Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff.

L01X C16 (Dinutuksimab beta)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 4,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Dinutuksimab beta 4,5 mg, histidin, sukrose, polysorbat 20, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av høyrisiko nevroblastom hos pasienter ≥12 måneder som tidligere har fått induksjonskjemoterapi og oppnådde minst delvis respons, etterfulgt av myeloablativ behandling og stamcelletransplantasjon, samt pasienter med tidligere tilbakefall av nevroblastom eller refraktært nevroblastom med eller uten rester av sykdom. Før behandling av tilbakefall av nevroblastom skal ev. sykdom som utvikler seg aktivt, stabiliseres ved andre relevante tiltak. Hos pasienter med tidligere tilbakefall av sykdom/refraktær sykdom og hos pasienter som ikke har oppnådd en fullstendig respons etter førstelinjebehandling, skal dinutuksimab beta kombineres med interleukin-2 (IL-2).

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal kun brukes på sykehus og administreres under tilsyn av lege med erfaring i kreftbehandling. Skal gis av helsepersonell som er kvalifisert til å håndtere alvorlige allergiske reaksjoner, inkl. anafylaksi, i et miljø der gjenopplivningsutstyr er umiddelbart tilgjengelig.
Pasienter ≥12 måneder: Behandlingen består av 5 påfølgende kurer. Hver behandlingskur består av 35 dager. Individuell dose bestemmes basert på kroppsoverflate (m2) og skal være totalt 100 mg/m2 pr. kur. Det er 2 mulige administreringsmåter: Kontinuerlig infusjon over de første 10 dagene av hver kur (totalt 240 timer) med en daglig dose på 10 mg/m2; eller daglige infusjoner på 20 mg/m2 gitt over 8 timer i de første 5 dagene av hver kur. Når IL-2 kombineres med dinutuksimab beta, bør det gis s.c. injeksjoner på 6 × 106 IE/m2/dag, i 2 perioder på 5 påfølgende dager (totaldose på 60 × 106 IE/m2 pr. kur). Den første 5 dagers kuren skal startes 7 dager før den 1. infusjonen av dinutuksimab beta, og den andre 5 dagers kuren skal startes samtidig med infusjon av dinutuksimab beta (dag 1-5 av hver kur med dinutuksimab beta). Før hver behandlingskur starter skal følgende kliniske parametre evalueres, og behandlingen må utsettes til disse verdiene oppnås: Pulsoksymetri >94% i romluft. Tilstrekkelig benmargsfunksjon; absolutt nøytrofiltall ≥500/µl, blodplatetall ≥20 000/µl, hemoglobin >8 g/dl. Tilstrekkelig leverfunksjon; ALAT/ASAT <5 × øvre normalgrense (ULN). Tilstrekkelig nyrefunksjon; kreatininclearance eller glomerulær filtrasjonshastighet (GFR) >60 ml/minutt/1,73 m2.
Dosejustering av dinutuksimab beta: Basert på bivirkningenes alvorlighetsgrad kan dosen reduseres 50% eller midlertidig seponeres. Infusjonsperioden må da enten forlenges eller (om pasienten tåler det) infusjonshastigheten økes med opptil 3 ml/time (kontinuerlig infusjon) for å administrere den totale dosen. Anbefalt dosejustering av dinutuksimab beta:

Bivirkning

Alvorlighetsgrad

Behandlingsjustering

Alle

Grad 1-2

Reduser infusjonshastighet til 50%. Fortsett infusjonen med opprinnelig hastighet når situasjonen er løst.

Overfølsomhetsreaksjoner

F.eks. hypotensjon

Avbryt infusjon og gjør støttetiltak. Fortsett infusjonen med opprinnelig hastighet når situasjonen er løst.

Utvidede pupiller med treg lysrefleks +/- fotofobi

 

Avbryt infusjon. Etter at situasjonen er løst, skal infusjonen fortsettes på 50% hastighet.

Alle

Grad ≥3

Avbryt infusjon og gjør støttetiltak. Fortsett med infusjon på 50% hastighet hvis bivirkningen forsvinner eller forbedres til grad 1‑2. Øk til opprinnelig hastighet når situasjonen er løst.

 

Tilbakevendende

Seponer infusjon. Gjenta neste dag hvis bivirkningen forsvinner.

Overfølsomhetsreaksjoner

F.eks. bronkospasme, angioødem

Avbryt infusjon umiddelbart og behandle som nødvendig (se Forsiktighetsregler). Gjenoppta behandlingen med påfølgende kurer.

Kapillærlekkasjesyndrom

 

Avbryt infusjon og gjør støttetiltak. Gjenoppta med 50% hastighet hvis bivirkningen forsvinner eller forbedres til grad 1-2.

Seponering: Behandling seponeres permanent ved følgende toksisitet: Anafylaksi grad 3/4. Langvarig perifer motornevropati grad 2. Perifer nevropati grad 3. Syns-/øyetoksisitet grad 3. Hyponatremi grad 4 (<120 mEq/liter) til tross for riktig væskehåndtering. Tilbakevendende eller grad 4 kapillærlekkasjesyndrom (krever respiratorstøtte).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen data. Barn <12 måneder: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegg.
Administrering: Gis som i.v. infusjon, via en perifer eller sentral i.v. slange. Andre i.v. midler som gis samtidig, skal tilføres via en separat infusjonsslange, se pakningsvedlegget. For kontinuerlige infusjoner gis oppløsningen med en hastighet på 2 ml/time (48 ml pr. dag) vha. en infusjonspumpe. For daglige infusjoner >8 timer gis oppløsningen i en hastighet på ca. 13 ml/time. Premedisinering bør alltid vurderes før hver infusjon startes, se Forsiktighetsregler.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt grad 3 eller 4, eller omfattende kronisk transplantat-mot-vert-reaksjon (GvHD).

Forsiktighetsregler

Smerter: Nevropatisk smerte oppstår som regel ved behandlingsstart, og premedisinering med analgetika, inkl. i.v. opioider, før hver dinutuksimab beta-infusjon, er nødvendig. Trippelterapi, inkl. ikke-opioide analgetika (iht. retningslinjer fra WHO), gabapentin og opioider, anbefales for smertebehandling. Individuell dose varierer i stor grad. Ikke-opioide analgetika: Skal brukes permanent under behandlingen, f.eks. paracetamol eller ibuprofen. Gabapentin: Pasienten skal primes med 10 mg/kg/dag fra 3 dager før dinutuksimab beta-infusjonen. Den daglige dosen av gabapentin økes til 2 × 10 mg/kg/dag oralt den neste dagen og til 3 × 10 mg/kg/dag oralt dagen før oppstart av dinutuksimab beta-infusjon og etterpå. Maks. enkeltdose med gabapentin er 300 mg. Denne doseringsplanen skal opprettholdes så lenge det er nødvendig for pasienten. Oral gabapentin skal trappes ned etter avvenning av i.v. morfin-infusjon, senest etter at dinutuksimab beta-infusjonsbehandling er stoppet. Opioider: Behandling med opioider er standard med dinutuksimab beta. Den 1. infusjonsdagen og -kuren krever som regel en høyere dose enn etterfølgende dager og kurer. Før oppstart av en kontinuerlig i.v. morfininfusjon må det startes en bolusinfusjon med morfin på 0,02-0,05 mg/kg/dag 2 timer før dinutuksimab beta-infusjon. Deretter anbefales en doseringshastighet på 0,03 mg/kg/time samtidig med dinutuksimab beta-infusjonen. Ved daglige dinutuksimab beta-infusjoner skal morfininfusjon fortsettes med redusert hastighet (f.eks. 0,01 mg/kg/time) i 4 timer etter avsluttet dinutuksimab beta-infusjon. Ved kontinuerlig infusjon kan det være mulig, som respons på pasientens smertefornemmelse, å avvenne morfin over 5 dager ved å redusere doseringshastigheten progressivt (f.eks. til 0,02 mg/kg/time, 0,01 mg/kg/time, 0,005 mg/kg/time). Hvis kontinuerlig morfininfusjon er nødvendig i >5 dager, må behandlingen gradvis reduseres med 20% pr. dag etter den siste dagen med dinutuksimab beta-infusjon. I tilfelle av kraftig nevropatisk smerte etter avvenning fra i.v. morfin, kan oral morfinsulfat (0,2-0,4 mg/kg hver 4.-6. time) gis ved behov. For moderat nevropatisk smerte kan oral tramodol gis. Overfølsomhetsreaksjoner: Kraftige infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR), inkl. cytokinfrigjøringssyndrom (CRS), anafylaktiske reaksjoner og overfølsomhetsreaksjoner, kan forekomme til tross for premedisinering. Forekomst av en kraftig IRR (inkl. CRS) krever at dinutuksimab beta-behandlingen seponeres umiddelbart, og akutt behandling kan være nødvendig. CRS manifesterer seg ofte innen minutter til timer i begynnelsen av 1. infusjon og karakteriseres av symptomer som feber, hypotensjon og urticaria. Anafylaktiske reaksjoner kan oppstå så tidlig som noen få minutter etter 1. infusjon av dinutuksimab beta og er som regel assosiert med bronkospasme og urticaria. Premedisinering: Premedisinering med antihistaminer (f.eks. difenhydramin) skal gis via i.v. injeksjon ca. 20 minutter før start av hver dinutuksimab beta-infusjon. Det anbefales at antihistaminer gis hver 4.-6. time etter behov under dinutuksimab beta-infusjon. Pasienten må overvåkes nøye for anafylaksi og allergiske reaksjoner, spesielt under 1. og 2. kur. Behandling av overfølsomhetsreaksjoner: I.v. antihistamin, adrenalin og prednisolon til i.v administrering skal være tilgjengelig i umiddelbar nærhet ved sengekanten under dinutuksimab beta-administrering. Prednisolon bør gis som i.v. bolus og adrenalin som i.v. bolus hvert 3.-5. minutt ved behov, iht. klinisk respons. Ved bronkial og/eller pulmonal overfølsomhetsreaksjon anbefales inhalasjon av adrenalin, og dette bør gjentas hver 2. time iht. klinisk respons. Kapillærlekkasjesyndrom (CLS): CLS karakteriseres av tap av vaskulær tonus og ekstravasasjon av plasmaproteiner og væske inn i området rundt vaskulaturen. CLS utvikler seg som regel innen timer etter behandlingsstart, mens kliniske symptomer (dvs. hypotensjon, takykardi) rapporteres å forekomme etter 2-12 timer. Grundig overvåkning av sirkulasjons- og respirasjonsfunksjonen er nødvendig. Nevrologiske øyesykdommer: Kan oppstå da dinutuksimab beta binder seg til synsnerveceller. Det er ikke nødvendig å justere dosen for å imøtekomme nedsatt syn som kan korrigeres med briller så lenge det anses som tålelig. Behandlingen må avbrytes hos pasienter som opplever synstoksisitet grad 3 (dvs. subtotalt synstap iht. toksisitetsskala). I tilfelle av øyeproblemer må pasienten raskt henvises til øyespesialist. Perifer nevropati: Er sett. Tilfeller av motorisk eller sensorisk nevropati som varer i >4 dager må evalueres, og ikke-inflammatoriske årsaker som sykdomsprogresjon, infeksjoner, metabolske syndromer og samtidig administrerte legemidler må utelukkes. Behandlingen skal seponeres permanent ved en hvilken som helst objektiv, forlenget svakhet som kan skyldes dinutuksimab beta. For pasienter med moderat (grad 2) nevropati (motorisk med eller uten sensorisk påvirkning) skal behandlingen avbrytes, og kan gjenopptas etter at de nevrologiske symptomene er gått tilbake. Systemiske infeksjoner: Pasienter har sannsynligvis nedsatt immunforsvar som følge av tidligere behandlinger. Ettersom de vanligvis har et sentralvenekateter innsatt, risikerer de å utvikle systemisk infeksjon. Pasienter skal ikke ha påvist systemisk infeksjon og ev. identifisert infeksjon skal være under kontroll før behandlingen startes. Hematologiske toksisiteter (f.eks. trombocytopeni eller nøytropeni): Er sett. Hematologisk toksisitet grad 4 som forbedres til minst grad 2 eller baselineverdier innen start av neste behandlingskur, krever ingen dosejustering. Laboratorieavvik: Regelmessig overvåkning av leverfunksjon og elektrolytter anbefales. Bilkjøring og bruk av maskiner: Stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pasienten skal ikke kjøre eller bruke maskiner under behandling.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Risiko for indirekte reduksjon av CYP-aktivitet pga. høyere TNF-α- og IL-6-nivåer og derfor interaksjoner med samtidig brukte legemidler, kan ikke utelukkes. Kortikosteroider: Samtidig bruk med kortikosteroider er ikke anbefalt innen 2 uker før 1. behandlingskur og inntil 1 uke etter siste behandlingskur, bortsett fra i livstruende situasjoner. Vaksiner: Skal unngås under behandling og inntil 10 uker etter siste behandlingskur, pga. immunstimulering og mulig risiko for sjeldne nevrologiske toksisiteter. I.v. immunglobulin: Samtidig bruk anbefales ikke pga. mulig cellulær cytotoksisitet.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Skal ikke brukes ved graviditet, data mangler. Ingen data fra dyrestudier mht. teratogenisitet eller embryotoksisitet. Dinutuksimab beta-mål (GD2) uttrykkes på nervevev, spesielt under embryoføtal utvikling, og kan krysse placenta. Kan derfor forårsake fosterskade. Skal ikke brukes hos fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Det anbefales at fertile kvinner bruker prevensjon i 6 måneder etter seponering.
Amming: Ingen data. Amming skal opphøre ved behandling og i 6 måneder etter siste dose.
Fertilitet: Ukjent effekt. Det er ikke utført dedikerte fertilitetsstudier på dyr, men det er ikke sett negative effekter på reproduksjonsorganer i toksisitetsstudier på marsvin og cynomolgusaper.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeLymfopeni
Mindre vanligeDisseminert intravaskulær koagulasjon, eosinofili
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, forstoppelse, oppkast, stomatitt
VanligeAbdominal distensjon, ascites, ileus, kvalme, leppeødem, tørre lepper
Mindre vanligeEnterokolitt
Generelle
Svært vanligeAnsiktsødem, feber, frysninger, perifert ødem, smerter (inkl. abdominalsmerte, smerte i ekstremitet, muskel-skjelettsmerter, brystsmerte, artralgi)
VanligeReaksjon på injeksjonsstedet
Hjerte
Svært vanligeTakykardi
VanligeHjertesvikt, perikardeffusjon, venstre ventrikkeldysfunksjon
Hud
Svært vanligeKløe, urticaria, utslett
VanligeDermatitt (inkl. eksfoliativ), erytem, fotosensitivitetsreaksjon, hyperhidrose, petekkier, tørr hud
Immunsystemet
Svært vanligeCytokinfrigjøringssyndrom, overfølsomhet
VanligeAnafylaktisk reaksjon
Mindre vanligeSerumsyke
Infeksiøse
Svært vanligeInfeksjon (inkl. pneumoni, hudinfeksjon, herpesvirusinfeksjon, myelitt, encefalomyelitt), utstyrsrelatert infeksjon
VanligeSepsis
Kar
Svært vanligeHypotensjon, kapillærlekkasjesyndrom
VanligeHypertensjon
Mindre vanligeHypovolemisk sjokk, venookklusiv sykdom
Lever/galle
Mindre vanligeHepatocellulær skade
Luftveier
Svært vanligeHoste, hypoksi
VanligeBronkospasme, dyspné, hydrothorax, laryngospasme, lungeinfiltrasjon, lungeødem, respirasjonssvikt, takypné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMuskelkramper
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeKrampeanfall, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet, tremor
Mindre vanligeIntrakraniell hypertensjon, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveier
VanligeHematuri, hyperfosfaturi, oliguri, proteinuri, urinretensjon
Mindre vanligeNyresvikt
Psykiske
VanligeAgitasjon, angst
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeVæskeretensjon
VanligeDehydrering, hypoalbuminemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, redusert appetitt
Undersøkelser
Svært vanligeØkt bilirubin, økt kreatinin i blod, økt vekt, økt γ-GT, økte transaminaser
VanligeForlenget APTT, forlenget protrombintid, forlenget trombintid, hypertriglyseridemi, redusert GFR, redusert vekt
Øye
Svært vanligeMydriasis, pupillotoni, øyeødem (øyelokk, periorbitalt)
VanligeAkkommodasjonsforstyrrelse, fotofobi, oftalmoplegi, papilleødem, tåkesyn
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleDiaré, forstoppelse, oppkast, stomatitt
GenerelleAnsiktsødem, feber, frysninger, perifert ødem, smerter (inkl. abdominalsmerte, smerte i ekstremitet, muskel-skjelettsmerter, brystsmerte, artralgi)
HjerteTakykardi
HudKløe, urticaria, utslett
ImmunsystemetCytokinfrigjøringssyndrom, overfølsomhet
InfeksiøseInfeksjon (inkl. pneumoni, hudinfeksjon, herpesvirusinfeksjon, myelitt, encefalomyelitt), utstyrsrelatert infeksjon
KarHypotensjon, kapillærlekkasjesyndrom
LuftveierHoste, hypoksi
NevrologiskeHodepine
Stoffskifte/ernæringVæskeretensjon
UndersøkelserØkt bilirubin, økt kreatinin i blod, økt vekt, økt γ-GT, økte transaminaser
ØyeMydriasis, pupillotoni, øyeødem (øyelokk, periorbitalt)
Vanlige
Blod/lymfeLymfopeni
GastrointestinaleAbdominal distensjon, ascites, ileus, kvalme, leppeødem, tørre lepper
GenerelleReaksjon på injeksjonsstedet
HjerteHjertesvikt, perikardeffusjon, venstre ventrikkeldysfunksjon
HudDermatitt (inkl. eksfoliativ), erytem, fotosensitivitetsreaksjon, hyperhidrose, petekkier, tørr hud
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon
InfeksiøseSepsis
KarHypertensjon
LuftveierBronkospasme, dyspné, hydrothorax, laryngospasme, lungeinfiltrasjon, lungeødem, respirasjonssvikt, takypné
Muskel-skjelettsystemetMuskelkramper
NevrologiskeKrampeanfall, parestesi, perifer nevropati, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierHematuri, hyperfosfaturi, oliguri, proteinuri, urinretensjon
PsykiskeAgitasjon, angst
Stoffskifte/ernæringDehydrering, hypoalbuminemi, hypofosfatemi, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, redusert appetitt
UndersøkelserForlenget APTT, forlenget protrombintid, forlenget trombintid, hypertriglyseridemi, redusert GFR, redusert vekt
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, fotofobi, oftalmoplegi, papilleødem, tåkesyn
Mindre vanlige
Blod/lymfeDisseminert intravaskulær koagulasjon, eosinofili
GastrointestinaleEnterokolitt
ImmunsystemetSerumsyke
KarHypovolemisk sjokk, venookklusiv sykdom
Lever/galleHepatocellulær skade
NevrologiskeIntrakraniell hypertensjon, posterior reversibelt encefalopatisyndrom
Nyre/urinveierNyresvikt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen rapporterte tilfeller av overdosering.
Behandling: Pasienten observeres nøye for symptomer på bivirkninger, og ev. støttende behandling gis.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kimært monoklonalt IgG1-antistoff spesielt rettet mot karbohydratdelen av disialogangliosid 2 (GD2) som overuttrykkes på nevroblastomceller.
Absorpsjon: Gjennomsnittlig plasma Cmax ca. 12 µg/ml (basert på 10-dagers kontinuerlig i.v. infusjon av 10 mg/m2/dag (tilsv. en totaldose på 100 mg/m2/kur).
Halveringstid: 190 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk stabilitet under bruk er vist i opptil 48 timer ved 25°C (sprøyte på 50 ml) og i opptil 7 dager ved 37°C (infusjonspose på 250 ml) etter kumulativ oppbevaring ved 2-8°C i 72 timer. Bør fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Qarziba, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
4,5 mg/ml1 × 4,5 ml (hettegl.)
043759
-
-
105055,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.04.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2019