Penicillin

Actavis


Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

J01C E01 (Benzylpenicillin, Penicillin)PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 600 mg, 1,2 g og 3 g: Hvert hetteglass inneh.: Benzylpenicillinnatrium 600 mg (1 mill. IE), resp. 1,2 g (2 mill. IE) og 3 g (5 mill. IE).


Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier.

Dosering

Voksne og barn >12 år: Ved dosering 600 mg-1,2 g (1-2 mill. IE) settes dosen i.v. eller i.m. 2-6 ganger i døgnet. Ved dosering 3-6 g (5-10 mill. IE) settes dosen i.v. 2-6 ganger i døgnet. Doser >6 g (10 mill. IE) i døgnet bør gis som intermitterende i.v. infusjoner (3-6 infusjoner av 20-30 minutters varighet). Ved livstruende infeksjoner kan 30-48 g (50-80 mill. IE) i døgnet gis, men da må serumkonsentrasjonen følges for å unngå akkumulasjon og toksiske bivirkninger. I stående i.v. drypp kan løsningen injiseres i slange eller helst i egen injeksjonsventil.
Barn <12 år: Ved livstruende infeksjoner kan dosen økes til 4-6 ganger det anbefalte, bortsett fra i neonatalperioden. Anbefalte doser: Nyfødte: 36 mg (60 000 IE) pr. kg pr. døgn. 2 uker-3 måneder: 48 mg (80 000 IE) pr. kg pr. døgn. 3 måneder-5 år: 39 mg (65 000 IE) pr. kg pr. døgn. 5-12 år: 30 mg (50 000 IE) pr. kg pr. døgn.
Tilberedning/Håndtering: Tilsetning av 10 ml sterilt vann pr. 0,6 g (1 mill. IE) gir isoton oppløsning. I.v. injeksjon: 600 mg (1 mill. IE) oppløses i ca. 5-10 ml sterilt vann, ev. minimum 10 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. Intermitterende infusjon: 3 g (5 mill. IE) oppløses i ca. 50 ml sterilt vann, ev. minimum 50 ml natriumkloridoppløsning 9 mg/ml. I.m. injeksjon: 600 mg (1 mill. IE) oppløses i 2 ml sterilt vann, ev. 1 ml lidokainoppløsning 10 mg/ml + 1 ml sterilt vann. 1,2 g (2 mill. IE) oppløses i 4 ml sterilt vann, ev. 1 ml lidokainoppløsning 10 mg/ml + 1 ml sterilt vann. Lidokainoppløsning skal ikke gis i.v. Blandbarhet: Injeksjons- eller infusjonsvæsker bør kun tilberedes som anbefalt ovenfor og ikke tilsettes andre legemidler der kompatibilitetsundersøkelser ikke finnes.
Administrering: Gis i.m., eller i.v. som injeksjon eller infusjon, se ovenfor.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Penicillinallergi og type 1-reaksjon for cefalosporiner.

Forsiktighetsregler

Cerebral påvirkning med kramper kan forekomme under behandling, særlig ved nedsatt nyrefunksjon og ved døgndoser >18 g hos voksne. Spesiell forsiktighet bør utvises hos eldre (>60 år), nyfødte og ved nedsatt nyrefunksjon. Dosereduksjon og behandling med antikonvulsiva reduserer risiko for kramper. Risiko for tromboflebitt ved høy konsentrasjon i infusjonsoppløsninger. Forsiktighet ved nedsatt nyre- og hjertefunksjon pga. risiko for hypernatremi. Pasienter som blir behandlet med benzylpenicillin for syfilis og nevrosyfilis kan utvikle Jarisch-Herxheimers reaksjon (en reaksjon på massehenfall av T. pallidum få timer etter behandlingsstart som forårsaker bl.a. høy feber, takykardi, uvelhetsfølelse, muskel- og leddsmerter, hodepine, hypertensjon, senere hypotensjon). Skal ikke misoppfattes som penicillinallergi. Hjelpestoffer: Ved infusjon av 6 g (10 mill. IE) tilføres 0,98 g NaCl (tilsv. 16,8 mmol Na).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Probenecid hemmer renal utskillelse av penicillin. Samtidig bruk av metotreksat kan gi økt effekt/toksisitet av metotreksat pga. redusert utskillelse.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløp, fosteret eller den nyfødte.
Amming: Går i liten grad over i morsmelk. Skadelige effekter på barn som ammes er lite sannsynlig, men mulig risiko for påvirkning av tarm- og munnfloraen hos barnet. Lav konsentrasjon i morsmelk kan øke risikoen for sensibilisering.

 

Bivirkninger

Allergiske reaksjoner, vanligst er hudutslett (sett hos ca. 2 % av behandlede pasienter) og lokale reaksjoner på infusjonsstedet.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Eosinofili
Sjeldne Agranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni
Gastrointestinale
Sjeldne Clostridioides difficile-assosiert diaré
Hud
Vanlige Utslett
Mindre vanlige Urticaria
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Kar
Vanlige Tromboflebitt
Nyre/urinveier
Svært sjeldne Interstitiell nefritt
Allergiske reaksjoner, vanligst er hudutslett (sett hos ca. 2 % av behandlede pasienter) og lokale reaksjoner på infusjonsstedet.
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Hud Utslett
Kar Tromboflebitt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Eosinofili
Hud Urticaria
Sjeldne
Blod/lymfe Agranulocytose, hemolytisk anemi, leukopeni
Gastrointestinale Clostridioides difficile-assosiert diaré
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Svært sjeldne
Nyre/urinveier Interstitiell nefritt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Høye doser tolereres vanligvis godt. Akutte reaksjoner sees først og fremst ved hypersensibilisering.
Symptomer: Kan i sjeldne tilfeller gi anafylaktisk sjokk innen 20-40 minutter.
Behandling: Langsom i.v. injeksjon av adrenalin 0,1-0,5 mg. Hydrokortison 200 mg i.v., ev. prometazin 25 mg i.v. Væske, acidosekorreksjon.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer bakterienes celleveggsyntese. Virker baktericid. Virker hovedsakelig på grampositive bakterier (f.eks. pneumokokker, streptokokker, og ikke-penicillinaseproduserende stafylokokker), også gramnegative kokker (gonokokker, meningokokker), Treponema pallidum og H. influenzae (ved høye doser). Penicillinaseproduserende stammer av H. influenzae er resistente.
Absorpsjon: Maks. serumkonsentrasjon ca. 15-30 minutter etter i.m. injeksjon.
Proteinbinding: 40-50%.
Fordeling: Høy konsentrasjon i godt vaskularisert vev (f.eks. lunge, hud og slimhinner). Penetrerer blod-hjerne-barrieren bedre ved meningitt enn ved intakte meninger. Vd: 0,35 liter/kg.
Halveringstid: 30-60 minutter.
Utskillelse: Vesentlig i nyrene ved tubulær sekresjon (90%) og glomerulær filtrering (10%). Ca. 70% skilles ut uendret i urinen innen 6 timer.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Oppløsningen tilberedes umiddelbart før bruk og bør ikke oppbevares.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Penicillin, PULVER TIL INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
600 mg 10 stk. (hettegl., 1 mill IE)
440677
Blå resept
Byttegruppe
119,40 C
1,2 g 10 stk. (hettegl., 2 mill IE)
440693
Blå resept
Byttegruppe
167,50 C
3 g 10 stk. (hettegl., 5 mill IE)
449819
Blå resept
Byttegruppe
347,50 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.05.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04.05.2018