Reblozyl

Celgene


Middel mot anemi.

B03X A06 (Luspatercept)PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg og 75 mg: Hvert hetteglass inneh.: Luspatercept 25 mg, resp. 75 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, polysorbat 80, sukrose, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering). Etter rekonstituering: 1 ml inneh. luspatercept 50 mg. Produsert i hamstereggstokkceller.


Indikasjoner

Behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi pga. svært lav, lav og middels risiko myelodysplastiske syndromer (MDS) med ringsideroblaster, som har hatt utilfredsstillende respons til, eller ikke er kvalifisert for erytropoietinbasert behandling. Behandling av voksne med transfusjonsavhengig anemi knyttet til beta‑talassemi.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandling skal initieres av lege med erfaring i behandling av hematologiske sykdommer. Før administrering skal hemoglobin (Hb)-nivået vurderes. Ved rød blodcelle (RBC)-transfusjon før dosering, må Hb-nivået før transfusjonen vurderes for doseringsformål.
Myelodysplastiske syndromer (MDS): Anbefalt startdose 1 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Hos pasienter som ikke er RBC-transfusjonsfrie etter minst 2 påfølgende doser på 1 mg/kg startdose, skal dosen økes til 1,33 mg/kg. Hvis pasienten ikke er RBC-transfusjonsfri etter minst 2 påfølgende doser på 1,33 mg/kg dosenivå, skal dosen økes til 1,75 mg/kg. Doseøkning skal ikke skje oftere enn hver 6. uke (2 administreringer) og skal ikke overskride maks. dose 1,75 mg/kg hver 3. uke. Dosen bør ikke økes like etter doseforsinkelse. For pasienter med pre-dose Hb-nivå >9 g/dl og som ennå ikke har oppnådd transfusjonsuavhengighet, kan doseøkning være nødvendig. Risiko for økt Hb over målterskel med samtidig transfusjon kan ikke utelukkes. Ved responstap (f.eks. transfusjonsuavhengighet), skal dosen økes med 1 dosenivå.
Beta-talassemi: Anbefalt startdose 1 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Hos pasienter som ikke oppnår respons, definert som minst 1/3 reduksjon i RBC-transfusjonsbyrde etter ≥2 påfølgende doser (6 uker) på 1 mg/kg startdose, skal dosen økes til 1,25 mg/kg. Dosen bør ikke økes mer enn maks. dose på 1,25 mg/kg hver 3. uke. Ved responstap (hvis RBC-transfusjonsbyrden øker igjen etter startrespons), skal dosen økes med 1 dosenivå.
Dosereduksjon og doseforsinkelse: Hvis Hb øker >2 g/dl innen 3 uker med luspaterceptbehandling uten transfusjon, skal dosen reduseres med 1 dosenivå. Hvis Hb er ≥11,5 g/dl uten transfusjon i minst 3 uker, skal dosen forsinkes inntil Hb er ≤11 g/dl. Ved samtidig rask økning i Hb (>2 g/dl innen 3 uker uten transfusjon), skal dosereduksjon til 1 trinn ned (minimum 0,8 mg/kg) overveies etter doseforsinkelsen. Dosen skal ikke reduseres til <0,8 mg/kg. Dosereduksjon er angitt nedenfor. Tabell 1. Dosereduksjoner for MDS:

Gjeldende dose

Dosereduksjon

1,75 mg/kg

1,33 mg/kg

1,33 mg/kg

1 mg/kg

1 mg/kg

0,8 mg/kg

Tabell 2. Dosereduksjoner for beta-talassemi:

Gjeldende dose

Dosereduksjon

1,25 mg/kg

1 mg/kg

1 mg/kg

0,8 mg/kg

Ved vedvarende behandlingsrelaterte bivirkninger grad ≥3, skal behandlingen utsettes til toksisitet er bedre eller tilbake til basislinjen. Etter doseforsinkelse skal pasienten startes på nytt på sin tidligere dose eller redusert dose iht. dosereduksjonsveiledning.
Responstap: Årsaksfaktorer (f.eks. blødningshendelse) skal vurderes. Hvis vanlige årsaker utelukkes, skal doseøkning vurderes som beskrevet ovenfor.
Seponering: Behandlingen bør avbrytes hvis det ikke sees reduksjon i transfusjonsbyrde etter 9 ukers behandling (3 doser) på maks. doseringsnivå og det ikke er andre forklaringer for responssvikt (f.eks. blødning, kirurgi, annen samtidig sykdom), eller hvis uakseptabel toksisitet oppstår når som helst.
Glemt dose: Ved manglende/forsinket planlagt administrering, skal injeksjonen gis så snart som mulig og dosering fortsettes som forskrevet med minst 3 uker mellom dosene.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen startdosejustering er nødvendig ved totalbilirubin >øvre normalgrense (ULN) og/eller ALAT/ASAT <3 × ULN. Ingen spesifikk doseanbefaling ved ALAT/ASAT ≥3 × ULN eller leverskade CTCAE grad ≥3, pga. manglende data. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen startdosejustering er nødvendig ved mild eller moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR <90 og ≥30 ml/minutt/1,73 m2). Ingen spesifikk doseanbefaling kan gis ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/minutt/1,73 m2), pga. manglende kliniske data. Pasienter med nedsatt nyrefunksjon ved basislinje bør overvåkes nøye for nyrefunksjon iht. standardbehandling. Barn og ungdom <18 år: Bruk er ikke relevant ved MDS, eller ved beta-talassemi hos barn <6 måneder. Sikkerhet og effekt hos barn og ungdom 6 måneder-<18 år med beta-talassemi er ikke fastslått. Eldre: Ingen startdosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Må rekonstitueres forsiktig før administrering, se pakningsvedlegg. Aggressiv risting bør unngås. Hvis oppløsningen er nedkjølt etter rekonstituering, tas den ut av kjøleskap 15-30 minutter før administrering for romtemperering, slik at injeksjonen blir mer behagelig.
Administrering: Injiseres s.c. i overarm, lår eller abdomen. Doseringsvolum skal beregnes og langsomt trekkes ut fra hetteglasset inn i en sprøyte. Anbefalt maks. volum pr. injeksjonssted er 1,2 ml. Hvis >1,2 ml kreves, bør totalvolumet deles i separate injeksjoner med lignende volum og gis på ulike injeksjonssteder. Ved behov for flere injeksjoner må en ny sprøyte og nål brukes for hver s.c. injeksjon. Det skal ikke gis >1 dose fra et hetteglass.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Tromboemboliske hendelser (TEE): TEE, inkl. dyp venetrombose (DVT), portal venetrombose, lungeemboli og iskemisk slag, er rapportert hos beta-talassemi-pasienter. Potensiell behandlingsnytte skal veies mot potensiell risiko for TEE hos beta-talassemi-pasienter med splenektomi, og andre risikofaktorer for TEE. Tromboprofylakse iht. gjeldende kliniske retningslinjer skal vurderes for beta-talassemi-pasienter med høyere risiko. Økt blodtrykk: Økt systolisk og diastolisk blodtrykk er sett. Blodtrykk bør overvåkes før hver administrering. Ved vedvarende hypertensjon/forverring av eksisterende hypertensjon, skal hypertensjonsbehandling iht. gjeldende kliniske retningslinjer gis. Natriuminnhold: Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. doseenhet, dvs. så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen formelle kliniske interaksjonsstudier er utført. Samtidig bruk av jernchelaterende midler har ingen effekt på farmakokinetikken.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Behandling skal ikke startes under graviditet. Ingen data ved bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Ved graviditet skal behandlingen avbrytes. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under og i minst 3 måneder etter behandling. Graviditetstest må tas før behandlingsstart hos kvinner i fertil alder.
Amming: Ukjent om luspatercept/metabolitter utskilles i morsmelk. Luspatercept er sett i morsmelk hos rotter. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre under behandling og i 3 måneder etter siste dose eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Effekt på human fertilitet er ukjent. Basert på funnene i dyr, kan kvinnelig fertilitet kompromitteres.

 

Bivirkninger

MDS

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
Generelle
Svært vanligeAsteni, fatigue
VanligeReaksjon på injeksjonsstedet
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanligeBronkitt, urinveisinfeksjon
VanligeInfluensa, øvre luftveisinfeksjon
Kar
VanligeHypertensjon, tromboembolisk hendelse
Luftveier
Svært vanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeRyggsmerter
VanligeArtralgi, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeSynkope/presynkope
Stoffskifte/ernæring
VanligeHyperurikemi
Øre
VanligeVertigo/vertigo posturalis

MDS

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
GenerelleAsteni, fatigue
InfeksiøseBronkitt, urinveisinfeksjon
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetRyggsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Vanlige
GenerelleReaksjon på injeksjonsstedet
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseInfluensa, øvre luftveisinfeksjon
KarHypertensjon, tromboembolisk hendelse
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, skjelettsmerter
NevrologiskeSynkope/presynkope
Stoffskifte/ernæringHyperurikemi
ØreVertigo/vertigo posturalis

Beta-talassemi

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré
VanligeKvalme
Generelle
Svært vanligeFatigue
VanligeAsteni, reaksjon på injeksjonsstedet
Immunsystemet
VanligeOverfølsomhet
Infeksiøse
Svært vanligeØvre luftveisinfeksjon
VanligeBronkitt, influensa, urinveisinfeksjon
Kar
VanligeHypertensjon, tromboembolisk hendelse
Luftveier
VanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine, svimmelhet
VanligeSynkope/presynkope
Stoffskifte/ernæring
VanligeHyperurikemi
Øre
VanligeVertigo/vertigo posturalis

Beta-talassemi

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré
GenerelleFatigue
InfeksiøseØvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, ryggsmerter, skjelettsmerter
NevrologiskeHodepine, svimmelhet
Vanlige
GastrointestinaleKvalme
GenerelleAsteni, reaksjon på injeksjonsstedet
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseBronkitt, influensa, urinveisinfeksjon
KarHypertensjon, tromboembolisk hendelse
LuftveierDyspné
NevrologiskeSynkope/presynkope
Stoffskifte/ernæringHyperurikemi
ØreVertigo/vertigo posturalis

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Økt Hb til over ønsket nivå.
Behandling: Behandling skal utsettes til Hb er ≤11 g/dl.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes til transformerende vekstfaktor-β (TGF‑β) superfamilie-ligander. Ved å binde seg til spesifikke endogene ligander (f.eks. GDF‑11, aktivin B) hemmer luspatercept Smad2/3 som signaliserer og resulterer i erytroid modning gjennom differensiering av sen-stadium erytroidforløpere (normoblaster) i benmargen. Smad2/3-signalering er unormalt høy i sykdomsmodeller karakterisert ved ineffektivt erytropoese, dvs. MDS og beta‑talassemi, og i benmargen hos MDS-pasienter.
Absorpsjon: Sakte, med Cmax sett i serum ca. 7 dager post-dose på tvers av alle dosenivåer. Interindividuell variasjon i AUC ca. 38% hos MDS-pasienter og 36% hos beta‑talassemi-pasienter.
Fordeling: 9,68 liter hos MDS-pasienter og 7,08 liter hos beta‑talassemi-pasienter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 i serum er ca. 13 dager for MDS-pasienter og 11 dager hos beta‑talassemi-pasienter.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ved administrering hver 3. uke nås steady state serumkonsentrasjon etter 3 doser, med en akkumuleringsratio på ca. 1,5.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet ved bruk er vist i opptil 8 timer ved romtemperatur (≤25°C) eller i opptil 24 timer ved 2-8°C. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstid- og forhold brukerens ansvar, og skal normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C. Rekonstituert oppløsning skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Reblozyl, PULVER TIL INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg1 stk. (hettegl.)
045053
H-resept
-
20893,40C
75 mg1 stk. (hettegl.)
434057
H-resept
-
61959,20C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 23.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.06.2020