Prezista

Janssen


Antiviralt middel, proteasehemmer.

J05A E10 (Darunavir)TABLETTER, filmdrasjerte 600 mg og 800 mg: Hver tablett inneh.: Darunavir (som etanolat) 600 mg, resp. 800 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: 600 mg: Paraoransje FCF (E 110), titandioksid (E 171). 800 mg: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

600 mg: Darunavir administrert samtidig med en lav dose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med humant immunsviktvirus (hiv-1)-infeksjon. Kan brukes for å oppnå egnede doseringer hos voksne som har fått antiretroviral behandling (ART) tidligere, inkl. også kraftig forbehandlede pasienter, samt til behandling av hiv-1-infeksjon hos barn og ungdom fra 3 år og som har kroppsvekt på minst 15 kg. Når det vurderes å sette i gang behandling med darunavir og en lav dose ritonavir, bør den enkelte pasients tidligere behandlingsregimer og mutasjonsmønstre assosiert med ulike midler nøye utredes på forhånd. Genotype- eller fenotypetesting (om tilgjengelig), samt behandlingshistorikk bør være rettledende for bruk av darunavir. 800 mg: Darunavir administrert samtidig med lav dose ritonavir, er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av pasienter med hiv-1-infeksjon. Darunavir administrert samtidig med kobicistat er indisert i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler til behandling av humant immunsviktvirus (hiv-1)-infeksjon hos voksne og ungdom (≥12 år, som veier ≥40 kg). Kan brukes for å oppnå egnede doseringer til behandling av hiv-1-infeksjoner hos voksne og barn fra 3 år og som har kroppsvekt på minst 40 kg, og som er naive for antiretroviral behandling (ART). ART-erfarne voksne uten darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs) og med plasma hiv-1-RNA <100 000 kopier/ml og CD4+-celletall ≥100 celler × 106/liter. Når det vurderes å sette i gang darunavirbehandling hos slike ART-erfarne pasienter, bør genotypetesting være rettledende for bruk av darunavir.

Dosering

Behandling bør igangsettes av helsepersonell som har erfaring med behandling av hiv-infeksjon. Etter at behandlingen er påbegynt, skal pasienten informeres om å ikke endre doseringen, doseringsform eller avbryte behandlingen uten å ha diskutert med helsepersonell. Interaksjonsprofilen til darunavir avhenger av om ritonavir eller kobicistat brukes som farmakokinetisk forsterker. Darunavir kan derfor ha forskjellige kontraindikasjoner og anbefalinger vedrørende legemidler som brukes samtidig avhengig av om forbindelsen forsterkes med ritonavir eller kobicistat. Darunavir må alltid gis oralt sammen med kobicistat eller en lav dose ritonavir, som en farmakokinetisk forsterker, og i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler. Preparatomtalen for kobicistat eller ritonavir må leses før behandlingen igangsettes. Kobicistat er ikke indisert til bruk i regimer som gis 2 ganger daglig eller til bruk hos barn <12 år som veier <40 kg.
ART-naive voksne: Anbefalt dose darunavir er 800 mg 1 gang daglig sammen med kobicistat 150 mg 1 gang daglig eller ritonavir 100 mg 1 gang daglig.
ART-erfarne voksne: Anbefalt dose darunavir er som følger: Hos ART-erfarne pasienter uten darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs)1 og med plasma hiv-1-RNA <100 000 kopier/ml og CD4+ celletall ≥100 celler × 106/liter kan det benyttes 800 mg 1 gang daglig, tatt sammen med kobicistat 150 mg 1 gang daglig eller ritonavir 100 mg 1 gang daglig. Hos alle andre ART-erfarne pasienter eller hvis hiv-1-genotypetesting ikke er tilgjengelig, er anbefalt darunavirdose 600 mg 2 ganger daglig, tatt sammen med ritonavir 100 mg 2 ganger daglig.
ART-naive barn og ungdom (3-17 år og med en kroppsvekt på minst 15 kg): Kobicistatdose ved samtidig bruk med darunavir hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Anbefalt dose darunavir er 600 mg (for barn 15-<30 kg) eller 800 mg (for barn ≥40 kg) 1 gang daglig, tatt sammen med ritonavir 100 mg 1 gang daglig eller 800 mg 1 gang daglig med kobicistat 150 mg 1 gang daglig i forbindelse med et måltid (hos ungdom ≥12 år). Kroppsvekt 30-40 kg: Aktuelle styrker/legemiddelform er ikke tilgjengelig.
ART-erfarne barn og ungdom (3-17 år og med en kroppsvekt på minst 15 kg): Kobicistatdose ved samtidig bruk med darunavir hos barn og ungdom <18 år er ikke fastslått. Vanligvis anbefales darunavir 2 ganger daglig tatt sammen med ritonavir. Dosering 1 gang daglig av darunavir tatt sammen med ritonavir kan benyttes hos ART-erfarne pasienter uten DRV-RAMs1 og med plasma hiv-1-RNA <100 000 kopier/ml og CD4+-celletall ≥100 celler × 106/liter. Hiv-genotypetesting anbefales. Dersom hiv-genotypetesting ikke kan utføres, anbefales darunavir/ritonavir 1 gang daglig hos hiv-proteasehemmer-naive pasienter, og 2 ganger daglig hos hiv-proteasehemmer-erfarne pasienter. Følgende dosering anbefales: Kroppsvekt 15-<30 kg: 600 mg darunavir/100 mg ritonavir 1 gang daglig. Kroppsvekt ≥40 kg: 800 mg darunavir/100 mg ritonavir 1 gang daglig eller 800 mg 1 gang daglig med kobicistat 150 mg 1 gang daglig i forbindelse med et måltid (hos ungdom ≥12 år). Dosen av kobicistat som skal brukes sammen med darunavir hos barn <12 år er ikke fastslått. Eller 600 mg darunavir/100 mg ritonavir 2 ganger daglig. Kroppsvekt 30-40 kg: Aktuelle styrker/legemiddelform er ikke tilgjengelig.
ART-erfarne barn <3 år eller med kroppsvekt <15 kg, samt ART-naive barn (<12 år eller med kroppsvekt <40 kg): Det foreligger ikke tilstrekkelige data for denne gruppen. Darunavir bør ikke brukes.
1DRV RAMs: V11I, V32I, L33F, I47V, I50V, I54M, I54L, T74P, L76V, I84V, L89V.
Glemt dose: Dersom en glemt dose darunavir og/eller kobicistat eller ritonavir oppdages innen 6 timer etter vanlig doseringstidspunkt eller en glemt dose darunavir og/eller kobicistat eller ritonavir oppdages innen 12 timer etter vanlig doseringstidspunkt, bør pasienten instrueres om å ta den forskrevne dosen sammen med mat så snart som mulig. Hvis dette oppdages senere enn 6 timer/12 timer etter vanlig doseringstidspunkt, bør den glemte dosen ikke tas, og pasienten bør fortsette med det vanlige doseringsregimet. Denne rettledningen er basert på darunavirs halveringstid i nærvær av kobicistat eller ritonavir og det anbefalte doseringsintervallet på ca. 12 timer eller 24 timer. Hvis en pasient kaster opp innen 4 timer etter inntak av legemidlet, skal en ny dose darunavir med ritonavir tas sammen med mat så snart som mulig. Hvis en pasient kaster opp senere enn 4 timer etter inntak av legemidlet, trenger ikke pasienten ta en ny dose darunavir med ritonavir før neste planlagte tidspunkt.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Darunavir metaboliseres i leveren. Ingen dosejustering anbefales ved lett (Child-Pugh A) eller moderat (Child-Pugh B) nedsatt leverfunksjon. Bør brukes med forsiktighet hos disse pasientene. Det finnes ikke farmakokinetiske data fra pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon kan føre til økt eksponering av darunavir og økt bivirkningsfrekvens. Darunavir må derfor ikke brukes ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Kobicistat er ikke undersøkt hos dialysepasienter, og doseanbefalinger vedrørende bruk av darunavir/kobicistat kan ikke gis. Kobicistat hemmer tubulær sekresjon av kreatinin og kan gi en liten økning i serumkreatinin og en liten reduksjon i ClCR. Bruk av ClCR som estimat for nyrekapasitet kan derfor være villedende. Behandling med kobicistat som farmakokinetisk forsterker for darunavir bør derfor ikke innledes hos pasienter med ClCR <70 ml/minutt, dersom et legemiddel som gis samtidig krever dosejustering basert på ClCR, f.eks. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproksil (som fumarat, fosfat eller suksinat) eller adefovirdipivoksil. For informasjon om kobicistat, se preparatomtalen for kobicistat. Barn: Darunavir anbefales ikke hos barn <3 år og <15 kg. Darunavir tatt sammen med kobicistat skal ikke brukes til barn i alderen 3-11 år som veier <40 kg, da dosen av kobicistat som skal brukes hos disse barna ikke er fastslått. Eldre >65 år: Begrenset informasjon er tilgjengelig og darunavir skal brukes med forsiktighet. Økt forekomst av nedsatt leverfunksjon og annen samtidig sykdom og behandling bør tas i betraktning. Graviditet og postpartum: Ingen dosejustering kreves for darunavir/ritonavir under graviditet og postpartum. Behandling med darunavir/kobicistat 800/150 mg 1 gang daglig i 2. og 3. trimester gir lav darunavireksponering, med 90% reduksjon i Cmin-nivå. Kobicistatnivået faller og gir ikke nødvendigvis tilstrekkelig forsterking. Reduksjonen i darunavireksponering kan gi virologisk svikt og økt risiko for overføring av hiv fra mor til barn. Behandling med darunavir/kobicistat skal derfor ikke startes under graviditet, og kvinner som blir gravide under behandling med darunavir/kobicistat skal bytte til et alternativt regime. Darunavir/ritonavir kan vurderes som et alternativ. Bør kun brukes under graviditet hvis potensiell nytte vurderes som større enn potensiell risiko. Forsiktighet utvises hos gravide ved samtidig bruk av andre legemidler som kan redusere darunavireksponeringen ytterligere, se Interaksjoner.
Administrering: Tas med mat. Pasienten bør instrueres til å ta darunavir sammen med kobicistat eller en lav dose ritonavir innen 30 minutter etter et avsluttet måltid. Type mat påvirker ikke darunavireksponering. Skal ikke knuses/deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Samtidig behandling med følgende legemidler pga. forventet reduksjon i plasmakonsentrasjoner av darunavir, ritonavir og kobicistat samt faren for tap av terapeutisk effekt. Darunavir forsterket med ritonavir eller kobicistat: Kombinasjonspreparatet lopinavir/ritonavir. De sterke CYP3A-induktorene rifampicin og naturlegemidler som inneholder johannesurt (prikkperikum). Samtidig bruk forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av darunavir, ritonavir og kobicistat, noe som kan medføre tap av terapeutisk effekt og mulig utvikling av resistens. Darunavir forsterket med kobicistat, ikke forsterket med ritonavir: Darunavir forsterket med kobicistat er mer følsomt for CYP3A-induksjon enn darunavir forsterket med ritonavir. Samtidig bruk av sterke CYP3A-induktorer er kontraindisert, da disse kan redusere eksponeringen av kobicistat og darunavir og medføre tap av terapeutisk effekt. Sterke CYP3A-induktorer inkl. f.eks. karbamazepin, fenobarbital og fenytoin. Darunavir forsterket med ritonavir eller kobicistat hemmer eliminasjon av virkestoff som er sterkt avhengige av CYP3A for clearance, noe som medfører økt eksponering av legemidlet som gis samtidig. Samtidig behandling med slike legemidler som er forbundet med alvorlige og/eller livstruende hendelser ved økte plasmakonsentrasjoner er derfor kontraindisert (gjelder darunavir forsterket med ritonavir eller kobicistat). Disse virkestoffene inkluderer f.eks.: Alfuzosin, amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin, ranolazin, astemizol, terfenadin, kolkisin når det brukes hos pasienter med nedsatt nyre- og/eller leverfunksjon, ergotalkaloider, elbasvir/grazoprevir, cisaprid, dapoksetin, domperidon, naloksegol, lurasidon, pimozid, kvetiapin, sertindol, triazolam, midazolam administrert oralt, sildenafil, avanafil, simvastatin, lovastatin, lomitapid, dabigatran og tikagrelor.

Forsiktighetsregler

Pasienten må informeres om at selv om effektiv viral suppresjon med antiretroviral behandling har vist å redusere risikoen for seksuell overføring av hiv-infeksjon betraktelig, kan en gjenværende risiko ikke utelukkes. Forholdsregler for å forhindre overføring bør tas iht. nasjonale retningslinjer. Regelmessig vurdering av virologisk respons anbefales. Resistenstesting bør foretas ved manglende eller tap av virologisk respons. Darunavir må alltid gis oralt sammen med kobicistat eller en lav dose ritonavir, og i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler. Preparatomtalen for kobicistat eller ritonavir må derfor leses før behandling igangsettes. Økning av ritonavirdosen utover anbefalt dosering, påvirker ikke darunavirkonsentrasjonen nevneverdig og anbefales ikke. Doseendring av ritonavir anbefales ikke. Doseendring av kobicistat eller ritonavir anbefales ikke. ART-erfarne pasienter - dosering 1 gang daglig: Darunavir/ritonavir brukt i kombinasjon med kobicistat eller lavdose ritonavir 1 gang daglig bør ikke brukes hos ART-erfarne pasienter med én eller flere darunavirresistensrelaterte mutasjoner (DRV-RAMs) eller hiv-1-RNA ≥100 000 kopier/ml eller CD4+-celletall <100 celler × 106/liter. Kombinasjon med annen optimalisert bakgrunnsbehandling (OBR) enn ≥2 NRTIs er ikke undersøkt hos denne populasjonen. Begrensede data er tilgjengelige for pasienter med andre hiv-1-typer enn B. Darunavir binder seg hovedsakelig til alfa1-syreglykoprotein. Denne proteinbindingen er konsentrasjonsavhengig. Darunavir kan derfor muligens fortrenge legemidler som er sterkt bundet til α1-syreglykoprotein. Alvorlig utslett som kan være fulgt av feber og/eller forhøyning av transaminaser er rapportert. DRESS (legemiddelutslett med eosinofili og systemiske symptomer) samt Stevens-Johnsons syndrom er rapportert i sjeldne tilfeller, toksisk epidermal nekrolyse og akutt generalisert eksantematøs pustulose er rapportert etter markedsføring; behandlingen bør avsluttes hvis slike tilstander utvikler seg. Darunavir inneholder en sulfonamiddel, og bør brukes med forsiktighet ved kjent sulfonamidallergi. Behandlingen bør avsluttes hvis alvorlig utslett utvikler seg. Nedsatt leverfunksjon: Bør brukes med forsiktighet ved lett eller moderat nedsatt leverfunksjon pga. økning i plasmakonsentrasjon av ubundet darunavir. Pasienter med kronisk hepatitt B eller C, som får kombinert antiretroviral terapi, har økt risiko for alvorlige og potensielt fatale leverbivirkninger. I tilfeller der hepatitt B eller C også behandles med antivirale midler, bør relevant preparatinformasjon for disse legemidlene konsulteres. Pasienter med preeksisterende nedsatt leverfunksjon, inkl. kronisk hepatitt, har økt frekvens av unormal leverfunksjon når de får antiretroviral kombinasjonsbehandling, og bør følges opp ut fra vanlig praksis. Ved tegn til forverret leversykdom hos slike pasienter, bør midlertidig eller permanent seponering vurderes omgående. Nedsatt nyrefunksjon: Fordi darunavir og ritonavir er sterkt bundet til plasmaproteiner er det usannsynlig at hemodialyse eller peritonealdialyse vil bidra vesentlig til å fjerne dem. Det kreves derfor ingen spesielle forholdsregler eller dosejusteringer hos disse pasientene. Pasienter med hemofili: Økt blødning er rapportert, inkl. spontane hudhematomer og hemartrose hos proteasehemmer-behandlede pasienter med hemofili type A og B. Hos noen pasienter ble det gitt ekstra faktor VIII. Hos mer enn halvparten av de rapporterte tilfellene, fortsatte behandling med proteasehemmer eller behandling ble reintrodusert hvis den var blitt avbrutt. En kausal sammenheng er foreslått, til tross for at virkningsmekanismen ikke er avklart. Pasienter med hemofili bør derfor gjøres oppmerksomme på faren for blødninger. Vekt og metabolske parametre: Vektøkning og en økning i lipid- og glukosenivåene i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling. For monitorering av lipidnivåer og glukose i blodet, vises det til etablerte retningslinjer for hiv-behandling. Lipidforstyrrelser skal behandles slik det anses klinisk hensiktsmessig. Osteonekrose: Tilfeller av osteonekrose er rapportert særlig hos pasienter med fremskreden hiv-sykdom og/eller langsiktig eksponering for kombinert antiretroviral behandling (CART). Etiologien anses å være multifaktoriell (inkl. kortikosteroidbruk, alkoholforbruk, alvorlig immunsuppresjon og høy kroppsmasseindeks). Pasienter bør rådes til å søke medisinsk hjelp hvis de har verkende og smertefulle ledd, stive ledd, eller har vanskelig for å bevege seg. Immunreaktiveringssyndrom: Hos hiv-smittede med alvorlig immunsvikt, som skal begynne med CART, kan inflammatorisk reaksjon på asymptomatiske eller gjenværende opportunistiske patogener oppstå og føre til alvorlige kliniske tilstander, eller forverring av symptomer. Slike reaksjoner er typisk observert innen de første ukene eller månedene etter igangsetting av CART. Relevante eksempler er cytomegalovirusretinitt, generaliserte og/eller fokale mykobakterielle infeksjoner og pneumoni forårsaket av Pneumocystis jirovecii (tidl. kjent som Pneumocystis carinii). Ethvert symptom på infeksjon bør undersøkes og behandling igangsettes om nødvendig. Det er i tillegg observert reaktivering av herpes simplex og herpes zoster med darunavir gitt samtidig med en lav dose ritonavir. Autoimmune sykdommer (som Graves sykdom og autoimmun hepatitt) er også rapportert i forbindelse med immun reaktivering. Tidspunkt for utbrudd er variabelt, og kan være flere måneder etter behandlingsstart. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. tablett, og er så godt som natriumfritt. 600 mg inneholder paraoransje FCF (E 110) som kan gi allergisk reaksjon. Svimmelhet er rapportert hos noen pasienter. Dette bør tas i betraktning ved bilkjøring og bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsprofilen til darunavir kan variere avhengig av om ritonavir eller kobicistat brukes som farmakokinetisk forsterker. Anbefalingene som gis vedrørende samtidig bruk av darunavir og andre legemidler kan derfor variere avhengig av om darunavir forsterkes med ritonavir eller kobicistat, og det kreves også forsiktighet i starten av behandlingen ved bytte fra ritonavir til kobicistat som farmakoforsterker. Legemidler som påvirker darunavireksponering (ritonavir eller kobicistat som forsterker): Darunavir, ritonavir, og kobicistat metaboliseres av CYP3A. Legemidler som induserer CYP3A-aktivitet forventes å øke clearance de av disse legemidlene, tap av terapeutisk effekt og mulig utvikling av resistens. CYP3A-induktorer som er kontraindisert omfatter rifampicin, johannesurt og lopinavir. CYP3A-hemmere kan øke plasmakonsentrasjon av darunavir, ritonavir og kobicistat. Samtidig bruk av sterke CYP3A4-hemmere anbefales ikke og forsiktighet er påkrevd. Kobicistatforsterket darunavir er mer følsom for CYP3A-induksjon enn ritonavirforsterket darunavir. Samtidig bruk av darunavir/kobicistat og svake til moderate CYP3A-induktorer anbefales ikke. Både darunavir og ritonavir hemmer CYP3A, og/eller CYP2D6 eller transporteres av P-gp. Samtidig bruk av darunavir/ritonavir og legemidler som hovedsakelig metaboliseres av CYP3A kan føre til økt systemisk eksponering av disse legemidlene, som igjen kan øke eller forlenge deres terapeutiske effekt og bivirkninger. Samtidig bruk av darunavir/ritonavir og legemidler med aktive metabolitter dannet via CYP3A kan gi redusert plasmakonsentrasjon av de aktive metabolittene, og tap av terapeutisk effekt (se nedenfor). Darunavir gitt sammen med en lav dose ritonavir skal ikke kombineres med legemidler som er sterkt avhengige av CYP3A for clearance, og som ved økt systemisk eksponering forbindes med alvorlige og/eller livstruende hendelser (smalt terapeutisk vindu). Disse legemidlene inkluderer amiodaron, bepridil, kinidin, systemisk lidokain, astemizol, alfuzosin, terfenadin, sildenafil (brukt til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon), kvetiapin, midazolam administrert oralt, triazolam, cisaprid, pimozid, sertindol, simvastatin, lovastatin og ergotalkaloider. Total farmakokinetisk forsterkningseffekt av ritonavir utgjør ca. 14 ganger økning i systemisk eksponering av darunavir etter inntak av 1 enkel oral dose på 600 mg darunavir sammen med 100 mg ritonavir 2 ganger daglig. Darunavir må derfor bare brukes i kombinasjon med en farmakokinetisk forsterker. Samtidig bruk av legemidler som metaboliseres av CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6 viser en økning av 2C9- og 2C19-aktivitet og en hemming av 2D6-aktivitet. Samtidig inntak av darunavir, ritonavir og legemidler som hovedsakelig metaboliseres av CYP2C9 og CYP2C19, kan føre til lavere systemisk eksponering og redusert eller forkortet effekt av disse. Samtidig inntak av darunavir, ritonavir og legemidler som hovedsakelig metaboliseres av CYP2D6 kan føre til økt plasmakonsentrasjon av disse legemidlene, som kan øke eller forlenge deres terapeutiske effekt og bivirkninger. Ritonavir og darunavir hemmer P-gp, OATP1B1 og OATP1B3, og samtidig bruk av substrater for disse transportproteinene kan medføre økt plasmakonsentrasjon av disse legemidlene (f.eks. dabigatraneteksilat, digoksin, statiner og bosentan). Ritonavir hemmer transportproteinene P-gp, OATP1B1 og OATP1B3, og samtidig bruk av substrater for disse transportproteinene kan medføre økte plasmakonsentrasjoner av disse forbindelsene (f.eks. dabigatraneteksilat, digoksin, statiner og bosentan). Legemidler som kan påvirkes av darunavir/kobicistat: Anbefalingene for darunavir forsterket med ritonavir er også relevante for darunavir forsterket med kobicistat mht. substrater for CYP3A4, CYP2D6, P-gp, OATP1B1 og OATP1B3 (se kontraindikasjonene og anbefalingene i avsnittet over). Kobicistat 150 mg gitt sammen med darunavir 800 mg 1 gang daglig øker darunavirs farmakokinetiske parametre på tilsvarende måte som ritonavir. I motsetning til ritonavir induserer ikke kobicistat CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller UGT1A1. For ytterligere informasjon om kobicistat, se preparatomtalen for kobicistat. Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Flere er utført med lavere darunavirdoser enn anbefalt eller med et annet doseringsregime. Effektene på legemidler tatt samtidig kan derfor være underestimert og klinisk monitorering kan være nødvendig. For ytterligere informasjon om kobicistat, se SPC for kobicistat. Interaksjonsoversikten under er ikke fullstendig. Preparatomtalen for hver legemiddelsubstans som gis samtidig med Prezista bør derfor konsulteres for informasjon relatert til metabolisme, interaksjonsveier, potensiell risiko og spesifikke forholdsregler for samtidig bruk. Forsterket darunavir og dolutegravir kan brukes uten dosejustering. Noen studier indikerer at raltegravir kan gi en liten reduksjon i darunavirs plasmakonsentrasjon, men påvirkningen synes ikke å være klinisk relevant. Forsterket darunavir og raltegravir kan brukes uten dosejustering. Forsterket darunavir gitt sammen med didanosin kan brukes uten dosejustering. Didanosin skal administreres på tom mage, så det skal derfor gis 1 time før eller 2 timer etter forsterket darunavir gitt med mat. Monitorering av nyrefunksjon kan være indisert når forsterket darunavir gis i kombinasjon med tenofovirdisoproksil, særlig hos pasienter med underliggende systemisk eller renal sykdom, eller hos pasienter som tar nefrotoksiske midler. Darunavir gitt sammen med kobicistat reduserer kreatininclearance. Se Forsiktighetsregler dersom ClCR brukes til dosejustering av tenofovirdisoproksil. Anbefalt dose av emtricitabin/tenofoviralafenamid er 200/10 mg 1 gang daglig ved bruk sammen med forsterket darunavir med en lav ritonavirdose. De øvrige NRTI-preparatene abakavir, didanosin, emtricitabin, lamivudin, stavudin og zidovudin kan gis uten dosejustering. NNRTI-preparatet rilpivirin kan gis uten dosejustering. Darunavir gitt sammen med kobicistat reduserer kreatininclearance. Se Forsiktighetsregler dersom kreatininclearance brukes til dosejustering av emtricitabin eller lamivudin. Efavirenz senker plasmakonsentrasjonen av darunavir pga. CYP3A-induksjon, mens darunavir/ritonavir øker plasmakonsentrasjonen av efavirenz pga. CYP3A-hemming. Økt eksponering av efavirenz etter inntak med darunavir/ritonavir kan føre til toksiske CNS-effekter, og klinisk monitorering kan være nødvendig. Efavirenz i kombinasjon med darunavir/ritonavir 800/100 mg 1 gang daglig kan medføre suboptimal darunavir Cmin. Hvis efavirenz skal brukes i kombinasjon med darunavir/ritonavir, bør doseringen darunavir/ritonavir 600/100 mg 2 ganger daglig brukes. Bruk samtidig med darunavir gitt sammen med kobicistat anbefales ikke. Effekt og sikkerhet for darunavir/100 mg ritonavir gitt sammen med andre proteasehemmere (f.eks. (fos)amprenavir og tipranavir) er ikke etablert hos hiv-pasienter. Generelt anbefales ikke terapi med 2 proteasehemmere. Atazanavir kan gis samtidig med darunavir/ritonavir. Darunavir/ritonavir påvirker ikke atazanavireksponeringen signifikant. Ved samtidig bruk av darunavir/ritonavir med indinavir kan dosejustering av indinavir fra 800 mg 2 ganger daglig til 600 mg 2 ganger daglig være nødvendig i tilfelle intoleranse. Kombinasjon av darunavir/ritonavir med sakinavir anbefales ikke. Darunavir gitt sammen med kobicistat skal ikke brukes i kombinasjon med andre antiretrovirale legemidler som krever farmakoforsterkning i form av samtidig bruk av en CYP3A4-hemmer. Lopinavir/ritonavir-kombinasjonen skal ikke brukes sammen med forsterket darunavir pga. en reduksjon i eksponeringen (AUC) for darunavir. Samtidig bruk av lav dose ritonavir og alfuzosin er kontraindisert. Ved samtidig bruk med maraviroc, bør maravirocdosen være 150 mg 2 ganger daglig. Forsterket darunavir øker plasmakonsentrasjonen til maraviroc. Bruk av forsterket darunavir kan kreve reduksjon av alfentanildosen og krever risikoovervåkning mht. langvarig eller forsinket respirasjonshemming. Forsiktighet er påkrevd og monitorering av terapeutisk konsentrasjon, hvis mulig, anbefales for følgende antiarytmika ved samtidig bruk av forsterket darunavir: Disopyramid, flekainid, systemisk lidokain, meksiletin, propafenon. Forsterket darunavir og amiodaron, bepridil, dronedaron, ivabradin, kinidin eller ranolazin er kontraindisert. Forsiktighet ved bruk av disse antiarytmika er påkrevd og monitorering av terapeutisk konsentrasjon anbefales, ved samtidig bruk av forsterket darunavir. Forsterket darunavir øker plasmakonsentrasjonen til digoksin. Siden digoksin har et smalt terapeutisk vindu anbefales lavest mulig startdose digoksin ved samtidig bruk med darunavir/ritonavir. Digoksindosen bør titreres forsiktig til ønsket klinisk effekt mens klinisk tilstand vurderes. Forsterket darunavir øker plasmakonsentrasjonen av klaritromycin pga. CYP3A-hemming og mulig hemming av P-gp. For pasienter med nedsatt nyrefunksjon, se preparatomtale for klaritromycin vedrørende anbefalt dose. Forsiktighet bør utvises og klinisk oppfølging anbefales. Apiksaban, edoksaban, rivaroksaban er ikke undersøkt. Samtidig bruk av forsterket darunavir og disse antikoagulantia anbefales ikke, da det kan øke konsentrasjonen av antikoagulanten (CYP3A- og/eller P-gp-hemming) og gi økt blødningsfare. Dabigatran, tikagrelor er ikke undersøkt. Samtidig bruk av forsterket darunavir og dabigatran eller tikagrelor er kontraindisert. Samtidig bruk av darunavir/ritonavir og klopidogrel forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av klopidogrels aktive metabolitt, og redusere klopidogrels plateaggregasjonshemmende aktivitet. Samtidig bruk av darunavir/ritonavir og klopidogrel anbefales ikke. Bruk av andre plateaggregasjonshemmere som ikke påvirkes av CYP-hemming eller -induksjon (f.eks. prasugrel) anbefales. Warfarinkonsentrasjonen kan påvirkes, og INR bør monitoreres når warfarin kombineres med forsterket darunavir. Fenobarbital og fenytoin induserer CYP450-enzymer. Forsterket darunavir bør ikke brukes sammen med disse legemidlene, da darunavirkonsentrasjonen kan reduseres signifikant. Ved samtidig bruk av karbamazepin og darunavir/ritonavir bør pasienten monitoreres for karbamazepinrelaterte bivirkninger. Karbamazepinkonsentrasjonene bør monitoreres og dosen bør titreres for å oppnå adekvat respons. Basert på funnene kan det være nødvendig å redusere karbamazepindosen med 25-50%. Klinisk monitorering anbefales ved samtidig bruk av forsterket darunavir med klonazepam. Vorikonazol sammen med darunavir/ritonavir er ikke undersøkt. Bruk av karbamazepin sammen med darunavir gitt sammen med kobicistat er kontraindisert. Paroksetin, sertralin, amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, trazodon: Darunavir/kobicistat kan øke plasmakonsentrasjonen av disse antidepressivene (CYP2D6- og/eller CYP3A-hemming). Samtidig bruk av forsterket darunavir og disse antidepressivene kan øke konsentrasjonen av antidepressivet (CYP2D6- og/eller CYP3A-hemming). Hvis antidepressiver gis samtidig med forsterket darunavir, anbefales en dosetitrering av antidepressivet basert på klinisk vurdering av antidepressiv respons. Konsentrasjonen av metformin forventes å øke ved samtidig bruk av darunavir gitt sammen med kobicistat (MATE1-hemming). Tett pasientoppfølging og dosejustering av metformin anbefales. Antiemetika (domperidon): Samtidig bruk av domperidon og forsterket darunavir er kontraindisert. Ritonavir kan senke vorikonazolplasmakonsentrasjoner pga. induksjon av CYP450-enzymer. Konsentrasjonen av vorikonazol kan øke eller reduseres ved samtidig bruk av darunavir gitt sammen med kobicistat (hemming av CYP450-enzymer). Vorikonazol bør ikke gis sammen med forsterket darunavir med mindre en nytte/risiko-vurdering tilsier det. Itrakonazol er potent hemmer av CYP3A. Ved samtidig bruk bør daglig dose itrakonazol ikke overstige 200 mg. Forsiktighet bør utvises og klinisk monitorering anbefales. Samtidig systemisk bruk av klotrimazol og forsterket darunavir kan øke plasmakonsentrasjonen av darunavir. Forsterket darunavir kan øke plasmakonsentrasjonen av antimykotika (P-gp-hemming), og posakonazol, isavukonazol, itrakonazol eller flukonazol kan øke darunavirkonsentrasjonen (CYP3A-hemming). Forsiktighet bør utvises og klinisk monitorering anbefales. Er samtidig bruk nødvendig, bør daglig itrakonazoldose ikke overstige 200 mg. Forsiktighet bør utvises og klinisk oppfølging anbefales når det er nødvendig med samtidig bruk av klotrimazol. En reduksjon i kolkisindosen eller et avbrudd i kolkisinbehandlingen anbefales ved normal nyre- og leverfunksjon. Pasienter med nedsatt nyre- eller leverfunksjon skal ikke gis kolkisin sammen med forsterket darunavir. Artemeter/lumefantrin kan brukes uten dosejustering, men pga. økning i lumefantrineksponering bør kombinasjonen brukes med forsiktighet. Samtidig bruk av rifampicin og forsterket darunavir er kontraindisert. Rifabutin er induktor og substrat for CYP3A4. En økning av den systemiske eksponeringen av darunavir ble observert når darunavir/ritonavir 100 mg ble gitt samtidig med rifabutin. En dosereduksjon på 75% av den vanlige 300 mg rifabutindosen og økt monitorering av rifabutinbivirkninger er nødvendig ved kombinasjon med darunavir gitt sammen med ritonavir. Ved problemer kan en ytterligere økning i doseringsintervallet for rifabutin og/eller monitorering av serumkonsentrasjon vurderes. Det bør også tas hensyn til offisielle retningslinjer om riktig behandling av tuberkulose hos hiv-smittede pasienter. Med bakgrunn i sikkerhetsprofilen til darunavir/ritonavir, rettferdiggjør ikke denne økningen i darunavireksponeringen en dosejustering av darunavir/ritonavir. Ut fra farmakokinetikkmodeller er en dosereduksjon av rifabutindosen på 75% også relevant for pasienter som får rifabutin i andre doser enn 300 mg/dag. Samtidig bruk av darunavir gitt sammen med kobicistat og rifabutin anbefales ikke. Antineoplastiske midler (dasatinib, nilotinib, vinblastin, vinkristin, everolimus, irinotekan) er ikke undersøkt. Forsterket darunavir forventes å øke plasmakonsentrasjonen av disse antineoplastiske midlene (CYP3A-hemming). Konsentrasjonen av disse legemidlene kan øke ved samtidig bruk av forsterket darunavir, og gi økte bivirkninger. Forsiktighet bør utvises. Samtidig bruk av everolimus eller irinotekan og forsterket darunavir anbefales ikke. Pga. CYP3A-hemming, forventes økt konsentrasjon av kvetiapin ved samtidig bruk. Samtidig bruk av forsterket darunavir og kvetiapin er kontraindisert, da kvetiapinrelatert toksisitet kan økes. Økt konsentrasjon av kvetiapin kan medføre koma. Samtidig bruk med antipsykotika (perfenazin, risperidon, tioridazin, lurasidon, pimozid, sertindol) er ikke undersøkt. Forsterket darunavir forventes å øke plasmakonsentrasjonen av disse antipsykotika (CYP3A-, CYP2D6- og/eller P-gp-hemming), og dosereduksjon kan være nødvendig. Samtidig bruk av forsterket darunavir og pimozid eller sertindol er kontraindisert. Samtidig bruk med betablokkere (karvedilol, metoprolol, timolol) er ikke undersøkt. Forsterket darunavir forventes å øke plasmakonsentrasjonen av disse betablokkerne (CYP2D6-hemming), og klinisk monitorering og en lavere dose av betablokkeren bør vurderes. Kalsiumantagonister (amlodipin, diltiazem, felodipin, nifedipin, nikardipin, verapamil) gir CYP3A- og/eller CYP2D6-hemming, og en økning i plasmakonsentrasjon forventes ved samtidig bruk med forsterket darunavir. Klinisk monitorering av effekt og bivirkninger anbefales ved samtidig bruk med forsterket darunavir. Samtidig administrering av ritonavir med flutikonasonpropionat kan gi økt plasmakonsentrasjon av flutikonasonpropionat samt systemiske kortikosteroideffekter. Samtidig bruk av lav dose ritonavir og kortikosteroider som metaboliseres av CYP3A (f.eks. flutikasonpropionat eller andre intranasale eller inhalasjonskortikosteroider) kan øke risikoen for utvikling av systemiske kortikosteroideffekter, inkl. Cushings syndrom og adrenal hemming. Samtidig bruk av kortikosteroider som metaboliseres av CYP3A anbefales ikke, med mindre potensiell fordel er større enn risikoen. I slike tilfeller skal pasienten overvåkes for systemiske kortikosteroideffekter. Alternative kortikosteroider som er mindre avhengige av CYP3A-metabolisme, f.eks. beklometason til intranasal eller inhalasjonsbruk bør vurderes, spesielt ved langtidsbruk. Systemisk deksametason induserer CYP3A og kan senke plasmakonsentrasjonen av darunavir. Denne kombinasjonen bør derfor brukes med forsiktighet. Pasientens toleranse overfor bosentan bør overvåkes ved samtidig bruk av forsterket darunavir. Bosentan forventes å redusere plasmakonsentrasjonen av darunavir og/eller dets farmakoforsterker (CYP3A-induksjon). Samtidig bruk av darunavir med kobicistat og bosentan anbefales ikke. Alternativ eller tilleggsprevensjon anbefales ved samtidig bruk av østrogenbasert prevensjon. Pasienter som bruker østrogenhormonsubstitusjon bør følges for tegn på østrogenmangel. Opioidantagonist: Samtidig bruk av naloksegol og forsterket darunavir er kontraindisert. Samtidig bruk av lav dose ritonavir og elbasvir/grazoprevir er kontraindisert. Forsterket darunavir skal ikke gis samtidig med glekaprevir/pibrentasvir. Darunavir eller dets farmakoforsterker skal ikke gis samtidig med preparater som inneholder johannesurt (prikkperikum). Hvis en pasient allerede tar johannesurt, må dette stoppes og virusnivå sjekkes om mulig. Eksponering av darunavir (og også eksponering av ritonavir) kan øke ved stans av johannesurt. Induserende effekt kan vedvare i minst 2 uker etter avsluttet behandling med johannesurt. Økte plasmakonsentrasjoner av lovastatin eller simvastatin kan føre til myopati, inkl. rabdomyolyse. Samtidig bruk av forsterket darunavir med lovastatin og simvastatin er derfor kontraindisert. Atorvastatin kombinert med forsterket darunavir gir økt eksponering av atorvastatin. En startdose atorvastatin på 10 mg 1 gang daglig anbefales ved samtidig administrering med darunavir og en lav dose ritonavir. Gradvis økning av atorvastatindosen ut fra klinisk respons. Forsterket darunavir medfører ikke økt eksponering av en enkeltdose pravastatin hos de fleste pasienter, men gir 5 ganger så høy eksponering hos en begrenset undergruppe. Dersom samtidig administrering er nødvendig, anbefales det å starte med lavest mulig dose pravastatin og titrere opp til ønsket effekt, mens man monitorerer mht. sikkerhet. Ved samtidig bruk av forsterket darunavir og rosuvastatin 10 mg 1 gang daglig øker rosuvastatin AUC og Cmax med hhv. 48% og 144%. Dersom samtidig administrering er nødvendig, anbefales det å begynne med lavest mulig dose rosuvastatin og titrere opp til ønsket klinisk effekt, mens man monitorerer mht. sikkerhet. Samtidig bruk med lomitapid er kontraindisert. Forsterket darunavir kan gis samtidig med ranitidin og andre H2-reseptorantagonister uten dosejusteringer. Eksponering av ciklosporin, takrolimus, sirolimus eller everolimus vil øke når de gis med forsterket darunavir. Ved samtidig inntak må monitorering av immunsuppressive midler utføres. Samtidig bruk av everolimus og forsterket darunavir anbefales ikke. Samtidig bruk av salmeterol og forsterket darunavir anbefales ikke. Kombinasjonen kan gi økt risiko for kardiovaskulære bivirkninger av salmeterol, inkl. QT-forlengelse, palpitasjoner og sinustakykardi. Dosejustering av metadon er ikke nødvendig ved initiering av forsterket darunavir. Darunavir/kobicistat forventes å øke metadons plasmakonsentrasjon. Justering av metadondosen kan være nødvendig over tid pga. av metabolismeinduksjon. Klinisk monitorering anbefales. Omhyggelig klinisk monitorering av tegn på opioidtoksisitet anbefales når buprenorfin administreres sammen med forsterket darunavir, men dosejustering av buprenorfin er ikke alltid nødvendig. Basert på teoretiske vurderinger kan forsterket darunavir øke plasmakonsentrasjonen av disse fentanyl, oksykodon og tramadol (CYP2D6- og/eller CYP3A-hemming). Klinisk monitorering anbefales ved samtidig bruk av nevnte analgetika sammen med forsterket darunavir med lav dose ritonavirdose. Ved samtidig bruk av darunavir og drospirenon, anbefales klinisk monitorering pga. hyperkalemirisiko. Forsiktighet ved samtidig bruk av PDE-5-hemmere til behandling av erektil dysfunksjon med forsterket darunavir. Hvis samtidig bruk av avanafil, sildenafil, vardenafil eller tadalafil og forsterket darunavir er indisert, bør sildenafil gitt som enkeltdose ikke overstige 25 mg i løpet av 48 timer, vardenafil gitt som enkeltdose bør ikke overstige 2,5 mg i løpet av 72 timer og tadalafil gitt som enkeltdose bør ikke overstige 10 mg i løpet av 72 timer. Kombinasjon av avanafil og forsterket darunavir er kontraindisert. Samtidig bruk av forsterket darunavir og sildenafil til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon, er kontraindisert. Samtidig bruk av tadalafil til behandling av pulmonal arteriell hypertensjon og forsterket darunavir anbefales ikke. Forsterket darunavir kan gis samtidig med omeprazol og andre protonpumpehemmere uten dosejusteringer. Samtidig bruk med sedativer/hypnotika (buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, parenteral/oral midazolam, zoldipem, triazolam) er ikke undersøkt. Sedativaer/hypnotika metaboliseres i stor grad av CYP3A. Samtidig bruk av forsterket darunavir kan gi stor konsentrasjonsøkning av disse legemidlene. Data fra parenteralt administrert midazolam gitt samtidig med andre proteasehemmere tyder på en mulig 3-4 ganger økning i plasmanivåene av midazolam. Klinisk monitorering anbefales ved samtidig bruk av forsterket darunavir og disse sedativer/hypnotika, og en lavere dose av sedativer/hypnotika bør vurderes. Dersom parenteral midazolam gis samtidig med forsterket darunavir bør det skje på en intensivavdeling eller i en lignende setting som sikrer tett klinisk overvåkning og egnet medisinsk behandling, i tilfelle åndedrettshemming og/eller forlenget sedasjon skulle inntreffe. Dosejustering av midazolam bør vurderes, særlig ved >1 enkelt dose midazolam. Forsterket darunavir med lav ritonavirdose sammen med triazolam eller oral midazolam er kontraindisert. Behandling av prematur ejakulasjon: Samtidig bruk av forsterket darunavir og dapoksetin er kontraindisert. Urologiske legemidler (fesoterodin og solifenacin): Brukes med forsiktighet. Monitorer for bivirkninger av fesoterodin og solifenacin. Dosereduksjon av fesoterodin eller solifenacin kan være nødvendig.

Graviditet, amming og fertilitet

Som en generell regel ved avgjørelse om bruk av antiretrovirale midler ved behandling av hiv-infeksjon hos gravide, og dermed reduksjon av risikoen for vertikal hiv-overføring til den nyfødte, bør det tas hensyn til både dyredata og klinisk erfaring hos gravide.
Graviditet: Utilstrekkelige data. Dyrestudier indikerer ingen direkte skadelige effekter på svangerskapsforløp, embryo/fosterutvikling, fødsel eller postnatal utvikling. Bør kun brukes ved graviditet dersom potensiell nytte vurderes som større enn potensiell risiko.
Amming: Det er ukjent om darunavir utskilles i morsmelk. Rottestudier har vist at darunavir utskilles i melk og er toksisk ved høye nivåer (1000 mg/kg/dag). Mødre bør ikke under noen omstendighet amme sine barn dersom de får darunavir, både pga. fare for overføring av hiv-smitte og risiko for bivirkninger hos barn som ammes.

 

Bivirkninger

Bivirkninger ved darunavir/ritonavir

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Sjeldne Økt eosinofiltall
Endokrine
Mindre vanlige Hypotyreoidisme, økt TSH i blod
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast, økning i blodamylase
Mindre vanlige Abdominalt ubehag, aftøs stomatitt, brekning, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oral dysestesi, pankreatitt, raping, økt lipase
Sjeldne Belegg på tungen, hematemese, keilitt, stomatitt, tørre lepper
Generelle
Vanlige Asteni, fatigue
Mindre vanlige Brystsmerte, feber, irritabilitet, malaise, perifert ødem, smerte, varmefølelse
Sjeldne Frysninger, unormal følelse, xerose
Hjerte
Mindre vanlige Angina pectoris, forlenget QT-tid, hjerteinfarkt, takykardi
Sjeldne Akutt hjerteinfarkt, palpitasjoner, sinusbradykardi
Hud
Vanlige Kløe, utslett (inkl. makuløst, makulopapuløst, papuløst, erytematøst og kløende utslett)
Mindre vanlige Akne, allergisk dermatitt, alopesi, angioødem, eksem, erytem, generalisert utslett, hyperhidrose, nattesvette, pigmentering av negler, tørr hud, urticaria
Sjeldne DRESS, dermatitt, erythema multiforme, hudlesjon, seboreisk dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, tørr hud
Ukjent frekvens Akutt generalisert eksantematøs pustulose, toksisk epidermal nekrolyse
Immunsystemet
Mindre vanlige Immunrekonstitusjonssyndrom, legemiddeloverfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanlige Herpes simplex
Kar
Mindre vanlige Flushing, hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Erektil dysfunksjon, gynekomasti
Lever/galle
Vanlige Økt ALAT
Mindre vanlige Cytolytisk hepatitt, hepatitt, hepatomegali, leversteatose, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin, økt γ-GT, økte transaminaser
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné, epistakse, halsirritasjon, hoste
Sjeldne Rhinoré
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, muskelkramper, muskelsvakhet, myalgi, osteonekrose, osteoporose, smerte i ekstremitet, økt CK
Sjeldne Artritt, leddstivhet, muskel-skjelettstivhet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Mindre vanlige Dysgeusi, hypoestesi, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, somnolens, svekket hukommelse
Sjeldne Ageusi, krampeanfall, synkope, søvnrytmeforstyrrelse
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Akutt nyresvikt, bilirubinuri, dysuri, nokturi, nyrestein, nyresvikt, pollakisuri, proteinuri, økt kreatinin i blod
Sjeldne Redusert kreatininclearance
Psykiske
Vanlige Insomni
Mindre vanlige Angst, depresjon, desorientering, mareritt, redusert libido, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Sjeldne Forvirring, humørforandringer, rastløshet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi
Mindre vanlige Anoreksi, hyperglykemi, insulinresistens, polydipsi, redusert HDL, redusert appetitt, redusert vekt, urinsyregikt, økt LDH i blod, økt appetitt, økt vekt
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Øye
Mindre vanlige Konjunktival hyperemi, tørre øyne
Sjeldne Synsforstyrrelse

Bivirkninger ved darunavir/ritonavir

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, kvalme, oppkast, økning i blodamylase
Generelle Asteni, fatigue
Hud Kløe, utslett (inkl. makuløst, makulopapuløst, papuløst, erytematøst og kløende utslett)
Lever/galle Økt ALAT
Nevrologiske Hodepine, perifer nevropati, svimmelhet
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Endokrine Hypotyreoidisme, økt TSH i blod
Gastrointestinale Abdominalt ubehag, aftøs stomatitt, brekning, forstoppelse, gastritt, gastroøsofageal reflukssykdom, munntørrhet, oral dysestesi, pankreatitt, raping, økt lipase
Generelle Brystsmerte, feber, irritabilitet, malaise, perifert ødem, smerte, varmefølelse
Hjerte Angina pectoris, forlenget QT-tid, hjerteinfarkt, takykardi
Hud Akne, allergisk dermatitt, alopesi, angioødem, eksem, erytem, generalisert utslett, hyperhidrose, nattesvette, pigmentering av negler, tørr hud, urticaria
Immunsystemet Immunrekonstitusjonssyndrom, legemiddeloverfølsomhet
Infeksiøse Herpes simplex
Kar Flushing, hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon, gynekomasti
Lever/galle Cytolytisk hepatitt, hepatitt, hepatomegali, leversteatose, økt ALP, økt ASAT, økt bilirubin, økt γ-GT, økte transaminaser
Luftveier Dyspné, epistakse, halsirritasjon, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, muskelsvakhet, myalgi, osteonekrose, osteoporose, smerte i ekstremitet, økt CK
Nevrologiske Dysgeusi, hypoestesi, letargi, oppmerksomhetsforstyrrelse, parestesi, somnolens, svekket hukommelse
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, bilirubinuri, dysuri, nokturi, nyrestein, nyresvikt, pollakisuri, proteinuri, økt kreatinin i blod
Psykiske Angst, depresjon, desorientering, mareritt, redusert libido, søvnforstyrrelse, unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hyperglykemi, insulinresistens, polydipsi, redusert HDL, redusert appetitt, redusert vekt, urinsyregikt, økt LDH i blod, økt appetitt, økt vekt
Øre Vertigo
Øye Konjunktival hyperemi, tørre øyne
Sjeldne
Blod/lymfe Økt eosinofiltall
Gastrointestinale Belegg på tungen, hematemese, keilitt, stomatitt, tørre lepper
Generelle Frysninger, unormal følelse, xerose
Hjerte Akutt hjerteinfarkt, palpitasjoner, sinusbradykardi
Hud DRESS, dermatitt, erythema multiforme, hudlesjon, seboreisk dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom, tørr hud
Luftveier Rhinoré
Muskel-skjelettsystemet Artritt, leddstivhet, muskel-skjelettstivhet
Nevrologiske Ageusi, krampeanfall, synkope, søvnrytmeforstyrrelse
Nyre/urinveier Redusert kreatininclearance
Psykiske Forvirring, humørforandringer, rastløshet
Øye Synsforstyrrelse
Ukjent frekvens
Hud Akutt generalisert eksantematøs pustulose, toksisk epidermal nekrolyse

Bivirkninger ved darunavir/kobicistat

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme
Vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, oppkast, økte pankreasenzymer
Mindre vanlige Akutt pankreatitt
Generelle
Vanlige Fatigue
Mindre vanlige Asteni
Hud
Svært vanlige Utslett (inkl. makuløst, makulopapuløst, papuløst, erytematøst, kløende utslett, generelt utslett og allergisk dermatitt)
Vanlige Angioødem, kløe, urticaria
Sjeldne DRESS1, Stevens-Johnsons syndrom1
Ukjent frekvens Akutt generalisert eksantematøs pustulose1, toksisk epidermal nekrolyse1
Immunsystemet
Vanlige Legemiddeloverfølsomhet
Mindre vanlige Immunrekonstitusjonssyndrom
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Gynekomasti1
Lever/galle
Vanlige Økte leverenzymer
Mindre vanlige Cytolytisk hepatitt1, hepatitt1
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Myalgi
Mindre vanlige Osteonekrose1
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Psykiske
Vanlige Unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Anoreksi, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi
Undersøkelser
Vanlige Økt kreatinin i blod

Bivirkninger ved darunavir/kobicistat

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Hud Utslett (inkl. makuløst, makulopapuløst, papuløst, erytematøst, kløende utslett, generelt utslett og allergisk dermatitt)
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, oppkast, økte pankreasenzymer
Generelle Fatigue
Hud Angioødem, kløe, urticaria
Immunsystemet Legemiddeloverfølsomhet
Lever/galle Økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet Myalgi
Psykiske Unormale drømmer
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, diabetes mellitus, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi
Undersøkelser Økt kreatinin i blod
Mindre vanlige
Gastrointestinale Akutt pankreatitt
Generelle Asteni
Immunsystemet Immunrekonstitusjonssyndrom
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti1
Lever/galle Cytolytisk hepatitt1, hepatitt1
Muskel-skjelettsystemet Osteonekrose1
Sjeldne
Hud DRESS1, Stevens-Johnsons syndrom1
Ukjent frekvens
Hud Akutt generalisert eksantematøs pustulose1, toksisk epidermal nekrolyse1

1Disse bivirkningene er ikke rapportert i kliniske studier med darunavir/kobicistat, men er registrert ved behandling med darunavir/ritonavir og kan forventes også med darunavir/kobicistat.

Barn og ungdom

Samlet sett var sikkerhetsprofilen hos 80 ART-erfarne barn og ungdom 6-17 år med kroppsvekt ≥20 kg som fikk av darunavir tabletter og en lav dose ritonavir i kombinasjon med andre antiretrovirale midler, og 21 ART-erfarne hiv-1-infiserte barn 3-<6 år med kroppsvekt 10-<20 kg (16 barn 15-<20 kg) som fikk darunavir mikstur og lav dose ritonavir i kombinasjon med andre antiretrovirale midler, samt 12 ART-naive hiv-1 infiserte barn og ungdom 12-17 år og med kroppsvekt på minst 40 kg som fikk darunavir tabletter med lavdose ritonavir 1 gang daglig i kombinasjon med andre antiretrovirale midler, lik den som er observert hos voksne. Sikkerhetsanalyser av darunavir med kobicistat hos ungdom identifiserte ingen nye forhold vedrørende sikkerhet.

Barn og ungdom

Samlet sett var sikkerhetsprofilen hos 80 ART-erfarne barn og ungdom 6-17 år med kroppsvekt ≥20 kg som fikk av darunavir tabletter og en lav dose ritonavir i kombinasjon med andre antiretrovirale midler, og 21 ART-erfarne hiv-1-infiserte barn 3-<6 år med kroppsvekt 10-<20 kg (16 barn 15-<20 kg) som fikk darunavir mikstur og lav dose ritonavir i kombinasjon med andre antiretrovirale midler, samt 12 ART-naive hiv-1 infiserte barn og ungdom 12-17 år og med kroppsvekt på minst 40 kg som fikk darunavir tabletter med lavdose ritonavir 1 gang daglig i kombinasjon med andre antiretrovirale midler, lik den som er observert hos voksne. Sikkerhetsanalyser av darunavir med kobicistat hos ungdom identifiserte ingen nye forhold vedrørende sikkerhet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Begrenset medisinsk erfaring med akutt overdosering av darunavir gitt sammen med kobicistat eller en lav dose ritonavir. Enkeltdoser opptil 3200 mg darunavir som mikstur alene og opptil 1600 mg av tablettformuleringen kombinert med ritonavir er blitt administrert til friske frivillige uten bivirkninger.
Behandling: Behandling består av generelle støttetiltak, inkl. monitorering av vitale tegn og observasjon av klinisk status. Darunavir er sterkt proteinbundet og det er usannsynlig at dialyse kan fjerne virkestoffet i vesentlig grad.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer selektivt spalting av hiv-kodede Gag-Pol polyproteiner hos virusinfiserte celler, og forhindrer dannelse av modne, infeksiøse viruspartikler. Darunavir viser aktivitet mot laboratoriestammer og kliniske isolater av hiv-1, og laboratoriestammer av hiv-2 hos akutt infiserte T-cellelinjer, mononukleære celler i humant perifert blod og humane monocytter/makrofager med median EC50-verdier fra 1,2-8,5 nM (0,7-5 ng/ml). Darunavir viser antiviral aktivitet in vitro mot et bredt panel av hiv-1 gruppe M (A, B, C, D, E, F, G) og gruppe O primærisolater med EC50-verdier fra <0,1-4,3 nM. Disse EC50-verdiene er godt under konsentrasjonsområdet for 50% cellulær toksisitet fra 87 til >100 µM.
Absorpsjon: Hurtig. Cmax nås innen 2,5-4 timer. Absolutt oral biotilgjengelighet er ca. 37% for en enkeltdose på 600 mg darunavir alene og ca. 82% i nærvær av ritonavir 100 mg 2 ganger daglig. Ved inntak uten mat er relativ biotilgjengelighet av darunavir i nærvær av kobicistat eller lavdose ritonavir, lavere enn tatt sammen med mat.
Proteinbinding: 95%.
Fordeling: Vd: Ca. 88,1 liter for darunavir alene, og ca. 131 liter når administrert sammen med ritonavir 100 mg 2 ganger daglig.
Halveringstid: 15 timer når gitt med ritonavir. I.v. clearance er 32,8 liter/time for darunavir alene (150 mg) og 5,9 liter/time med ritonavir (lavdose).
Metabolisme: Nesten utelukkende via CYP3A4.
Utskillelse: Ca. 79,5% utskilles i feces og ca. 13,9% i urin. Ca. 41,2% uendret darunavir gjenfinnes i feces og ca. 7,7% i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Prezista, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 60 stk. (boks)
033895
H-resept
Byttegruppe
5872,30 C
800 mg 30 stk. (boks)
463654
H-resept
Byttegruppe
3986,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09/2020