Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

Zevalin 1,6 mg/ml preparasjonssett til radioaktive legemidler til infusjon

ibritumomabtiuksetan [90Y]

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før dette legemidlet blir gitt til deg. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zevalin er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du får Zevalin
 3. Hvordan du bruker Zevalin
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zevalin
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zevalin er og hva det brukes mot
Dette legemidlet er et radiofarmaka kun til terapeutisk bruk.
Zevalin er et preparasjonssett for virkestoffet ibritumomabtiuksetan [90Y], et monoklonalt antistoff merket med det radioaktive stoffet yttrium 90 (90Y). Zevalin binder seg til et protein (CD20) på overflaten av visse typer hvite blodceller (B-celler) og dreper dem ved stråling.
Zevalin brukes i behandling av pasienter med non-Hodgkin lymfom (NHL) med visse undergrupper av B-celler (CD20+ lite smertefull eller endret B-celle NHL). Brukes dersom tidligere behandling med rituksimab, et monoklonalt stoff, ikke har virket, eller har sluttet å virke (residiverende eller refraktær sykdom).
Zevalin brukes også hos tidligere ubehandlede pasienter med såkalt follikulær lymfom. Brukes som konsoliderende behandling (tilleggsbehandling) for å forbedre reduseringen av antall lymfocyttceller (remisjon) som oppnås med opprinnelig cellegiftbehandling.
Bruk av Zevalin medfører eksponering for små mengder radioaktivitet. Din lege og nukleærmedisinlegen har vurdert det slik at den kliniske effekten du vil få av radiofarmakaprosedyren oppveier risikoen ved stråling.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du får Zevalin
Du skal ikke få Zevalin:
 • dersom du er allergisk (overfølsom) overfor noen av følgende stoffer:
  • ibritumomabtiuksetan, yttriumklorid, eller noen av de andre innholdsstoffene i Zevalin (listet opp i avsnitt 6. ”Sammensetning av Zevalin”)
  • rituksimab eller andre murinavledete proteiner
 • hvis du er gravid eller ammer (se også punktet ”Graviditet og amming”).
Vis forsiktighet ved bruk av Zevalin
I følgende tilfeller er ikke Zevalin anbefalt da sikkerhet og effekt ikke er klarlagt:
 • Mer enn 25 % av beinmargen inneholder ondartede, unormale celler.
 • Hvis du tidligere har fått ekstern strålebehandling (en type strålebehandling) på mer enn 25 % av beinmargen.
 • Hvis du får Zevalin alene og antall blodplater er færre enn 100 000/mm³
 • Hvis antall blodplater er færre enn 150 000/mm³ etter cellegiftbehandling
 • Hvis antall hvite blodceller er færre enn 1500/mm³
 • Hvis du tidligere har fått beinmargstransplantasjon eller stamcellestøtte.
Dersom du tidligere er behandlet med andre proteiner (spesielt musederiverte) før Zevalinbehandling, kan det være mer sannsynlig at du får en allergisk reaksjon. Det kan derfor være nødvendig at du testes for spesielle antistoffer.
Zevalin er heller ikke anbefalt til pasienter med non-Hodgkin lymfom i hjernen og/eller ryggmargen da kliniske studier ikke omfatter disse pasientene.
Eldre pasienter
Det er begrensede data tilgjenglige hos eldre (fra og med 65 år). Det er ikke sett betydelige forskjeller på sikkerhet og effekt mellom disse og yngre pasienter.
Barn
Zevalin er ikke anbefalt til barn under 18 år da sikkerhet og effekt ikke er klarlagt.
Andre legemidler og Zevalin
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Især vil legen din avbryte behandling med vekstfaktorer, som f.eks. filgrastim i en periode på tre uker før du får Zevalin og inntil to uker etter behandling med Zevalin er avsluttet.
Dersom du får Zevalin innen 4 måneder etter cellegiftbehandling med virkestoffet fludarabin, kan du ha en høyere risiko for å få redusert antall blodceller.
Vennligst informer legen din om at du får behandling med Zevalin dersom du skal vaksineres.
Graviditet og amming
Zevalin skal ikke brukes under graviditet. Legen din vil ta en test for å utelukke graviditet før du starter behandlingen. Kvinner og menn i fruktbar alder må benytte sikker prevensjon under behandling med Zevalin og inntil ett år etter avsluttet behandling. Det er en potensiell risiko for at stråling med Zevalin kan skade dine eggstokker og testikler. Vennligst rådfør deg med lege om hvordan dette kan påvirke deg, spesielt dersom du planlegger å få barn.
Kvinner må ikke amme under behandling og inntil 12 måneder etter behandlingen er avsluttet.
Kjøring og bruk av maskiner
Zevalin kan påvirke evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, da svimmelhet er en vanlig bivirkning. Utvis forsiktighet inntil du er sikker på at du ikke er påvirkes.
Zevalin inneholder natrium
Dette legemidlet inneholder inntil 28 mg natrium per dose, avhengig av den radioaktive konsentrasjonen. Dette må tas i betraktning for pasienter på kontrollert natriumdiett.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zevalin
Det er strenge lover for bruk, håndtering og destruksjon av radiofarmaka. Zevalin kommer kun til å bli brukt i spesielle, kontrollerte områder. Dette produktet kommer kun til å bli håndtert og gitt til deg av personer som har fått opplæring og er kvalifiserte til å bruke det på en sikker måte. Disse personene kommer til å utvise spesiell forsiktighet med hensyn til sikker bruk av dette produktet, og vil holde deg oppdatert om sine handlinger.
Dosen med Zevalin avhenger av kroppsvekten din, blodplatetellinger og hva Zevalin brukes til behandling av (indikasjon). Maksimal dose må ikke overskride 1200 MBq (megabecquerel, måleenhet for radioaktivitet).
Zevalin brukes sammen med et annet legemiddel som inneholder virkestoffet rituksimab.
Du vil totalt få 3 infusjoner i løpet av to besøk på medisinsk enhet med 7 til 9 dagers mellomrom.
 • På dag 1 vil du få én rituksimabinfusjon
 • På dag 7, 8 eller 9) vil du få én rituksimabinfusjon og deretter én Zevalininfusjon kort tid etter (innen 4 timer).
Den anbefalte dosen er:
Til konsoliderende behandling hos pasienter med follikulært lymfom
 • Vanlig dose er 15 MBq/kg kroppsvekt.
Til behandling av pasienter med non-Hodgkin lymfom (residiverende eller refraktær sykdom) som ikke responderer på rituksimab
 • Vanlig dose er 11 eller 15 MBq per kg kroppsvekt avhengig av ditt antall blodplater.
Tilbereding av Zevalin
Zevalin skal ikke brukes direkte men tilberedes av helsepersonell før bruk. Med preparasjonssettet kobles antistoffet ibritumomabtiuksetan til den radioaktive isotopen yttrium 90Y (radiomerket).
Hvordan Zevalin blir gitt
Zevalin gis ved intravenøs infusjon (drypp i en blodåre), vanligvis over en periode på 10 minutter.
Etter at du har fått Zevalin
Mengde stråling kroppen din blir utsatt for under behandling med Zevalin, er mindre enn den ville vært ved strålebehandling. Mesteparten av radioaktiviteten vil brytes ned i kroppen, men en liten del vil skilles ut via urinen. Du skal derfor vaske hendene spesielt grundig etter urinering i én uke etter Zevalininfusjonen.
Etter behandling vil legen din ta regelmessige blodprøver for å overvåke antallet blodplater og hvite blodceller. Disse er vanligvis redusert ca. to måneder etter oppstart av behandlingen.
Dersom legen ønsker å gi deg andre antistoffer etter behandling med Zevalin, vil du bli testet for spesielle antistoffer. Legen din vil informere deg dersom dette gjelder deg.
Dersom du får for mye Zevalin
Legen vil behandle deg dersom du får spesielle bivirkninger. Dette kan innebære avbryting av behandlingen, og behandling med vekstfaktorer eller stamceller.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zevalin forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Informer lege umiddelbart dersom du får en av følgende symptomer:
 • infeksjon: feber, frysninger
 • blodforgiftning (sepsis): feber og frysninger, endringer i mental status, rask puls, økt hjertefrekvens, mindre vannlating, lavt blodtrykk, sjokk, problemer med blødninger eller koagulasjon
 • lavt antall blodceller: uvanlige blåmerker, større blødninger enn vanlig etter skade, feber
 • lungebetennelser (pneumoni): pustebesvær
 • sjeldne reaksjoner i slimhinnene: kan oppstå dager eller måneder etter at Zevalin og/eller rituksimab er gitt. Legen vil stanse behandlingen umiddelbart.
 • ekstravasasjon (lekkasje til omliggende vev på infusjonsstedet): smerter, brennende følelse, stikking eller andre reaksjoner på infusjonsstedet når legemidlet gis. Legen din vil stanse infusjonen umiddelbart og gi den i en annen blodåre
 • allergiske (overfølsomhets) reaksjoner/infusjonsreaksjoner: symptomer på allergiske reaksjoner/ infusjonsreaksjoner kan være hudreaksjoner, pustevansker, hevelser, kløe, rødming, frysninger, svimmelhet (mulige tegn til lavt blodtrykk). Avhengig av typen/alvorlighetsgrad av reaksjon vil legen bestemme om behandling skal avbrytes.
Bivirkninger merket med én stjerne (*) har ført til dødsfall i enkelte tilfeller, enten i kliniske studier eller etter markedsføring av legemidlet.
Bivirkninger merket med to stjerner (**) ble observert under konsoliderende behandling.
Svært vanlige bivirkninger: (kan ramme flere enn 1 av 10 personer)
 • redusert antall blodplater, hvite og røde blodceller (trombocytopeni, leukocytopeni, nøytropeni, anemi) *
 • sykdomsfølelse (kvalme)
 • svakhet, feber, frysninger (rigor)
 • infeksjon*
 • tretthet**
 • røde prikker under huden (petekkier)**
Vanlige bivirkninger: (kan ramme inntil 1 av 10 personer)
 • blodforgiftning (sepsis)*, lungebetennelse (pneumoni)*, urinveisinfeksjon, soppinfeksjoner i munnen f.eks. trøske (oral candidiasis)
 • annen blodrelatert kreft (myelodysplastisk syndrom (MDS)/ akutt myeloid leukemi (AML))*, kreftsmerter
 • feber med redusert antall spesifikke hvite blodceller (febril nøytropeni), redusert antall av alle blodceller (pancytopeni)*, redusert antall lymfocytter (lymfocytopeni)
 • allergiske (overfølsomhets) reaksjoner
 • nedsatt appetitt (anoreksi)
 • engste seg (angst), søvnproblemer (insomni)
 • svimmelhet, hodepine
 • blødninger som følge av redusert antall blodplater*
 • hoste, rennende nese
 • oppkast, magesmerter (abdominale smerter), diaré, fordøyelsesbesvær, halsirritasjon, forstoppelse
 • utslett, kløe (elveblest)
 • leddsmerter (artralgi), muskelsmerter (myalgi), ryggsmerter, nakkesmerter
 • smerter, influensalignende symptomer, generell sykdomsfølelse (malaise), hevelser pga. væskeansamlinger i armer og bein og annet vev (perifert ødem), økt svetting
 • høyt blodtrykk (hypertensjon)**
 • lavt blodtrykk (hypotensjon)**
 • uteblitt menstruasjon (amenoré)**
Mindre vanlige bivirkninger: (kan ramme inntil 1 av 100 personer)
 • raske hjerteslag (takykardi)
Sjeldne bivirkninger: (kan ramme inntil 1 av 1000 personer)
 • godartet hjernesvulst (meningiom)
 • blødninger i hodet pga. redusert antall blodplater*
Bivirkninger med ikke kjent hyppighet:
 • reaksjoner i hud og slimhinner (inkludert Stevens-Johnson syndrom)*
 • lekkasje til omkringliggende vev på infusjonsstedet (ekstravasasjon) som gir hudbetennelse (dermatitt på infusjonsstedet) og arrdannelse (deskvamasjon på infusjonsstedet) eller sår på infusjonsstedet
 • skader på omkringliggende vev rundt svulster i lymfesystemet og komplikasjoner på grunn av hevelser
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zevalin
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zevalin etter utløpsdatoen som er angitt på esken. Dette legemidlet skal oppbevares av helsepersonell.
Oppbevares i kjøleskap (2-8ºC). Skal ikke fryses.
Oppbevar hetteglassene i originalpakningen for å beskytte mot lys.
Oppbevaring må skje i henhold til gjeldende lokale krav for radioaktivt materiale.
Umiddelbar bruk anbefales etter radiomerking. Stabilitet ved bruk er vist i 8 timer ved 2-8ºC, beskyttet mot lys.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zevalin
 • Virkestoff er ibritumomabtiuksetan. Hvert hetteglass inneholder 3,2 mg ibritumomabtiuksetan i 2 ml oppløsning (1,6 mg per ml).
 • Andre innholdsstoffer er:
  • hetteglasset med ibritumomabtiuksetan: natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker
  • hetteglasset med natriumacetat: natriumacetat, vann til injeksjonsvæsker
  • hetteglasset med formuleringsbuffer: human albuminoppløsning, natriumklorid, dinatriumfosfatdodekahydrat, natriumhydroksid, kaliumdihydrogenfosfat, kaliumklorid, pentetsyre, saltsyre (fortynnet) til pH-justering, vann til injeksjonsvæsker
Ferdigblandet oppløsning etter radiomerking innholder 2,08 mg [90Y] ibritumomabtiuksetan, totalt volum er 10 ml.
Hvordan Zevalin ser ut og innholdet i pakningen
Zevalin er et preparasjonssett til radioaktive legemidler til infusjon som inneholder:
 • Ett hetteglass med ibritumomabtiuksetan med 2 ml klar, fargeløs oppløsning.
 • Ett hetteglass med natriumacetat med 2 ml klar, fargeløs væske oppløsning.
 • Ett hetteglass med formuleringsbuffer med 10 ml klar, fargeløs væske oppløsning.
 • Ett reaksjonshetteglass (tomt)
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Spectrum Pharmaceuticals B.V. Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam Nederland
Tilvirker
CIS bio international RN 306- Saclay
B.P. 32
91192 Gif-sur-Yvette Cedex Frankrike
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 17.06.2014
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency): http://www.ema.europa.eu/.
Dette pakningsvedlegget er tilgjengelig på alle EU/EØS-språk på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontoret (The European Medicines Agency).

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

akutt myeloid leukemi (akutt myelogen leukemi, aml): Akutt myelogen leukemi (AML) er den vanligste formen for blodkreft hos voksne. Faktorer som kan bidra til at sykdommen utvikles er arvelighet, stråling og enkelte kjemikalier. Vanlige symptomer er tretthet og blekhet. Sykdommen behandles med kraftig cellegift.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

amenoré (manglende menstruasjonsblødning, manglende mens, fravær av mens): Fravær av menstruasjonsblødning over lengre tid. Jente som ikke har fått sin første menstruasjon innen hun er fylt 16 år har så kalt primær amenoré.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

follikulært lymfom (fl): Lymekreft klassifisert som typen non-Hodgkins lymfom. Non-Hodgkins lymfomer representerer flere forskjellige krefttyper. Typebetegnelsen baseres først og fremst på kreftsvulstens mikroskopiske vekstmønster.

fordøyelsesbesvær (dyspepsi, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

hodgkins lymfom (hodgkins sykdom, lymfogranulomatose): Ondartede svulster i lymfevevet. Sjelden sykdom som rammer unge mennesker. De vanligste symptomene er først hovne lymfeknuter, og senere, feber, nattesvette og vekttap. Takket være strålebehandling og kjemoterapi kureres de fleste i dag.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

intravenøs (i.v., intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lymfom (lymfekreft): Ved lymfekreft (malignt lymfom) endrer normale lymfeceller seg til kreftceller. Det finnes to hovedtyper av lymfekreft: Hodgkin lymfom og non-Hodgkin lymfom, som begge inndeles i flere undertyper. Hovedsymptomene ved lymfekreft er en hevelse uten medfølgende smerte av lymfeknuter, på hals, i armhuler eller lyske. Men sykdommen kan starte i alle lymfeknuter. Vanlige symptomer er tretthet, vekttap, feber og nattesvette.

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

petekkier (punkthudblødninger): Små punktformede hudblødninger.

pneumoni: Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

stevens-johnsons syndrom (sjs): En sjelden sykdomstilstand med blant annet feber og sårdannelse på hud og slimhinner. Utløsende faktor kan være enkelte medisiner, men også virus- og bakterieinfeksjoner kan forårsake tilstanden.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.

økt svetting (hyperhidrose, overdreven svetting, diaforese): Hyperhidrose er økt svetting som vanligvis skyldes en sykdom.