Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zyclara 3,75 % krem

imiquimod

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyclara er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyclara
 3. Hvordan du bruker Zyclara
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyclara
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zyclara er, og hva det brukes mot
Zyclara 3,75 % krem inneholder virkestoffet imiquimod.
Dette legemidlet forskrives til behandling av aktinisk keratose hos voksne.
Dette legemidlet stimulerer immunsystemet i kroppen din slik at den produserer egne stoffer som hjelper til med å bekjempe din aktiniske keratose.
Aktinisk keratose er rue hudområder som man kan finne hos personer som har vært utsatt for mye sol i løpet av deres levetid. Disse områdene kan være hudfarget, grålige, lyserøde, røde eller brune. De kan være flate og skjellete, eller klumpete, harde og vorteaktige.
Dette legemidlet skal bare benyttes til aktinisk keratose i ansiktet og hodebunnen når din lege har bestemt at det er den mest hensiktsmessige behandlingen for deg.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zyclara
Bruk ikke Zyclara
dersom du er allergisk overfor imiquimod eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsreglerRådfør deg med lege eller apotek før du bruker dette legemidlet:
 • hvis du tidligere har brukt dette legemidlet eller andre lignende preparater i en annen konsentrasjon.
 • hvis du har problemer med immunsystemet ditt eller hvis du tar legemidler som undertrykker immunsystemet ditt (f.eks. etter en organtransplantasjon).
 • hvis du har unormale blodverdier.
Generelle instruksjoner under behandlingen
 • Hvis du nylig har gjennomgått kirurgi eller annen medisinsk behandling skal du vente til det behandlede området er tilhelet før du bruker dette legemidlet.
 • Unngå kontakt med øyne, lepper og nesebor. Dersom kremen ved et uhell kommer i kontakt med disse områder, fjern kremen ved å rense godt med vann.
 • Bare bruk kremen utvortes (på huden i ansiktet eller hodebunnen).
 • Bruk ikke mer krem enn det legen har anbefalt.
 • Dekk ikke det behandlede området med plaster eller bandasje etter at du har påført dette legemidlet.
 • Hvis det behandlede området føles svært ubehagelig, bør du vaske av kremen med mild såpe og vann. Når ubehaget forsvinner kan du gjenoppta behandlingen din som anbefalt. Kremen bør ikke påføres oftere enn 1 gang daglig.
 • Ikke bruk solarier eller solsenger, og unngå eksponering for sollys så mye som mulig under behandling med dette legemidlet. Hvis du går ut i løpet av dagen skal du bruke solkrem og gå med beskyttende klær og en bredbremmet hatt.
Lokale hudreaksjoner
Mens du bruker Zyclara kan du, i likhet med de fleste andre pasienter, oppleve lokale hudreaksjoner på grunn av måten Zyclara virker på huden din. Disse reaksjonene kan være et tegn på at legemidlet virker som det skal.
Mens du bruker Zyclara og til huden er tilhelet, er det sannsynlig at behandlingsområdet ser merkbart annerledes ut enn normal hud. Det er også mulig at eksisterende betennelser kan bli midlertidig verre.
Dette legemidlet kan også forårsake influensaliknende symptomer (inkludert tretthet, kvalme, feber, muskel- og leddsmerter og skjelvinger) før og samtidig med lokale hudreaksjoner.
Behandlingsrespons kan ikke vurderes adekvat før lokale hudreaksjoner er forsvunnet. Du bør fortsette behandlingen som forskrevet.
Dette legemidlet kan synliggjøre og behandle aktinisk keratose som du ikke har sett eller følt før, og disse kan senere forsvinne. Du bør fortsette påføringen i hele behandlingsforløpet, selv om alle aktiniske keratoser synes å være forsvunnet.
Barn og ungdom
Dette legemidlet ikke gis til barn under 18 år fordi sikkerhet og effekt hos pasienter under 18 år ikke er fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data på bruk av imiquimod hos barn og unge.
Andre legemidler og Zyclara
Fortell legen din eller apoteket hvis du tar eller nylig har tatt andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Graviditet og amming
Graviditet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Spesifikke anbefalinger vedrørende amming kan ikke gis.
Kjøring og bruk av maskiner
Dette legemidlet har ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.
Zyclara inneholder methylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat, cetylalkohol og stearylalkohol.
Metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinkede).
Stearylalkohol og cetylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontaktdermatitt).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zyclara
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Bruk ikke dette legemidlet før legen din har vist deg den riktige måten å bruke det på.
Zyclara skal bare brukes mot aktinisk keratose i ansiktet og hodebunnen.
Dosering
Påfør Zyclara på det påvirkede området 1 gang daglig rett før sengetid.
Maksimal daglig dose er 2 engangsposer (500 mg = 2 engangsposer, hver på 250 mg).
Zyclara skal ikke påføres på områder større enn enten hele ansiktet eller hodebunnen.
Administrasjonsmåte

Mangler tekstalternativ for bilde

1.
Vask hendende dine og behandlingsområdet nøye med mild såpe og vann før du går til sengs. Tørk hendende ordentlig og la området tørke.

Mangler tekstalternativ for bilde

2.
Åpne en ny engangspose med Zyclara og klem litt krem ut på fingertuppen. Du skal ikke bruke mer enn 2 engangsposer ved hver påføring.

Mangler tekstalternativ for bilde

3.
Påfør et tynt lag med Zyclara på det aktuelle området. Masser den forsiktig inn i området inntil kremen blir borte. Unngå kontakt med øyne, lepper og nesebor.

Mangler tekstalternativ for bilde

4.
Etter påføringen kaster du den åpne engangsposen. Vask hendene godt med såpe og vann.

Mangler tekstalternativ for bilde

5.
La Zyclara være på huden i omtrent 8 timer. Ikke dusj eller bad i løpet av denne tiden. Ikke tildekk det behandlede området med plaster eller bandasje.

Mangler tekstalternativ for bilde

6.
Etter omtrent 8 timer, vasker du området der du påførte Zyclara med mild såpe og vann.

Varighet av behandlingen:
Behandlingen starter med en daglig påføring i 2 uker, etterfulgt av en behandlingspause på 2 uker og avsluttes med en daglig påføring igjen i 2 uker.
Dersom du tar for mye av Zyclara
Hvis du smører for mye krem på, må du vaske av overskuddet med mild såpe og vann.
Når eventuelle hudreaksjoner er borte kan du fortsette med behandlingen etter det anbefalte vanlige skjemaet. Kremen bør ikke påføres oftere enn 1 gang daglig.
Hvis du svelger dette legemidlet ved et uhell skal du kontakte lege umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Zyclara
Hvis du glemmer en dose Zyclara, vent til neste kveld med å påføre den og fortsett deretter med din vanlige dosering. Kremen bør ikke påføres oftere enn 1 gang daglig. Hver behandlingsperiode skal ikke vare lenger enn 2 uker, selv om du har glemt å ta én eller flere doser.
Dersom du avbryter behandling med Zyclara
Rådfør deg med legen din før du avbryter behandlingen med Zyclara.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Søk medisinsk hjelp øyeblikkelig dersom noen av disse alvorlige bivirkningene forekommer mens du bruker dette legemidlet:
Alvorlige hudreaksjoner med hudlesjoner eller flekker på huden din som begynner som små røde områder og utvikler seg til å se ut som små skiver, muligens med symptomer som kløe, feber, generell sykdomsfølelse, smerter i ledd, synsproblemer, brennende, smertefulle eller kløende øyne og munnsår. Hvis du opplever dette skal du avbryte bruken av dette legemidlet og kontakte legen din umiddelbart.
Hos noen personer ble det notert lave blodverdier. Dette kan gjøre deg mer mottagelig for infeksjoner, gi deg lettere blåmerker eller forårsake tretthet. Hvis du merker noen av disse symptomene skal du informere legen din.
Hvis det er puss eller andre tegn på infeksjon bør du diskutere det med legen din.
Mange av bivirkningene av dette legemidlet skyldes den lokale virkningen på huden din. Lokale hudreaksjoner kan være et tegn på at legemidlet virker som det skal. Hvis huden din reagerer sterkt eller hvis hudreaksjonen oppleves som ubehagelig når du bruker dette legemidlet, skal du avbryte påføringen av kremen og vaske området med mild såpe og vann. Deretter skal du kontakte legen din eller apotek. Han kan gi deg råd om å avbryte påføringen av dette legemidlet i noen dager (dvs. ha en kort pause fra behandlingen).
Følgende bivirkninger er rapportert med imiquimod:
Svært vanlige (kan forekomme hos flere enn 1 av 10 personer)
 • Rødhet i huden, skorpdannelse, avflassing, sekresjon, hudtørrhet, hudhevelse, hudsår og redusert hudpigmentering på påføringsstedet
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • Ytterligere reaksjoner på påføringsstedet, f.eks. hudinflammasjon, kløe, smerte, brennende følelse, irritasjon og utslett
 • Hovne kjertler
 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Appetittløshet
 • Kvalme
 • Diaré
 • Oppkast
 • Influensalignende symptomer
 • Feber
 • Smerter
 • Muskel- og leddsmerter
 • Brystsmerter
 • Søvnløshet
 • Tretthet
 • Virusinfeksjon (herpes simplex)
 • Økt blodsukker
Mindre vanlige (kan forekomme hos opp til 1 av 100 personer)
 • Forandringer på påføringsstedet, f.eks. blødning, små hovne områder på huden, inflammasjon, kribling og stikkende følelse, økt følsomhet overfor berøring, arrdannelse, varmefølelse, hudskade, blemmer og pustler.
 • Svakhet
 • Skjelving
 • Energimangel (letargi)
 • Ubehag
 • Hovent ansikt
 • Ryggsmerter
 • Smerter i armer og ben
 • Nesetetthet
 • Halssmerter
 • Øyeirritasjoner
 • Hovne øyelokk
 • Depresjon
 • Irritabilitet
 • Munntørrhet
Sjeldne (kan forekomme hos opp til 1 av 1 000 personer)
 • Forverring av autoimmune sykdommer (en sykdom som skyldes en unormal immunrespons er en autoimmun sykdom)
 • hudreaksjoner utenom påføringsstedet
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • Forandringer i hudfarge
  Noen pasienter har opplevd forandringer i hudfarge på området hvor Zyclara ble påført. Som regel blir disse forandringene bedre med tiden, men hos noen pasienter kan de være permanente.
 • Hårtap
  Noen få pasienter opplever hårtap på påføringsstedet eller omkringliggende område.
 • Økning i leverenzymer
  Det er rapportert økte leverenzymer.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zyclara
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zyclara etter utløpsdatoen (Exp) som er angitt på ytterpakningen og posen.
Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
En åpnet pose skal ikke benyttes om igjen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zyclara
 • Virkestoffet er imiquimod. Hver engangspose inneholder 9,375 mg imiquimod i 250 mg krem (100 mg krem inneholder 3,75 mg imiquimod)
 • Andre innholdsstoffer er isostearinsyre, benzylalkohol, cetylalkohol, stearylalkohol, hvit myk parafin, polysorbat 60, sorbitanstearat, glyserol, metylparahydroksybenzoat (E 218), propylparahydroksybenzoat (E 216), xantangummi, renset vann.
Hvordan Zyclara ser ut og innholdet i pakningen
 • Hver engangspose med Zyclara 3,75 mg krem inneholder 250 mg av en hvit til blekgul krem med ensartet utseende.
 • Hver eske inneholder 14, 28 eller 56 engangsposer av polyester/hvit gjennomskinnelig polyetylen/aluminiumsfolie. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen
Meda AB
Pipers väg 2A
170 73 Solna
Sverige
Tilvirker
3M Health Care Limited
Derby Road
Loughborough
Leicestershire LE11 5SF, Storbritannia
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til den lokale representant for innehaveren av markedsføringstillatelsen.
Norge
Meda AS
Askerveien 61
1384 Asker
Tlf: +47 66 75 33 00
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 12/2014
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hudinflammasjon (dermatitt): Hudbetennelse.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.