PecFent

Kyowa Kirin


Opioidanalgetikum, fenylpiperidinderivat.

N02A B03 (Fentanyl)NESESPRAY, oppløsning 100 μg/spray og 400 μg/spray: Hver spraydose inneh.: Fentanylsitrat tilsv. fentanyl 100 μg, resp. 400 μg, pektin (E 440), mannitol (E 421), fenyletanol, propylparahydroksybenzoat (E 216), sukrose, saltsyre/natriumhydroksid (til pH-justering), renset vann.


Indikasjoner

Behandling av gjennombruddssmerter (BTP) hos voksne som står på vedlikeholdsbehandling med opioider mot kroniske kreftsmerter. Gjennombruddssmerter er en forbigående forverring av smerter som oppstår når det foreligger ellers kontrollerte vedvarende smerter. Pasienter som får vedlikeholdsbehandling med opioider er de som bruker minst 60 mg oral morfin daglig, minst 25 μg transdermal fentanyl pr. time, minst 30 mg oksykodon daglig, minst 8 mg oral hydromorfon daglig eller ekvianalgetisk dose av et annet opioid i ≥1 uke.

Dosering

Behandling bør innledes og gjennomføres under tilsyn av lege med erfaring innen opioidbehandling av kreftpasienter. Legen skal være oppmerksom på misbruksfaren. Dosen bør titreres til effektiv dose som gir god analgesi og begrensede bivirkninger ved 2 påfølgende BTP-episoder. Effekten av en gitt dose bør vurderes i en påfølgende periode på 30 minutter. Pasienten bør følges nøye til effektiv dose er oppnådd. Pasienten bør ikke bruke >4 doser pr. døgn. Det bør gå minst 4 timer etter en dose før en ny BTP-episode behandles.
Startdose: 100 μg, selv ved bytte fra annet fentanylholdig legemiddel mot BTP. Det skal gå minst 4 timer etter en dose før en ny BTP-episode behandles.
Titreringsmåte: Pasienter med startdose 100 μg som må titreres til en høyere dose pga. manglende effekt, kan ta 2 sprayer à 100 μg (1 spray i hvert nesebor) ved neste BTP-episode. Hvis denne dosen ikke har effekt, kan 1 spray à 400 μg tas ved neste smerteepisode. Hvis denne dosen ikke har effekt, kan 2 sprayer à 400 μg (1 spray i hvert nesebor) tas.
Titrering ved bytte mellom fentanylholdige legemidler med umiddelbar frisetting: Det kan være betydelige forskjeller i farmakokinetikkprofilen til fentanylholdige legemidler med umiddelbar frisetting, noe som medfører klinisk signifikante forskjeller i fentanyls absorpsjonshastighet og -grad. Det er derfor helt nødvendig at pasienten titreres på nytt, og ikke bytter dose-for-dose.
Vedlikeholdsbehandling: Når effektiv dose er fastslått ved titrering, bør pasienten fortsette med denne dosen inntil maks. 4 doser/døgn.
Dosejustering: Vanligvis bør vedlikeholdsdosen kun økes når dosen ikke gir tilfredsstillende behandling av flere påfølgende BTP-episoder. Gjennomgang av dosering av underliggende opioidbehandling kan være nødvendig hvis pasienten gjentatte ganger har >4 BTP-episoder i løpet av 24 timer. Ved fravær av god smertekontroll bør det tas hensyn til faren for hyperalgesi, toleranse og progresjon av underliggende sykdom. Ved uutholdelige eller vedvarende bivirkninger, bør dosen reduseres eller behandlingen erstattes med annet analgetikum.
Seponering: Preparatet bør seponeres omgående hvis pasienten ikke lenger får gjennombruddssmerter. Bakenforliggende smertebehandling bør fortsettes som forskrevet. Ved behov for seponering av all opioidbehandling, skal pasienten følges nøye, da gradvis nedtitrering er nødvendig for å unngå abstinensreaksjoner.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Bør gis med forsiktighet ved moderat eller alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon (se Forsiktighetsregler). Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data. Eldre >65 år: Ingen tegn på at eldre titreres til lavere doser eller får flere bivirkninger. Pga. betydningen av nyre- og leverfunksjon ved metabolisme og clearance av fentanyl, bør det imidlertid utvises ekstra forsiktighet hos eldre. Det foreligger ingen farmakokinetikkdata hos eldre.
Administrering: Nasal bruk. Flasken tas ut av beholderen og beskyttelseshetten tas av. Flasken må klargjøres før første gangs bruk ved å holde den rett opp og trykke ned og slippe fingergrepet på hver side av tuten til det kommer en grønn strek i målevinduet (skal komme etter 4 sprayer). Hvis legemidlet ikke har vært brukt på 5 dager, skal det klargjøres på nytt ved å spraye 1 gang. Pasienten bør tilrådes å skrive dato for første gangs bruk på stedet som er angitt på etiketten på beholderen med barnesikring. For administrering stikk tuten et kort stykke (ca. 1 cm) inn i neseboret, pekende mot neseroten. En spray administreres ved å trykke ned og slippe fingergrepet på hver side av tuten. Det høres et klikk, og tallet i målevinduet øker med én. Pasienten skal informeres om at de ikke nødvendigvis vil kjenne at sprayen administreres, og at de derfor skal stole på at klikkelyden og økning av tallet i målevinduet bekrefter at en spray er administrert. Spraydråpene danner en gel i nesen. Pasienten skal gis beskjed om ikke å pusse nesen rett etter administreringen. Beskyttelseshetten skal settes på etter hver bruk, og flasken settes tilbake i beholderen med barnesikring for sikker oppbevaring.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter uten vedlikeholdsterapi med opioider, pga. økt risiko for respirasjonsdepresjon. Alvorlig respirasjonshemming eller alvorlige obstruktive lungelidelser. Behandling av andre akutte smerter enn gjennombruddssmerter.

Forsiktighetsregler

Pasient/omsorgspersoner må opplyses om at preparatet inneholder fentanyl i en mengde som kan være dødelig for et barn. For å begrense risikoen for opioidrelaterte bivirkninger og for å finne effektiv dose, er det nødvendig at pasienten overvåkes nøye av helsepersonell i titreringsprosessen. Før behandlingen påbegynnes er det viktig at langtidsvirkende opioidbehandling som brukes til å kontrollere pasientens vedvarende smerter, er stabilisert. Hyperalgesi: Som for andre opioider bør det ved utilstrekkelig smertekontroll som respons på en økt dose av fentanyl, tas hensyn til faren for opioidindusert hyperalgesi. Dosereduksjon, seponering eller behandlingsevaluering kan være indisert. Respirasjonshemming: Det er fare for klinisk signifikant respirasjonshemming. Pasienter med smerter som får kronisk opioidbehandling utvikler toleranse overfor respirasjonshemming, og faren for respirasjonshemming er derfor redusert hos disse. Samtidig bruk av CNS-dempende legemidler kan øke faren for respirasjonshemming (se Interaksjoner). Kronisk lungesykdom: Hos pasienter med kols kan fentanyl gi mer alvorlige bivirkninger. Hos disse kan opioider dempe respirasjonen og øke luftveismotstanden. Økt intrakranielt trykk: Skal gis med ekstrem forsiktighet til pasienter som kan være spesielt følsomme for intrakranielle virkninger av CO2-retensjon, som de med holdepunkter for økt intrakranielt trykk eller nedsatt bevissthet. Opioider kan maskere det kliniske forløpet hos pasienter med hodeskader, og skal kun brukes hvis klinisk berettiget. Hjertesykdom: Kan fremkalle bradykardi. Bør derfor brukes med forsiktighet ved tidligere eller eksisterende bradyarytmi. Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Bør gis med forsiktighet ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Effekten på legemidlets farmakokinetikk er ikke undersøkt, men ved i.v. administrering er fentanyls clearance endret ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon som følge av endringer i metabolsk clearance og plasmaproteiner. Det bør derfor utvises spesiell forsiktighet i titreringsprosessen ved moderat eller alvorlig nedsatt lever- eller nyrefunksjon. Forsiktighet må utvises ved hypovolemi og hypotensjon. Misbrukspotensiale og toleranse: Toleranse og fysisk og/eller psykisk avhengighet kan utvikles ved gjentatt administrering. Forekomst av iatrogen avhengighet etter terapeutisk bruk av opioider er kjent. Idrettsutøvere bør informeres om at behandling med fentanyl kan gi positive dopingprøver. Nasale forhold: Ved gjentatte episoder med epistakse eller ubehag i nesen, bør alternativ administreringsmåte vurderes. Hjelpestoffer: Inneholder propylparahydroksybenzoat som kan gi allergiske reaksjoner (ev. forsinkede) og unntaksvis bronkospasme (ved feil administrering). Bilkjøring og bruk av maskiner: Opioidanalgetika kan svekke mental og/eller fysisk evne til kjøring eller bruk av maskiner. Pasienten bør rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner hvis de blir søvnige, svimle eller får synsforstyrrelser eller andre bivirkninger som kan redusere evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

CYP3A4-induktorer: Samtidig bruk av kan redusere effekten av fentanyl. Sterke/moderate CYP3A4-hemmere: Samtidig bruk kan gi økt plasmakonsentrasjon av fentanyl, og ev. medføre alvorlige bivirkninger, inkl. fatal respirasjonshemming. Ved samtidig bruk bør pasienten følges nøye over lengre tid. Doseøkning bør foretas med forsiktighet. Samtidig bruk av andre CNS-dempende legemidler, inkl. andre opioider, sedativer eller hypnotika, generelle anestetika, fentiaziner, beroligende legemidler, muskelrelaksantia, sedative antihistaminer og alkohol kan gi additive dempende effekter. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som påvirker de serotoninerge nevrotransmittersystemene pga. risiko for serotoninergt syndrom. SSRI/SNRI/MAO-hemmere: Samtidig bruk kan øke risikoen for serotoninergt syndrom. Ved mistanke om serotoninergt syndrom, skal behandlingen seponeres. Preparatet anbefales ikke til pasienter som har fått MAO-hemmere de siste 14 dagene, da det er sett kraftig og uforutsigbar potensering av MAO-hemmere ved bruk av opioide analgetika. Samtidig bruk av partielle opioidagonister/antagonister er ikke anbefalt. De har høy affinitet for opioidreseptorer med relativt lav reell aktivitet, og motvirker derfor delvis den analgetiske virkningen til fentanyl, og kan gi abstinenssymptomer hos opioidavhengige pasienter. Nasalt administrert oksymetazolin: Samtidig bruk reduserer absorpsjonen av fentanyl. Samtidig bruk av nasalt administrerte karkontraherende slimhinneavsvellende midler under titrering er derfor ikke anbefalt, da det kan medføre at pasienten titreres til en dose høyere enn nødvendig. Vedlikeholdsbehandling kan også være mindre effektiv hos pasienter med rhinitt ved samtidig bruk av et nasalt karkontraherende slimhinneavsvellende middel. Hvis dette oppstår bør pasienten rådes til å seponere det slimhinneavsvellende midlet. Samtidig bruk av andre legemidler (utenom oksymetazolin) administrert via nesen er ikke undersøkt i kliniske studier. Andre nasalt administrerte behandlinger bør unngås i 15 minutter etter administrering av PecFent.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Passerer placenta. Human risiko er ukjent. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Etter langtidsbehandling kan fentanyl gi abstinenssymptomer hos nyfødte. Det frarådes å bruke fentanyl under fødsel (inkl. keisersnitt), da fentanyl kan gi respirasjonshemming hos fosteret. Hvis preparatet gis, bør antidot til barnet være lett tilgjengelig.
Amming: Går over i morsmelk og kan gi sedasjon og respirasjonshemming hos barn som ammes. Skal ikke brukes ved amming, og ammingen bør ikke gjenopptas før minst 5 dager etter siste administrering.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Typiske opioidbivirkninger kan forventes. Ofte vil disse opphøre eller avta i intensitet ved fortsatt bruk, dersom pasienten er titrert til den mest passende dosen. De mest alvorlige bivirkningene er respirasjonshemming, sirkulasjonshemming, hypotensjon og sjokk. Alle pasienter bør overvåkes for disse bivirkningene.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Forstoppelse, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominalsmerte, brekning, diaré, dyspepsi, intestinal perforasjon, munntørrhet, oral hypoestesi, oral parestesi, peritonitt, sår i munnen, tungesykdom
Generelle
Mindre vanlige Ansiktsødem, asteni, feber, frysninger, ikke-kardiell brystsmerte, malaise, perifert ødem, tretthet, tørste, unormalt ganglag
Ukjent frekvens Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom, seponeringssyndrom (opioidabstinenssymptomer som kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, tremor og svetting, er sett)
Hjerte
Mindre vanlige Cyanose
Hud
Vanlige Kløe
Mindre vanlige Hyperhidrose, urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Infeksiøse
Mindre vanlige Faryngitt, nasofaryngitt, pneumoni, rhinitt
Kar
Mindre vanlige Hetetokter, hypotensjon, kardiovaskulær insuffisiens, lymfødem
Ukjent frekvens Flushing
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Vaginalblødning
Luftveier
Vanlige Epistakse, neseubehag, rhinoré
Mindre vanlige Dyspné, faryngolaryngeal smerte, halsirritasjon, hoste, intranasal hypoestesi, neseslimhinnelidelser, nysing, postnasalt drypp, rhinalgi, tett nese, øvre luftveisobstruksjon, øvre luftveistetthet
Ukjent frekvens Respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, muskelrykninger
Nevrologiske
Vanlige Dysgeusi, hodepine, somnolens, svimmelhet
Mindre vanlige Ageusi, amnesi, anosmi, bevissthetstap, kramper, letargi, parosmi, redusert bevissthet, sedasjon, taleforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Anuri, dysuri, miksjonsbesvær, proteinuri
Psykiske
Vanlige Desorientering
Mindre vanlige ADHD, angst, delirium, depresjon, eufori, forvirringstilstand, hallusinasjon, nervøsitet
Ukjent frekvens Insomni, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Fall, medisineringsfeil, tilsiktet legemiddelmisbruk
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Dehydrering, hyperglykemi, nedsatt eller økt appetitt
Undersøkelser
Mindre vanlige Redusert blodplatetall, økt vekt
Øre
Mindre vanlige Vertigo
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Forstoppelse, kvalme, oppkast
Hud Kløe
Luftveier Epistakse, neseubehag, rhinoré
Nevrologiske Dysgeusi, hodepine, somnolens, svimmelhet
Psykiske Desorientering
Mindre vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni
Gastrointestinale Abdominalsmerte, brekning, diaré, dyspepsi, intestinal perforasjon, munntørrhet, oral hypoestesi, oral parestesi, peritonitt, sår i munnen, tungesykdom
Generelle Ansiktsødem, asteni, feber, frysninger, ikke-kardiell brystsmerte, malaise, perifert ødem, tretthet, tørste, unormalt ganglag
Hjerte Cyanose
Hud Hyperhidrose, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Faryngitt, nasofaryngitt, pneumoni, rhinitt
Kar Hetetokter, hypotensjon, kardiovaskulær insuffisiens, lymfødem
Kjønnsorganer/bryst Vaginalblødning
Luftveier Dyspné, faryngolaryngeal smerte, halsirritasjon, hoste, intranasal hypoestesi, neseslimhinnelidelser, nysing, postnasalt drypp, rhinalgi, tett nese, øvre luftveisobstruksjon, øvre luftveistetthet
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelrykninger
Nevrologiske Ageusi, amnesi, anosmi, bevissthetstap, kramper, letargi, parosmi, redusert bevissthet, sedasjon, taleforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveier Anuri, dysuri, miksjonsbesvær, proteinuri
Psykiske ADHD, angst, delirium, depresjon, eufori, forvirringstilstand, hallusinasjon, nervøsitet
Skader/komplikasjoner Fall, medisineringsfeil, tilsiktet legemiddelmisbruk
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperglykemi, nedsatt eller økt appetitt
Undersøkelser Redusert blodplatetall, økt vekt
Øre Vertigo
Ukjent frekvens
Generelle Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom, seponeringssyndrom (opioidabstinenssymptomer som kvalme, oppkast, diaré, angst, frysninger, tremor og svetting, er sett)
Kar Flushing
Luftveier Respirasjonsdepresjon
Psykiske Insomni, legemiddelavhengighet, legemiddelmisbruk

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Symptomer på fentanyloverdosering ved nasal administrering forventes å være av samme type som med i.v. fentanyl og andre opioider. De er en forlengelse av de farmakologiske virkningene, og den mest alvorlige effekten er respirasjonshemming. Koma har forekommet.
Behandling: Omgående behandling omfatter sikring av frie luftveier, fysisk og verbal stimulering av pasienten og vurdering av bevissthetsnivå, respirasjons- og sirkulasjonsstatus og assistert ventilasjon (åndedrettsstøtte) ved behov. Hos opioidnaive bør det opprettes i.v. tilgang, og nalokson eller andre opioidantagonister bør gis hvis klinisk indisert. Respirasjonshemming kan vare lenger enn opioidantagonistens virketid, og gjentatt administrering kan være nødvendig. Ved behandling av overdosering hos pasienter som står på vedlikeholdsbehandling med opioider, bør det opprettes i.v. tilgang. Skjønnsmessig bruk av nalokson eller en annen opioidantagonist kan være aktuelt, men er forbundet med fare for å utløse akutt abstinenssyndrom. Ny administrering av PecFent 1 eller 2 timer etter startdosen gir økt Cmax, men økningen anses ikke å være stor nok til å gi klinisk relevant akkumulering eller overeksponering. Fentanyl kan gi muskelrigiditet som påvirker respirasjon. Hvis dette oppstår bør det behandles med assistert ventilasjon, en opioidantagonist og som et siste alternativ, en nevromuskulær blokker.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Interagerer primært med opioide µ-reseptorer.
Absorpsjon: Svært lipofilt og absorberes raskt gjennom neseslimhinnen. Legemidlet danner en gel ved kontakt med kalsiumioner i neseslimhinnen. Gelen begrenser Cmax, men tillater at Cmax nås tidlig. Median Tmax 15-21 minutter. Relativ biotilgjengelighet 120%. Doseproporsjonalitet er vist for Cmax og AUC i doseområdet 100-800 µg.
Proteinbinding: Ca. 80-85%, hovedsakelig til α1-syreglykoprotein, men albumin og lipoproteiner bidrar til en viss grad. Fentanyls frie fraksjon øker ved acidose.
Fordeling: Dyredata viser rask distribusjon til hjerne, hjerte, lunger, nyrer og milt, fulgt av en langsommere redistribusjon til muskler og fett.
Metabolisme: I lever via CYP3A4.
Utskillelse: <7% utskilles uendret i urin, ca. 1% utskilles uendret i feces. Metabolitter utskilles primært i urin, mens fekal utskillelse er mindre viktig. Total plasmaclearance etter i.v. administrering er ca. 42 liter/time.

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet etter første gangs bruk: 60 dager. Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevar flasken i beholderen med barnesikring for å beskytte mot lys. Oppbevar alltid flasken i beholderen med barnesikring, selv etter at den er oppbrukt.

Andre opplysninger

Delvis brukte PecFent-flasker kan inneholde nok legemiddel til å være skadelig eller livstruende for et barn. Selv om flasken er tom eller bare inneholder litt legemiddel, må PecFent destrueres på riktig måte (se SPC), eller leveres på apotek.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

PecFent, NESESPRAY, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
100 μg/spray 1 stk. (flaske m/8 sprayer)
101671
Blå resept
-
752,00 A
400 μg/spray 1 stk. (flaske m/8 sprayer)
466255
Blå resept
-
752,00 A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06/2019