Pasientorganisasjoner

Norges Handikappforbund

Schweigaardsg. 12

Postboks 9217 Grønland

0134 Oslo

Telefon: 24 10 24 00

Telefaks: 24 10 24 99

E-post: nhf@nhf.no

www.nhf.no