Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Zidoval 7,5 mg/g vaginalgel

metronidazol

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zidoval er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zidoval
 3. Hvordan du bruker Zidoval
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zidoval
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zidoval er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zidoval tilhører en gruppe antibakterielle legemidler. Disse virker ved å drepe mange typer bakterier som forårsaker infeksjoner.
Zidoval vaginalgel brukes til å behandle en bakterieinfeksjon i skjeden hos voksne kalt bakteriell vaginose (forkortelse BV). Ved å påføre Zidoval direkte i skjeden, ødelegges de bakteriene som forårsaker infeksjonen.
Det er viktig at bakteriell vaginose behandles og leges fullstendig, ellers kan infeksjonen komme tilbake. Du må ta hele legemiddelkuren fullt ut som anvist av legen for å hindre at infeksjonen kommer tilbake.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zidoval
Bruk ikke Zidoval:
 • dersom du er allergisk overfor virkestoffet metronidazol eller noen av de andre hjelpestoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk mot lignende antibakterielle stoffer basert på nitroimidazoler
 • hvis du er allergisk mot parabener (en type konserveringsmidler)
Rådfør deg med lege eller apotek hvis noen av punktene over gjelder for deg.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zidoval gel:
 • hvis har eller har hatt blodsykdommer
 • hvis du har eller tror du har soppinfeksjon i skjeden (candidainfeksjon). Symptomene på soppinfeksjon kan bli tydeligere når du bruker Zidoval, og du kan behøve annen behandling for dette.
 • hvis du har menstruasjon
 • hvis du skal ta blodprøve, da metronidazol kan påvirke resultatene av noen tester.
Som ved alle vaginale infeksjoner bør du unngå samleie mens du har infeksjon og bruker Zidoval.
Barn og ungdom
Zidoval gel er ikke anbefalt for bruk til barn og ungdom under 18 år da sikkerheten av dette legemiddelet ikke er etablert hos disse gruppene.
Eldre
Zidoval gel er ikke anbefalt for bruk til eldre da sikkerheten av dette legemiddelet ikke er etablert hos denne gruppen.
Andre legemidler og Zidoval
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler.
Zidoval gel kan øke effekten av følgende medisiner:
 • Warfarin, et legemiddel som hemmer blodets evne til å levre seg
 • Litium, et legemiddel ved behandling av psykisk sykdom
 • Ciklosporin, et legemiddel mot autoimmune sykdommer og reumatoid artritt
 • 5-fluorouracil, et legemiddel som brukes til hudsykdommer og til å behandle kreft
 • Andre medisiner, også reseptfrie legemidler.
Inntak av Zidoval sammen med alkohol
Inntak av alkohol under behandling kan gi ubehagelige reaksjoner som kvalme, forvirring, hodepine og hjertebank. Hvis dette skjer bør du slutte å drikke alkohol og oppsøke lege eller apotek.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Zidoval vaginalgel inneholder
metylparahydroksybenzoat (E218) og propylparahydroksybenzoat (E216) som kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens forsinkede).
Zidoval vaginalgel inneholder også propylenglykol, som kan forårsake hudirritasjon.
 
3. Hvordan du bruker Zidoval
Bruk alltid dette legemidlet slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Zidoval vaginalgel er kun til vaginal bruk.
Viktig: Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten. Rådfør deg med lege eller apotek hvis du er usikker.Før du bruker Zidoval gel
God hygiene er svært viktig når man bruker Zidoval gel.
 • vask alltid hendene før du åpner tuben eller tar på applikatoren.
 • bruk en ny applikator for hver dose.
 • kast den brukte applikatoren umiddelbart etter bruk.
Dosering for voksne
Dosen av Zidoval gel er 5 g (en fylt applikator) innført i skjeden én gang daglig, ved sengetid, fem dager på rad.
Bruk til barn og ungdom
Dette legemidlet anbefales ikke til barn under 18 år.
Bruk hos eldre
Dette legemidlet anbefales ikke til bruk hos eldre.
Bruksanvisning
 • Engangsapplikatorer for innføring av Zidoval gel i skjeden finnes i pakningen.
 • Åpne tuben: Skru av korken og trykk hull på åpningen med den spisse siden av korken.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Fylling av applikatoren: Skru fast den åpne siden av en applikator på den åpnede tuben. Klem tuben forsiktig fra bunnen for å fylle applikatoren med gel. Stempelet flytter seg samtidig som applikatoren fylles og stanser når applikatoren inneholder riktig mengde med 5 g Zidoval gel. Skru av applikatoren og sett tilbake korken på tuben.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Innføring av applikatoren: Hold den fylte applikatoren opp og før den forsiktig inn i skjeden så langt det går og kjennes behagelig. Det kan være lettest å gjøre det liggende på ryggen med bøyde ben.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Tøm gelen: Trykk sakte inn stempelet for å tømme gelen inn i skjeden. Fortsett å trykke til det stopper. Dette vil sikre at den korrekte dosen av gel avgis.
Mangler tekstalternativ for bilde
 • Dra ut applikatoren fra skjeden og kast applikatoren umiddelbart.
Gjenta denne prosedyren med en ny applikator ved sengetid fem dager på rad, eller etter legens anvisning. Hvis du ikke har blitt bedre etter den totale 5-dagers kuren av Zidovel gel, må du kontakte legen igjen.
Dersom du tar for mye av Zidoval
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Bruk ikke mer Zidoval gel enn anbefalt. Hvis du bruker for mye legemiddel kan risikoen for bivirkninger øke (se avsnitt 4 under).
Dersom du har glemt å ta Zidoval
Ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose. Bruk Zidoval gel neste gang ved sengetid.
Dersom du avbryter behandling med Zidoval
Ikke avbryt 5-dagers behandlingskuren av Zidoval gel uten å rådføre deg med legen. Det er viktig at du fullfører behandlingen slik at infeksjonen leges.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 10 pasienter)
 • Hodepine og svimmelhet
 • Magekramper
 • Kvalme eller brekninger
 • Ubehagelig smak i munnen
 • Uvanlig følelse på tungen
 • Soppinfeksjon i skjeden (candidainfeksjon)
 • Unormal utflod fra skjeden
 • Følelse av økt trykk i bekkenområdet
 • Redusert appetitt
Mindre vanlige bivirkninger (kan påvirke opptil 1 av 100 pasienter)
 • Depresjon
 • Tretthet
 • Irritasjonsfølelse
 • Søvnvansker
 • Uvanlig følelse i fingre og tær
 • Diarré
 • Forstoppelse
 • Oppblåst mage/ rumling
 • Munntørrhet eller tørste
 • Metallsmak i munnen
 • Hudkløe
 • Kramper
 • Mørkfarget urin
 • Urinveisinfeksjon som kan forårsake smerte eller en brennende følelse når du tisser, eller øke behovet for å tisse oftere eller mer akutt
 • Hevelse i vulva (utsiden av vagina)
 • Endret menstruasjon som sporblødning eller økt ubehag.
Følgende bivirkning har også vært rapportert (ukjent frekvens):
 • Kløende utslett (urtikaria)
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zidoval
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på kartongen og tuben. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares ved høyst 25ºC
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan legemidler som du ikke lenger bruker skal kastes. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zidoval
 • Virkestoff er metronidazol. Hvert gram gel inneholder 7,5 mg metronidazol
 • Andre innholdsstoffer er Carbopol 974P, dinatriumedetat, metylparahydroksybenzoat (E218), propylparahydroksybenzoat (E216), propylenglykol (E1520), natriumhydroksid (E524) samt renset vann.
Hvordan Zidoval ser ut og innholdet i pakningen
Zidoval vaginalgel er fargeløs eller halmfarget. Den leveres i en 40 g-aluminiumtube med en plastkork, i en kartong. Kartongen inneholder også 5 stk engangsapplikatorer, som hver avgir 5 g gel.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Meda AS
Askerveien 61, Postboks 194,
1371 Asker
Tlf. 66 75 33 00
Fax: 66 75 33 33
E-mail: info@meda.no
Tilvirker:
Meda Manufacturing, Avenue JF Kennedy, 33700 Merignac, Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 22.12.2017

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

autoimmun: Betyr at kroppens immunsystem reagerer på kroppens egne stoffer eller vev. Dette fører til forskjellige sykdommer, avhengig av hva immunforsvaret reagerer på. Eksempler på autoimmune sykdommer er type 1-diabetes og multippel sklerose (MS).

bakteriell vaginose (skjedekatarr): Ubalanse i skjedens bakterieflora. Ofte er det for mye av bestemte typer bakterier, blant annet Gardnerella vaginalis, i tillegg er det en nedgang i melksyrebakterier. Det er uklart om betennelsen forårsakes av overproduksjon av bestemte baktereier eller om den skyldes nedgang i antall melkesyrebakterier. Betennelsen vil ofte gå over av seg selv, men kan ellers behandles med legemidler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.