Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zoviduo 50 mg/g og 10 mg/g krem

aciklovir og hydrokortison

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Dette legemidlet er reseptfritt.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre etter 4 dager.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zoviduo er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zoviduo
 3. Hvordan du bruker Zoviduo
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zoviduo
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zoviduo er og hva det brukes mot
Zoviduo inneholder to virkestoffer: aciklovir og hydrokortison. Aciklovir er et legemiddel som virker mot virus. Det hjelper med å bekjempe viruset som forårsaker munnsår. Hydrokortison er et mildt steroid som demper betennelsen forbundet med et munnsår.
Voksne og barn over 12 år: Zoviduo krem brukes til behandling av tidlige tegn på munnsår som skyldes herpes simplex virus.
Selv om ditt munnsår utvikler seg til en blemme, vil Zoviduo forkorte tilhelingen med omtrent én halv dag til én dag sammenlignet med en krem uten disse virkestoffene.
Munnsår skyldes et virus som heter herpes simplex. Viruset forårsaker blemmer og sår først og fremst på leppene, men noen ganger også på andre områder i ansiktet. Et munnsår kan bryte ut når kroppens immunsystem er nedsatt, for eksempel når du er forkjølet eller har andre infeksjoner. Stress, sterkt sollys, lave temperaturer eller menstruasjon kan også utløse et munnsår.
Du må kontakte lege dersom dine symptomer vedvarer 4 dager etter at du har avsluttet behandlingen.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zoviduo
Bruk ikke Zoviduo:
 • dersom du er allergisk overfor aciklovir, valaciklovir, hydrokortison eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • på andre hudinfeksjoner enn munnsår.
Advarsler og forsiktighetsregler
Bruk kun Zoviduo på munnsår på leppene og huden rundt leppene.
Rådfør deg med lege dersom du lider av alvorlig tilbakevendende munnsår, for å sjekke at du ikke har andre underliggende sykdommer.
Bruk ikke Zoviduo:
 • i øyne, på innsiden av munnen eller nesen eller på kjønnsorganene.
 • til å behandle herpes på kjønnsorganene.
 • dersom ditt immunsystem ikke fungerer som det skal (f.eks. hvis du har fått en benmargstransplantasjon eller du har HIV) eller om du har nedsatt immunforsvar
 • sammen med andre forbindinger slik som et plaster eller munnsårplaster.
Vask hendene dine før og etter påføring for å unngå forverring av munnsåret eller spredning av smitte til andre.
Kontakt legen din dersom du opplever tåkesyn eller andre synsforstyrrelser.
Skal ikke brukes i mer enn 5 dager.
Barn
Dette legemidlet skal ikke gis til barn under 12 år, da det ikke er kjent om legemidlet virker eller er trygt å bruke hos disse.
Andre legemidler og Zoviduo
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler, også legemidler du har kjøpt uten resept.
Det er ikke kjent om samtidig bruk av andre legemidler påvirker effekten av Zoviduo.
Inntak av Zoviduo sammen med mat og drikke
Påfør ikke kremen rett før et måltid, ettersom kremen kan slikkes av.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Dette legemidlet skal ikke brukes under graviditet eller amming med mindre legen din anser at potensiell nytte av behandling oppveier mulig risiko.
Kjøring og bruk av maskiner
Bruk av Zoviduo påvirker ikke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Zoviduo inneholder propylenglykol og cetostearylalkohol
Propylenglykol kan forårsake hudirritasjon. Cetostearylalkohol kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks kontakteksem).
Zoviduo inneholder natriumlaurylsulfat.
Dette legemidlet inneholder 8 mg natriumlaurylsulfat per 1 g krem. Natriumlaurylsulfat kan forårsake irritasjon i huden (kan oppleves som en stikkende eller brennende følelse), eller føre til en økning av hudreaksjoner forårsaket av andre produkter når disse påføres på samme område.
 
3. Hvordan du bruker Zoviduo
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek har fortalt deg. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.
Kun til bruk på hud.
Ikke bruk mer enn anbefalt dosering.
Voksne og barn over 12 år:
Start behandlingen så snart du merker tegn på munnsår, helst innen fire timer. Tegn på munnsår kan være prikking, svie eller kløe på leppen eller når det begynner å utvikles blemmer.
Smør kremen på munnsåret hver fjerde time (5 ganger daglig) i 5 dager. Dersom behandlingstiden sammenfaller med et måltid, skal du smøre på kremen etter at du har spist.
Kontakt lege etter 4 dagers behandling hvis plagene blir verre eller ikke blir bedre.
Administrasjonsmåte
Kremen skal påføres med en ren finger.
Vask hendene før og etter behandlingen for å unngå at viruset spres.
Ikke smør på krem etter at det er utviklet skorpe på munnsåret.
Dersom du får et sår, bør du unngå unødvendig berøring for ikke å spre smitten til andre steder på kroppen eller til øynene.
Dersom du tar for mye av Zoviduo
Dersom du ved uhell bruker for mye av eller svelger kremen, er det lite sannsynlig at det oppstår noen alvorlige problemer.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har svelget en for stor mengde krem eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du har glemt å ta Zoviduo
Hvis du har glemt en dose, påfør kremen så snart du husker det og forsett som før.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Slutt å bruke dette legemidlet og kontakt lege umiddelbart hvis du opplever noen av de følgende symptomene på en allergisk reaksjon (svært sjelden bivirkning: kan forekomme hos opp til 1 av 10.000 brukere):
 • hevelse av ansikt, tunge eller hals, hvilket kan føre til svelge- eller pustebesvær.
 • elveblest.
Bivirkningene nedenfor er inndelt etter hvor sannsynlig det er at de kan forekomme:
Vanlige: kan forekomme hos opp til 1 av 10 brukere:
 • Uttørking eller avflassing av hud.
Mindre vanlige: kan forekomme hos opp til 1 av 100 brukere:
 • Forbigående brennende følelse, prikking eller svie kan forekomme like etter påføring.
 • Kløe.
Sjeldne: kan forekomme hos opp til 1 av 1000 brukere:
 • Rødhet i huden
 • Pigmentforandringer.
 • Lokalisert utslett eller hudirritasjon med kløe og brennende følelse på påføringsstedet.
Ikke kjent:
 • Tåkesyn
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zoviduo
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og tuben etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Holdbarhet etter første gangs åpning: 3 måneder.
Bruk ikke dette legemidlet hvis du oppdager at kremen har forandret utseende og/eller konsistens.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zoviduo
 • Virkestoffer er aciklovir og hydrokortison. Ett gram krem inneholder 50 mg aciklovir og 10 mg hydrokortison.
 • Andre hjelpestoffer er flytende parafin, propylenglykol, isopropylmyristat, natriumlaurylsulfat, cetostearylalkohol, hvit vaselin, poloksamer 188, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, saltsyre og renset vann.
Hvordan Zoviduo ser ut og innholdet i pakningen
Hver tube inneholder 2 g Zoviduo krem. Zoviduo er en hvit til gulaktig krem. Tuben er laget av aluminiumslaminert polyetylenplast eller aluminium.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver av markedsføringstillatelsen:
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby Danmark
Telefon: 800 58 630
e-post: scanda.consumer-relations@gsk.com
Tilvirker:
Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road
Barnard Castle County Durham United Kingdom
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S
Nykær 68
2605 Brøndby Danmark
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co. KG
Barthstraβe 4, 80339, München,
Tyskland
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.A.
Site Apollo, Avenue Pascal 2-4-6,
Wavre, 1300 Belgia
GSK-Gebro Consumer Healthcare GmbH
Bahnhofbichi 13, 6391 Fieberbrunn
Østerrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 27.03.2020

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

benmargstransplantasjon: Overføring av benmarg fra et individ (dyr eller menneske) til et annet.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forkjølelse: Virusinfeksjon i nese og svelg. Vanlige symptomer er hoste, snue, nysing, sår hals, hodepine og ev. lett feber.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.