulatorisk kollaps, stupor, koma, bradykardi, ikke-kardiogent lungeødem, hypotensjon og død forekomme. Misbruk av høye doser kan være fatalt.
Behandling: Primærfokus er å sikre frie luftveier og opprette støttende/kontrollert åndedrett. Ved overdose kan en opioidantagonist (f.eks. 0,4-2 mg i.v. nalokson) være indisert. Administrering av en enkeltdose må gjentas hvert 2.-3. minutt, avhengig av klinisk situasjon. I.v. infusjon av 2 mg nalokson i 500 ml isotont NaCl eller 5% glukoseoppløsning (tilsv. 0,004 mg nalokson/ml) er mulig. Infusjonshastighet bør justeres iht. tidligere bolusinjeksjon og respons. Ventrikkeltømming kan vurderes. Aktivt kull (50 g til voksne, 10-15 g til barn) bør vurderes dersom større mengder er inntatt i løpet av 1 time, forutsatt at luftveiene beskyttes. Senere inntak av aktivt kull kan være til hjelp for depotformuleringer, men det finnes ikke bevis for dette. Passende laksantium (f.eks. PEG-basert oppløsning) kan være nyttig for å øke passeringshastighet. Støttende tiltak (kunstig åndedrett, oksygentilførsel, administrering av vasopressorer og infusjonsbehandling) bør, hvis nødvendig, benyttes i behandling av etterfølgende sirkulatorisk sjokk. Ved hjertestans eller hjertearytmier kan hjertemassasje eller defibrillering være indisert. I tillegg kan assistert ventilasjon samt opprettholdelse av væske- og elektrolyttbalanse være nødvendig.

Egenskaper

Klassifisering: Opiumsalkaloid.
Virkningsmekanisme: Viser affinitet til κ-, μ- og δ-opioidreseptorer i hjernen og ryggmargen. Virker som en opioidagonist uten antagonistisk effekt. Har hovedsakelig analgetisk og sedativ effekt. Depottabletter gir smertelindring i en lengre periode enn raskt frisatt oksykodon.
Absorpsjon: Tmax: Ca. 3 timer.
Proteinbinding: 38-45%.
Fordeling: Vd: 2,6 liter/kg.
Halveringstid: 4-6 timer. Plasmaclearance er 0,8 liter/minutt.
Metabolisme: CYP3A4 og CYP2D6 er sannsynligvis involvert i dannelsen av metabolittene noroksykodon og oksymorfin.
Utskillelse: Via urin og feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Blisterpakninger: Oppbevares ved høyst 25°C.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Reltebon Depot, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
5 mg28 stk. (blister)
588435
Blå resept
Byttegruppe
105,10 (trinnpris 90,80)A
10 mg28 stk. (blister)
180008
Blå resept
Byttegruppe
127,30 (trinnpris 98,20)A
50 stk. (blister)
497407
Blå resept
Byttegruppe
163,40 (trinnpris 119,30)A
98 stk. (blister)
059513
Blå resept
Byttegruppe
262,70 (trinnpris 188,90)A
15 mg28 stk. (blister)
497833
Blå resept
Byttegruppe
175,20 (trinnpris 91,10)A
98 stk. (blister)
123243
Blå resept
Byttegruppe
421,70 (trinnpris 168,90)A
20 mg28 stk. (blister)
133185
Blå resept
Byttegruppe
175,20 (trinnpris 136,50)A
50 stk. (blister)
396602
Blå resept
Byttegruppe
244,50 (trinnpris 182,40)A
98 stk. (blister)
550501
Blå resept
Byttegruppe
421,70 (trinnpris 313,80)A
30 mg28 stk. (blister)
523206
Blå resept
Byttegruppe
238,90 (trinnpris 118,90)A
98 stk. (blister)
164611
Blå resept
Byttegruppe
686,30 (trinnpris 266,10)A
40 mg28 stk. (blister)
446976
Blå resept
Byttegruppe
238,90 (trinnpris 188,10)A
50 stk. (blister)
547564
Blå resept
Byttegruppe
379,50 (trinnpris 281,80)A
98 stk. (blister)
184532
Blå resept
Byttegruppe
686,30 (trinnpris 508,70)A
60 mg28 stk. (blister)
561832
Blå resept
Byttegruppe
407,20 (trinnpris 166,90)A
98 stk. (blister)
043132
Blå resept
Byttegruppe
1275,40 (trinnpris 434,30)A
80 mg28 stk. (blister)
469681
Blå resept
Byttegruppe
407,20 (trinnpris 290,60)A
50 stk. (blister)
027006
Blå resept
Byttegruppe
680,10 (trinnpris 465,00)A
98 stk. (blister)
413782
Blå resept
Byttegruppe
1275,40 (trinnpris 867,60)A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2020