Avføringsmiddel, reflektorisk virkende.

A06A B06 (Sennaglykosider)TABLETTER 12 mg: Hver tablett inneh.: Renglykosider av sennesblader (sennosid A + B) i form av kalsiumsalter 12 mg, sukrose 39 mg, laktose 21 mg, vannfri glukose 1 mg. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Sukkerdrasjert.


Indikasjoner

Kortvarig lindring av tilfeldig forstoppelse (det vil si sjelden tarmtømming eller treg avføring). Tarmtømming som forberedelse til røntgenundersøkelse.

Dosering

Kortvarig lindring av tilfeldig forstoppelse: Korrekt dose er den laveste som er nødvendig for å lindre forstoppelsen. Dosen varierer individuelt, men ligger vanligvis innen følgende område: Voksne >18 år: 2-4 tabletter om kvelden. Flere tabletter, opptil 6 tabletter daglig kan tas etter råd fra lege, om nødvendig. Bør ikke brukes lengre enn 1 uke. Diskuter med lege ved bruk over lengre tid. Barn ≥6 år: 1-2 tabletter ved sengetid, avhengig av alder. Maks. daglig dose: 2 tabletter. Bør ikke brukes lengre enn 1 uke. Diskuter med lege ved bruk over lengre tid. Bør i utgangspunktet ikke gis til barn <12 år.
Forberedelse til tarmtømming før røntgenundersøkelse: Voksne: 2-4 tabletter dagen før undersøkelsen.
Administrering: Tas oralt som en enkeltdose sammen med et glass vann om kvelden før sengetid.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Betennelsestilstander i tynn- og tykktarm (f.eks. Crohns sykdom og ulcerøs rektokolitt). Irritasjon av mage-tarmkanalen (f.eks. kvalme, oppkast og kolikk). Abdominale symptomer som kan skyldes en udiagnostisert, underliggende tilstand, slik som akutte intestinale og/eller kirurgiske tilstander (f.eks. akutt divertikulitt, blindtarmbetennelse, bukhinnebetennelse og kraftig diaré). Intestinal obstruksjon eller inflammatorisk tarmsykdom (f.eks. spastisk obstipasjon, obstruksjon av ileus/preileus, leversykdommer, betennelsessykdommer i abdomen/tarmen, kramper og smerter). Alvorlige dehydreringstilstander med reduksjon av vann og elektrolytter, spesielt hypokalemi.

Forsiktighetsregler

Dosen bør ikke overskrides. Langvarig, ukritisk bruk av laksantia kan føre til avhengighet og svekkelse av tarmfunksjonen. Laveste effektive dose for gjenoppretting av normal tarmfunksjon bør benyttes. Dersom ingen avføring har skjedd, kan dosen økes i samråd med lege. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. Preparater som inneholder senna og sennasider bør kun brukes dersom terapeutisk effekt ikke kan oppnås ved endring av diett eller administrering av volumøkende midler. Når preparater som inneholder sennesblader administreres til inkontinente voksne, bør bleiene skiftes oftere for å forhindre utvidet hudkontakt med avføring. Pasienter med nyresykdommer bør være oppmerksomme på mulig elektrolyttubalanse. Hvis symptomene forverres under bruk, bør lege eller apotek oppsøkes. Medisinsk tilsyn kreves dersom behandlingen ikke har noen nytteeffekt, dersom behandlingen overskrider 1 uke, dersom symptomene vedvarer eller forverres, etter laparotomi eller abdominal kirurgi, ved hudutslett (kan være tegn på overfølsomhet), og ved kvalme eller oppkast (kan være tegn på potensiell eller eksisterende blokkering i tarmen, ileus). Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder glukose og bør ikke brukes ved sjelden glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder sukrose og bør ikke brukes ved sjeldne arvelige problemer med fruktoseintoleranse, glukose-galaktosemalabsorpsjon eller sukrose-isomaltasemangel.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør bare brukes under graviditet dersom nytten av behandling overgår mulig risiko. Dyrestudier og klinisk erfaring har ikke vist uønskede effekter på graviditeten eller fosteret/det nyfødte barnet.. Gravide bør kontakte lege før bruk av sennaglykosider/senna.
Amming: Sennaglykosider og dens metabolitter utskilles i morsmelk. Lakserende effekt hos spedbarn som ammes er ikke rapportert. Ved terapeutiske doser vurderes risikoen for påvirkning av barnet som liten. Ammende kvinner bør kontakte lege før bruk av sennaglykosider/senna.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist effekter på fertilitet ved terapeutiske doser.

 

Bivirkninger

Kan gi lett abdominalt ubehag slik som abdominalsmerte, kramper og irritasjon av slimhinnen i tykktarm og mage. Andre effekter slik som dehydrering, hypotension, fatigue, myopati, abdominalt ubehag, hyponatremi, nyresykdommer, sekundær hyperaldosteronisme, hypokalsemi, og hypomagnesemi er også rapportert. Disse bivirkningene er vanligvis reversible ved seponering.

Gul eller rødbrun (pH-avhengig) misfarging av urin fra metabolitter kan skje under behandling, men er ikke klinisk signifikant. Tilvenning etter langvarig bruk er rapportert.
Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvens Abdominalsmerter, abdominalt ubehag, diaré, kvalme, megakolon
Generelle
Ukjent frekvens Fatigue, legemiddeltoleranse
Immunsystemet
Ukjent frekvens Overfølsomhetsreaksjoner (kløe, urticaria, lokalt eller generalisert utslett)
Kar
Ukjent frekvens Hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Myopati
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Kromaturi, nyresykdom
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvens Dehydrering, hyperaldosteronisme, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, reduserte elektrolytter i blod

Kan gi lett abdominalt ubehag slik som abdominalsmerte, kramper og irritasjon av slimhinnen i tykktarm og mage. Andre effekter slik som dehydrering, hypotension, fatigue, myopati, abdominalt ubehag, hyponatremi, nyresykdommer, sekundær hyperaldosteronisme, hypokalsemi, og hypomagnesemi er også rapportert. Disse bivirkningene er vanligvis reversible ved seponering.

Gul eller rødbrun (pH-avhengig) misfarging av urin fra metabolitter kan skje under behandling, men er ikke klinisk signifikant. Tilvenning etter langvarig bruk er rapportert.
Frekvens Bivirkning
Ukjent frekvens
Gastrointestinale Abdominalsmerter, abdominalt ubehag, diaré, kvalme, megakolon
Generelle Fatigue, legemiddeltoleranse
Immunsystemet Overfølsomhetsreaksjoner (kløe, urticaria, lokalt eller generalisert utslett)
Kar Hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Myopati
Nyre/urinveier Kromaturi, nyresykdom
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperaldosteronisme, hypokalemi, hypokalsemi, hypomagnesemi, hyponatremi, reduserte elektrolytter i blod

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hovedsymptomer på overdose/overforbruk er mageknip og kraftig diaré med påfølgende tap av væske og elektrolytter som bør erstattes. Diaré kan spesielt gi kaliumreduksjon som kan føre til hjertesykdom og muskelasteni, spesielt dersom hjerteglykosider, diuretika, adrenokortikosteroider eller lakris (høyt konsum) tas samtidig.
Behandling: Behandlingen bør være støttende, med rikelige mengder væske. Elektrolytter, særlig kalium, bør monitoreres. Dette er spesielt viktig hos eldre. Videre behandling bør være klinisk indisert eller i samsvar med anbefalinger fra Giftinformasjonen.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sennaglykosider (sennosider) er laksantia som selektivt stimulerer peristaltikk (f.eks. avføring) i tykktarmen. Stimulering av peristaltikk skyldes stimulering av motiliteten av tykktarmen, som resulterer i akselerert passasje gjennom kolon. Sennosider kan også indusere aktiv sekresjon av elektrolytter og vann i tarmlumen og hemme absorpsjon over til tykktarmen. Dette resulterer i økt volum av tarminnholdet, økt fyllingstrykk, og dermed stimulering av peristaltikken. Laksantia av typen sennosider gir vanligvis avføring i løpet av 8-12 timer.
Absorpsjon: Sennosider er hovedsakelig prodrugs. Sennosider er betaglukosider som hverken blir absorbert i øvre del av tarmen eller spaltes av fordøyelsesenzymer. Blir konvertert av bakterier i tykktarmen til den aktive metabolitten rheinantron.
Utskillelse: Ca. 3% av metabolittene utskilles i urinen og noe i gallen. Mesteparten av sennosidene (ca. 90%) utskilles i feces som polymerer (polykinoner) sammen med 2-6% uendrede sennosider, sennidiner, rheinantroner og rhein.

Pakninger uten resept

Inntil 40 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pursennid, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
12 mg 20 stk. (blister)
400408
-
-
* F
40 stk. (blister)
400416
Blå resept
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2020