Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zonnic 2 mg sugetablett med mintsmak

Zonnic 4 mg sugetablett med mintsmak

nikotin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege eller apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege eller apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke klarer å slutte å røyke etter 6 måneders behandling med Zonnic.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zonnic er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zonnic
 3. Hvordan du bruker Zonnic
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zonnic
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zonnic er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er reseptfritt.
Voksne over 18 år: Hjelpemiddel mot nikotinabstinens i røykfrie perioder og ved røykeavvenning, samt røykereduksjon hos personer som ikke kan eller vil slutte å røyke.
Nikotinet i Zonnic demper nikotinsug og abstinenssymptomer når du slutter å røyke, og motvirker dermed tilbakefall hos røykere som er motiverte for å slutte, eller gjøre røykereduksjon lettere hos røykere som ikke kan eller vil slutte helt å røyke.
Når du plutselig slutter å tilføre kroppen nikotin i form av tobakk, får du ulike typer ubehag som kalles abstinenssymptomer. Ved hjelp av Zonnic kan du forebygge eller i det minste redusere dette ubehaget, ved å fortsette å tilføre kroppen en liten mengde nikotin i en kortere periode.
Hvis mulig bør Zonnic brukes sammen med et opplegg for adferd- og rådgivningsstøtte.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zonnic
Bruk ikke Zonnic
 • dersom du er allergisk overfor nikotin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6)
 • dersom du ikke er en røyker
 • dersom du er barn under 12 år
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zonnic dersom du har:
 • alvorlig hjertesykdom (f.eks. ustabil angina pektoris, alvorlig arytmi (uregelmessig hjerterytme))
 • nylig gjennomgått (siste 3 måneder) hjerteinfarkt eller slag
 • noen form for hjerte- eller blodsirkulasjonsforstyrrelser
 • ubehandlet høyt blodtrykk
 • moderat eller alvorlig leversykdom
 • alvorlig nyresykdom
 • sukkersyke (diabetes) og bruker insulin. Du kan ha behov for å endre insulindosen din
 • magesår
 • betennelse i spiserøret (øsofagitt)
 • hyperaktiv skjoldbruskkjertel
 • en svulst i binyrekjertelen (feokromocytom)
Det kan hende du kan bruke Zonnic, men at du trenger å diskutere det med legen din først.
Barn og ungdom
Barn under 12 år bør ikke bruke Zonnic. Ungdom (mellom 12-17 år) skal ikke bruke Zonnic sugetabletter uten resept fra lege.
En vanlig dose for voksne kan gi alvorlig forgiftning eller ta livet av små barn. Det er derfor helt nødvendig at du til enhver tid oppbevarer Zonnic utilgjengelig for barn.
Andre legemidler og Zonnic
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er spesielt viktig dersom du bruker andre legemidler som inneholder
 • teofyllin, brukes ved behandling av astma,
 • takrin, brukes ved behandling av Alzheimers sykdom
 • klozapin, brukes ved behandling av schizofreni
 • ropinirol, brukes ved behandling av Parkinsons sykdom
 • insulin, brukes ved behandling av sukkersyke
Inntak av Zonnic sammen med mat og drikke
Du bør ikke spise eller drikke mens du bruker Zonnic sugetabletter, da dette kan redusere effekten av Zonnic. Sure drikker (f.eks. fruktjuice) påvirker opptaket av nikotin i munnhulen.
For å sikre best mulig effekt bør du unngå slik drikke ca. 15 minutter før bruk av Zonnic sugetablett.
Graviditet og amming
Det er svært viktig å slutte å røyke under graviditet da dette kan medføre dårlig vekst hos fosteret. Det kan også medføre for tidlig fødsel og dødfødsel. Ideelt sett bør du prøve å slutte å røyke uten bruk av legemidler som inneholder nikotin. Dersom du ikke klarer dette, skal Zonnic kun brukes etter at du har rådført deg med helsepersonellet som følger deg opp i svangerskapet, fastlegen eller en lege ved et senter som er spesialisert innen røykeavvenning.
Zonnic bør unngås ved amming da nikotin finnes i morsmelk og kan påvirke barn som ammes. Dersom legen din har anbefalt at du bruker Zonnic ved amming, bør tabletten tas rett etter amming og ikke de to siste timene før amming.
Bilkjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er ingen kjent risiko forbundet med å kjøre eller bruke maskiner når Zonnic sugetabletter brukes i anbefalt dose.
Zonnic inneholder isomalt og maltitol
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemiddelet. Zonnic kan generelt ha en mild avførende effekt. Kaloriinnholdet er 2,3 kcal/g maltitol (eller isomalt).
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zonnic
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
I begynnelsen av behandlingen kan 1 sugetablett tas hver eller annenhver time. I de fleste tilfeller er 8-12 sugetabletter daglig tilstrekkelig.
Bruk ikke mer enn 24 sugetabletter daglig av 2 mg styrken.
Bruk ikke mer enn 15 sugetabletter daglig av 4 mg styrken.
Styrken velges etter graden av nikotinavhengighet. 4 mg brukes dersom du vanligvis tar din første sigarett innen 30 minutter etter at du har våknet, eller hvis du tidligere ikke har klart å slutte å røyke med 2 mg. Ellers bør man velge 2 mg tabletter.
Røykeslutt.
Behandlingstiden varierer fra person til person, men det tar vanligvis minst 3 måneder. Nikotindosen reduseres deretter gradvis. Behandlingen bør avsluttes når dosen er 1-2 sugetabletter daglig. Du kan likevel ta en sugetablett dersom du får røykesug.
Bruk ikke Zonnic sugetabletter i mer enn 6 måneder, hvis ikke du har rådført deg med lege eller apotek.
Røykereduksjon
Zonnic sugetabletter kan brukes mellom røykeperioder for å forlenge de røykfrie oppholdene og for å redusere røykingen så mye som mulig. Du bør oppsøke profesjonell hjelp dersom du etter 6 ukers behandling ikke har lykkes i å kutte ned antall sigaretter per dag. Du bør forsøke å slutte å røyke så snart du føler deg motivert, men ikke senere enn 6 måneder etter at du begynte å bruke Zonnic. Du bør oppsøke profesjonell hjelp dersom du ikke lykkes i å gjøre et seriøst forsøk på å slutte å røyke innen 9 måneder.
Bruk ikke Zonnic sugetabletter i mer enn 6 måneder uten å rådføre deg med lege eller apotek.
Bruksanvisning
1. Legg sugetabletten i munnen og la den løse seg opp.
2. Ved jevne mellomrom beveg sugetabletten fra den ene siden av munnen til den andre inntil den er fullstendig løst opp (ca. 10-15 minutter).
Ikke tygg eller svelg sugetabletten.
Nikotineffektene inntrer først etter noen minutter.
Du kan derfor ikke forvente å føle samme raske tilfredsstillelse som ved røyking. Forgiftningsfaren er lav dersom du skulle svelge en sugetablett ved et uhell, siden det da vil bli et langsommere og ufullstendig opptak.
Dersom du tar for mye av Zonnic
Overdosering med nikotin kan oppstå dersom du røyker samtidig med at du bruker Zonnic sugetabletter. Symptomene på overdosering omfatter kvalme, økt spyttproduksjon, magesmerter, diaré, svetting, hodepine, svimmelhet, hørselsforstyrrelser og uttalt svakhet. Ved høye doser kan disse symptomene etterfølges av lavt blodtrykk, svak og uregelmessig puls, pustevansker, ekstrem tretthet, blodsirkulasjonssvikt og kramper i hele kroppen.
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Spør lege eller apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Zonnic sugetabletter kan forårsake tilsvarende bivirkninger som forbundet med nikotin tilført i andre former. Bivirkningene er vanligvis doseavhengige.
Allergiske reaksjoner kan forekomme og i noen tilfeller være alvorlige. Dersom du opplever en allergisk reaksjon må du slutte å ta Zonnic. Kontakt legen eller dra til nærmeste legevakt umiddelbart hvis du opplever noen av følgende symptomer på en alvorlig allergisk reaksjon, slik som angioødem.
 • hovent ansikt, tunge eller svelg
 • vanskeligheter med å svelge
 • elveblest og pustevansker
Dette er sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1000 personer).
Andre bivirkninger som kan forekomme:
Vanlige (forekommer hos inntil 1 av 10 brukere):
Irritasjon i munn eller svelg de første ukene. Andre vanlig forekommende bivirkninger er svimmelhet, hodepine, ubehag i mage og tarm, kvalme, oppkast og hikke.
Mindre vanlige (forekommer hos inntil 1 av 100 brukere):
Hjertebank (følelse av raske eller uregelmessige hjerteslag) og hudrødme eller utslett.
Sjeldne (forekommer hos inntil 1 av 1000 brukere):
Hjerterytmeforstyrrelser (uregelmessige hjerteslag).
Noen symptomer som svimmelhet, hodepine og søvnforstyrrelser kan være abstinenssymptomer ved røykeslutt og skyldes for lav nikotintilførsel.
Munnsår kan oppstå når du slutter å røyke, men sammenhengen med nikotinbehandlingen er uklar.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zonnic
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zonnic etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter «Utløpsdato». Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zonnic
Virkestoffet er nikotin i formen som nikotinditartratdihydrat. Zonnic sugetabletter er tilgjengelig i 2 styrker: 2 mg og 4 mg.
Andre innholdsstoffer er: isomalt (E953), flytende maltitol (E965), vannfritt natriumkarbonat, mintsmak, brilliantblå (E133), acesulfamkalium (E950).
Zonnic sugetabletter er sukkerfrie.
Hvordan Zonnic ser ut og innholdet i pakningen
Zonnic sugetabletter er blå, runde med en bueformet preging, ca. 19 x 7 mm.
Pakningsstørrelse:
Blisterpakninger med 12, 24, 72 eller 144 sugetabletter.
Blisterpakningen er laget av aluminium/PVC/PVdC.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Niconovum AB
Järnvägsgatan 13
SE-252 24 Helsingborg
Sverige
Tilvirker:
Pierre Fabre Medicament Production
Z.I. de la Coudette
322 90 Aignan
Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Danmark Zonnic Mint
Finland Zonnic Mint
Norge Zonnic
Sverige Zonnic Mint
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 26.01.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alzheimers sykdom (alzheimers demens): Sykdom hvor nervecellene i hjernen dør, og hvor biokjemiske forandringer fører til redusert nivå av acetylkolin. Årsaken er fortsatt uklar, men arvelighet har betydning. Sykdommen sees som svikt i kognitive fuksjoner, som hukommelsestap, talevansker og problemer med tidsoppfatning. Symptomene kommer gradvis.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feokromocytom: En vanligvis godartet svulst i binyremargen. Svulsten forårsaker overproduksjon av adrenalin og noradrenalin. Dette medfører blant annet økt blodtrykk.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudrødme (erytem): Diffus rødhet i huden.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

parkinsons sykdom: Parkinsons sykdom/syndrom innebærer at visse nerver i hjernen brytes ned. De vanligste symptomene er skjelving, bevegelseshemming og stivhet. Etter lang tids sykdom kan man også rammes av demens og depresjon.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

øsofagitt (spiserørsbetennelse): Betennelse i spiserøret. Den vanligste årsaken er oppgulping av surt mageinnhold.