Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zyban® 150 mg filmdrasjerte depottabletter

bupropionhydroklorid

Les nøye gjennom hele dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zyban er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zyban
 3. Hvordan du bruker Zyban
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zyban
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zyban er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zyban er et legemiddel forskrevet til deg som hjelpemiddel til røykeavvenning, og brukes sammen med motiverende støtte (f.eks. et røykeslutt-program).
Zyban er mest effektivt hvis du er oppriktig innstilt på å slutte å røyke. Spør lege eller apotek om gode råd i forbindelse med behandling, og andre støttetiltak som kan hjelpe deg til å slutte å røyke.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zyban
Bruk ikke Zyban:
 • dersom du er allergisk overfor bupropion eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • hvis du bruker andre medisiner som inneholder bupropion (som f.eks. Wellbutrin Retard, til behandling av depresjon).
 • hvis du har eller har hatt en tilstand som forårsaker uregelmessige krampeanfall, som f.eks. epilepsi.
 • hvis du har eller har hatt en spiseforstyrrelse (f.eks. bulimi eller anorexia nervosa).
 • hvis du har en alvorlig leversykdom, som f.eks.
  cirrhose.
 • hvis du har hjernesvulst.
 • hvis du vanligvis har et høyt og jevnlig alkohol­ inntak, og du nettopp har sluttet å drikke alkohol, eller skal slutte under behandling med Zyban.
 • hvis du nylig har sluttet å ta sovemedisiner eller medisiner for å behandle angst (spesielt benzodiazepiner eller liknende medisiner), eller hvis du skal slutte å ta dem under behandling med Zyban.
 • hvis du har en bipolar lidelse (ekstreme humørsvingninger), da Zyban kan fremkalle en episode av denne tilstanden.
 • hvis du samtidig bruker medisiner mot depresjon eller Parkinsons sykdom kalt monoaminoksidase(MAO)- hemmere, eller hvis du har tatt disse de siste 14 dagene. Dette tidsrommet kan være kortere for visse typer MAO-hemmere, legen din vil rådgi deg.
 • Hvis noe av dette gjelder deg bør du ta kontakt med legen din umiddelbart, og ikke ta Zyban.
Barn og ungdom
Zyban er ikke anbefalt til behandling av barn under 18 år.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zyban. Dette er fordi noen tilstander gjør det mer sannsynlig at du vil oppleve bivirkninger (se også avsnitt 4).
Voksne
Krampeanfall
Det har vist seg at Zyban kan forårsake krampeanfall hos ca. 1 av 1000 personer. (Se også avsnittet ”Andre legemidler og Zyban” under dette avsnittet og punkt 4. ”Mulige bivirkninger”, for mer informasjon).
Krampeanfall er mer sannsynlig:
 • hvis du regelmessig inntar mye alkohol.
 • hvis du har diabetes som behandles med insulin eller tabletter.
 • hvis du har hatt en alvorlig hodeskade eller tidligere hodetraume.
Hvis noe av dette gjelder deg bør du ikke innta Zyban, med mindre du og legen din er enig i at det er gode grunner til at du skal det.
Hvis du opplever et anfall i løpet av behandlingen:
 • Avbryt behandling med Zyban og ikke ta flere tabletter. Kontakt legen din.
Du kan ha høyere sannsynlighet for bivirkninger:
 • hvis du har nyre­ eller leverproblemer.
 • hvis du er eldre enn 65 år.
  • Du vil ha behov for en lavere dose (se punkt 3) og tett oppfølging under behandling med Zyban.
Hvis du har hatt psykiske helseproblemer
Noen personer som har brukt Zyban har opplevd hallusinasjoner eller vrangforestillinger (se, høre eller innbille seg ting som ikke er virkelig), tankeforstyrrelser eller ekstreme humørsvingninger. Dette er mer sannsynlig hos personer som tidligere har hatt psykiske helseproblemer.
Hvis du er deprimert eller har selvmordstanker Noen personer blir deprimert når de forsøker å slutte å røyke. I veldig sjeldne tilfeller kan dette føre til tanker om eller forsøk på selvmord. Disse symptomene har berørt personer som har tatt Zyban, oftest i de første behandlingsukene.
Hvis du føler deg deprimert eller har tanker om selvmord:
 • Kontakt legen din eller oppsøk et sykehus umiddelbart.
Høyt blodtrykk og Zyban
Noen personer har under behandling med Zyban utviklet et høyt blodtrykk som krever behandling. Hvis du allerede har høyt blodtrykk kan dette forverres. Dette er mer sannsynlig dersom du samtidig bruker nikotinplaster som hjelp til røykeavvenning.
 • Blodtrykket ditt vil bli målt før og under behandling med Zyban, særlig hvis du allerede har et forhøyet blodtrykk. Dersom du bruker nikotinplaster samtidig bør blodtrykket ditt måles ukentlig. Hvis blodtrykket ditt øker, kan det være nødvendig å avbryte behandling med Zyban.
Andre legemidler og Zyban
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, inkludert reseptfrie legemidler.
Sannsynlighet for krampeanfall kan være høyere enn normalt hvis du bruker:
 • legemidler mot depresjon eller andre psykiske helseproblemer (se også avsnittet ”Bruk ikke Zyban” i begynnelsen av punkt 2)
 • teofyllin for astma eller lungesykdom
 • tramadol, en sterk smertestillende
 • legemidler mot malaria
 • stimulantia eller andre legemidler for å kontrollere
vekt eller appetitt
 • steroider (unntatt salver og kremer til bruk i øyne eller på hud)
 • antibiotika kalt kinoloner
 • enkelte typer antihistaminer hovedsakelig brukt i behandling av allergi, som kan forårsake søvnighet
 • legemidler mot diabetes
 • Bruker du noen av legemidlene på denne listen bør du snakke med lege umiddelbart, før du begynner å bruke Zyban (se punkt 3 under ”Enkelte personer har behov for lavere dosering”).
Visse legemidler kan påvirke hvordan Zyban virker, eller gjøre det mer sannsynlig at du opplever bivirkninger. Disse inkluderer:
 • legemidler mot depresjon (som f.eks. desipramin, imipramin, paroksetin) eller andre psykiske helseproblemer (som f.eks. risperidon, tioridazin)
 • legemidler mot Parkinsons sykdom (som f.eks. levodopa, amantadin eller orfenadrin)
 • karbamazepin, fenytoin eller valproat for å behandle
  epilepsi eller enkelte psykiske helseproblemer
 • enkelte legemidler i behandling av kreft (som f.eks. cyklofosfamid, ifosfamid)
 • tiklopidin eller klopidogrel, hovedsakelig brukt i behandling av hjertesykdom eller slag
 • enkelte beta­blokkere (som metoprolol), hovedsakelig brukt i behandling av høyt blodtrykk
 • enkelte legemidler i behandling av arytmi (som propafanon, flekainid)
 • ritonavir eller efavirenz i behandling av HIV-infeksjon
 • Hvis du bruker noen av legemidlene på denne listen bør du forhøre deg med legen din. Legen din vil veie fordeler opp mot ulemper for ditt bruk av Zyban, eller komme frem til en doseringsendring for de legemidlene du eventuelt bruker
 • Zyban kan føre til at andre legemidler blir mindre effektive:
Hvis du tar tamoksifen som brukes til behandling av brystkreft
Hvis dette gjelder for deg, fortell det til legen din. Det kan være nødvendig å endre til en annen behandling for røykestopp.
Det kan være nødvendig å redusere doseringen av enkelte legemidler når du slutter å røyke
Kjemikaliene som absorberes i kroppen når du røyker kan forårsake at enkelte legemidler blir mindre effektive. Når du slutter å røyke, kan det være nødvendig å redusere doseringen av disse legemidlene, i motsatt fall er det mulig du får bivirkninger.
Hvis du bruker andre legemidler, kontakt lege dersom du opplever nye symptomer du tror kan være bivirkninger.
Zyban og alkoholholdig drikke
Noen personer føler at de er mer sensitive for alkohol ved bruk av Zyban. Legen din kan råde deg til ikke å drikke alkohol, eller minimere inntaket ditt. Hvis du derimot drikker mye alkohol, bør du ikke stoppe brått da dette kan øke risiko for et krampeanfall.
Effekt på urinprøver
Zyban kan påvirke resultatet av noen urinprøver som brukes for å detektere andre legemidler. Dersom du skal ta en slik urinprøve, fortell legen din eller sykehuset at du bruker Zyban.
Graviditet og amming
Ikke bruk Zyban dersom du er gravid eller ammer, tror du kan være gravid eller du planlegger å bli gravid. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet. Noen, men ikke alle studier har rapportert om en økning i risiko for fødselsskader, spesielt hjerteskader, hos babyer hvor mor har brukt Zyban. Det er ikke kjent om disse har sin årsak i bruken av Zyban.
Innholdsstoffene i Zyban kan utskilles i brystmelk. Du bør rådføre deg med lege eller apotek før du tar Zyban.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Enkelte av bivirkningene av Zyban, som å føle seg svimmel eller ør, kan påvirke konsentrasjon og dømmekraft.
Dersom du påvirkes skal du ikke kjøre eller håndtere maskiner.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zyban
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Zyban er ikke anbefalt til personer under 18 år.

Når du skal starte opp og hvor mye du skal ta:
 • Begynn å ta Zyban mens du enda røyker.
 • Fastsett en dato for røykeslutt i behandlingsuke 2.

Uke 1
Ideelt sett: fortsett å røyke samtidig med oppstart av Zyban

Dag 1 til 6

Ta en tablett (150 mg), én gang daglig.

Dag 7

Øk dosen til en tablett, to ganger daglig, med minimum 8 timers mellomrom, og ikke for nært sengetid.

Uke 2

Fortsett med en tablett, to ganger daglig.
Slutte å røyke denne uken, på din
fastsatte sluttdato.

Uke 3 til 9

Fortsett med en tablett, to ganger daglig i opptil 9 uker.
Hvis du ikke har klart å slutte å røyke etter 7 uker, kan legen din anbefale deg å avslutte behandlingen med Zyban.
Du kan bli anbefalt å stoppe og ta Zyban gradvis, etter 7-9 uker.

Enkelte personer har behov for lavere dosering
… fordi de er mer utsatt for bivirkninger.
 • Hvis du er eldre enn 65 år
 • Hvis du har lever- eller nyresykdom
  • Hvis du har en høyere risiko for krampeanfall (se avsnittene ”Hva du må vite før du begynner å bruke Zyban” og ”Andre legemidler og Zyban” i punkt 2) er maksimal anbefalt dosering for deg en 150 mg tablett, én gang daglig.
Hvordan ta tablettene
Ta Zyban tabletter med minimum 8 timers tidsintervall. Ikke ta Zyban for nært sengetid
– det kan forårsake vanskeligheter med å sovne. Du kan ta Zyban med eller uten mat.
Svelg Zyban tablettene hele. Ikke tygg, knus eller del de – hvis du gjør det vil legemidlet bli frigitt for raskt i kroppen din. Dette vil øke sannsynligheten for at du opplever bivirkninger, inkludert krampeanfall.
Dersom du tar for mye av Zyban
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye
legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Hvis du tar for mange tabletter, er det mer sannsynlig at du vil kunne få et krampeanfall eller andre bivirkninger.
 • Ikke vent. Kontakt lege eller legevakt umiddelbart.
Dersom du har glemt å ta Zyban
Hvis du glemmer en dose, bør du vente og ta neste tablett til vanlig tid.
Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zyban
Det kan være nødvendig å ta Zyban i opptil 7 uker før full effekt av legemidlet oppnås. Ikke avbryt behandling med Zyban uten å ha diskutert dette med legen din først. Det kan være nødvendig å redusere dosen din gradvis.
Kontakt lege eller apotek dersom du har ytterligere spørsmål omkring bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Anfall
Ca. 1 av 1000 personer som tar Zyban risikerer å få et anfall.
Symptomer på et anfall inkluderer kramper, og vanligvis tap av bevissthet. Personer som har hatt et anfall kan bli forvirret etterpå, og ikke nødvendigvis huske hva som har skjedd. Sannsynligheten for slike anfall øker dersom du tar for høy dose, hvis du bruker andre legemidler, eller dersom du har høyere risiko for anfall enn normalt (se punkt 2).
 • Hvis du får et anfall, må du fortelle dette til legen din når du har kommet deg igjen. Ikke ta mer Zyban.
Allergiske reaksjoner
I sjeldne tilfeller (opptil 1 av 1000) kan personer få potensielt alvorlige allergiske reaksjoner av Zyban. Tegn på allergiske reaksjoner inkluderer:
 • Hudutslett (inkludert ujevnt, kløende utslett). Enkelte typer hudutslett krever sykehusbehandling, særlig hvis du samtidig er sår i munn og øyne
 • unormal gisping, eller vanskeligheter med å puste
 • hovne øyelokk, lepper eller tunge
 • muskel- eller leddsmerter
 • kollaps eller blackout
  • Hvis du har tegn på en allergisk reaksjon bør du kontakte lege umiddelbart. Ikke ta flere Zyban tabletter.
Svært vanlige bivirkninger
Disse kan forkomme hos mer enn 1 av 10 personer:
 • søvnproblemer (unngå å ta Zyban for nært sengetid).
Vanlige bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer:
 • depresjon (se også avsnittet ”Utvis forsiktighet ved bruk av Zyban” i punkt 2)
 • angst eller nervøsitet
 • konsentrasjonsproblemer
 • ustøhet og skjelving (tremor)
 • hodepine
 • kvalme og oppkast
 • magesmerter eller andre forstyrrelser (forstoppelse), endring i smakssans, munntørrhet
 • feber, svimmelhet, svetting, hudutslett (iblant grunnet allergisk reaksjon), kløe.
Mindre vanlige bivirkninger
Disse kan forkomme hos opptil 1 av 100 personer:
 • pipelyder i ørene, synsforstyrrelser
 • økning i blodtrykk (iblant alvorlig), rødming
 • nedsatt appetitt (anoreksi)
 • kraftløshet, svakhet
 • brystsmerter
 • forvirring
 • rask hjerterytme.
Sjeldne bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer:
 • anfall (se begynnelsen av dette punktet)
 • rykninger, muskelstivhet, ukontrollerte bevegelser, vanskeligheter med gange og koordinasjon (ataksi)
 • hjertebank
 • besvimelse, svimling når du reiser deg raskt fordi blodtrykket faller
 • irritabilitet eller fiendtlighet, underlige drømmer (inkludert mareritt)
 • hukommelsestap
 • kribling eller nummenhet
 • alvorlig allergiske reaksjoner: utslett sammen med ledd- og muskelsmerter (se starten av dette punktet)
 • urinere mer/mindre enn vanlig
 • alvorlig hudutslett som kan påvirke munn og andre deler av kroppen, og mulig være livstruende
 • forverring av psoriasis (fortykkede områder av rød hud)
 • huden din eller det hvite i øynene blir gulaktig (gulsott), økning i leverenzymer, hepatitt
 • endring i blodsukkernivået
 • føle seg uvirkelig eller fremmed (depersonalisering); se eller høre ting som ikke er virkelig (hallusinasjoner).
Svært sjeldne bivirkninger
Disse kan forekomme hos opptil 1 av 10000 personer:
 • rastløshet, aggressivitet
 • føle eller tro på ting som ikke er virkelig (vrang- forestillinger), overdreven mistenksomhet (paranoia).
Andre bivirkninger
Andre bivirkninger har forekommet hos et mindre antall personer, men eksakt frekvens er ukjent:
 • tanker om selvskading eller selvmord ved bruk av Zyban, eller kort tid etter avsluttet behandling (se punkt 2. Hva du må vite før du begynner å bruke Zyban). Hvis du har slike tanker bør du kontakte lege eller oppsøke sykehus umiddelbart
 • forstyrret virkelighetsoppfatning, ute av stand til å tenke eller bedømme klart (psykoser), andre
 • symptomer kan inkludere hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger
 • redusert antall røde blodceller (anemi), redusert antall hvite blodceller (leukopeni) og redusert antall blodplater (trombocytopeni)
Effekter av røykeslutt
Personer som slutter å røyke kan ofte få nikotinabstinenser. Dette kan også påvirke personer som tar Zyban. Tegn på nikotinabstinenser inkluderer:
 • søvnproblemer
 • skjelving eller svetting
 • følelse av angst, urolighet eller depresjon, iblant med selvmordstanker.
Snakk med legen din dersom du er bekymret for hvordan du har det.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zyban
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zyban
Hver tablett inneholder 150 mg av virkestoffet bupropionhydroklorid.
Andre innholdsstoffer er:
Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, hypromellose, cysteinhydrokloridmonohydrat, magnesiumstearat.
Filmdrasjering: Hypromellose, makrogol 400, titandioksid (E171), karnaubavoks.
Tablettskrift: Hypromellose, svart jernoksid (E172), propylenglykol, isopropranolol.
Hvordan Zyban ser ut og innholdet i pakningen
Zyban 150 mg tabletter er hvite, filmdrasjerte, bikonvekse, runde tabletter merket med “GX CH7” på den ene siden. De er tilgjengelig i en eske med blistere inneholdende 90 tabletter.
MT-innehaver
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V,
Danmark
Ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V,
Danmark
Tilvirker
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. Grundwaldzka
Poznan Polen
Zyban® er et registrert varemerke som tilhører Glaxo Group Limited.
Dette pakningsvedlegget ble sist godkjent 05-2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

bipolar lidelse (bipolar forstyrrelse, manisk-depressiv lidelse, bipolar sykdom): Bipolar eller manisk-depressiv lidelse er preget av tilbakevendende vekslende perioder med mani og depresjon. Symptomer på mani er økt stemningsleie, redusert søvnbehov og hyperaktivitet. Ved alvorlig mani, kan pasienten også bli aggressiv. Symptomer på depresjon er nedstemthet og tretthet. Mellom sykdomsperiodene er pasienten nesten symptomfri.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

bulimi (bulimia nervosa): En spiseforstyrrelse preget av at personen overspiser og deretter forsøker å kvitte seg med maten ved å fremkalle brekninger eller ved bruk av avføringsmidler. Sykdommen kan blant annet også føre til uro, angst, skyldfølelse, tannråte, betennelse i spiserøret og menstruasjonsforstyrrelser.

cirrhose (levercirrhose, skrumplever): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaria: Malaria er en akutt infeksjonssykdom, som skyldes en blodparasitt som overføres ved myggbitt.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.