Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zuades 5 mg/1,25 mg dispergerbare tabletter til dosedispenser

levodopa/karbidopa

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zuades er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zuades
 3. Hvordan du bruker Zuades
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zuades
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zuades er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zuades reduserer symptomene på Parkinsons sykdom. Parkinsons sykdom er en kronisk sykdom som gjør at:
 • du blir langsom og ustø
 • musklene kjennes stive
 • du kan utvikle skjelvinger og rykninger (såkalt tremor)
Uten behandling kan Parkinsons sykdom gjøre det vanskelig for deg å fortsette med de vanlige daglige gjøremålene.
Zuades inneholder virkestoffene levodopa og karbidopa.
 • Levodopa omdannes til dopamin i hjernen. Dopamin bidrar til å redusere symptomene på Parkinsons sykdom.
 • Karbidopa tilhører en gruppe legemidler som kalles aromatiske aminosyredekarboksylasehemmere. Karbidopa hjelper levodopa til å fungere mer effektivt, ved at levodopa brytes langsommere ned i kroppen.
Zuades er små mikrotabletter som tas ved hjelp av en dosedispenser. Dosedispenseren, som kan programmeres av legen eller sykepleieren, leverer et visst antall tabletter ved hver planlagte dosering.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zuades
Bruk ikke Zuades:
 • dersom du er allergisk overfor karbidopa eller levodopa eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du har hatt hudkreft eller har unormale føflekker som ikke har vært undersøkt av lege
 • dersom du tar visse legemidler som kalles MAO-hemmere (monoaminoksidasehemmere) mot depresjon. Du må slutte å ta disse legemidlene senest to uker før du begynner med Zuades (se
  «Andre legemidler og Zuades» nedenfor).
 • dersom du har en tilstand som kalles trangvinklet glaukom (en type grønn stær) som kan forårsake en plutselig trykkøkning i øyet
 • dersom du har anfall av høyt blodtrykk på grunn av svulst i binyremargen (feokromocytom)
 • dersom du har hormonelle problemer (overproduksjon av kortisol eller tyroideahormon)
 • dersom du har alvorlig hjertesykdom
Bruk ikke Zuades hvis noe av det nevnt ovenfor gjelder deg. Dersom du er usikker, rådfør deg med lege eller apotek før du tar Zuades.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zuades:
 • dersom du har hatt anfall (kramper)
 • dersom du har problemer med lungene (som astma)
 • dersom du har hatt magesår (i tolvfingertarmen eller i magesekken) eller blodig oppkast
 • dersom du tidligere har hatt hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser eller sirkulasjonsforstyrrelser
 • dersom du bruker medisiner som kan forårsake lavt blodtrykk når du reiser deg fra en stol eller seng (ortostatisk hypotensjon)
 • dersom du har nyre- eller leversykdom
 • dersom du har hormonforstyrrelser
 • dersom du har hatt en depresjon eller andre psykiske problemer
 • dersom du har hatt en tilstand som kalles trangvinklet glaukom (en type grønn stær), som kan forårsake forhøyet trykk i øyet. Du vil ha behov for regelmessig sjekk av trykket i øyet.
 • dersom du noen ganger får plutselige søvnanfall eller i blant føler deg veldig søvnig
 • dersom du skal gjennomgå kirurgi
Informer legen din dersom du eller din familie/omsorgsperson legger merke til at du får en sterk trang eller lyst til å oppføre deg på måter som er uvanlige for deg, eller at du ikke kan motstå impulsen, trangen eller fristelsen til å utføre visse handlinger som kan skade deg selv eller andre. Slik atferd kalles impulskontrollforstyrrelser og kan omfatte spillavhengighet, overspising eller overforbruk av penger, en unormalt sterk seksualdrift eller en økning av seksuelle tanker eller følelser. Det kan være nødvendig for legen din å vurdere behandlingen din på nytt.
Fortell legen din dersom du eller familien/omsorgspersonen din merker at du utvikler avhengighetslignende symptomer som fører til en sterk trang til å ta høye doser av Zuades og andre legemidler som brukes til å behandle Parkinsons sykdom.
Denne medisinen kan påvirke enkelte laboratorietester som legen kan utføre på blod eller urinprøver.
Dersom du er usikker på om noe av det nevnt ovenfor gjelder deg, rådfør deg med lege eller apotek før du tar Zuades.
Andre legemidler og Zuades
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også naturlegemidler. Effekten av behandlingen kan påvirkes dersom Zuades og visse andre legemidler tas samtidig.
Det er spesielt viktig at du informerer lege eller apotek hvis du tar legemidler mot følgende tilstander:
 • Parkinsons sykdom (f.eks. tolkapon, entakapon, amantadin)
 • alvorlige allergiske reaksjoner, astma, kronisk bronkitt, hjertelidelser og lavt blodtrykk (f.eks. antikolinergika og sympatomimetika)
 • anfall (kramper) eller epilepsi (f.eks. fenytoin)
 • høyt blodtrykk (antihypertensiva)
 • mentale lidelser (f.eks. antipsykotika som fenotiaziner, butyrofenoner og risperidon)
 • depresjon (f.eks. trisykliske antidepressiver eller ikke-selektive MAO-hemmere)
 • tuberkulose (f.eks. isoniazid)
 • angst (f.eks. benzodiazepiner)
 • blodmangel (anemi) (f.eks. jerntabletter)
 • kvalme (f.eks. metoklopramid)
 • sammentrekninger (spasmer) i blodårene (f.eks. papaverin)
Dersom du er usikker på om noe av det nevnt ovenfor gjelder deg, rådfør deg med lege eller apotek før du tar Zuades.
Graviditet, amming og fertilitet
Zuades skal ikke brukes under graviditet, da tilstrekkelig erfaring med bruk hos gravide mangler. Bruk ikke Zuades dersom du ammer, siden levodopa går over i morsmelk.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 • Zuades påvirker mennesker på ulike måter. Zuades kan senke blodtrykket ditt, noe som kan føre til at du føler deg ør eller svimmel. Vær derfor spesielt varsom når du kjører bil eller bruker verktøy eller maskiner (se «Mulige bivirkninger»).
 • Zuades kan også gjøre deg søvnig eller føre til plutselige søvnanfall. Dersom dette skjer med deg, må du ikke kjøre bil eller bruke verktøy eller maskiner. Legen din vil fortelle deg om du kan begynne å kjøre igjen hvis disse anfallene stopper.
 
3. Hvordan du bruker Zuades
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Doseringen vil bli bestemt av legen din som vil tilpasse dosen individuelt for deg. Legen din vil undersøke deg på en jevnlig basis og justere dosen om nødvendig.
Inntak av medisinen
 • Tablettene løses opp i et halvt glass vann. Når de oppløses i vann, dannes en hvitaktig blanding som skal drikkes umiddelbart.
 • Zuades skal kun brukes sammen med MyFID dosedispenser. Legen din vil tilpasse doseringen for deg ved hjelp av funksjonene i dosedispenseren.
 • Tablettene bør tas til faste tider. Dosedispenseren har en påminnelsesfunksjon som kan gjøre det lettere for deg å huske å ta tablettene dine.
 • Dosedispenseren registrerer doseuttak og har et system for å vurdere symptomene dine og overføre data til legen din.
 • Dosedispenseren er utstyrt med en kassett som inneholder 750 dispergerbare tabletter. Ved normal dosering varer en kassett 1–2 uker. Folieposen fjernes før kassetten settes inn i dosedispenseren.
Tabletten tas på følgende måte:
 • Dosedispenseren MyFID avgir en alarm, og meldingen som vises veksler mellom «TA DOSE» og et klokkeslett. Trykk på denne meldingen. Du kan ta dosen fra 15 minutter før til 15 minutter etter den angitte tiden. Før du tar en dose, snur du dosedispenseren opp ned. Dette gjør at eventuelle tabletter som sitter fast løsner. Når du har trykket «TA DOSE», åpnes et vindu. Juster dosen opp eller ned dersom det er behov, og legen har anbefalt det. Merk at legen vil stille inn hvor mye du kan justere. Trykk deretter «TA DOSE» igjen. Tablettene telles og samles i en beholder inne i dosedispenseren (oppsamleren). Hold dosedispenseren MyFID i oppreist stilling mens tablettene telles.
Mikrotablettene vil nå mates inn i beholderen inne i dosedispenseren. Når tablettellingen er ferdig, åpnes et nytt vindu. Hold dosedispenseren i oppreist stilling over et glass og trykk «MAT UT». Mikrotablettene vil da mates ut i glasset/koppen. Hold dosedispenseren i oppreist stilling til utmatingen er ferdig.
 • Etter at tablettene er matet ut, tilsettes 1/2–1 dl vann. Tablettene løses opp i løpet av 15 sekunder, og man får en blanding med hvite partikler. Rør i glasset slik at partiklene virvles opp og drikk alt, inkludert partiklene. Skyll gjerne med ytterligere en halv desiliter vann for å være sikker på at du har fått i deg hele dosen. Løsningen bør inntas snarest etter oppløsning.
 • Doser over 100 mg, dvs. over 20 tabletter vil bli talt og matet ut i to omganger. Du vil bli bedt om å mate ut tablettene to ganger. Følg instruksene på skjermen. Tablettene i den andre omgangen kommer ut når du har trykket «MAT UT».
 • For ytterligere informasjon, se bruksanvisningen for dosedispenseren.
Inntak av Zuades sammen med mat og drikke
Noen pasienter kan få noe mindre effekt av Zuades dersom tablettene tas sammen med proteinrik mat som kjøtt, fisk, egg, bønner, melk og ost. Hvis det er mulig, ta Zuades 30 minutter før eller 1 time etter et måltid.
Dersom du ikke tidligere har fått levodopa
Startdoseringen er 100 mg (20 dispergerbare tabletter) tre ganger daglig. Legen vil øke doseringen gradvis ved hjelp av et opptrappingsskjema i dosedispenseren.
Pasienter med utilstrekkelig effekt på slutten av doseintervallet (doseavhengig forverring) kan bli hjulpet ved å dele dosen i mindre, hyppigere doser, imidlertid uten å endre den daglige dosen. Legen din vil hjelpe deg å justere dosen og hvor ofte du får dosen.
Dersom du tidligere har fått levodopa
Legen din vil be deg om å stoppe å ta medisinene dine mot Parkinsons sykdom før du starter å bruke Zuades.
Bruk av Zuades hos barn og ungdom
Sikkerheten ved bruk av Zuades hos pasienter under 18 år er ikke fastslått. Det finnes ingen relevant bruk av Zuades hos barn og ungdom for behandling av Parkinsons.
Dersom du tar for mye av Zuades
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zuades
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zuades
Ikke slutt å ta Zuades uten først å rådføre deg med legen din. Når du slutter med Zuades, kan du oppleve muskelstivhet, feber og psykiske forandringer.
Dersom du midlertidig må avbryte behandlingen med Zuades, f.eks. før en operasjon, bør du fortsette med den vanlige doseringen så snart som mulig.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å ta Zuades og oppsøk lege med en gang dersom du oppdager noen av de følgende bivirkningene:
 • allergiske reaksjoner, symptomene kan inkludere elveblest (nesleutslett), kløe, utslett, hevelse i ansikt, lepper, tunge eller svelg. Dette kan føre til vanskeligheter med å puste eller svelge
 • brystsmerter
 • uregelmessige hjerteslag eller hjertebank
 • blødning fra magen som kan bli sett som blod i avføringen eller mørkere avføring (blødning fra mage-tarm-kanalen)
 • problemer med blodet, symptomene kan inkludere blek hud, tretthet, feber eller lette blåmerker og langvarig blødning etter skade
 • muskelstivhet, alvorlig manglende evne til å sitte stille, høy feber, svette, økt spyttproduksjon og nedsatt bevissthet (malignt nevroleptikasyndrom)
 • psykiske forandringer, inkludert vrangforestillinger, hallusinasjoner og depresjon med svært sjeldne selvmordstendenser
 • krampeanfall
Andre bivirkninger som kan oppstå:
Vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer):
 • nedsatt matlyst (anorexia)
 • forvirring, svimmelhet, mareritt, døsighet, kronisk tretthet, søvnløshet, følelse av velvære (eufori), demens, følelse av stimulering og unormale drømmer
 • bevegelsesforstyrrelser (dyskinesi), en lidelse preget av plutselige ufrivillige bevegelser (chorea), muskelspenningsforstyrrelser (dystoni), bevegelsesforstyrrelser med årsak utenfor nervesystemet, plutselige endringer i parkinsonsymptomer ("on-off"-symptomer) eller treghet i bevegelser under "on-off" perioder (bradykinesi)
 • blodtrykksfall forårsaket f.eks. ved å reise seg raskt opp fra sittende eller liggende stilling, noen ganger ledsaget av svimmelhet (ortostatisk hypotensjon) eller besvimelsestendenser
 • plutselig tap av bevissthet
 • kvalme, brekninger, munntørrhet og bitter smak i munnen
Mindre vanlige (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer):
 • vektøkning eller vekttap
 • forstyrrelse av muskelkoordinering (ataksi) og økning i skjelving i hånden (tremor)
 • blodtrykksøkning
 • heshet og brystsmerter
 • forstoppelse, diaré eller luft i magen
 • økt spyttsekresjon og svelgevansker
 • væskeopphopning (ødem)
 • muskelspasmer
 • mørkfarget urin
 • kraftløshet (asteni) og svakhet
 • sykdomsfølelse
 • hetetokter
Sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer):
 • blodsykdom med mangel på hvite blodlegemer (leukopeni) ledsaget av en økt mottakelighet for infeksjoner eller blodsykdom med mangel på blodplater (anemi) ledsaget av blåmerker og en tendens til å blø (trombocytopeni)
 • opphisselse (agitasjon), angst, nedsatt evne til å tenke, forvirring, hodepine, økt seksualdrift, nummenhet eller anfall (kramper)
 • episoder med alvorlige psykiske lidelser, der kontroll over ens egen atferd og oppførsel er svekket
 • en alvorlig tilstand som følge av nevroleptikabruk, som kan opptre som muskelstivhet, alvorlig manglende evne til å sitte stille, høy feber, svette, økt spyttsekresjon og nedsatt bevissthet (malignt nevroleptikasyndrom)
 • følelser av kriblinger, prikking og kløe uten noen åpenbar årsak
 • hyppigere fall, ganglagsforstyrrelser og kjevesperre
 • uklart syn, spasmer i øyets ringmuskel (orbicularis oculi) (dette kan være et tegn på overdosering), aktivering av Horners syndrom (en øyesykdom), dobbeltsyn, utvidede pupiller og forverring i øyebevegelser
 • betennelse i venene
 • kortpustethet, unormale pustemønstre
 • nedsatt fordøyelse med symptomer som metthetsfølelse i øvre del av magen, smerter i øvre del av magen, raping, kvalme, oppkast og halsbrann (dyspepsi), mage- og tarmsmerter, mørkfarget spytt, skjæring av tenner, hikke, mage- og tarmblødninger, brennende følelse på tungen, sår på tolvfingertarmen
 • plutselig oppsamling av væske i hud og slimhinner (f.eks. svelg og tunge), pustevansker og/eller kløe og utslett, som ofte fremstår som en allergisk reaksjon (angioødem)
 • hudutslett med alvorlig kløe og dannelse av blemmer (urtikaria), kløe, ansiktsrødhet, hårtap, utslett, økt svetting, mørkfarget svette
 • hos barn, allergirelatert blødning i huden og veggene av mage-tarm-kanalen (Henoch- Schönleins purpura)
 • vannlatingsproblemer, ufrivillig vannlating, vedvarende ereksjon (priapisme)
Svært sjeldne (kan forekomme hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • en svært alvorlig blodsykdom med mangel på hvite blodlegemer (agranulocytose) ledsaget av plutselig høy feber, kraftig sår hals og munnsår
 • døsighet og kronisk tretthet på dagtid/plutselige anfall av søvn
Ikke kjent (frekvens kan ikke anslås ut i fra tilgjengelige data):
 • muskelrykninger
 • manglende evne til å motstå impulsen til å utføre en handling som kan være skadelig, som kan omfatte:
  • sterk impuls til overdreven spilling til tross for alvorlige konsekvenser for deg selv eller familien
  • endret eller økt seksuell interesse og atferd som vekker betydelig bekymring hos deg eller andre, for eksempel økt seksualdrift
  • ukontrollert, overdreven shopping eller overforbruk av penger
  • overspising (inntak av store mengder mat i løpet av kort tid) eller tvangsspising (inntak av mer mat enn normalt og mer mat enn nødvendig for å stille sulten)
  • Sterk trang til å ta høye doser av Zuades over det som kreves for å kontrollere motoriske symptomer, kjent som dopaminergt dysreguleringssyndrom. Noen pasienter opplever alvorlige unormale ufrivillige bevegelser (dyskinesier), humørsvingninger eller andre bivirkninger etter å ha tatt høye doser Zuades.
Si fra til legen din dersom du opplever noen av disse typene atferd, slik at dere kan snakke om hvordan symptomene kan håndteres og reduseres.
Dersom symptomene vedvarer eller du opplever andre bivirkninger vennligst informer lege eller apotek. Det vil hjelpe hvis du noterer hva du opplevde, når det startet og hvor lenge det varte.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zuades
Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys og fuktighet.
 • Etter at folieposen er fjernet, skal kassetten brukes i løpet av 2 måneder og oppbevares ved høyst 30°C.
 • Ikke utsett kassetten for fuktighet.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på ytterpakningen, folien og kassetten etter «Utl.dato» og «EXP». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zuades
 • Virkestoffene er levodopa og karbidopa
 • Andre innholdsstoffer er mikrokrystallinsk cellulose, kolloidal og vannfri silika, maisstivelse, natriumstivelseglykolat, magnesiumstearat.
Hvordan Zuades ser ut og innholdet i pakningen
Kassett pakket i aluminiumfolie/polyetylen/polyesterpose som inneholder 750 hvite, runde dispergerbare tabletter med en diameter på ca. 3 mm.
Pakningsstørrelse: 10 x 750 dispergerbare tabletter.
Zuades skal brukes sammen med en dosedispenser. Det skal kun brukes MyFID dosedispenser.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Sensidose AB Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna Sverige
Tilvirker
Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jaeger 214 22335 Hamburg
Tyskland
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:

Belgia

Zuades 5 mg/1,25 mg disperggerbare
tabletten voor dosisdispenser

Danmark

Flexilev

Estland

Flexilev

Finland

Flexilev

Island

Flexilev

Latvia

Flexilev 5 mg/1,25 mg disperģējamā
tablete tablešu izsniegšanas ierīcei (Sensidose AB)

Luxembourg

Zuades

Nederland

Zuades 5 mg/1,25 mg, dispergeerbare
tabletten voor dosisdispenser

Norge

Zuades

Polen

Flexilev

Storbritannia

Levovar 5 mg/1.25 mg dispersible
tablets for dose dispenser

Sverige

Flexilev

Tyskland

Suades, 5 mg/1,25 mg, Tabletten zur
Herstellung einer Suspension zum Einnehmen für einen Dosierspender

Østerrike

Zuades

Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.02.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antipsykotika (antipsykotikum, nevroleptikum, nevroleptika): Legemiddel mot psykoser. I psykiatrien brukes benevnelsen antipsykotika synonymt med nevroleptika eller psykoleptika.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

demens: Tap av intellektuelle evner i så alvorlig grad at evnen til å utføre ting, samt sosiale funksjoner forstyrres. Skyldes sykdommer i hjernen. Demens kan blant annet påvirke hukommelse, atferd, personlighet, dømmekraft, romfølelse, språk og evnen til abstrakt tenkning. Til å begynne med reduseres ikke bevissthetsnivået, men det skjer vanligvis en gradvis forverring.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyskinesi (bevegelsesvansker, bevegelsesproblemer): Unormale, ufrivillige og smertefulle bevegelser.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

dystoni (endret muskelspenning): Unormal muskelspenning.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

eufori (oppstemthet): Følelse av velvære som kan opptre ved inntak av visse legemidler som f.eks. opioider.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

glaukom (grønn stær): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kronisk bronkitt: Langvarig betennelse i lungenes luftrør. Sykdommen kjennetegnes av vedvarende økt slimutskillelse (mer enn 3 måneder i 2 år på rad), samt hoste. Kronisk bronkitt er ofte forårsaket av smittestoffer.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malignt nevroleptikasyndrom (mns, nevroleptisk malignt syndrom): Samling av alvorlige symptomer (feber, muskelstivhet, autonom ustabilitet) som kan forekomme ved bruk av nevroleptika (antipsykotika). Sjelden og alvorlig tilstand som kan være fatal.

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nedsatt fordøyelse (maldigestion): Redusert nedbrytning av mat i mage-tarmkanalen.

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

trisyklisk antidepressiv (tca): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

utvidede pupiller (mydriasis, mydriase, pupilldilatasjon, store pupiller): Utvidet pupill.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt spyttsekresjon (hypersalivasjon, sialoré, økt salivasjon): Hypersalivasjon (sialoré) er overflod av spytt og kan være et stort problem ved visse nevrologiske sykdommer.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.