Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zymelin 0,5 mg/ml nesespray, oppløsning

Zymelin 1 mg/ml nesespray, oppløsning

xylometazolinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Dette legemidlet er unntatt reseptplikt. Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zymelin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zymelin
 3. Hvordan du bruker Zymelin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zymelin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zymelin er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Hva Zymelin er:
Zymelin brukes lokalt i nesen. Zymelin virker på blodårene i neseslimhinnen slik at disse trekker seg sammen og letter luftpassasjen.
Hva Zymelin brukes til:
Voksne og barn over 2 år: korttidsbehandling av tett nese ved forkjølelse og akutt bihulebetennelse.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zymelin
Bruk ikke Zymelin
 • dersom du er allergisk overfor xylometazolin eller andre lignende virkestoff eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du nylig har vært gjennom en operasjon som har blitt gjort i eller gjennom nesen.
 • dersom du er plaget av en vedvarende betennelse i nesehulen med tørr slimhinne og skorpedannelse (rhinitis sicca) eller kronisk nesetetthet, mangel på luktesans og dårlig lukt fra nesen (atrofisk rhinitt) som ikke skyldes en vanlig forkjølelse eller allergi.
 • ved trangvinklet grønn stær (økt trykk i øynene).
 • til barn under 2 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zymelin dersom du:
 • har høyt blodtrykk.
 • har en hjertesykdom (for eksempel lang QT-tid-syndrom).
 • har en sykdom i skjoldbruskkjertelen (hypertyreodisme).
 • har en svulst i binyremargen (feokromocytom).
 • har sukkersyke (diabetes mellitus).
 • har problemer med vannlating på grunn av forstørret prostata (gjelder bare menn).
 • er overfølsom overfor en gruppe legemidler som kalles for adrenerge substanser (f.eks. adrenalin og efedrin).
 • er under behandling med en viss type antidepressiva kjent som monoaminoksidasehemmere (MAO-hemmere), eller hvis du har brukt et slikt legemiddel i løpet av de siste ukene.
 • hvis du bruker legemidler som øker blodtrykket.
Zymelin bør ikke brukes i mer enn 5 sammenhengende dager hos barn under 10 år eller i mer enn 10 sammenhengende dager hos voksne og barn over 10 år. Bruk over lengre tid kan føre til at du forblir tett i nesen («rebound» effekt). Ved uriktig bruk og for høy dosering kan preparatet gi uønskede effekter, dette gjelder særlig barn. Overstig ikke anbefalt dose, dette er særlig viktig hos barn og eldre.
Barn og ungdom
Zymelin 0,5 mg/ml skal ikke brukes til barn under 2 år. Zymelin 0,5 mg/ml er anbefalt til barn fra 2 til 10 år under tilsyn av en voksen. Zymelin 1 mg/ml er ikke anbefalt til barn under 10 år.
Andre legemidler og Zymelin
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder spesielt dersom du bruker legemidler mot depresjon eller Parkinsons sykdom (f.eks. såkalte MAO-hemmere og enkelte antidepressiva).
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Riktig bruk medfører ingen risiko for fosteret. Kan benyttes under graviditet.
Virkning på barn som ammes er ikke sannsynlig. Kan benyttes under amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zymelin
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Zymelin 0,5 mg/ml
Barn 2-10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig. Den siste doseringen kan tas kort tid før sengetid. Det bør gå minst 8 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Zymelin.
Ikke bruk Zymelin sammenhengende i mer enn 5 dager hos barn. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Skal ikke brukes av barn under 2 år.
Zymelin 1 mg/ml
Voksne og barn over 10 år: 1 spray i hvert nesebor ved behov, inntil 3 ganger daglig. Den siste doseringen kan tas kort tid før sengetid. Det bør gå minst 6 timer mellom hver dose. Prøv først å behandle tett nese med saltvann (spray eller dråper), før du starter behandling med Zymelin.
Ikke bruk Zymelin sammenhengende i mer enn 10 dager. Langvarig bruk av nesespray som inneholder xylometazolin kan føre til at du forblir tett i nesen.
Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre innen 10 dager, eller hvis du føler deg verre. Dersom du får høy feber, nakkestivhet, kraftig verking over pannen og/eller ved neseroten eller blir rød og hoven i huden rundt øynene, bør du ta kontakt med lege umiddelbart.
Bruksanvisning
 1. Puss nesen.
 2. Ta av beskyttelseshetten fra sprayflasken.
 3. Hold flasken i loddrett stilling. Pump noen ganger ved å trykke kragen ned mot flasken til det kommer en spray.
  Hvis det er lenge siden flasken har vært brukt, kan det være nødvendig å gjenta dette.
 4. Før flaskens spiss opp i neseboret og pump en spraydose mens flasken holdes loddrett. Pump én dose i hvert nesebor.
Det vil alltid være et restvolum igjen i flasken. Dette er det kompensert for ved fylling, og bruksvolum vil alltid være minst 10 ml.
Dersom du tar for mye av Zymelin
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du har tatt for mye Zymelin eller hvis det svelges ved et uhell må du kontakte lege eller apotek umiddelbart. Symptomer ved overdosering kommer ofte innen 1 time og kan vært hurtig eller ujevn puls, forhøyet blodtrykk, uro, skjelvinger, uregelmessig pust, kalde ekstremiteter og noen ganger kramper og/eller bevissthetstap. Hos barn forekommer hyperaktivitet ofte kombinert med søvnighet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer):
Hodepine, tørrhet eller ubehag i nesen, svie på applikasjonsstedet.
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 100 personer):
Irritasjon i nese, munn og svelg.
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos flere enn 1 av 1000 personer):
Kvalme, uro, irritabilitet, søvnforstyrrelser hos barn.
Svært sjeldne bivirkninger (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 personer):
Allergiske reaksjoner (hudutslett, kløe), forbigående synsforstyrrelser, uregelmessig eller rask hjerterytme, økt blodtrykk.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zymelin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på flasken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zymelin
 • Virkestoff er xylometazolinhydroklorid 0,5 mg/ml og 1 mg/ml.
 • Andre innholdsstoffer er natriumedetat, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid og renset vann.
Hvordan Zymelin ser ut og innholdet i pakningen
10 ml plastflaske med spraypumpe.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Takeda AS
Postboks 205
1372 Asker
Tlf: 800 800 30
Tilvirker
Takeda GmbH, Singen, Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.01.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.