Piperacillin/Tazobactam

Stragen
PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 2 g/0,25 g og 4 g/0,5 g: Hvert hetteglass inneh.: Piperacillinnatrium tilsv. piperacillin 2 g, resp. 4 g, tazobaktamnatrium tilsv. tazobaktam 0,25 g, resp. 0,5 g.


Indikasjoner

Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle legemidler. Voksne og ungdom: Alvorlig pneumoni inkl. sykehuservervet og respiratorrelatert pneumoni, urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt) med komplikasjoner, intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner, hud- og bløtvevsinfeksjoner (inkl. diabetes fotinfeksjoner) med komplikasjoner. Behandling av pasienter med bakteriemi som opptrer i forbindelse med, eller mistenkes å være forbundet med, noen av infeksjonene nevnt ovenfor. Kan brukes ved behandling av pasienter med nøytropeni med feber mistenkt forårsaket av en bakterieinfeksjon. Barn 2-12 år: Intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner. Kan brukes ved behandling av barn med nøytropeni og feber mistenkt forårsaket av en bakterieinfeksjon.

Dosering

Dose og doseringsfrekvens avhenger av infeksjonens alvorlighetsgrad og lokalisering samt forventede patogener. Vanlig behandlingstid ved de fleste indikasjoner er 5-14 dager. Behandlingstiden avhenger imidlertid av infeksjonens alvorlighetsgrad, patogen(er) og pasientens kliniske og bakteriologiske utvikling.
Voksne og ungdom: Vanlig dose er 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam hver 8. time. Ved nosokomial pneumoni og bakterieinfeksjoner hos pasienter med nøytropeni er anbefalt dose 4 g piperacillin/0,5 g tazobaktam hver 6. time. Dette regimet kan også være relevant for behandling av pasienter med andre indiserte infeksjoner hvis de er særlig alvorlige. Behandlingsfrekvens og anbefalt dose etter indikasjon eller tilstand:

Behandlingsfrekvens

Piperacillin/tazobaktam 4 g/0,5 g

Hver 6. time

Alvorlig pneumoni

 

Voksne med nøytropeni og feber mistenkt forårsaket av en bakterieinfeksjon

Hver 8. time

Urinveisinfeksjoner (inkl. pyelonefritt) med komplikasjoner

 

Intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner

 

Hud- og bløtvevsinfeksjoner (inkl. diabetes fotinfeksjoner)


Barn 2-12 år: Behandlingsfrekvens og dose etter kroppsvekt og indikasjon eller tilstand:

Dose pr. vekt og behandlingsfrekvens

Indikasjon/tilstand

80 mg piperacillin/10 mg tazobaktam
pr. kg kroppsvekt hver 6. time

Barn med nøytropeni og feber mistenkt forårsaket av bakterieinfeksjon1

100 mg piperacillin/12,5 mg tazobaktam
pr. kg kroppsvekt hver 8. time

Intraabdominale infeksjoner med komplikasjoner1

1Skal ikke overskride 4 g/0,5 g pr. dose over 30 minutter.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Dosen bør tilpasses grad av nedsatt nyrefunksjon, og pasienten må overvåkes nøye for tegn på legemiddelforgiftning, og dose og doseringsintervall bør tilpasses deretter:

ClCR (ml/minutt)

Piperacillin/tazobaktam (anbefalt dose)

Voksne og ungdom:

 

>40

Dosejustering ikke nødvendig

20-40

Anbefalt maks. dose: 4 g/0,5 g hver 8. time

<20

Anbefalt maks. dose: 4 g/0,5 g hver 12. time

Barn 2-12 år:

 

>50

Dosejustering ikke nødvendig

≤50

70 mg/8,75 mg pr. kg kroppsvekt hver 8. time

Til voksne og ungdom i hemodialyse bør det gis en tilleggsdose av piperacillin 2 g/tazobaktam 0,25 g etter hver dialyseperiode, da hemodialyse fjerner 30-50% piperacillin på 4 timer. Til barn 2-12 år i hemodialyse bør det gis en tilleggsdose med 40 mg piperacillin/5 mg tazobaktam pr. kg kroppsvekt etter hver dialyseperiode. Barn <2 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig ved ClCR >40 ml/minutt.
Tilberedning/Håndtering: Kun til engangsbruk. Rekonstituering og fortynning skal utføres under aseptiske forhold. Oppløsningen må inspiseres visuelt for partikler og misfarging før bruk, skal bare brukes hvis klar og fri for partikler. Ikke anvendt legemiddel samt avfall destrueres i overensstemmelse med lokale krav. Rekonstituering: Rekonstituer hvert hetteglass, 2 g/0,25 g og 4 g/0,5 g, med hhv. 10 ml og 20 ml 0,9% (9 mg/ml) natriumkloridoppløsning eller sterilt vann til injeksjonsvæsker1. Bank lett på hetteglasset for å løsne pulveret fra bunnen og sidene. Fukt alle innvendige flater i hetteglasset med oppløsningsmiddel under kontinuerlig risting. Rist til pulveret er oppløst, vanligvis i løpet av 5-10 minutter. Rekonstituert oppløsning bør trekkes ut av hetteglasset med sprøyte. Når oppløsningen rekonstitueres iht. anvisningene, vil innholdet i hetteglasset trukket ut med sprøyte gi den deklarerte mengden piperacillin og tazobaktam. Fortynning av rekonstituert oppløsning: Rekonstituert oppløsning fortynnes videre til ønsket volum (f.eks. 50-150 ml) med et av følgende kompatible oppløsningsmidler: 0,9% (9 mg/ml) natriumklorid, 5% (50 mg/ml) dekstrose (= glukose) eller sterilt vann til injeksjonsvæsker1. Uforlikelighet: Preparatet skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt ovenfor. Dersom preparatet brukes samtidig med andre antibiotika (f.eks. aminoglykosider) skal de administreres hver for seg. Preparatet skal ikke blandes med andre stoffer i en sprøyte eller infusjonsflaske da kompatibilitet ikke er fastslått. Preparatet skal administreres i et infusjonssett adskilt fra andre legemidler med mindre kompatibilitet er påvist. Pga. kjemisk ustabilitet skal preparatet ikke brukes sammen med natriumhydrogenkarbonat-oppløsninger. Ringers-laktatoppløsning er ikke kompatibel med preparatet. Preparatet skal ikke tilsettes blodprodukter eller albuminhydrolysater. 1Maks. anbefalt volum sterilt vann til injeksjonsvæsker pr. dose er 50 ml.
Administrering: Rekonstituert og fortynnet oppløsning gis som i.v. infusjon i løpet av 30 minutter.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre penicilliner. Tidligere akutt, alvorlig allergisk reaksjon for andre betalaktamer (f.eks. cefalosporin, monobaktam eller karbapenem).

Forsiktighetsregler

Ved valg av preparatet bør det tas hensyn til egnethet av bredspektret semisyntetisk penicillin, basert på infeksjonens alvorlighetsgrad og prevalens av resistens for andre egnede antibiotika. Overfølsomhet: Før behandlingsoppstart bør det foretas en grundig utspørring mht. tidligere overfølsomhetsreaksjoner for penicilliner, andre betalaktamer (f.eks. cefalosporin, monobaktam eller karbapenem) og andre allergener. Alvorlige, av og til fatale overfølsomhetsreaksjoner (anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner, inkl. sjokk), er rapportert under behandling med penicilliner, inkl. piperacillin/tazobaktam. Det er mer sannsynlig at disse reaksjonene oppstår ved tidligere overfølsomhet for flere allergener. Alvorlige overfølsomhetsreaksjoner krever seponering, og kan kreve administrering av adrenalin og andre akuttiltak. Preparatet kan forårsake alvorlige kutane bivirkninger, f.eks. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer, og akutt generalisert pustuløst utslett. Dersom pasienter får hudutslett, bør de overvåkes nøye, og preparatet seponeres dersom det er progresjon av lesjoner. Antibiotikaindusert pseudomembranøs kolitt: Kan manifesteres ved kraftig, vedvarende diaré (kan være livstruende). Symptomer kan oppstå under eller etter antibakteriell behandling. I slike tilfeller bør preparatet seponeres. Superinfeksjoner: Behandling med preparatet kan gi opphav til resistente organismer, som kan medføre superinfeksjoner. Blødningsmanifestasjoner: Har forekommet hos enkelte pasienter som får betalaktam-antibiotika. Disse reaksjonene er av og til forbundet med unormale koagulasjonstester, som koagulasjonstid, blodplateaggregasjon og protrombintid, og det er mer sannsynlig at de oppstår ved nyresvikt. Ved blødningsmanifestasjoner bør antibiotikumet seponeres og egnet behandling startes. Leukopeni og nøytropeni: Kan oppstå, spesielt ved langtidsbehandling. Regelmessig vurdering av hematopoetisk funksjon bør foretas. Nevrologiske komplikasjoner: Kan oppstå i form av kramper ved bruk av høye doser, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Hjelpestoffer: Inneholder 2,4 mmol (54 mg) natrium pr. g piperacillin, og bør tas i betraktning hos pasienter på kontrollert natriumdiett. Hypokalemi kan oppstå ved små kaliumreserver eller samtidig bruk av legemidler som kan redusere kaliumnivåene; regelmessige elektrolyttmålinger kan være tilrådelig hos disse. Nedsatt nyrefunksjon: Pga. potensiell nefrotoksisitet bør preparatet brukes med forsiktighet ved nedsatt nyrefunksjon og hos hemodialysepasienter. Intravenøse doser og administreringsintervaller bør justeres etter grad av nedsatt nyrefunksjon (se Dosering).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ikke-depolariserende muskelrelaksantia: Piperacillin brukt sammen med vekuronium kan forlenge vekuroniums nevromuskulære blokade. Det forventes at nevromuskulærblokade forårsaket av alle ikke-depolarisende muskelrelaksantia kan forlenges i nærvær av piperacillin. Perorale antikoagulantia: Ved samtidig bruk av heparin, perorale antikoagulantia og andre legemidler som kan påvirke blodkoagulasjonssystemet, inkl. trombocyttfunksjon, anbefales det at relevante koagulasjonstester gjennomføres hyppigere og overvåkes regelmessig. Metotreksat: Piperacillin kan redusere utskillelsen av metotreksat, derfor bør serumkonsentrasjoner av metotreksat måles for å unngå legemiddeltoksisitet. Probenecid: Samtidig bruk av probenecid gir lengre halveringstid og lavere nyreclearance for både piperacillin og tazobaktam, men maks. plasmakonsentrasjon påvirkes ikke. Aminoglykosider: Piperacillin, enten alene eller sammen med tazobaktam, påvirker ikke tobramycins farmakokinetikk ved normal nyrefunksjon eller lett/moderat nedsatt nyrefunksjon. Farmakokinetikken til piperacillin, tazobaktam og M1-metabolitten påvirkes heller ikke ved bruk av tobramycin. Inaktivering av tobramycin og gentamycin pga. piperacillin er vist ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Se for øvrig Tilberedning/Håndtering for uforlikeligheter. Vankomycin: Økt insidens av akutt nyreskade ved samtidig bruk av vankomycin.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist utviklingstoksisitet, men ingen holdepunkter for teratogenisitet ved doser som er maternalt toksiske. Piperacillin og tazobaktam passerer placenta. Preparatet skal kun brukes under graviditet hvis klart indisert, dvs. kun hvis forventet nytte oppveier mulig risiko for den gravide og fosteret.
Amming: Piperacillin utskilles i lave konsentrasjoner i morsmelk. Tazobaktamkonsentrasjoner i morsmelk er ikke studert. Ammende bør kun behandles hvis forventet nytte oppveier mulig risiko for kvinnen og barnet.
Fertilitet: En dyrestudie viste ingen effekt på fertilitet og paring.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, trombocytopeni
Mindre vanlige Leukopeni
Sjeldne Agranulocytose
Ukjent frekvens Eosinofili, hemolytisk anemi, pancytopeni, trombocytose
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré
Vanlige Abdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Sjeldne Stomatitt
Generelle
Vanlige Feber, reaksjon på injeksjonsstedet
Mindre vanlige Frysninger
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Erythema multiforme, makulopapuløst utslett, urticaria
Sjeldne Toksisk epidermal nekrolyse
Ukjent frekvens Akutt generalisert eksantematøs pustulose, bulløs dermatitt, DRESS, eksfoliativ dermatitt, purpura, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, anafylaktoid reaksjon, anafylaktoid sjokk, overfølsomhet
Infeksiøse
Vanlige Candidiasis
Sjeldne Pseudomembranøs kolitt
Kar
Mindre vanlige Flebitt, flushing, hypotensjon, tromboflebitt
Lever/galle
Ukjent frekvens Gulsott, hepatitt
Luftveier
Sjeldne Epistakse
Ukjent frekvens Eosinofil pneumoni
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, myalgi
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Nyresvikt, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Vanlige Insomni
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Hypokalemi
Undersøkelser
Vanlige Forlenget APTT, positiv direkte Coombs-test, redusert albumin i blod, redusert totalprotein, økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige Forlenget protrombintid, redusert blodglukose, økt bilirubin i blod
Ukjent frekvens Forlenget blødningstid, økt γ-GT
Piperacillinbehandling er forbundet med økt insidens av feber og utslett hos pasienter med cystisk fibrose.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, dyspepsi, forstoppelse, kvalme, oppkast
Generelle Feber, reaksjon på injeksjonsstedet
Hud Kløe, utslett
Infeksiøse Candidiasis
Nevrologiske Hodepine
Psykiske Insomni
Undersøkelser Forlenget APTT, positiv direkte Coombs-test, redusert albumin i blod, redusert totalprotein, økt ALAT, økt ALP i blod, økt ASAT, økt karbamid i blod, økt kreatinin i blod
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukopeni
Generelle Frysninger
Hud Erythema multiforme, makulopapuløst utslett, urticaria
Kar Flebitt, flushing, hypotensjon, tromboflebitt
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi
Undersøkelser Forlenget protrombintid, redusert blodglukose, økt bilirubin i blod
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose
Gastrointestinale Stomatitt
Hud Toksisk epidermal nekrolyse
Infeksiøse Pseudomembranøs kolitt
Luftveier Epistakse
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Eosinofili, hemolytisk anemi, pancytopeni, trombocytose
Hud Akutt generalisert eksantematøs pustulose, bulløs dermatitt, DRESS, eksfoliativ dermatitt, purpura, Stevens-Johnsons syndrom
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, anafylaktisk sjokk, anafylaktoid reaksjon, anafylaktoid sjokk, overfølsomhet
Lever/galle Gulsott, hepatitt
Luftveier Eosinofil pneumoni
Nyre/urinveier Nyresvikt, tubulointerstitiell nefritt
Undersøkelser Forlenget blødningstid, økt γ-GT
Piperacillinbehandling er forbundet med økt insidens av feber og utslett hos pasienter med cystisk fibrose.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Kvalme, oppkast og diaré (også rapportert ved vanlig anbefalt dose). Nevromuskulær eksitabilitet eller kramper kan oppstå dersom det gis høyere i.v. doser enn anbefalt (spesielt ved nyresvikt).
Behandling: Behandling bør seponeres. Støttende og symptomatisk behandling i samsvar med pasientens kliniske tilstand. Høye serumkonsentrasjoner av enten piperacillin eller tazobaktam kan reduseres ved hemodialyse.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Piperacillin: Bredspektret, semisyntetisk penicillin, utøver baktericid aktivitet ved hemming av både septum- og celleveggsyntese. Tazobaktam: Betalaktamasehemmer strukturelt relatert til penicilliner. Hemmer mange betalaktamaser som ofte forårsaker resistens overfor penicilliner og cefalosporiner, men det hemmer ikke AmpC-enzymer eller metallobetalaktamaser. Tazobaktam utvider det antibiotiske spekteret til piperacillin til å omfatte mange betalaktamaseproduserende bakterier som har ervervet resistens overfor piperacillin alene. Se SPC for resistensmekanisme, grenseverdier, arter og følsomhet.
Absorpsjon: Cmax av piperacillin og tazobaktam etter i.v. infusjon av 4 g/0,5 g er hhv. 298 µg/ml og 34 µg/ml.
Proteinbinding: Både piperacillin og tazobaktam bindes ca. 30% til plasmaproteiner.
Fordeling: Piperacillin/tazobaktam distribueres i stor grad til vev og kroppsvæsker, inkl. tarmslimhinner, galleblære, lunger, galle og skjelett. Gjennomsnittlig vevskonsentrasjon er vanligvis 50-100% av plasmakonsentrasjonen. Distribusjon til cerebrospinalvæske er lav hos personer uten hjernehinnebetennelse.
Halveringstid: T1/2 i plasma for piperacillin/tazobaktam varierer fra 0,7-1,2 timer og er upåvirket av dose eller infusjonsvarighet. T1/2 for piperacillin og tazobaktam øker med hhv. ca. 25% og 18% ved levercirrhose. T1/2 for piperacillin og tazobaktam øker med fallende ClCR. T1/2 er økt 2 og 4 ganger for hhv. piperacillin og tazobaktam ved ClCR <20 ml/minutt.
Metabolisme: Piperacillin metaboliseres til en mindre mikrobiologisk aktiv desetylmetabolitt. Tazobaktam metaboliseres til en mikrobiologisk inaktiv metabolitt.
Utskillelse: Piperacillin og tazobaktam elimineres via nyrene ved glomerulær filtrasjon og tubulær sekresjon. Piperacillin: 68% av dosen gjenfinnes uforandret i urinen. Tazobaktam: Hovedsakelig renal ekskresjon hvor 80% av dosen gjenfinnes som uforandret legemiddel, og resten som den ene metabolitten. Piperacillin, tazobaktam og desetylpiperacillin utskilles også i gallen.

Oppbevaring og holdbarhet

Uåpnet hetteglass oppbevares ved høyst 25°C. Etter rekonstituering: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist for 24 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2-8°C). Etter rekonstituering og fortynning: Kjemisk og fysisk stabilitet er vist for 48 timer ved oppbevaring i kjøleskap (2-8°C). Fra et mikrobiologisk synspunkt bør preparatet brukes straks etter åpning. Dersom det ikke brukes straks er oppbevaringstid og -forhold før og under bruk brukerens ansvar, og skal normalt ikke være >24 timer ved 2-8°C, med mindre rekonstituering/fortynning har funnet sted under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Andre opplysninger

Påvirkning av laboratorietester: Ikke-enzymatiske metoder for måling av glukose i urin kan føre til falske positive resultater. Enzymatisk måling av glukose i urin er derfor nødvendig ved behandling med preparatet. En rekke kjemiske målemetoder for protein i urin kan gi falske positive resultater. Proteinmåling med dip-sticks påvirkes ikke. Direkte Coombs test kan bli positiv. Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-tester kan gi falske positive resultater. Kryssreaksjoner med ikke-Aspergillus-polysakkarider og -polyfuranoser med Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA-test er rapportert. Positive prøveresultater for de ovennevnte testene bør bekreftes med andre diagnostiske metoder.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Piperacillin/Tazobactam, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
2 g/0,25 g 10 stk. (hettegl.)
574672
Blå resept
Byttegruppe
819,50 C
4 g/0,5 g 10 stk. (hettegl.)
058658
Blå resept
Byttegruppe
1344,40 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.10.2017