Plateaggregasjonshemmer.

B01A C04 (Klopidogrel)TABLETTER, filmdrasjerte 75 mg og 300 mg: Hver tablett inneh.: Klopidogrelhydrogensulfat tilsv. klopidogrel 75 mg, resp. 300 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Sekundærprofylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til mindre enn 35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til mindre enn 6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom. Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom uten ST-segment elevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk), inkl. pasienter med innlagt stent etter perkutan koronar intervensjon (PCI), i kombinasjon med ASA. Voksne pasienter med akutt koronarsyndrom med ST-segment elevasjon i kombinasjon med ASA, til pasienter med behov for medisinsk trombolytisk behandling. Hos voksne pasienter med moderat til høy-risiko TIA (ABCD2-skår ≥4) eller mindre hjerneinfarkt (NIHSS ≤3), er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA innen 24 timer etter enten TIA- eller hjerneinfarkt-hendelsen. Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer: Hos voksne pasienter med atrieflimmer og minst én risikofaktor for vaskulære hendelser, som ikke kan behandles med vitamin K-antagonister (VKA) og som har lav blødningsrisiko, er klopidogrel indisert i kombinasjon med ASA for forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser, inkl. hjerneslag.

Dosering

Forebyggende behandling av aterotrombotiske hendelser hos pasienter med hjerteinfarkt (fra noen få dager til <35 dager), hjerneinfarkt (fra 7 dager til <6 måneder) eller etablert perifer arteriell sykdom: Voksne inkl. eldre: 1 tablett à 75 mg daglig.
Akutt koronarsyndrom uten ST-segment elevasjon (ustabil angina eller hjerteinfarkt uten Q-takk): Voksne inkl. eldre: Behandlingen skal innledes med en 300 mg startdose og deretter fortsettes med 75 mg 1 gang daglig (sammen med ASA 75-325 mg daglig). Ettersom høyere doser med ASA er assosiert med større blødningsrisiko, anbefales ikke ASA-doser som overstiger 100 mg. Den optimale behandlingstiden er ikke endelig fastsatt, men data fra kliniske studier støtter bruk opp til 12 måneder.
Akutt hjerteinfarkt med ST-segment elevasjon: Kombinasjonsterapien bør begynne så tidlig som mulig etter symptomstart og fortsette i minst 4 uker. Fordelen utover 4 uker er ikke undersøkt. Voksne: Bør gis som 1 daglig enkeltdose på 75 mg, og innledes med en 300 mg startdose i kombinasjon med ASA samt med eller uten trombolytika. Eldre: For pasienter >75 år bør behandlingen innledes uten startdose.
Moderat til høy-risiko TIA (ABCD2-skår ≥4) eller mindre hjerneinfarkt (NIHSS ≤3): Voksne inkl. eldre: Behandlingen skal innledes med en 300 mg startdose og deretter fortsettes med 75 mg 1 gang daglig (sammen med ASA 75-100 mg daglig). Behandling med klopidogrel og ASA bør startes innen 24 timer etter hendelsen, og opprettholdes i 21 dager etterfulgt av enkel platehemmende behandling.
Forebyggende behandling av aterotrombotiske og tromboemboliske hendelser ved atrieflimmer: Voksne inkl. eldre: 75 mg 1 gang daglig. Behandling med ASA (75-100 mg daglig) bør startes og fortsette i kombinasjon med klopidogrel.
Glemt dose: Dersom det oppdages innen 12 timer etter normalt doseringstidspunkt bør dosen tas straks, og neste dose tas til vanlig tid. Dersom det oppdages >12 timer etter normalt doseringstidspunkt bør den uteglemte dosen ikke tas, og neste dose tas til vanlig tid.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Begrenset klinisk erfaring hos pasienter med moderat nedsatt leverfunksjon. Forsiktighet bør utvises pga. disse pasientene kan ha blødningstendens. Nedsatt nyrefunksjon: Begrenset klinisk erfaring hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Bør derfor brukes med forsiktighet hos denne pasientgruppen. Barn og ungdom: Bør ikke brukes hos barn og ungdom pga. usikker effekt.
Administrering: Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Aktiv patologisk blødning som f.eks. peptisk ulcus eller intrakraniell blødning.

Forsiktighetsregler

Blødning og hematologiske forstyrrelser: Pga. risikoen for blødninger og hematologiske bivirkninger, bør bestemmelse av antall blodceller og/eller andre relevante tester straks vurderes ved kliniske symptomer som tyder på blødning. Brukes med forsiktighet hos pasienter som kan ha økt blødningsrisiko. Pasientene bør følges nøye mht. tegn på blødning, inkl. okkult, spesielt under 1. behandlingsuke, og/eller etter invasive prosedyrer eller kirurgi. Klopidogrel bør seponeres 7 dager før elektiv kirurgi der hemming av blodplateaggregasjonen ikke er nødvendig. Brukes med forsiktighet hos pasienter som har lesjoner med blødningstendens, spesielt gastrointestinale og intraokulære, pga. forlenget blødningstid. Pasientene informeres om at det kan ta lenger tid enn vanlig å stoppe en blødning når man bruker klopidogrel, og at de skal informere sin lege om enhver uvanlig blødning. Pasienten bør informere lege og tannlege om at de bruker klopidogrel før et operativt inngrep planlegges og før nye legemidler tas i bruk. Trombotisk trombocytopen purpura (TTP): Meget sjeldne tilfeller av trombotisk trombocytopen purpura (TTP) karakterisert ved trombocytopeni og mikroangiopatisk hemolytisk anemi assosiert med nevrologiske funn, nyresvikt eller feber er rapportert, i noen tilfeller kort tid etter eksponering. TTP krever rask behandling inkl. plasmaferese. Ervervet hemofili:Tilfeller av ervervet hemofili er rapportert. Ved bekreftet isolert aktivert partiell tromboplastintidforlengelse (aPTT) med eller uten blødning, bør ervervet hemofili tas i betraktning. Ved bekreftet hemofili bør pasienten tas hånd om av spesialist, og klopidogrel seponeres. Nylig gjennomgått hjerneinfarkt: Ved akutt mindre hjerneinfarkt eller moderat til høy-risiko TIA, bør dobbel platehemmende behandling (klopidogrel og ASA) startes innen 24 timer etter hendelsens start. Ingen data for nytte-/risikovurdering av kortvarig dobbel platehemmende behandling hos pasienter med akutt mindre hjerneinfarkt eller moderat til høy-risiko TIA, som tidligere har hatt intrakraniell blødning (ikke-traumatisk). Ved mer alvorlig hjerneinfarkt bør klopidogrel som monoterapi startes først 7 dager etter hendelsen. Pga. manglende data anbefales ikke bruk av dobbel platehemmende behandling ved alvorlig hjerneinfarkt (NIHSS >4). Dobbel platehemmende behandling anbefales ikke hos pasienter med nylig mindre hjerneinfarkt eller moderat til høy-risiko TIA der inngrep er indisert eller planlagt. CYP2C19: Ved redusert CYP2C19-metabolisme dannes mindre av klopidogrels aktive metabolitt og effekten på blodplatefunksjonen reduseres. Økt CYP2C19-metabolisme resulterer i økt nivå av klopidogrels aktive metabolitt og blodplatehemming, som kan gi økt risiko for blødning. Kryssreaksjoner mellom tienopyridiner: Allergiske og hematologiske kryssreaksjoner mellom tienopyridiner er rapportert. Ved tidligere overfølsomhet for f.eks. tiklopidin eller prasugrel bør pasienten følges opp mht. tegn på overfølsomhet for klopidogrel. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med legemidler forbundet med blødningsrisiko pga. mulig additiv effekt. Samtidig bruk av klopidogrel og perorale antikoagulantia anbefales ikke pga. risiko for økt blødningsintensitet. Samtidig bruk av sterke CYP2C19-induktorer frarådes pga. økt metabolitteksponering og økt blødningsrisiko. Samtidig bruk av sterke eller moderate CYP2C19-hemmere eller protonpumpehemmere frarådes pga. redusert metabolitteksponering. Kan gis sammen med pantoprazol. Samtidig bruk med antivirale midler/behandlinger boostret med ritonavir eller kobicistat frarådes, da eksponering for klopidogrel og gjennomsnittlig platehemming kan reduseres. Forsiktighet utvises ved samtidig bruk av CYP2C8-substrater pga. risiko for økt plasmakonsentrasjon. Samtidig bruk med opioidagonister kan forsinke og redusere absorpsjonen av klopidogrel, muligens pga. forsinket gastrisk tømming. Vurder bruk av parenterale platehemmere hos pasienter med akutt koronarsykdom ved behov for samtidig bruk av morfin eller andre opioidagonister.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data. Bruk under graviditet er derfor ikke anbefalt. Ingen reproduksjonstoksiske effekter er sett i dyrestudier.
Amming: Passerer over i melk hos rotter. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Bruk under amming er ikke anbefalt.
Fertilitet: Dyrestudier har ikke vist endret fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
Sjeldne Nøytropeni, inkl. alvorlig nøytropeni
Svært sjeldne Agranulocytose, alvorlig trombocytopeni, anemi, aplastisk anemi, ervervet hemofili A, granulocytopeni, pancytopeni, trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, gastrointestinal blødning
Mindre vanlige Flatulens, forstoppelse, gastritt, kvalme, oppkast
Magesår og duodenalsår
Sjeldne Retroperitoneal blødning
Svært sjeldne Kolitt (inkl. ulcerøs eller lymfocytisk kolitt), pankreatitt, stomatitt
Fatale tilfeller av gastrointestinal og retroperitoneal blødning
Generelle
Vanlige Blødning på innstikkstedet
Svært sjeldne Feber
Hjerte
Ukjent frekvens Kounis syndrom (vasospastisk allergisk angina/allergisk hjerteinfarkt) i sammenheng med overfølsomhet mot klopidogrel
Hud
Vanlige Blåmerke
Mindre vanlige Hudblødninger (purpura), kløe, utslett
Svært sjeldne Akutt generalisert eksantem pustulose (AGEP), angioødem, bulløs dermatitt (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme), DRESS, eksem, legemiddelindusert overfølsomhetssyndrom, lichen planus, urticaria
Erytematøst eller eksfoliativt utslett
Immunsystemet
Svært sjeldne Anafylaktisk reaksjon, serumsyke
Ukjent frekvens Kryssreaktiv legemiddeloverfølsomhet mellom tienopyridiner (f.eks. tiklopidin, prasugrel) (se Forsiktighetsregler)
Autoimmunt insulinsyndrom, som kan føre til alvorlig hypoglykemi, spesielt hos pasienter med HLA DRA4-subtype (hyppigere i den japanske befolkningen)
Kar
Vanlige Hematom
Svært sjeldne Alvorlig blødning, blødning i operasjonssår, hypotensjon, vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Sjeldne Gynekomasti
Lever/galle
Svært sjeldne Akutt leversvikt, hepatitt, unormal leverfunksjonstest
Luftveier
Vanlige Epistakse
Svært sjeldne Blødning i luftveiene (blodige opphostninger, blødning i lungene), bronkospasme, eosinofil pneumoni, interstitiell pneumoni
Muskel-skjelettsystemet
Svært sjeldne Artralgi, artritt, muskel-skjelettblødninger (hemartrose), myalgi
Nevrologiske
Mindre vanlige Hodepine, intrakraniell blødning (noen fatale tilfeller er rapportert), parestesi, svimmelhet
Svært sjeldne Ageusi, smaksforstyrrelse
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri
Svært sjeldne Glomerulonefritt, økning i serumkreatinin
Psykiske
Svært sjeldne Forvirring, hallusinasjon
Undersøkelser
Mindre vanlige Forlenget blødningstid, redusert blodplatetall, redusert nøytrofiltall
Øre
Sjeldne Vertigo
Øye
Mindre vanlige Blødning i øyet (konjunktival, okulær, retinal)
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, gastrointestinal blødning
Generelle Blødning på innstikkstedet
Hud Blåmerke
Kar Hematom
Luftveier Epistakse
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili, leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Flatulens, forstoppelse, gastritt, kvalme, oppkast
Magesår og duodenalsår
Hud Hudblødninger (purpura), kløe, utslett
Nevrologiske Hodepine, intrakraniell blødning (noen fatale tilfeller er rapportert), parestesi, svimmelhet
Nyre/urinveier Hematuri
Undersøkelser Forlenget blødningstid, redusert blodplatetall, redusert nøytrofiltall
Øye Blødning i øyet (konjunktival, okulær, retinal)
Sjeldne
Blod/lymfe Nøytropeni, inkl. alvorlig nøytropeni
Gastrointestinale Retroperitoneal blødning
Kjønnsorganer/bryst Gynekomasti
Øre Vertigo
Svært sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, alvorlig trombocytopeni, anemi, aplastisk anemi, ervervet hemofili A, granulocytopeni, pancytopeni, trombotisk trombocytopen purpura (TTP)
Gastrointestinale Kolitt (inkl. ulcerøs eller lymfocytisk kolitt), pankreatitt, stomatitt
Fatale tilfeller av gastrointestinal og retroperitoneal blødning
Generelle Feber
Hud Akutt generalisert eksantem pustulose (AGEP), angioødem, bulløs dermatitt (toksisk epidermal nekrolyse, Stevens-Johnsons syndrom, erythema multiforme), DRESS, eksem, legemiddelindusert overfølsomhetssyndrom, lichen planus, urticaria
Erytematøst eller eksfoliativt utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, serumsyke
Kar Alvorlig blødning, blødning i operasjonssår, hypotensjon, vaskulitt
Lever/galle Akutt leversvikt, hepatitt, unormal leverfunksjonstest
Luftveier Blødning i luftveiene (blodige opphostninger, blødning i lungene), bronkospasme, eosinofil pneumoni, interstitiell pneumoni
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artritt, muskel-skjelettblødninger (hemartrose), myalgi
Nevrologiske Ageusi, smaksforstyrrelse
Nyre/urinveier Glomerulonefritt, økning i serumkreatinin
Psykiske Forvirring, hallusinasjon
Ukjent frekvens
Hjerte Kounis syndrom (vasospastisk allergisk angina/allergisk hjerteinfarkt) i sammenheng med overfølsomhet mot klopidogrel
Immunsystemet Kryssreaktiv legemiddeloverfølsomhet mellom tienopyridiner (f.eks. tiklopidin, prasugrel) (se Forsiktighetsregler)
Autoimmunt insulinsyndrom, som kan føre til alvorlig hypoglykemi, spesielt hos pasienter med HLA DRA4-subtype (hyppigere i den japanske befolkningen)

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdose kan føre til forlenget blødningstid og blødningskomplikasjoner.
Behandling: Egnet terapi bør vurderes hvis blødning observeres. Hvis rask korrigering av den forlengede blødningstiden er påkrevd, kan trombocyttransfusjon motvirke effekten.

Egenskaper

Klassifisering: Trombocyttaggregasjonshemmende middel. Klopidogrel er et prodrug som omdannes av CYP450-enzymer til en aktiv metabolitt (tiolderivat) og via esteraser til et inaktivt karboksylsyrederivat.
Virkningsmekanisme: Hemmer blodplateaggregasjon ved å selektivt hemme bindingen av adenosindifosfat (ADP) til P2Y12-reseptorer på blodplatene og den følgende ADP-medierte aktiveringen av GP IIb-IIIa-komplekset. Pga. irreversibel binding blir blodplatene påvirket hele sin levetid (ca. 7-10 dager) og normal blodplatefunksjon gjenopprettes i takt med nydannelsen av blodplater. Blodplateaggregasjon indusert av andre agonister enn ADP hemmes også ved å hindre forsterkningen av plateaktivering av fritt ADP. Siden aktiv metabolitt lages av CYP450-enzymer og noen av disse er polymorfe eller kan hemmes av andre legemidler, oppnår ikke alle pasienter tilstrekkelig hemming av blodplateaggregasjonen. Gir irreversibel modifisering av trombocyttenes ADP-reseptorer og betydelig hemming av ADP-indusert trombocyttaggregasjon fra 1. dag. Hemmingen øker progressivt. Steady state nås mellom 3. og 7. dag med 40-60% hemming. Trombocyttaggregasjon og blødningstid går tilbake til utgangsverdi i løpet av 5 dager etter seponering.
Absorpsjon: Raskt, minst 50%. Tmax: Ca. 45 minutter.
Proteinbinding: Klopidogrel og karboksylsyrederivatet bindes reversibelt, 98% resp. 94%.
Metabolisme: Omfattende metabolisme i leveren. Den inaktive hovedmetabolitten utgjør ca. 85% av plasmakonsentrasjonen. Det aktive tiolderivatet dannes ved at klopidogrel først metaboliseres til en intermediær 2-okso-klopidogrelmetabolitt og deretter av CYP3A4, CYP2C19, CYP1A2 og CYP2B6. Genetiske varianter av CYP2C19 og andre CYP-enzymer kan påvirke dannelsen av den aktive metabolitten.
Utskillelse: Ca. 50% i urinen og ca. 46% i feces i løpet av 120 timer etter dosering.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Plavix, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg 28 stk. (blister)
092361
Blå resept
Byttegruppe
184,90 (trinnpris 123,10) C
50 stk. (endose)
020871
Blå resept
Byttegruppe
294,90 (trinnpris 188,00) C
100 stk. (blister)
023509
Blå resept
Byttegruppe
553,60 (trinnpris 346,20) C
300 mg 30 stk. (endose)
124119
-
-
1629,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 02.03.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

29.01.2021