Pasientorganisasjoner

Dysleksiforbundet i Norge

Youngstorget 2 B, 7. etg.

Postboks 8731 Youngstorget

0028 Oslo

Telefon: 22 47 44 50

Telefaks: 22 47 44 58

E-post: post@dysleksiforbundet.no