Pasientorganisasjoner

Norsk Porfyriforening

v/Wivi-Ann Westgård

3788 Stabbestad

Telefon: 35 99 38 63

Mobiltelefon: 97 59 56 78

E-post: porfyri@broadpark.no

www.porfyri.no