Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zovirax® 3 % øyesalve

aciklovir

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zovirax øyesalve er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zovirax øyesalve
 3. Hvordan du bruker Zovirax øyesalve
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zovirax øyesalve
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zovirax øyesalve er, og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk/og eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget.
Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zovirax øyesalve er et antiviralt middel som virker ved å hemme formering av herpesvirus. Zovirax øyesalve brukes ved herpesinfeksjoner i øyet.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zovirax øyesalve
Bruk ikke Zovirax øyesalve
Hvis du er allergisk (overfølsom) overfor aciklovir, valaciklovir eller hvit vaselin (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zovirax øyesalve.
En forbigående stikkende følelse kan forekomme rett etter applikasjon.
Skal ikke brukes sammen med kontaktlinser.
Andre legemidler og Zovirax øyesalve
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Det er ikke kjent at andre legemidler påvirker effekten av Zovirax øyesalve.
Graviditet, amming og fertilitet
Graviditet:
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Amming:
Det er lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes.
Fertilitet:
Det finnes ingen tilgjengelig informasjon om aciklovirs virkning på fertilitet hos kvinner.
Resultater fra en studie indikerer at spermier hos menn ikke påvirkes av aciklovir.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeide.
Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil kontakt apotek eller lege.
Preparatet kan påvirke synet, og forsiktighet må derfor utvises ved bilkjøring eller bruk av maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Zovirax øyesalve
Bruk alltid Zovirax øyesalve nøyaktig slik som legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek om du er usikker.
Normaldosering: 1 cm lang stripe på innsiden av nedre øyelokk, se bruksanvisningen, 5 ganger daglig med ca. 4 timers intervall (ikke på natten).
Behandlingen bør fortsette til minst 3 dager etter at sykdomstegnene er borte. Zovirax øyesalve skal ikke brukes sammen med kontaktlinser.
Mangler tekstalternativ for bilde
Dersom du tar for mye av Zovirax øyesalve
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Da en tube inneholder kun 135 mg aciklovir er det liten sannsynlighet for bivirkninger selv om innholdet ved et uhell svelges.
Dersom du har glemt å ta Zovirax øyesalve
Du må ikke ta dobbel dose som erstatning for glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Zovirax øyesalve
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zovirax øyesalve forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Svært vanlige (forekommer hos flere enn 1 av 10 pasienter):
 • Overfladisk inflammasjon på øyet (vanligvis forbigående uten å avslutte behandlingen)
Vanlige (forekommer hos færre enn 1 av 10 pasienter):
 • Forbigående milde stikninger umiddelbart etter påføring
 • Konjunktivitt
Sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 1000 pasienter):
 • Øyelokkbetennelse
Svært sjeldne (forekommer hos færre enn 1 av 10 000 pasienter):
 • Umiddelbare overfølsomhetsreaksjoner som inkluderer hevelser (ødemer) i ansiktet og på halsen
Kontakt lege eller apotek dersom noen av bivirkningene blir plagsomme eller du merker bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zovirax øyesalve
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Bruk ikke Zovirax øyesalve etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden. Etter åpning er øyesalven holdbar i 1 måned.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som ikke er nødvendig lenger skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zovirax øyesalve
Virkestoff er: Aciklovir 30 mg.
Andre innholdsstoffer er: Hvit vaselin.
Hvordan Zovirax øyesalve ser ut og innholdet i pakningen
Zovirax øyesalve er en hvit til ”off-white” salve med en svak karakteristisk lukt.
MT-innehaver og ompakker
2care4
Tømrervej 9
6710 Esbjerg V
Danmark
Tilvirker
Glaxo Wellcome Operations
Barnard Castle
Storbritannia
Zovirax® er et registrert varemerke som tilhører GlaxoSmithKline-konsernet.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 11-2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

inflammasjon (betennelse): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

konjunktivitt (øyekatarr): Betennelse i øyets bindehinne. Kan forårsakes av bakterier, virus eller allergi. Symptomer er ruskfølelse, tåreflod, svie, kløe og rødt øye.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.