Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zovirax 5 %, krem

aciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg.
Dette legemidlet er reseptfritt. Likevel må Zovirax krem 5 % brukes riktig for å oppnå best mulig resultat.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Du må kontakte lege dersom symptomene dine forverres eller ikke bedres.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zovirax krem 5 % er og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zovirax krem 5 %
 3. Hvordan du bruker Zovirax krem 5 %
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Zovirax krem 5 %
 6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zovirax krem 5 % er og hva det brukes mot
Zovirax krem 5 % er et antiviralt middel som virker ved å hemme formering av herpesvirus.
Zovirax krem 5 % brukes til behandling av tidlige tegn på munnsår som skyldes herpes simplex virus.
Brukes til voksne og barn over 12 år.
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskriving som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zovirax krem 5 %
Bruk ikke Zovirax krem 5 %
Dersom du er allergisk (overfølsom) overfor aciklovir eller valaciklovir, propylenglykol eller andre innholdsstoffer i kremen (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zovirax krem 5 %.
Kremen bør ikke påføres slimhinner, for eksempel i munnen, øynene, vagina eller penis.
Unngå å få kremen i øynene. Hvis du ved et uhell får kremen i øynene, skyll godt med varmt vann. Snakk med legen din hvis du er bekymret.
Dersom munnsåret ikke blir bedre eller hvis plagene blir verre etter 4 dagers behandling, kontakt lege.
Rådfør deg med legen din:
 • Dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar, for eksempel hvis du nylig har gjennomgått en benmargstransplantasjon eller du har AIDS. Legen din vil kanskje be deg en bytte til en annen legemiddelform av Zovirax.
 • Dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar skal du rådføre deg med lege for behandling av enhver infeksjon.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Zovirax krem 5 %
Hjelpestoffet propylenglykol kan forårsake hudirritasjon, og cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (for eksempel kontaktdermatitt).
Andre legemidler og Zovirax krem 5 %
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at andre legemidler påvirker effekten av Zovirax krem 5 %.
Graviditet amming og fertilitet
Graviditet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek ved bruk av Zovirax krem 5 % under amming. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Fertilitet.
Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om aciklovirs virkning på fertiltet hos kvinner. Resultater fra en studie indikerer at spermier hos menn ikke påvirkes av aciklovir.
Kjøring og bruk av maskiner
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt lege eller apotek.
 
3. Hvordan du bruker Zovirax krem 5 %
Bruk alltid dette legemidlet slik som legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Voksne og barn over 12 år: Start behandlingen så snart du merker tegn til munnsår, helst innen fire timer. Tegn på infeksjon kan være prikking, svie eller kløe på leppen eller når det begynner å utvikles blemmer. Smør på nok krem til å dekke hele området inkludert ytterkantene. Kremen skal påføres med ren finger. Vask hendene før og etter behandlingen for å unngå at viruset spres.
Smør kremen på munnsåret hver fjerde time (5 ganger daglig) i 5 dager. Dersom behandlingstiden sammenfaller med et måltid, skal du smøre på kremen etter at du har spist.
Ikke smør på krem etter at det er utviklet skorpe på munnsåret.
Kontakt lege etter 4 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Dosering med pumpen: Hold fingertuppen inn mot pumpeåpningen for å unngå at det kommer ut for mye krem. Første gangen kan det være nødvendig å trykke flere ganger på pumpen før kremen kommer ut.
Zovirax krem 5 % anbefales ikke til barn under 12 år.
Dersom du tar for mye av Zovirax krem 5 %
Dersom du har tatt for mye av Zovirax krem 5 %, for eksempel ved at du ved et uhell har kommet til å svelge Zovirax krem 5 %, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell, bør du ta kontakt med lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00), selv om det ikke er forventet at dette vil medføre alvorlige problemer. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zovirax krem 5 %
Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zovirax krem 5 % forårsake bivirkninger, men ikke alle får det:
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • Forbigående brennende følelse eller stikking etter påføring.
 • Mild uttørking eller avflassing av hud.
 • Kløe.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • Erytem (lokal rødme av huden).
 • Kontaktdermatitt umiddelbart etter påføring, ofte forårsaket av hjelpestoffer i krembasen og ikke aciklovir.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inkluderer hevelser (ødemer) i ansiktet og på halsen. Stopp bruken av kremen og informer legen din umiddelbart hvis du opplever dette.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Oppbevaring av Zovirax krem 5 %
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Skal ikke oppbevares i kjøleskap.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innhold i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zovirax krem 5 %
Virkestoff er: Aciklovir. 1 gram krem inneholder 50 mg aciklovir.
Hjelpestoffer er: Propylenglykol, hvit vaselin, cetostearylalkohol, flytende parafin, arlacel 165, poloksamer 407, dimetikon 20, natriumlaurylsulfat, renset vann.
Hvordan Zovirax krem 5 % ser ut og innholdet i pakningen
Kremen er hvit og blank.
Emballasje og pakningsstørrelse
Tube: 2 g
Aluminiumtube med skrukork av plast.
Bakre del av aluminiumstuben er forseglet med lateks.
Pumpe: 2 g
Polypropylenbeholder med pumpeanordning og polypropylenhette.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS,
Postboks 180 Vinderen,
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Operation UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations),
Harmire Road, Barnard Castle,
Co Durham, Storbritannia
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare ApS
Postboks 612610 Rødovre
Danmark
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 16.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.