Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zolmitriptan Actavis 2,5 mg og 5 mg filmdrasjerte tabletter

zolmitriptan

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zolmitriptan Actavis er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zolmitriptan Actavis
 3. Hvordan du bruker Zolmitriptan Actavis
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zolmitriptan Actavis
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zolmitriptan Actavis er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zolmitriptan Actavis inneholder det virksomme stoffet zolmitriptan, og tilhører en gruppe medisiner som kalles triptaner.
Zolmitriptan Actavis brukes til behandling av migrene.
Symptomer på migrene kan skyldes en utvidelse av blodårene i hodet. Zolmitriptan Actavis antas å redusere utvidelsen av disse blodårene. Dette bidrar til å fjerne hodepinen og andre symptomer på migreneanfall som uvelhetsfølelse (kvalme eller brekninger) og det å være sensitiv for lys og lyd.
Zolmitriptan Actavis virker kun når migreneanfallet har startet. Det vil ikke hindre deg i å få et anfall.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zolmitriptan Actavis
Bruk ikke Zolmitriptan Actavis:
 • hvis du er allergisk overfor zolmitriptan eller noen av de andre innholdsstoffene i Zolmitriptan Actavis (listet opp i avsnitt 6)
 • hvis du har høyt blodtrykk
 • hvis du noen gang har hatt hjertesykdom inkludert hjerteinfarkt, angina (brystsmerter forårsaket av trening eller anstrengelse), Prinzmetal angina (brystsmerter som inntreffer ved hvile) eller har hatt hjerterelaterte problemer som kortpustethet eller trykk i brystet
 • hvis du har sirkulasjonsproblemer (begrenset blodstrøm i bena eller armene)
 • hvis du har hatt slag eller slaglignende symptomer av kortere varighet (transient iskemisk anfall eller TIA)
 • hvis du har alvorlige nyreproblemer
 • hvis du samtidig tar noen andre legemidler mot migrene (f.eks. ergotamin eller legemidler av ergot-typen som dihydroergotamin og metysergid) eller andre triptanlegemidler mot migrene. Se avsnittet nedenfor; ”Andre legemidler og Zolmitriptan Actavis” for mer informasjon.
Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker på om noe av dette gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Før du starter behandlingen med Zolmitriptan Actavis, må du informere legen din eller apoteket ditt hvis:
 • du er i fare for å få en iskemisk hjertesykdom (dårlig blodsirkulasjon i hjertets arterier). Risikoen er større hvis du røyker, har høyt blodtrykk, høyt kolesterolnivå, diabetes eller hvis noen i familien din har en iskemisk hjertesykdom
 • hvis du har blitt fortalt at du har Wolff-Parkinson-White Syndrom (en type unormale hjerteslag)
 • har eller har hatt en leversykdom
 • hvis du har hodepiner som ikke ligner din vanlige migrenehodepine
 • hvis du tar noen andre legemidler mot depresjon (se ”Andre legemidler og Zolmitriptan Actavis” senere i dette avsnittet).
Når Zolmitriptan Actavis tas sammen med SSRI-preparater eller SNRI-preparater, som brukes til behandling av depresjoner, er det fare for utvikling av såkalt serotoninsyndrom. Symptomene på dette kan være alvorlige, og omfatter skjelving, overreaktive reflekser, kvalme, feber, svetting, delirium, mental forvirring og koma. Hvis du kombinerer disse medisinene, bør legen din følge deg nøye, særlig i starten av behandlingen, når dosen økes eller når du begynner å bruke en annen serotonerg medisin. Hvis du opplever noen av disse symptomene, må du kontakte lege så fort som mulig.
I likhet med annen behandling mot migrene kan bruk av for mye zolmitriptan forårsake daglig hodepine eller føre til forverring av migrenen. Spør legen dersom du tror dette er tilfellet for deg. Det kan hende du må slutte å ta zolmitriptan for å løse problemet.
Hvis du blir innlagt på sykehus, må du fortelle sykehuspersonalet at du bruker Zolmitriptan Actavis.
Eldre
Zolmitriptan Actavis anbefales ikke til personer over 65 år.
Barn og ungdom
Zolmitriptan Actavis anbefales ikke til personer under 18 år.
Andre legemidler og Zolmitriptan Actavis
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler. Det er spesielt viktig å informere legen din hvis du bruker noen av disse medisinene:
Legemidler mot migrene:
 • hvis du tar andre triptaner enn zolmitriptan, må du vente i 24 timer før du tar Zolmitriptan Actavis. Etter at du har tatt Zolmitriptan Actavis, må du vente i 24 timer før du tar andre triptaner.
 • hvis du tar legemidler som inneholder ergotamin eller legemidler av ergot-typen (som dihydroergotamin eller metysergid) må du vente i 24 timer før du tar Zolmitriptan Actavis og
 • etter å ha tatt Zolmitriptan Actavis må du vente i 6 timer før du tar ergotamin eller legemidler av ergot-typen.
Legemidler mot depresjon (se også avsnittet ”Advarsler og forsiktighetsregler” over)
 • moklobemid eller fluvoksamin
 • legemidler kalt SSRI-preparater (selektive serotoninreopptakshemmere)
 • legemidler kalt SNRI-preparater (serotonin-norepinefrin-reopptakshemmere) som venlafaksin, duloksetin
Andre legemidler:
 • cimetidin (brukes for fordøyelsen og mot magesår)
 • et kinolon-antibiotikum (som ciprofloksacin)
Det er større sannsynlighet for at du vil få bivirkninger av Zolmitriptan Actavis dersom du bruker et naturlegemiddel som inneholder Johannesurt (prikkperikum/Hypericum perforatum).
Inntak av Zolmitriptan Actavis sammen med mat og drikke
Du kan ta Zolmitriptan Actavis uavhengig av måltider. Det påvirker ikke måten Zolmitriptan Actavis virker på.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid..
Det er ukjent om bruk av Zolmitriptan Actavis under graviditet er skadelig.
Du må unngå amming de første 24 timer etter bruk av Zolmitriptan Actavis.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil, må du snakke med lege eller apotek.
Ved et migreneanfall kan reaksjonsevnen være dårligere enn den vanligvis er. Dette bør du ta hensyn til når du kjører bil eller betjener verktøy eller maskiner.
Det er usannsynlig at Zolmitriptan Actavis påvirker kjøring eller bruk av verktøy eller maskiner. Det er imidlertid best å vente og se hvordan Zolmitriptan Actavis påvirker deg før du prøver disse aktivitetene.
Zolmitriptan Actavis inneholder laktose
Hvis legen din har sagt at du ikke tåler visse sukkerarter, må du kontakte legen din før du bruker denne medisinen.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zolmitriptan Actavis
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Du kan ta Zolmitriptan Actavis så snart migrenehodepinen starter. Du kan også ta den senere i migreneanfallet. Den anbefalte dosen er én tablett (enten 2,5 mg eller 5 mg).
Du kan ta enda en tablett hvis migrenen fortsatt er til stede etter to timer, eller hvis den kommer tilbake innen 24 timer.
Dersom tablettene ikke virker tilstrekkelig på migrenen, bør du diskutere dette med legen din. Legen kan øke dosen din til 5 mg eller endre behandlingen din.
Den anbefalte dosen skal ikke overskrides.
Ikke ta mer enn to doser i løpet av et døgn. Hvis du har fått foreskrevet 2,5 mg tabletten, er maksimal daglig dose 5 mg. Hvis du har fått foreskrevet 5 mg tabletten, er maksimal daglig dose 10 mg.
Svelg tablettene hele sammen med et glass vann.
Dersom du tar for mye Zolmitriptan Actavis
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen, (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet kontakt lege eller apotek. Ta med emballasjen som hører med til medisinen.
Hvis man får i seg for mange tabletter, kan det oppstå symptomer som tretthet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Noen av symptomene nedenfor kan være relatert til selve migreneanfallet.
Hvis du merker noen av de følgende alvorlige bivirkninger, slutt å ta Zolmitriptan Actavis og kontakt lege umiddelbart:
Sjeldne (kan oppstå hos opptil 1 av 1000 personer):
 • Allergiske reaksjoner som elveblest (urtikaria), hevelse i ansiktet, lepper, munn, tunge eller svelg.
Svært sjeldne (kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Angina (smerter i brystet, ofte utløst av trening) hjerteinfarkt eller kramper i hjertets blodårer. Du kan få smerter i brystet og kortpustethet.
 • Kramper i tarmens blodårer som kan forårsake skade i tarmen. Du kan få magesmerter eller blodig diaré.
Andre mulige bivirkninger inkluderer:
Vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 10 personer):
 • Unormal følelse som prikking i fingre og tær eller at huden er sensitiv ved berøring
 • Trøtthet, svimmelhets- eller varmefølelse
 • Hodepine
 • Uregelmessig hjerterytme
 • Kvalme, oppkast
 • Magesmerter
 • Munntørrhet
 • Vanskeligheter med å svelge
 • Muskelsvakhet eller muskelsmerter
 • Svakhetsfølelse
 • Tyngdefølelse, tranghetsfølelse, smerte eller trykkende følelse i strupe, hals, armer, bein eller bryst.
Mindre vanlige (kan oppstå hos opptil 1 av 100 personer):
 • Svært rask hjerterytme
 • Lett blodtrykksstigning
 • Økt mengde urin, økt hyppighet av vannlating.
Svært sjeldne (kan oppstå hos opptil 1 av 10 000 personer):
 • Plutselig akutt behov for å late vannet (urin).
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zolmitriptan Actavis
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zolmitriptan Actavis etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Dette legemidlet krever ingen spesielle oppbevaringsbetingelser.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zolmitriptan Actavis
 • Virkestoffet er zolmitriptan. Zolmitriptan Actavis filmdrasjerte tabletter inneholder enten 2,5 mg eller 5 mg zolmitriptan.
 • Andre innholdsstoffer er: tablettkjerne: laktose (vannfri), mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglykolat (type A), magnesiumstearat, drasjering; hypromellose (E464), titandioksid (E171), polydekstrose, talkum, maltodekstrin, middels langkjedede triglyserider, gult jernoksid (E172) og sort jernoksid (E172) (kun 2,5 mg) eller rødt jernoksid (E172) (kun 5 mg).
Hvordan Zolmitriptan Actavis ser ut og innholdet i pakningen
Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter er lys gule, runde, bikonvekse tabletter, merket med ’ZL 2,5’ på den ene siden.
Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter er lys rosa, runde, bikonvekse tabletter, merket med ’ZL 5’ på den ene siden.
Zolmitriptan Actavis 2,5 mg og 5 mg leveres i blisterpakninger med 3, 6, 12 eller 18 filmdrasjerte tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er pålagt markedsført.
Innehaveren av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Actavis Group PTC ehf.
Reykjavikurvegur 76-78
220 Hafnarfjörður
Island
Tilvirker
Actavis Ltd.
BLB016 Bulebel Industrial Estate
Zejtun ZTN3000
Malta
For ytterligere informasjon kontakt:
Teva Norway AS
Kinoveien 3A
1337 Sandvika
Tlf: 66 77 55 90
info@tevapharm.no
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 25.09.2019
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

snri: (SNRI: Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors) Selektive serotonin- og noradrenalinreopptakshemmere er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og angstlidelser. De hemmer reopptak av signalstoffene serotonin og noradrenalin i nerveceller i sentralnervesystemet.

ssri: (SSRI: Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) SSRI er en gruppe medisiner mot blant annet depresjon og tvangslidelser. De hemmer reopptak av signalstoffet serotonin i nerveceller i sentralnervesystemet.

uvelhetsfølelse (malaise, sykdomsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

wolff–parkinson–white syndrom (wpw-syndrom): Forstyrrelse i hjertets rytme, som skyldes en ekstra ledningsbane mellom hjertets forkamre og hovedkamre.