Cytostatikum, aza-antracendion.

L01D B11 (Piksantron)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 29 mg: Hvert hetteglass inneh.: Piksantrondimaleat tilsv. piksantron 29 mg, natriumklorid, laktosemonohydrat, natriumhydroksid/saltsyre (til pH-justering).


Indikasjoner

Voksne: Monoterapi til behandling av multiple residiverende eller refraktære aggressive non-Hodgkin B-cellelymfomer (NHL). Fordel ved behandling brukt som kjemoterapi i 5. linje eller senere linje hos pasienter som er refraktære mot siste terapi, er ikke påvist.

Dosering

Gis av lege med erfaring i bruk av antineoplastiske midler, og med muligheter for regelmessig kontroll av kliniske, hematologiske og biokjemiske parametre under og etter behandling.
Voksne: 50 mg/m2 kroppsoverflate (BSA) på dag 1, 8 og 15 i hver 28-dagers syklus, i ≤6 sykluser. Individuell dose skal beregnes ut fra konsentrasjonen i rekonstituert oppløsning, som er piksantron 5,8 mg/ml. Dosen tilpasses før hver syklus basert på nadir blodverdier eller maks. toksisitet fra foregående syklus. BSA beregnes iht. institusjonens standard, basert på kroppsvekt målt 1. dag i hver syklus. Forsiktighet skal utvises ved overvekt pga. begrensede data.
Dosejustering: Dosejusteringer og tidsplan for etterfølgende doser avhenger av grad og varighet av myelosuppresjon. Tidligere dose kan vanligvis gjenopptas dersom antall hvite blodceller og blodplater returnerer til akseptable nivåer. Ved absolutt nøytrofiltall (ANC) <1 × 109/liter eller blodplatetall <75 × 109/liter på dag 1 i en hvilken som helst syklus, anbefales behandlingsutsettelse til ANC er ≥1 × 109/liter og blodplatetall er ≥75 × 109/liter. Dosejustering ved hematologisk toksisitet på dag 8 og 15:

Grad

Blodplatetall

ANC-tall

Doseendring

1-2

LLNa ned til 50 × 109/
liter

LLNa ned til 1 × 109/
liter

Ingen endring i dose eller tidsplan.

3

<50-25 × 109/liter

<1-0,5 × 109/liter

Utsett behandling til blodplatetall
≥50 × 109/liter og ANC ≥1 × 109/
liter.

4

<25 × 109/liter

<0,5 × 109/liter

Utsett behandling til blodplatetall ≥50 × 109/liter og ANC ≥1 × 109/
liter.
Reduser dosen med 20%.

aLLN: Nedre grense for normalområde. Dosejustering ved ikke-hematologisk toksisitet på dag 8 og 15: Ved enhver grad 3 eller 4 legemiddelrelatert toksisitet som ikke berører hjertet, og som ikke er kvalme eller oppkast, utsettes behandlingen til toksisiteten er tilbake til grad 1, og dosen reduseres med 20%. Ved enhver NYHA grad 3 eller 4 kardiovaskulær toksisitet eller vedvarende forverring av LVEF, utsettes behandlingen og pasienten overvåkes til bedring. Seponering skal vurderes ved vedvarende LVEF-forverring på ≥15% av baselineverdi.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Brukes med forsiktighet. Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Brukes med forsiktighet. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Eldre: Ingen dosejustering. Dårlig funksjonsstatus (ECOG >2): Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Brukes med forsiktighet.
Tilberedning/Håndtering: Skal rekonstitueres med 5 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, og fortynnes ytterligere med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske til et volum på 250 ml. Se SPC.
Administrering: Til i.v. bruk. Sikkerhet ved intratekal bruk er ikke fastslått. Gis som sakte (≥60 minutter) i.v. infusjon med et in-line-filter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Immunisering med levende virusvaksiner. Alvorlig benmargssuppresjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Forsiktighetsregler

Før behandling skal blodverdier, totalbilirubin, totalkreatinin og hjertefunksjon (LVEF), vurderes nøye. Myelosuppresjon: Alvorlig myelosuppresjon kan oppstå, hyppigst nøytropeni. Med anbefalt dosering og tidsplan er nøytropeni vanligvis forbigående, med nadir på dag 15-22 og vanligvis bedring innen dag 28. Nøye overvåkning av blodverdier, inkl. leukocytter, røde blodceller, blodplater og ANC, kreves. Rekombinante hematopoetiske vekstfaktorer kan brukes iht. institusjonens eller ESMOs retningslinjer. Doseendring skal vurderes, se Dosering. Kardiotoksisitet: Endringer i hjertefunksjon, inkl. redusert LVEF eller fatal hjertesvikt, kan oppstå under/etter behandling. Aktiv/latent kardiovaskulær sykdom, tidligere behandling med antrasykliner eller antracendioner, foregående eller samtidig mediastinal strålebehandling eller samtidig bruk av andre kardiotoksiske legemidler, kan øke risikoen for hjertetoksisitet. Hjertetoksisitet kan oppstå uavhengig av foreliggende risikofaktorer. Risiko/fordel skal vurderes nøye før behandlingsstart ved hjertesykdom eller risikofaktorer som baseline LVEF <45% (MUGA-skanning), klinisk signifikante kardiovaskulære forstyrrelser (tilsv. NYHA grad 3 eller 4), myokardinfarkt siste 6 måneder, alvorlig arytmi, ukontrollert høyt blodtrykk, ukontrollert angina, eller tidligere kumulative doser av doksorubicin (eller tilsv.) >450 mg/m2. Hjertefunksjonen skal kontrolleres før behandlingsstart og deretter regelmessig. Ved hjertetoksisitet under behandling, skal risiko/fordel ved fortsatt behandling vurderes. Sekundær malignitet: Utvikling av hematologiske maligne sykdommer som sekundær akutt myeloid leukemi (AML) eller myelodysplastisk syndrom (MDS) er en kjent risiko, og kan oppstå under/etter behandling med piksantron. Infeksjon: Infeksjoner (inkl. pneumoni, cellulitt, bronkitt og sepsis) kan oppstå, og er forbundet med sykehusinnleggelse, septisk sjokk og dødsfall. Nøytropeni kan øke risikoen for infeksjoner. Bør ikke brukes ved aktiv, alvorlig infeksjon, ved tilbakevendende/kroniske infeksjoner eller ved risikofaktorer for alvorlige infeksjoner. Tumorlysesyndrom: Kan gi hyperurikemi som følge av omfattende purinkatabolisme etter hurtig lyse av neoplastiske celler (tumorlysesyndrom), og kan føre til elektrolyttforstyrrelser med påfølgende nyreskade. Blodnivå av urinsyre, kalium, kalsiumfosfat og kreatinin skal vurderes etter behandling ved høy risiko for tumorlyse (høy LDH, høyt tumorvolum, høyt urinsyre- eller serumfosfatnivå ved baseline). Hydrering, urinalkalisering og profylakse med allopurinol eller andre legemidler som kan forebygge hyperurikemi, kan begrense komplikasjoner av tumorlysesyndrom. Immunisering: Kan være ineffektiv under behandling. Immunisering med levende virusvaksiner er kontraindisert pga. immunsuppresjon. Ekstravasasjon: Ved ekstravasasjon skal administrering opphøre øyeblikkelig, og startes på nytt i annen vene. Piksantron er ikke vesikant (irriterende), og dette minimerer risikoen for lokal reaksjon ved ekstravasasjon. Lysfølsomhetsreaksjoner: Potensiell risiko for lysfølsomhet. Av forsiktighetshensyn skal pasientene rådes til å beskytte seg mot solen, f.eks. ved bruk av beskyttende plagg og solfiltre. Solkrem med UV-A-filter anbefales på det sterkeste. Hjelpestoffer: Inneholder ca. 1 g natrium pr. dose, hvilket skal vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er ikke utført. In vitro-studier har vist mulig hemming av CYP1A2 og CYP2C8, og forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av CYP1A2- og CYP2C8-substrater. Ved samtidig behandling skal blodverdier overvåkes nøye i ukene etter oppstart. Ved samtidig bruk av warfarin skal koagulasjonsparametre, spesielt INR, måles i dagene etter oppstart med piksantron. In vitro-studier har vist at piksantron er P‑gp-, BRCP- og OCT1-substrat. Legemidler som hemmer disse transportproteinene kan redusere leverens opptak og påvirke utskillelsen av piksantron. Blodverdier skal derfor overvåkes nøye ved samtidig bruk. Forsiktighet skal utvises når piksantron gis kontinuerlig sammen med effluks-transportinduktorer, da utskillelsen av piksantron kan øke og gi redusert systemisk eksponering.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ikke anbefalt under graviditet og til fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Fertile kvinner og deres partnere bør rådes til å unngå graviditet. Kvinner og menn skal bruke sikker prevensjon under og i 6 måneder etter avsluttet behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming skal opphøre under behandlingen.
Fertilitet: DNA-toksisk legemiddel; kan potensielt redusere forplantningsevnen. For å unngå risiko for infertilitet på lang sikt, skal sædbank vurderes.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Vanlige Blodforstyrrelser, febril nøytropeni
Mindre vanlige Benmargssvikt, eosinofili
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme, oppkast
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, munntørrhet, stomatitt
Mindre vanlige Oral parestesi, rektal blødning, øsofagitt
Generelle
Svært vanlige Asteni
Vanlige Brystsmerter, fatigue, feber, slimhinneinflammasjon, ødem
Mindre vanlige Frysninger, kulde på injeksjonsstedet, lokal reaksjon
Hjerte
Vanlige Grenblokk, hjertesykdom, kongestiv hjertesvikt, takykardi, venstre ventrikkeldysfunksjon
Mindre vanlige Arytmi
Hud
Svært vanlige Alopesi, hudmisfarging
Vanlige Erytem, kløe, neglesykdom
Mindre vanlige Hudsår, makuløst utslett, nattesvette, petekkier
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Infeksjon, luftveisinfeksjon, nøytropen infeksjon, sepsis
Mindre vanlige Bronkitt, candidiasis, cellulitt, herpes zoster, meningitt, negleinfeksjon, oral herpes, oral soppinfeksjon, pneumoni, salmonella gastroenteritt, septisk sjokk
Kar
Vanlige Hypotensjon, pallor, venemisfarging
Mindre vanlige Venøse forstyrrelser
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Spontan ereksjon av penis
Lever/galle
Mindre vanlige Hepatotoksisitet, hyperbilirubinemi
Luftveier
Vanlige Dyspné, hoste
Mindre vanlige Pleuraeffusjon, pneumonitt, rhinoré
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Skjelettsmerter
Mindre vanlige Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter i brystet, muskel-skjelettstivhet, muskelsvakhet, nakkesmerter, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens
Mindre vanlige Letargi, svimmelhet
Nyre/urinveier
Svært vanlige Kromaturi
Vanlige Hematuri, proteinuri
Mindre vanlige Oliguri
Psykiske
Mindre vanlige Angst, insomni, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Anoreksi, hypofosfatemi
Mindre vanlige Hyperurikemi, hypokalsemi, hyponatremi
Svulster/cyster
Mindre vanlige Neoplasmeprogresjon, sekundær kreft (inkl. AML og MDS)
Undersøkelser
Vanlige Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Bilirubin i urin, redusert vekt, økt fosfor i blod, økt nøytrofiltall, økt urea i blod, økt γ-GT
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Øye
Vanlige Konjunktivitt
Mindre vanlige Keratitt, tørre øyne
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi, leukopeni, lymfopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Kvalme, oppkast
Generelle Asteni
Hud Alopesi, hudmisfarging
Nyre/urinveier Kromaturi
Vanlige
Blod/lymfe Blodforstyrrelser, febril nøytropeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, forstoppelse, munntørrhet, stomatitt
Generelle Brystsmerter, fatigue, feber, slimhinneinflammasjon, ødem
Hjerte Grenblokk, hjertesykdom, kongestiv hjertesvikt, takykardi, venstre ventrikkeldysfunksjon
Hud Erytem, kløe, neglesykdom
Infeksiøse Infeksjon, luftveisinfeksjon, nøytropen infeksjon, sepsis
Kar Hypotensjon, pallor, venemisfarging
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Skjelettsmerter
Nevrologiske Hodepine, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens
Nyre/urinveier Hematuri, proteinuri
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hypofosfatemi
Undersøkelser Økt ALAT, økt ASAT, økt alkalisk fosfatase i blod, økt kreatinin i blod
Øye Konjunktivitt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Benmargssvikt, eosinofili
Gastrointestinale Oral parestesi, rektal blødning, øsofagitt
Generelle Frysninger, kulde på injeksjonsstedet, lokal reaksjon
Hjerte Arytmi
Hud Hudsår, makuløst utslett, nattesvette, petekkier
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Bronkitt, candidiasis, cellulitt, herpes zoster, meningitt, negleinfeksjon, oral herpes, oral soppinfeksjon, pneumoni, salmonella gastroenteritt, septisk sjokk
Kar Venøse forstyrrelser
Kjønnsorganer/bryst Spontan ereksjon av penis
Lever/galle Hepatotoksisitet, hyperbilirubinemi
Luftveier Pleuraeffusjon, pneumonitt, rhinoré
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artritt, muskel-skjelettsmerter i brystet, muskel-skjelettstivhet, muskelsvakhet, nakkesmerter, ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Letargi, svimmelhet
Nyre/urinveier Oliguri
Psykiske Angst, insomni, søvnforstyrrelse
Stoffskifte/ernæring Hyperurikemi, hypokalsemi, hyponatremi
Svulster/cyster Neoplasmeprogresjon, sekundær kreft (inkl. AML og MDS)
Undersøkelser Bilirubin i urin, redusert vekt, økt fosfor i blod, økt nøytrofiltall, økt urea i blod, økt γ-GT
Øre Vertigo
Øye Keratitt, tørre øyne

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Enkeltdoser på opptil 158 mg/m2 er gitt i dose-eskalerende kliniske studier, uten evidens for doserelatert toksisitet.
Behandling: Symptomatisk.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Svak hemmer av topoisomerase II som alkylerer DNA direkte ved å danne stabile DNA-addukter og dobbelttrådige DNA-brudd.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Vd 25,8 liter.
Halveringstid: 14,5-44,8 timer (median 21,2 timer), plasmaclearance 1212 ml/minutt.
Utskillelse: Hovedsakelig uendret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Beskyttes mot lys. Rekonstituert og fortynnet oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist i 24 timer ved romtemperatur (15-25°C) ved bruk av standard infusjonsposer av polyetylen (PE) eksponert for sollys. Av mikrobiologiske årsaker bør legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstid og -forhold brukerens ansvar, og skal normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering og fortynning har skjedd under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pixuvri, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
29 mg 1 stk. (hettegl.)
422323
-
-
6758,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 25.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.01.2020