Pemetrexed medac

Medac (Medac Nordics)


Folsyreanalog.

L01B A04 (Pemetreksed)PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 mg: Hvert hetteglass inneh.: Pemetrekseddinatriumhemipentahydrat tilsv. pemetreksed 1000 mg, mannitol, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering).


Indikasjoner

Malignt pleuralt mesoteliom: Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert til behandling av kjemoterapi-naive pasienter med ikke-resekterbar malignt pleuralt mesoteliom. Ikke-småcellet lungekreft: Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin er indisert som førstelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi. Pemetreksed er indisert som monoterapi for vedlikeholdsbehandling av lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi hos pasienter med sykdom som ikke har vist progresjon umiddelbart etter platinabasert kjemoterapi. Pemetreksed er indisert som monoterapi til andrelinjebehandling av pasienter med lokalavansert eller metastatisk ikke-småcellet lungekreft annet enn predominant plateepitelhistologi.

Dosering

Skal administreres under veiledning av lege som har erfaring med kjemoterapi mot kreft.
Pemetreksed i kombinasjon med cisplatin
Anbefalt pemetrekseddose er 500 mg/m² kroppsoverflate (BSA), gitt som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21-dagers kur. Anbefalt cisplatindose er 75 mg/m² infundert i løpet av 2 timer, ca. 30 minutter etter at pemetreksedinfusjonen er avsluttet på dag 1 i hver 21-dagers kur. Pasienten skal gis adekvat antiemetisk behandling og passende hydrering før og/eller etter cisplatinbehandling (se også preparatomtalen for cisplatin for nøyaktig doseringsanvisning).
Pemetreksed som monoterapi
Anbefalt pemetrekseddose til pasienter som behandles for ikke-småcellet lungekreft etter tidligere kjemoterapi er 500 mg/m², gitt som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21-dagers kur.
Premedisinering
For å redusere forekomst og alvorlighetsgrad av hudreaksjoner bør et kortikosteroid gis dagen før, samme dag, samt dagen etter pemetreksedadministrering. Kortikosteroidet bør være ekvivalent med deksametason 4 mg gitt oralt 2 ganger daglig. For å redusere toksisiteten må pasienten også gis vitamintilskudd. Pasienten må få oral folsyre eller et multivitamin som inneholder folsyre (350‑1000 µg) daglig. Minst 5 folsyredoser skal tas i løpet av de 7 dagene forut for 1. pemetrekseddose, og doseringen skal fortsette gjennom hele behandlingskuren og i 21 dager etter siste pemetrekseddose. Pasienten skal også gis en i.m. vitamin B12-injeksjon (1000 µg) i uken forut for 1. pemetrekseddose, samt én injeksjon for hver 3. kur deretter. Etterfølgende vitamin B12-injeksjoner kan gis på samme dag som pemetreksed.
Overvåkning
Pasienten bør overvåkes før hver pemetrekseddose vha. full blodcelletelling, inkl. differensialtelling av hvite blodceller (WCC) og blodplater. Før hver kur skal det tas blodprøver for vurdering av nyre- og leverfunksjon. Før hver ny kur skal pasienten ha følgende: ANC ≥1500 celler/mm³, blodplater ≥100 000 celler/mm³, ClCR ≥45 ml/minutt, totalt bilirubin ≤1,5 × ULN, alkalisk fosfatase (AP), ASAT (eller SGOT) og ALAT (eller SGPT) ≤3 × ULN. Alkalisk fosfatase, ASAT og ALAT ≤5 × ULN er akseptabelt hvis leveren er tumorinvolvert.
Dosejusteringer
Ved start av påfølgende kur bør dosejusteringer baseres på hematologisk nadir eller maks. ikke-hematologisk toksisitet fra foregående behandlingskur. Behandlingen kan utsettes slik at pasienten får tilstrekkelig tid til restitusjon. Etter restitusjon bør pasienten behandles på nytt iht. tabell 1-3:
Tabell 1: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin ved hematologisk toksisitet:

Hematologisk toksisitet

 

Nadir ANC <500/mm³ og nadir blodplatetall ≥50 000/mm³

75% av forutgående dose (både pemetreksed og cisplatin)

Nadir blodplatetall <50 000/mm³ uansett nadir ANC

75% av forutgående dose (både pemetreksed og cisplatin)

Nadir blodplatetall <50 000/mm³ med blødninga, uansett ANC nadir

50% av forutgående dose (både pemetreksed og cisplatin)

aJfr. The Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE v2.0, NCI 1998) for definisjoner av ≥grad 2 blødning. Hvis pasienten utvikler ikke-hematologisk toksisitet ≥grad 3 (unntatt nevrotoksisitet), bør pemetreksed holdes tilbake inntil toksisiteten har gått over eller er på samme nivå som før behandlingsstart. Behandlingen startes opp igjen iht. tabell 2.
Tabell 2: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin ved ikke-hematologisk toksisitetb:

Ikke‑hematologisk toksisiteta,b

Pemetreksed (mg/m²)

Cisplatin (mg/m²)

Enhver toksisitet av grad 3/4, unntatt mukositt

75% av forutgående dose

75% av forutgående dose

Enhver diaré som trenger sykehusinnleggelse (uansett grad) eller diaré av grad 3/4

75% av forutgående dose

75% av forutgående dose

Mukositt av grad 3/4

50% av forutgående dose

100% av forutgående dose

aThe Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE v2.0, NCI 1998). bUnntatt nevrotoksisitet.Dersom nevrotoksisitet foreligger følges dosejusteringsanbefalinger for pemetreksed og cisplatin oppgitt i tabell 3. Pasienten bør avslutte behandlingen hvis nevrotoksisitet av grad 3/4 foreligger.
Tabell 3: Dosejusteringstabell for pemetreksed (monoterapi eller i kombinasjon) og cisplatin ved nevrotoksisitet:

CTCa-grad

Pemetreksed (mg/m²)

Cisplatin (mg/m²)

0-1

100% av forutgående dose

100% av forutgående dose

2

100% av forutgående dose

50% av forutgående dose

aThe Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE v2.0, NCI 1998).Behandlingen bør avsluttes ved hematologisk eller ikke-hematologisk toksisitet av grad 3/4 etter 2 dosereduksjoner, eller umiddelbart etter observasjon av nevrotoksisitet av grad 3/4.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Sammenheng mellom ASAT, ALAT eller total bilirubin og pemetrekseds farmakokinetikk er ikke påvist. Pasienter med nedsatt leverfunksjon (med bilirubin >1,5 × ULN og/eller aminotransferase >3 × ULN (i fravær av levermetastaser) eller >5 × ULN (med levermetastaser)) er ikke spesifikt undersøkt.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Elimineres hovedsakelig uendret ved utskillelse gjennom nyrene. Behov for dosejusteringer er ikke sett ved ClCR ≥45 ml/minutt, andre enn de som anbefales for alle pasienter, se tabell 1-3. Utilstrekkelige data ved ClCR <45 ml/minutt, og pemetreksed anbefales ikke.
  • Barn og ungdom: Ikke relevant.
  • Eldre: Dosejusteringer som anbefalt for alle pasienter, se tabell 1-3.
Tilberedning/Håndtering Skal rekonstitueres og fortynnes før bruk, se pakningsvedlegg. Fysisk uforlikelig med oppløsningsvæsker som inneholder kalsium, deriblant Ringer-laktat og Ringers væske. Skal ikke blandes med andre legemidler. Forsiktighet utvises ved håndtering og tilberedning, benytt hansker. Ved hudkontakt skal huden straks vaskes grundig med såpe og vann. Ved kontakt med slimhinner skal det skylles grundig med vann. Pemetreksed er ikke en vesikant. Ingen spesifikk antidot ved ekstravasasjon. Ekstravasasjon skal behandles iht. lokal, standard prosedyre for andre ikke-vesikante midler.
Administrering Skal gis som i.v. infusjon i løpet av 10 minutter på dag 1 i hver 21-dagers kur.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Samtidig vaksine mot gulfeber.

Forsiktighetsregler

Pemetreksed kan undertrykke benmargsfunksjonen uttrykt ved nøytropeni, trombocytopeni og anemi (eller pancytopeni). Benmargssuppresjon er vanligvis dosebegrensende toksisitet. Pasienten bør overvåkes for myelosuppresjon under behandlingen (se Dosering). Lavere toksisitet og reduksjon av hematologisk og ikke-hematologisk toksisitet grad 3 og 4, slik som nøytropeni, febril nøytropeni og infeksjon med nøytropeni av grad 3/4 er påvist ved premedisinering med folsyre og vitamin B12. Alle pasienter skal derfor instrueres om å ta folsyre og vitamin B12 profylaktisk, for å redusere behandlingsrelatert toksisitet. Hudreaksjoner er sett hos pasienter som ikke har fått forbehandling med kortikosteroid. Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av NSAID, se Interaksjoner. Alvorlige nyreproblemer, inkl. akutt nyresvikt, er sett med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutika. Mange av pasientene hadde underliggende risikofaktorer for utvikling av nyreproblemer, inkl. dehydrering eller allerede eksisterende hypertensjon eller diabetes. Nefrogen diabetes insipidus og renal tubulær nekrose er også sett med pemetreksed alene eller sammen med andre kjemoterapeutika. De fleste ble bedre etter seponering av pemetreksed. Pasienten bør kontrolleres regelmessig for akutt tubulær nekrose, nedsatt nyrefunksjon og tegn/symptomer på nefrogen diabetes insipidus (f.eks. hypernatremi). Betydning av pleuravæske, slik som pleuraeffusjon eller ascites, er ikke fullstendig kjent. Tapping av pleuravæsken før pemetreksedbehandling bør vurderes, men er ikke nødvendig. Det er sett alvorlig dehydrering pga. pemetrekseds gastrointestinale bivirkninger når gitt sammen med cisplatin. Pasienten bør derfor få adekvat kvalmestillende behandling og passende hydrering før og/eller etter behandling. Alvorlige kardiovaskulære hendelser, deriblant myokardinfarkt og cerebrovaskulære hendelser er sett, vanligvis ved kombinasjon med annet cytotoksisk middel. I de fleste tilfellene hadde pasienten kardiovaskulære risikofaktorer fra før. Det er vanlig at kreftpasienter er immunsupprimerte, og bruk av levende, svekkede vaksiner anbefales ikke. Pemetreksed kan gi genetisk skadelige effekter, se Graviditet, amming og fertilitet. Tilfeller av strålingspneumonitt er sett hos pasienter som er strålebehandlet før, under eller etter pemetreksedbehandling. Særlig forsiktighet bør utvises ved bruk av andre strålesensitiviserende midler. Tilfeller av oppblussing av strålingsinduserte hudreaksjoner (radiation recall) er sett hos pasienter som fikk strålebehandling uker eller år tidligere. Natrium: Inneholder ca. 108 mg natrium pr. hetteglass; tas i betraktning ved kontrollert natriumdiett. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ikke undersøkt, men pasienten bør advares mot å kjøre bil eller bruke maskiner ved fatigue.

Interaksjoner

Samtidig administrering av nyretoksiske legemidler (f.eks. aminoglykosider, loop-diuretika, platinaforbindelser, ciklosporin) kan gi nedsatt pemetreksedclearance, og forsiktighet utvises ved samtidig bruk. ClCR bør om nødvendig overvåkes nøye. Samtidig administrering av substanser som utskilles tubulært (f.eks. probenecid, penicillin) kan gi forsinket pemetreksedclearance, og forsiktighet utvises ved samtidig bruk. Om nødvendig bør ClCR overvåkes nøye. Ved normal nyrefunksjon (ClCR ≥80 ml/minutt), kan høye doser av NSAID, som ibuprofen (1600 mg/dag) og høydose acetylsalisylsyre (≥1,3 g/dag), redusere pemetreksedeliminering, og øke faren for bivirkninger. Forsiktighet anbefales ved samtidig bruk av høye doser NSAID eller acetylsalisylsyre ved normal nyrefunksjon. Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 45-79 ml/minutt) bør behandling med NSAID eller høye doser acetylsalisylsyre unngås i 2 dager før, samme dag og 2 dager etter pemetreksedbehandlingen. Ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon bør NSAID med lengre halveringstider, som piroksikam eller rofekoksib, seponeres i minst 5 dager før, og til minst 2 dager etter pemetreksedadministrering. Dersom samtidig administrering av NSAID er nødvendig, bør pasienten følges nøye for toksisitet, spesielt myelosuppresjon og gastrointestinal toksisitet. Pemetreksed gjennomgår begrenset levermetabolisme. Resultater fra in vitro-studier viser at pemetreksed ikke antas å gi klinisk signifikant hemming av metabolsk clearance av legemidler som metaboliseres ved CYP3A, CYP2D6, CYP2C9 og CYP1A2. Antikoagulasjonsbehandling forekommer ofte pga. økt risiko for trombose hos kreftpasienter. Høy intraindividuell variabilitet for koagulasjonsstatus i løpet av sykdommen og muligheten for interaksjon mellom orale antikoagulantia og kjemoterapi, krever at INR overvåkes oftere. Samtidig bruk av levende, svekkede vaksiner anbefales ikke (gulfebervaksinering er kontraindisert) pga. fare for systemisk, muligens dødelig, sykdom. Risikoen øker hos personer som allerede er immunsupprimerte. Bruk deaktivert vaksine dersom slik finnes (poliomyelitt).

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen humane data, men pemetreksed mistenkes å kunne gi alvorlige fosterskader. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Bør ikke brukes under graviditet dersom ikke åpenbart påkrevd, etter nøye vurdering av morens behov og risikoen for fosteret. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under og 6 måneder etter avsluttet behandling. Kjønnsmodne menn anbefales å bruke effektiv prevensjon og frarådes å få barn under og i opptil 3 måneder etter behandling.
AmmingUtskillelse i morsmelk er ukjent. Bivirkninger hos spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming må avsluttes under behandlingen.
FertilitetPga. risiko for irreversibel sterilitet, bør menn rådes til å oppsøke veiledning om oppbevaring av sæd før behandlingsstart.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Vanligst er benmargssuppresjon (anemi, nøytropeni, leukopeni, trombocytopeni) samt gastrointestinal toksisitet (anoreksi, kvalme, oppkast, diaré, forstoppelse, faryngitt, mukositt, stomatitt). Andre bivirkninger inkluderer nyretoksisitet, økning i aminotransferaser, alopesi, fatigue, dehydrering, utslett, infeksjon/sepsis og nevropati. Bivirkninger sett med sjelden frekvens inkluderer Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Tabellen viser bivirkninger uavhengig av årsakssammenheng med pemetreksed brukt enten som monoterapi eller i kombinasjon med cisplatin i studier og etter markedsføring.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerNøytropeni, anemi, trombocytopeni, mukositt, sensorisk polynevropati og utslett. Forventede komplikasjoner omfatter benmargssuppresjon som gir seg utslag i nøytropeni, trombocytopeni og anemi. I tillegg kan infeksjon med eller uten feber, diaré og/eller mukositt forekomme.
BehandlingBlodverdier bør overvåkes, og adekvat støttebehandling gis etter behov. Bruk av kalsiumfolinat/folinsyre bør vurderes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeAntifolatmiddel med multiple mål. Avbryter viktige folatavhengige metabolske prosesser som er vesentlige for cellereplikasjonen. Hemmer tymidylatsyntase (TS), dihydrofolatreduktase (DHFR) og glysinamidribonukleotidformyltransferase (GARFT), som er de avgjørende folatavhengige enzymene ved nysyntese av tymidin- og purinnukleotider. Pemetreksed transporteres inn i cellene hvor det hurtig og effektivt konverteres til polyglutamatformer. Polyglutamatasjonen er en tids- og konsentrasjonsavhengig prosess som forekommer i tumorceller og, i mindre grad, i normalt vev. Polyglutamerte metabolitter har økt intracellulær t1/2 som gir forlenget virkning av legemidlet i ondartede celler.
AbsorpsjonAUC og Cmax øker proporsjonalt med dosen. Farmakokinetikken er konsistent gjennom flere behandlingssykluser.
ProteinbindingCa. 81%.
FordelingVdss: 9 liter/m2.
HalveringstidTotal systemisk clearance er 91,8 ml/minutt og eliminasjons t1/2 i plasma er 3,5 timer ved normal nyrefunksjon (ClCR 90 ml/minutt). Intraindividuelle variasjoner i clearance ligger på et moderat nivå med 19,3%.
MetabolismeBegrenset levermetabolisme.
UtskillelseElimineres hovedsakelig i urinen, med 70-90% av administrert dose gjenfunnet uendret i urinen i løpet av de første 24 timer etter administrering.

Oppbevaring og holdbarhet

Konsentrat eller tilberedt infusjonsvæske: Inneholder ikke konserveringsmiddel. Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er 24 timer i kjøleskap. Av mikrobiologiske hensyn bør legemidlet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes med en gang er oppbevaringstid og lagringsforhold brukerens ansvar. Oppbevaringstid skal ikke være >24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Pemetrexed medac, PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1000 mg 1 stk. (hettegl.)
594430
- 26 664,10 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Pemetrexed medac PULVER TIL KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08/2022


Sist endret: 02.09.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)