Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Zovirax 5 % krem

aciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zovirax krem 5 % er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zovirax krem 5 %
 3. Hvordan du bruker Zovirax krem 5 %
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zovirax krem 5 %
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zovirax krem 5 % er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zovirax krem 5 % er et antiviralt middel som virker ved å hemme formering av herpesvirus. Zovirax krem 5 % brukes til behandling av symptomer på munnsår forårsaket av herpes simplex-virus på leppene (forkjølelsessår) og tidlige former av gjentatte munnsår på leppene forårsaket av herpes simplex virus.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zovirax krem 5 %
Bruk ikke Zovirax krem 5 %
Dersom du er allergisk overfor aciklovir eller valaciklovir, propylenglykol eller andre innholdsstoffer i kremen (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler:
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zovirax krem 5 %.
Kremen bør ikke påføres slimhinner, for eksempel i munnen, øynene eller vagina.
Rådfør deg med legen din før du bruker Zovirax:
 • dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar, for eksempel hvis du nylig har gjennomgått en benmargstransplantasjon eller du har AIDS. Legen din vil kanskje be deg en bytte til en annen legemiddelform av Zovirax.
 • dersom du har alvorlig nedsatt immunforsvar skal du rådføre deg med lege for behandling av enhver infeksjon.
Viktige opplysninger om noen av innholdsstoffene i Zovirax krem 5%:
Hjelpestoffet propylenglykol kan forårsake hudirritasjon, og cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (for eksempel kontaktdermatitt).
Andre legemidler og Zovirax krem 5 %:
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at andre legemidler påvirker effekten av Zovirax krem 5 %.
Graviditet amming og fertilitet
Graviditet.
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming
Rådfør deg med lege eller apotek ved bruk av Zovirax krem 5 % under amming. Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Fertilitet.
Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om aciklovirs virkning på fertilitet hos kvinner. Resultater fra en studie indikerer at spermier hos menn ikke påvirkes av aciklovir
Kjøring og bruk av maskiner:
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Preparatet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Zovirax krem 5 %
Bruk alltid dette legemidlet slik som legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
Kremen påsmøres hver 4. time i den våkne delen av døgnet, dvs. 5 ganger daglig. Zovirax krem 5 % bør appliseres på lesjonene eller lesjoner under utvikling så snart som mulig, fortrinnsvis under de tidligste stadier (når huden blir rødfarget). Behandlingen kan også startes under de senere stadier (når det dannes knupper eller blemmer på huden).
Behandlingen bør vare i 5 dager, og dersom såret ikke er tilhelet kan behandlingen utvides til 10 dager.
Dersom du tar for mye av Zovirax krem 5 %:
Dersom du har tatt for mye av Zovirax krem 5 %, for eksempel ved at du ved et uhell har kommet til å svelge Zovirax krem 5 %, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell, bør du ta kontakt med lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00), selv om det ikke er forventet at dette vil medføre alvorlige problemer.
Dersom du har glemt å ta Zovirax krem 5 %:
Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zovirax krem 5 %:
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det:
Mindre vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 100 pasienter):
 • forbigående brennende følelse eller stikking etter påføring
 • mild uttørking eller avflassing av hud
 • kløe.
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • erytem (lokal rødme av huden)
 • kontaktdermatitt umiddelbart etter påføring, ofte forårsaket av hjelpestoffer i krembasen og ikke aciklovir.
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inkluderer hevelser (ødemer) i ansiktet og på halsen.
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zovirax krem 5 %
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 25ºC. Må ikke oppbevares i kjøleskap.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zovirax krem 5 %:
Virkestoff er: Aciklovir 50 mg (per gram krem).
Hjelpestoffer er: Propylenglykol, hvit vaselin, cetostearylalkohol, flytende parafin, arlacel 165, poloksamer 407, dimetikon 20, natriumlaurylsulfat, renset vann.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS
Postboks 180 Vinderen
0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Operation UK Limited (Trading as Glaxo Wellcome Operations)
Harmire Road, Barnard Castle
Co Durham
Storbritannia
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.,
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Polen
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 16.04.2020
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til www.felleskatalogen.no.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

erytem (rødhet i huden, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.