Pasientorganisasjoner

Stiftelsen organdonasjon

Sandakerv. 99

Postboks 4375 Nydalen

0402 Oslo

Telefon: 22 79 92 92

Mobiltelefon: 91 63 57 69

Telefaks: 22 22 38 33

E-post: organdonasjon@lhl.no

www.organdonasjon.no