Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zofenil comp 30 mg/12,5 mg tabletter, filmdrasjerte

zofenoprilkalsium/hydroklortiazid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zofenil comp er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zofenil comp
 3. Hvordan du bruker Zofenil Comp
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zofenil Comp
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zofenil comp er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zofenil comp inneholder zofenoprilkalsium 30 mg og hydroklortiazid 12,5 mg som virkestoffer.
 • Zofenoprilkalsium er et hjerte- og karlegemiddel som som tilhører en gruppe blodtrykkssenkende legemidler som kalles ACE-hemmere (angiotensin converting enzyme).
 • Hydroklortiazid er et diuretikum som virker ved å øke mengden urin du produserer.
Zofenil comp brukes for å behandle lett eller moderat forhøyet blodtrykk (hypertoni) når behandling med zofenopril alene ikke har gitt tilstrekkelig effekt.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zofenil comp
Bruk ikke Zofenil comp dersom du:
 • er mer enn 3 måneder gravid. (Det er også best å unngå Zofenil comp tidlig i svangerskapet - se avsnitt om graviditet).
 • er allergisk overfor zofenopril eller overfor hydroklortiazid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (se avsnitt 6 “Sammensetning av Zofenil comp” og slutten av avsnitt 2 “Zofenil comp inneholder laktose”)
 • er allergisk overfor sulfonamidderivater (som hydroklortiazid, som er et sulfonamidderivat)
 • tidligere har hatt en allergisk reaksjon overfor en annen ACE-hemmer, som kaptopril eller enalapril
 • har hatt hevelse og kløe rundt ansikt, nese og svelg (angioneurotisk ødem) i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hemmere eller hvis du lider av arvelig/idiopatisk angionevrotisk ødem (rask hevelse i hud, vev, fordøyelseskanal eller andre organer)
 • har alvorlige lever- eller nyreproblemer
 • har forsnevrede nyrearterier
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege før du bruker Zofenil comp dersom du:
 • har lever- eller nyreproblemer
 • har høyt blodtrykk forårsaket av nyreproblemer eller forsnevring av nyrearteriene (renovaskulær hypertoni)
 • nylig har gjennomgått en nyretransplantasjon
 • gjennomgår dialysebehandling
 • gjennomgår LDL-aferesebehandling (en prosedyre tilsvarende nyredialyse som renser blodet for skadelig kolesterol)
 • har unormalt mye av hormonet aldosteron i blodet (primær aldosteronisme)
 • har forsnevring av hjerteklaffene (aortastenose) eller fortykkede hjertevegger (hypertrofisk kardiomyopati)
 • har eller har hatt psoriasis (hudsykdom med flassende, rosa flekker)
 • gjennomgår såkalt desensibilisering (“allergisprøyter”) mot insektstikk
 • har systemisk lupus erythematosus (en sykdom i immunsystemet, kroppens forsvarsmekanisme)
 • har tendens til å få lavt blodnivå av kalium, og spesielt dersom du har forlenget QT-syndrom (en type EKG-forstyrrelse) eller du tar digitalis (for å hjelpe hjertet ditt å pumpe)
 • har diabetes
 • har angina eller sykdommer som påvirker hjernen, da lavt blodtrykk kan føre til et hjerteinfarkt eller slag.
 • dersom du bruker noen av de følgende legemidlene for behandling av høyt blodtrykk:
  • en angiotensinreseptorblokker (ARB) (også kjent som sartaner - for eksempel valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren”
Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
Se også informasjon i avsnittet "Bruk ikke Zofenil comp".
Hydroklortiazid i Zofenil comp kan gjøre huden din overfølsom overfor sollys eller kunstig UV-lys. Slutt å ta Zofenil comp og informer legen din dersom du får et utslett, kløende flekker eller følsom hud under behandlingen (se også avsnitt 4).
Antidopingtest: Zofenil comp kan gi en positiv antidopingtest.
 • Blodtrykket ditt kan bli for lavt med Zofenil comp, spesielt etter første dose (dette er mer sannsynlig hvis du også bruker vanndrivende midler (diuretika), er uttørret eller bruker saltfattig kost). Informer lege omgående og legg deg på ryggen hvis dette oppstår (se også avsnitt 4).
Informer narkoselegen om at du tar Zofenil comp før du legges i narkose ved en eventuell operasjon. Dette vil hjelpe narkoselegen å kontrollere blodtrykket og pulsen din under operasjonen.
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Zofenil comp er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
Barn og ungdom
Ikke gi dette legemidlet til barn og ungdom da det sannsynligvis ikke er trygt.
Andre legemidler og Zofenil comp
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Informer spesielt legen hvis du bruker:
 • legemidler som øker kaliumnivået i blodet (f.eks. trimetoprim, kaliumtilskudd, kaliumsparende diuretika som spironolakton, triamteren, amilorid), kaliumholdige salterstatninger
 • andre legemidler som påvirker nivået av blodsubstanser (adrenokortikotropt hormon - ACTH – som brukes til å stimulere produksjonen av visse hormoner i kroppen, amfotericin B-injeksjoner, karbenoksolon, visse avføringsmidler)
 • litium (brukes mot humørforstyrrelser)
 • narkosemidler
 • narkotiske legemidler (som morfin)
 • antipsykotiske legemidler (brukes til behandling av schizofreni og tilsvarende lidelser)
 • antidepressiva av trisyklisk type, f.eks. amitriptylin og klomipramin
 • andre legemidler mot høyt blodtrykk og karutvidende legemidler (inkludert betablokkere, alfablokkere og diuretika, som hydroklortiazid, furosemid, torasemid).
 • Legen din kan endre dosen din og/eller ta andre forholdsregler:
  hvis du bruker en angiotensinreseptorblokker (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene "Bruk ikke Zofenil comp" og "Advarsler og forsiktighetsregler")
 • nitroglyserin og andre nitrater som brukes ved brystsmerter (angina)
 • syrenøytraliserende midler (antacida), inkludert cimetidin (brukes til behandling av halsbrann og magesår)
 • ciklosporin (brukes etter organtransplantasjon) og andre immundempende legemidler (legemidler som undertrykker immunforsvaret)
 • legemidler mot urinsyregikt (f.eks. probenecid, sulfinpyrazon og allopurinol)
 • insulin eller diabetesmidler i tablettform
 • cytostatika (brukes til behandling av kreft og sykdom som rammer kroppens immunforsvar)
 • kortikosteroider (sterke betennelsesdempende legemidler)
 • prokainamid (brukes til å regulere uregelmessige hjerteslag)
 • ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (NSAIDs, som acetylsalisylsyre og ibuprofen)
 • sympatomimetika (legemidler som påvirker nervesystemet, inkludert noen som brukes til å behandle astma og høysnue, samt pressoraminer, f.eks. adrenalin)
 • kalsiumsalter
 • digitalis (for å hjelpe hjertet ditt å pumpe)
 • kolestyramin- og kolestipolresiner (brukes til å senke kolesterol)
 • muskelavslappende legemidler (f.eks tubokurarin)
 • amantadin (et legemiddel mot virus).
Inntak av Zofenil comp sammen med mat, drikke og alkohol
Zofenil comp kan tas sammen med mat eller på tom mage, men alltid med vann.
For å gjøre det enklere å svelge tabletten, kan du dele den i to og svelge den ene halvdelen rett etter den andre.
Alkohol øker den blodtrykkssenkende virkningen av Zofenil comp - spør legen om ytterligere råd angående alkoholinntak når du bruker dette legemidlet.
Graviditet og amming
Graviditet
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid. Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Zofenil comp før du blir gravid, eller så snart du vet at du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Zofenil comp.
Zofenil comp er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du ammer eller skal begynne å amme. Zofenil comp er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Dette legemidlet kan gi svimmelhet og tretthet. Ikke kjør eller bruk maskiner hvis dette oppstår.
Zofenil comp inneholder laktose
Dette legemidlet inneholder laktose. Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper bør du kontakte legen din før du tar dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zofenil Comp
Bruk alltid Zofenil comp slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Den anbefalte dosen av Zofenil comp er én tablett daglig.
Zofenil comp kan tas sammen med mat eller på tom mage. Tabletten bør tas med vann.
Bruk av Zofenil comp hos barn og ungdom
Dette legemidlet er ikke anbefalt til barn og ungdom.
Det er mulig at Zofenil comp ikke passer for deg dersom du er over 65 år og har nedsatt nyrefunksjon (se også avsnitt 2 “Advarsler og forsiktighetsregler”).
Dersom du tar for mye av Zofenil comp
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell (ta om mulig med deg gjenværende tabletter, esken eller pakningsvedlegget). For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
De hyppigste symptomer og tegn på overdosering er lavt blodtrykk med besvimelse (hypotensjon), svært langsom hjerterytme (bradykardi), endret blodsammensetning (elektrolytter), nedsatt nyrefunksjon, kraftig vannlating med påfølgende uttørring, kvalme og søvnighet, muskelspasmer, hjerterytmeforstyrrelser (spesielt dersom du også tar digitalis eller legemidler mot hjerterytmeproblemer).
Dersom du har glemt å ta Zofenil comp
Dersom du har glemt en dose, skal du ta neste dose så snart du husker det. Hvis det snart er tid for neste dose, skal du droppe den glemte dosen og ta neste planlagte dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt tablett.
Dersom du avbryter behandling med Zofenil comp
Rådfør deg alltid med legen før du avbryter behandling med Zofenil comp.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Følgende bivirkninger er rapportert i kliniske studier med Zofenil comp:
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 behandlede personer):
 • svimmelhet
 • hodepine
 • hoste
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 behandlede personer):
 • infeksjon
 • bronkitt
 • sår hals
 • økning i blodkolesterol og/eller andre fettstoffer, økning i blodsukker, kalium, urinsyre, kreatinin og leverenzymer
 • redusert blodnivå av kalium
 • søvnløshet
 • søvnighet, besvimelse, stramme muskler (hypertoni)
 • angina, hjerteinfarkt, hjerteflimmer, hjertebank
 • rødme, lavt blodtrykk, høyt blodtrykk
 • kvalme, fordøyelsesbesvær, betennelse i magesekkens slimhinner (gastritt), betennelse i tannkjøttet, munntørrhet, magesmerter
 • raskt innsettende hevelse, spesielt i lepper, kinn, øyelokk, tunge, gane, strupehode, eventuelt med plutselige pustevansker (angionevrotisk ødem). Dersom du får noe av dette, betyr det at du har en alvorlig allergi overfor Zofenil comp. Du kan trenge medisinsk akuttbehandling eller sykehusinnleggelse
 • hudsykdom kjennetegnet ved flassende, rosa flekker (psoriasis), kviser, tørr hud, kløe, elveblest
 • ryggsmerter
 • økt urinproduksjon (polyuri)
 • generell kraftløshet (asteni), influensaliknende symptomer, perifer hevelse (vanligvis rundt anklene)
 • impotens
Følgende bivirkninger er ikke rapportert i kliniske studier med Zofenil comp, men de er rapportert med zofenoprilkalsium og/eller andre ACE-hemmere, så de kan også oppstå ved bruk av Zofenil comp:
 • Tretthet (utmattelse). Kraftig blodtrykksfall i begynnelsen av behandlingen og ved doseøkning, med svimmelhet, nedsatt syn, besvimelse, og lavt blodtrykk når man reiser seg opp.
 • Brystsmerter, muskelsmerter og/eller -kramper.
 • Nedsatt bevissthetsnivå, plutselig svimmelhet, plutselig nedsatt syn eller svakhet og/eller tap av berøringssans på den ene siden av kroppen (forbigående iskemisk anfall eller slag).
 • Nedsatt nyrefunksjon, endret daglig urinmengde, proteiner i urinen (proteinuri).
 • Oppkast, diaré, forstoppelse.
 • Allergiske hudreaksjon med flassing, rødhet, løsning og blemmedannelse i huden (toksisk epidermal nekrolyse), forverring av psoriasis, hårtap (alopesi).
 • Økt svetting.
 • Humørforandringer, depresjon, søvnforstyrrelser.
 • Endret hudfølelse som brennende, prikkende eller stikkende (parestesi).
 • Balanseforstyrrelser, forvirring, øresus (tinnitus), smaksforstyrrelser, tåkesyn.
 • Pustevansker, forsnevring av lungenes luftveier (bronkospasme), sinusitt, rennende eller tett nese (rhinitt), betennelse i tungen (glossitt).
 • Gulning av huden (gulsott), betennelse i lever eller bukspyttkjertel (hepatitt, pankreatitt), tarmslyng (ileus).
 • Blodforandringer, som antall røde blodceller, hvite blodceller eller blodplater, eller en reduksjon i alle typer blodceller (pancytopeni). Kontakt lege hvis du lett får blåmerker eller får uforklarlig sår hals eller feber.
 • Økt blodnivå av bilirubin, økt urinstoff.
 • Blodmangel som følge av at røde blodceller sprekker (hemolytisk anemi), som kan oppstå hvis du har G6PD (glukose-6-fosfatdehydrogenase)-mangel.
Følgende bivirkninger er ikke rapportert i kliniske studier med Zofenil comp, men de er rapportert med hydroklortiazid, så de kan også oppstå ved bruk av Zofenil comp:
 • Redusert produksjon av nye blodceller i beinmargen (beinmargssvikt).
 • Feber, allergisk reaksjon som omfatter hele kroppen (anafylaktisk reaksjon).
 • Endret nivå av kroppsvæsker (uttøring) og blodsubstanser (elektrolytter), urinsyregikt, diabetes, metabolsk alkalose.
 • Apati, nervøsitet, rastløshet.
 • Kramper, nedsatt bevissthetsnivå, koma, parese.
 • Gulsyn (xantopsi), forverring av nærsynthet, nedsatt tåreproduksjon.
 • Vertigo (spinnende følelse).
 • Hjerterytmeforstyrrelser (arytmi), EKG-forandringer.
 • Dannelse av blodpropp i venene (trombose) og emboli, kretssløpssvikt (sjokk).
 • Respirasjonshemming, lungebetennelse (pneumonitt), dannelse av fibrøst vev i lungene (interstitiell lungesykdom), væskeansamling i lungene (lungeødem).
 • Tørste, manglende appetitt (anoreksi), fravær av tarmbevegelser (paralytisk tarmslyng), luft i magen, betennelse i spyttkjertlene (sialoadenitt), økt blodnivå av amylase (et enzym fra bukspyttkjertelen, hyperamylasemi), betennelse i galleblæren (kolecystitt).
 • Lilla flekker på huden (purpura), økt hudfølsomhet for sollys, utslett (spesielt i ansiktet) og/eller flekkvis rødhet som kan medføre arrdannelse (kutan lupus erythematosus), betennelse i blodårer med påfølgende vevsdød (nekrotiserende vaskulitt).
 • Akutt nyresvikt (med redusert urinproduksjon og ansamling av væske og avfallsstoffer i kroppen), betennelse i bindevevet i nyrene (interstitiell nefritt), sukker i urinen.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zofenil Comp
Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved høyst 30ºC.
Bruk ikke Zofenil comp etter utløpsdatoen (”Utl.dato”/”EXP”) som er angitt på esken og blisterpakningen.
Oppbevar alltid tablettene i originalpakningen.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zofenil comp
Virkestoffene er zofenoprilkalsium 30 mg og hydroklortiazid 12,5 mg.
Andre innholdsstoffer er følgende:
 • Tablettkjerne: Mikrokrystallinsk cellulose, laktosemonohydrat, maisstivelse, hypromellose, kolloidal vannfri silika, magnesiumstearat
 • Filmdrasjering: Opadry rosa 02B24436 (hypromellose, titandioksid (E171), makrogol 400, rødt jernoksid (E172)), makrogol 6000
(se slutten av avsnitt 2 ”Zofenil comp inneholder laktose”).
Hvordan Zofenil comp ser ut og innholdet i pakningen
Zofenil comp 30 mg/12,5 mg er en pastellrød, rund, lett bikonveks tablett med delestrek på den ene siden. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser. Tablettene er tilgjengelig i pakninger med 14, 28, 30, 50, 56, 90 eller 100 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Menarini International Operations Luxembourg S.A. 1, Avenue de la Gare, L-1611 Luxemburg
Tilvirker
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. Campo di Pile, L'Aquila, Italia
Menarini - Von Heyden GmbH Leipziger Strasse 7-13,
01097 – Dresden (Tyskland)
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Bulgaria: Zofen Plus Danmark: Zofenil Plus Estland: Zofistar HCT Finland: Zofenil Comp Frankrike: Zofenilduo Hellas: Zofepril-Plus Irland: Zofenil Plus Island: Zofenil Comp Italia: Bifrizide
Latvia: Zofistar Plus Litauen: Zofistar Plus Luxemburg: Zofenil Plus Nederland: Zofil HCTZ Norge: Zofenil Comp Polen: Zofenil Plus Portugal: Zofenil Plus
Romania: Zomen Plus 30 mg/12.5 mg comprimate filmate Slovakia: Zofaril HCT
Slovenia: Tenzopril HCT Spania: Zofenil Diu Storbritannia: Zozide Tyskland: Zofenil Plus Østerrike: Zofenil Plus
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 30.12.2014

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

acth (adrenokortikotropt hormon, kortikotropin): Hormon som dannes i hypofysens forlapp. Stimulerer dannelse og utskillelse av kortisol i binyrebarken.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

aldosteron: Hormon som produseres i binyrebarken og regulerer nivået av natrium og kalium i blodet. Aldosteron gjør at kroppen sparer på natrium, men kvitter seg med kalium. Med natrium følger vann, noe som betyr at mindre vann forsvinner fra kroppen gjennom urinen. Vannmengden i blodet øker, noe som fører til forhøyet blodtrykk.

alkalose (baseose): Forstyrrelse i kroppens syre-basebalanse. En redusert hydrogenionkonsentrasjon fører til at blodets pH (surhetsgrad) stiger over 7,45.

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

alopesi (håravfall, hårtap): Mangel på hår på kroppen der det normalt burde finnes. Vanligste årsake er arvelig disposisjon, men håravfall kan også skyldes f.eks. bakterielle infeksjoner og autoimmune reaksjoner.

anafylaktisk reaksjon (anafylaksi): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angionevrotisk ødem (angioødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

antiinflammatorisk: Betennelsesdempende. Som motvirker betennelse, dvs. opphovning, rødhet og smerter.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

bronkitt: Betennelse i lungenes bronkier, som er de største luftveiene i lungene. Kronisk bronkitt, som nesten alltid er forårsaket av røyking, er en besværlig sykdom med svært langvarig betennelse i luftveiene som gir hoste. Akutt bronkitt i forbindelse med en luftveisinfeksjon kan hos barn gi pustevansker.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gastritt (magekatarr): Magekatarr. Skyldes en betennelse i magens slimhinne.

glukose (dekstrose, dextrose): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

høyt blodtrykk (hypertensjon): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

interstitiell lungesykdom (ils, ild): Interstitielle lungesykdommer er en heterogen gruppe av lungesykdommer. Diffuse lungeparenkymsykdommer er foretrukken betegnelse, i engelsk litteratur brukes "diffuse parenchymal lung disease" (DPLD).

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kreatinin: Kreatinin er et stoff som dannes i musklene og kan bare fjernes fra kroppen gjennom filtrering i nyrene.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lupus: Lupus er en kronisk autoimmun bindevevssykdom, som kan ramme stort sett alle vev i kroppen. Sykdommen kan gi mange ulike symptomer, men spesielt karakteristisk er det såkalte sommerfuglutslettet over nese/kinn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

nærsynthet (myopi): Ved myopi ser en klart på nært hold, mens objekter langt unna er uklare.

polyuri (økt diurese, økt urinmengde, økt urinproduksjon): Økt urinutskillelse der kroppen produserer unormalt mye urin.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

schizofreni: Schizofreni er kjennetegnet ved vesentlige forstyrrelser av tenkning, oppfattelse og følelsesliv som vanskeliggjør samvær med andre, og evnen til å fungere i arbeidsmarkedet. Sykdommens årsak er ukjent, men arv har en stor betydning.

sinusitt (bihulebetennelse): Infeksjon i hulrommene i ansiktsskjelettet rundt nesen. Betennelsen skyldes bakterier eller virus. Bihulebetennelse varer oftest 1-2 uker, og man blir normalt helt frisk igjen.

tinnitus (øresus): Oppfattelse av lyd uten noen ytre sansepåvirkning.

toksisk epidermal nekrolyse (ten, lyells syndrom): Svært alvorlig og livstruende legemiddelreaksjon der deler av huden faller av i store flak.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

xantopsi: En synsforstyrrelse hvor alle objekter i visuelle omgivelser sees som gult.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.