ReFacto AF

Pfizer


Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII.

B02B D02 (Koagulasjonsfaktor VIII)PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 2000 IE og 3000 IE: 1 ferdigfylt sprøyte inneh.: Pulver: Moroktokog alfa 250 IE, resp. 500 IE, 1000 IE, 2000 IE og 3000 IE, sukrose, kalsiumkloriddihydrat, l-histidin, polysorbat 80, natriumklorid. Oppløsningsvæske: Natriumkloridoppløsning 0,9%.


Indikasjoner

Behandling og blødningsprofylakse hos pasienter med hemofili A (arvelig faktor VIII-mangel). Kan brukes av voksne og barn i alle aldre, inkl. nyfødte. Inneholder ikke von Willebrand-faktor og er derfor ikke indisert ved von Willebrands sykdom.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling bør initieres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av hemofili A. Under behandlingen anbefales monitorering av faktor VIII-nivået for å styre dose og infusjonshyppighet. Responsen på faktor VIII kan variere individuelt, slik at det oppnås ulik recovery og ulike t1/2. Ved dosering basert på kroppsvekt kan det være nødvendig med dosejusteringer hos under- og overvektige pasienter. Ved store kirurgiske inngrep er presis monitorering av substitusjonsbehandlingen vha. koagulasjonsanalyser (plasmafaktor VIII-aktivitet) nødvendig. For monitorering av faktor VIII-aktivitet, anbefales sterkt bruk av kromogen substratmetode. Plasmafaktor VIII-aktiviteten kan betydelig påvirkes av både type aPTT-reagens og referansestandarden for analysen ved bruk av in vitro aPTT-basert ett-trinns koagulasjonsanalyse. Det kan også være betydelig diskrepans mellom analyseresultater fra aPTT-baserte ett-trinns koagulasjonsanalyser og den kromogene analysen. Dose og behandlingsvarighet avhenger av alvorlighetsgrad av faktor VIII-mangel, lokalisering og blødningsgrad, samt pasientens kliniske tilstand. Administrert dose bør titreres ut fra klinisk respons. Ved samtidig tilstedeværelse av en inhibitor kan høyere dose eller annen spesifikk behandling være nødvendig. 1 internasjonal enhet (IE) av faktor VIII-aktivitet er ekvivalent med mengden av faktor VIII i 1 ml plasma fra et friskt menneske. Beregning av nødvendig dose baseres på det empiriske funn at 1 IE faktor VIII pr. kg kroppsvekt øker plasmafaktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl.
Nødvendig dose bestemmes vha. følgende formel: Nødvendig dose (IE) = kroppsvekt (kg) × ønsket faktor VIII-økning (% eller IE/dl) × 0,5 (IE/kg pr. IE/dl), hvor 0,5 IE/kg pr. IE/dl representerer den resiproke verdien av recovery som generelt er blitt observert etter infusjoner med faktor VIII. Dose samt administreringshyppighet bør alltid tilpasses den kliniske effekt i det enkelte tilfelle.
Retningslinjer for dosering ved blødninger og kirurgi: For følgende blødningstilfeller bør ikke faktor VIII-aktiviteten falle under gitt plasmanivå (i % av normal eller i IE/dl) i aktuelt tidsrom.

Blødningsgrad/Form
for kirurgisk inngrep

Ønsket faktor VIII-nivå (% eller IE/dl)

Doseringshyppighet (timer)/
Behandlingsvarighet (dager)

Blødning:

 

 

Tidlig hemartrose, blødninger i muskel eller munnhule

20-40

Gjenta hver 12.-24. time. Minst 1 døgn, inntil blødningsepisoden, indikert ved smerte, er stanset eller heling er oppnådd.

Større hemartroser, muskelblødninger eller hematom

30-60

Gjenta infusjonen hver 12.-24. time i 3-4 dager eller mer, inntil smerte og akutt uførhet er opphørt.

Livstruende blødninger

60-100

Gjenta infusjonen hver 8.-24. time inntil faren er over.

Kirurgi:

 

 

Mindre operasjoner inkl. tannekstraksjoner

30-60

Hver 24. time, i minst 1 dag inntil heling er oppnådd.

Store operasjoner

80-100 (pre- og postoperativt)

Gjenta infusjonen hver 8.-24. time inntil adekvat sårtilheling er oppnådd. Deretter behandling i minst 7 dager for å oppnå faktor VIII-aktivitet på 30% til 60% (IE/dl).


Langtidsprofylakse mot blødning ved alvorlig hemofili A: Vanlig dose er 20-40 IE faktor VIII pr. kg kroppsvekt i intervaller à 2-3 dager. I enkelte tilfeller, spesielt blant yngre, kan det være nødvendig med kortere doseintervaller eller høyere doser.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Dosejustering er ikke studert i kliniske forsøk. Barn <6 år: Ved behandling av yngre barn bør behovet for en økt dose forventes relativt til det som blir brukt hos voksne og eldre barn. Eldre: Kliniske studier inkluderte ikke eldre >65 år. Generelt bør doser fastsettes individuelt.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Oppløsningen skal være klar eller lett uklar og fargeløs, uten misfarging eller synlige partikler. Rekonstituert ReFacto AF inneholder polysorbat 80 som øker ekstraksjonsgraden av di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) fra polyvinylklorid (PVC). Dette skal tas i betraktning ved tilberedning og administrering, medregnet oppbevaringstiden i en PVC-beholder etter rekonstitusjon. Skal ikke blandes med andre legemidler, inkl. andre infusjonsoppløsninger. Kun vedlagte infusjonssett skal benyttes. Behandlingssvikt kan oppstå som en følge av absorpsjon av human koagulasjonsfaktor VIII til indre overflater i enkelte infusjonsutstyr.
Administrering: Gis som i.v. infusjon etter at det frysetørrede pulveret er rekonstituert i natriumklorid 9 mg/ml injeksjonsvæske. Ferdig tilberedt preparat bør brukes umiddelbart eller innen 3 timer etter rekonstituering, eller fjerning av den grå hetten på toppen av den ferdigfylte sprøyten. Bør injiseres i.v. over flere minutter. Injeksjonshastigheten bør bestemmes ut fra pasientens velbefinnende.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent allergisk reaksjon for hamsterprotein.

Forsiktighetsregler

Allergilignende overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme. Legemidlet inneholder spor av hamsterprotein. Hvis overfølsomhetssymptomer oppstår, bør pasienter rådes til å avbryte bruk av legemidlet umiddelbart og kontakte lege. Pasienter bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner. Hvis sjokk oppstår, skal standard medisinsk behandling for sjokk utføres. Dannelse av nøytraliserende antistoffer (inhibitorer) mot faktor VIII er en kjent komplikasjon i behandling av hemofili A. Disse inhibitorene er vanligvis IgG rettet mot faktor VIIIs prokoagulerende aktivitet, som kvantifiseres i Bethesdaenheter (BE)/ml plasma vha. modifisert analyse. Risiko for inhibitorutvikling korrelerer med sykdommens alvorlighetsgrad, samt eksponering for faktor VIII, med høyest risiko innen de første 50 eksponeringsdagene, men varer livet ut, selv om risikoen er lavere. Klinisk relevans av inhibitorutvikling er titeravhengig. Inhibitorer med lav titer utgjør mindre risiko for utilstrekkelig klinisk respons enn inhibitorer med høy titer. Generelt bør alle som behandles med koagulasjonsfaktor VIII-legemidler følges nøye for utvikling av inhibitorer vha. hensiktsmessige kliniske observasjoner og laboratorietester. Hvis forventet faktor VIII-aktivitet i plasma ikke oppnås, eller hvis blødningen ikke kan kontrolleres med en passende dose, skal det testes for tilstedeværelse av faktor VIII-inhibitor. Ved høye inhibitornivåer er det mulig at behandling med faktor VIII ikke har effekt, og andre behandlingsalternativer skal vurderes. Behandling av slike pasienter skal ledes av lege med erfaring i behandling av hemofili og faktor VIII-inhibitorer. Manglende effekt er rapportert, primært hos profylakse-pasienter. Manglende effekt er beskrevet som blødninger i målledd, blødninger i nye ledd eller en subjektiv følelse hos pasienten av nye oppståtte blødninger. Ved bytte til ReFacto AF er det viktig å individuelt titrere og monitorere hver enkelt pasients faktornivå for å sikre adekvat terapeutisk respons. Ved risikofaktorer for hjerte-/karhendelser, kan substitusjonsbehandling med faktor VIII øke den kardiovaskulære risikoen. Hvis utstyr for sentral venetilgang (CVK) er nødvendig, skal risikoen ved CVK-relaterte komplikasjoner, inkl. lokale infeksjoner, bakteriemi og trombose ved kateterstedet, vurderes. Inneholder 1,23 mmol (29 mg) natrium pr. ferdigfylt sprøyte, og dette skal vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Graviditet, amming og fertilitet

Ingen data pga. sjelden forekomst av hemofili A blant kvinner. Bør kun brukes under graviditet og amming dersom det er klart nødvendig. Ingen data tilgjengelig vedrørende fertilitet.

 

Bivirkninger

Utvikling av inhibitorer kan forekomme hos pasienter med hemofili A som behandles med faktor VIII. Tilstanden kan vises som utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte en sykehusavdeling som er spesialisert innen hemofili.
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeFaktor VIII-inhibering hos tidligere ubehandlede pasienter
Mindre vanligeFaktor VIII-inhibering hos tidligere behandlede pasienter
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
Generelle
Svært vanligeFeber
VanligeFrysninger, reaksjon på kateterstedet
Mindre vanligeAsteni, inflammasjon på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet
Hjerte
Mindre vanligeAngina pectoris, palpitasjoner, takykardi
Hud
VanligeKløe, urticaria, utslett
Mindre vanligeSvetting
Immunsystemet
Mindre vanligeAnafylaktisk reaksjon
Kar
VanligeBlødning, hematom
Mindre vanligeFlushing, hypotensjon, tromboflebitt
Luftveier
Svært vanligeHoste
Mindre vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi
VanligeMyalgi
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
Mindre vanligeDysgeusi, perifer nevropati, somnolens
Stoffskifte/ernæring
VanligeRedusert appetitt
Undersøkelser
VanligePositiv antistofftest og anti-faktor VIII antistofftest
Mindre vanligeØkt ASAT, ALAT, bilirubin og kreatinkinase i blodet
Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, brennende og stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generalisert urticaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, prikking, brekninger, hvesende pust) er relativt sjelden sett, og kan i enkelte tilfeller forverres til alvorlig anafylaksi (inkl. sjokk). 1 tilfelle av cyste og 1 tilfelle beskrevet som forvirring er mulig relatert til behandling hos barn.
Utvikling av inhibitorer kan forekomme hos pasienter med hemofili A som behandles med faktor VIII. Tilstanden kan vises som utilstrekkelig klinisk respons. I slike tilfeller anbefales det å kontakte en sykehusavdeling som er spesialisert innen hemofili.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeFaktor VIII-inhibering hos tidligere ubehandlede pasienter
GenerelleFeber
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, kvalme, oppkast
GenerelleFrysninger, reaksjon på kateterstedet
HudKløe, urticaria, utslett
KarBlødning, hematom
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeSvimmelhet
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
UndersøkelserPositiv antistofftest og anti-faktor VIII antistofftest
Mindre vanlige
Blod/lymfeFaktor VIII-inhibering hos tidligere behandlede pasienter
GenerelleAsteni, inflammasjon på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, smerte på injeksjonsstedet
HjerteAngina pectoris, palpitasjoner, takykardi
HudSvetting
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
KarFlushing, hypotensjon, tromboflebitt
LuftveierDyspné
NevrologiskeDysgeusi, perifer nevropati, somnolens
UndersøkelserØkt ASAT, ALAT, bilirubin og kreatinkinase i blodet
Overfølsomhet eller allergiske reaksjoner (inkl. angioødem, brennende og stikkende følelse på infusjonsstedet, frysninger, rødme, generalisert urticaria, hodepine, elveblest, hypotensjon, letargi, kvalme, rastløshet, takykardi, tetthet i brystet, prikking, brekninger, hvesende pust) er relativt sjelden sett, og kan i enkelte tilfeller forverres til alvorlig anafylaksi (inkl. sjokk). 1 tilfelle av cyste og 1 tilfelle beskrevet som forvirring er mulig relatert til behandling hos barn.

Rapportering av bivirkninger


Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant koagulasjonsfaktor VIII uten von Willebrands faktor.
Virkningsmekanisme: Funksjonelle egenskaper er sammenlignbare med endogen faktor VIII. Faktor VIII-aktiviteten er sterkt redusert ved hemofili A, og substitusjonsbehandling er derfor nødvendig.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Preparatet kan tas ut av kjølelageret for kun én periode på maks. 3 måneder i romtemperatur (ved høyst 25°C). På slutten av oppbevaringsperioden i romtemperatur skal preparatet ikke lagres kjølig på nytt, men brukes eller kastes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er påvist i 3 timer ved temperaturer inntil 25°C. Preparatet bør brukes umiddelbart eller innen 3 timer etter tilberedning eller fjerning av den grå gummihetten. Ved bruk av andre lagringstider og betingelser er det brukerens ansvar.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

ReFacto AF, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
250 IE1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
596871
H-resept
-
1770,10C
500 IE1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
076702
H-resept
-
3462,60C
1000 IE1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
076691
H-resept
-
6844,50C
2000 IE1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
076680
H-resept
-
13629,90C
3000 IE1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
076667
H-resept
-
20426,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.09.2019