Pasientorganisasjoner

Norsk Epilepsiforbund

Karl Johansg. 7

0154 Oslo

Telefon: 22 47 66 00

Telefaks: 22 47 66 01

E-post: nef@epilepsi.no

www.epilepsi.no