Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten

Zestril 2,5 mg, tabletter

Zestril 5 mg, tabletter

Zestril 10 mg, tabletter

Zestril 20 mg, tabletter

lisinopril

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zestril er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zestril
 3. Hvordan du bruker Zestril
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zestril
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zestril er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zestril inneholder et legemiddel som kalles lisinopril. Dette tilhører en gruppe legemidler som kalles ACE-hemmere.
Zestril kan brukes til følgende tilstander:
 • Til behandling av høyt blodtrykk (hypertensjon)
 • Til behandling av hjertesvikt
 • Hvis du nylig har hatt hjerteinfarkt (myokardinfarkt)
 • Til behandling av nyreproblemer forårsaket av Type II diabetes hos pasienter med høyt blodtrykk.
Zestril virker ved å utvide blodårene. Dette hjelper til å senke blodtrykket. Det gjør det også lettere for hjertet ditt å pumpe blod til alle deler av kroppen din.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zestril
Bruk ikke Zestril:
 • dersom du er allergisk overfor lisinopril eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du noen gang har hatt en allergisk reaksjon overfor en annen ACE-hemmer. Den allergiske reaksjonen kan ha forårsaket hevelse i hender, føtter, ankler, ansikt, lepper, tunge eller svelg. Det kan også ha gjort det vanskelig å svelge eller puste (angioødem).
 • dersom du har tatt eller tar sakubitril/valsartan, et legemiddel som brukes til behandling av en type langvarig (kronisk) hjertesvikt hos voksne, da risikoen for angiødem (rask hevelse under huden i områder slik som halsen) øker.
 • dersom et familiemedlem har hatt en alvorlig allergisk reaksjon overfor en ACE-hemmer eller hvis du har hatt en alvorlig allergisk reaksjon (angioødem) uten en kjent årsak.
 • dersom du er gravid i tredje måned eller mer. (Det er også best å unngå Zestril tidlig i svangerskapet, se avsnitt om graviditet.)
 • dersom du har diabetes eller nedsatt nyrefunksjon, og du får behandling med et legemiddel mot høyt blodtrykk som inneholder aliskiren
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zestril hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Kontakt lege hvis du får en vedvarende tørrhoste etter å ha startet behandling med Zestril.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zestril.
 • hvis du har en innsnevring (stenose) i aorta (en arterie i hjertet ditt) eller en innsnevring i hjerteklaffene.
 • hvis du har en innsnevring (stenose) i nyrearterien.
 • hvis du har en økning i tykkelsen av hjertemuskelen (kjent som hypertrofisk kardiomyopati).
 • hvis du har problemer med blodårene dine (kollagen vaskulær sykdom).
 • hvis du har lavt blodtrykk. Du kan merke dette ved at du føler deg svimmel, særlig når du reiser deg opp.
 • hvis du har nyreproblemer og du har nyredialyse.
 • hvis du har leverproblemer.
 • hvis du har diabetes (sukkersyke).
 • hvis du tar noen av følgende legemidler kan risikoen for angioødem (rask hevelse under huden i områder slik som halsen) økes:
  • temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen mTOR-hemmere (brukt for å unngå avstøtning av transplanterte organer og mot kreft).
  • racekadotril, et legemiddel til behandling av diaré
  • vildagliptin, et legemiddel til behandling av diabetes
 • dersom du bruker noen av følgende legemidler mot høyt blodtrykk:
  • en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) (også kalt -sartaner, f.eks. valsartan, telmisartan, irbesartan), særlig hvis du har diabetisk nyresykdom
  • aliskiren

  Legen din kan utføre regelmessige kontroller av nyrefunksjonen din, blodtrykket og nivået av elektrolytter (f.eks. kalium) i blodet ditt.
  Se også informasjon i avsnittet «Bruk ikke Zestril»
 • hvis du nylig har hatt diaré eller kastet opp (følt deg uvel).
 • hvis legen din har sagt at du skal kontrollere saltmengden i dietten din.
 • hvis du har høye kolesterolnivåer og du har en behandling kalt LDL aferese.
 • Du må informere lege dersom du tror du er (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Zestril er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt på dette stadiet av svangerskapet (se avsnitt om graviditet).
 • hvis du er av svart opprinnelse ettersom Zestril da kan ha mindre effekt. Du vil også lettere kunne få bivirkningen ”angioødem” (en alvorlig allergisk reaksjon).
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zestril hvis du er usikker på om noe av dette gjelder deg.
Behandling av allergier som insektstikk
Snakk med legen din hvis du har eller skal ha behandling for å redusere effektene av en allergi som insektstikk (desensitiviseringsbehandling). Hvis du tar Zestril mens du får denne behandlingen kan det forårsake en alvorlig allergisk reaksjon.
Operasjoner
Hvis du skal ha en operasjon (inkludert dental kirurgi) må du fortelle legen din eller tannlegen din at du tar Zestril. Dette fordi du kan få lavt blodtrykk (hypotensjon) hvis du gis visse lokale eller generelle anestetika (bedøvelsesmiddel) mens du tar Zestril.
Barn og ungdom
Zestril har blitt studert hos barn. Snakk med legen din for nærmere informasjon. Zestril er ikke anbefalt for barn under 6 år eller for barn med alvorlige nyreproblemer.
Andre legemidler og Zestril
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette fordi Zestril kan påvirke måten enkelte legemidler virker på og enkelte legemidler kan påvirke Zestril. Legen din kan ha behov for å endre dosen din og/eller ta andre forhåndsregler.
Spesielt må du fortelle legen din eller apoteket hvis du bruker noen av de følgende legemidlene:
 • Andre blodtrykkssenkende legemidler.
 • Hvis du bruker en angiotensin II-reseptorhemmer (ARB) eller aliskiren (se også informasjon i avsnittene «Bruk ikke Zestril» og «Advarsler og forsiktighetsregler»).
 • Vanndrivende legemidler (diuretika).
 • Betablokkere som atenolol og propranolol (mot hjerteproblemer).
 • Nitrat-legemidler (mot hjerteproblemer).
 • NSAIDs som brukes til behandling av smerte og artritt (betennelsesdempende legemidler).
 • Acetylsalisylsyre (aspirin), hvis du tar mer enn 3 gram daglig.
 • Legemidler mot depresjon og mentale problemer inkludert litium.
 • Kaliumtilskudd (inkludert salterstatninger), kaliumsparende diuretika og andre legemidler som kan øke mengden kalium i blodet ditt (f.eks. trimetoprim og kotrimoksazol (mot infeksjoner forårsaket av bakterier), ciklosporin (et immunhemmende legemiddel brukt for å unngå avstøtning av transplanterte organer) og heparin (et legemiddel brukt til blodfortynning for å forhindre blodpropp)).
 • Insulin eller legemidler som du tar gjennom munnen mot diabetes.
 • Legemidler til behandling av astma.
 • Legemidler til behandling av nesetetthet eller tette bihuler eller andre forkjølelsesmidler (inkludert de som du kan kjøpe på apoteket).
 • Legemidler som senker kroppens immunforsvar (immunsuppressiva).
 • Allopurinol (mot gikt).
 • Prokainamid (mot hjerteproblemer).
 • Legemidler som inneholder gull, så som natriumaurotiomalat, som kan gis som injeksjon.
Følgende legemidler kan øke risikoen for angioødem (tegn på angioødem omfatter hevelse i ansikt, lepper, tunge og/eller svelg med vanskeligheter for å svelge eller puste):
 • Legemidler som løser opp blodpropper (vevsplasminogenaktivator), gis vanligvis på sykehus.
 • Legemidler som hovedsakelig brukes for å unngå avstøtning av transplanterte organer (temsirolimus, sirolimus, everolimus og andre legemidler som tilhører klassen mTOR-hemmere). Se avsnitt 2 «Advarsler og forsiktighetsregler».
 • Racekadotril som brukes til å behandle diaré.
 • Vildagliptin, et legemiddel som brukes til å behandle diabetes.
Graviditet og amming
Graviditet:
Du må informere din lege dersom du tror du er gravid (eller om du tror du kan komme til å bli gravid). Din lege vil vanligvis råde deg til å slutte med Zestril før du blir gravid, eller så snart du vet du er gravid, og anbefale deg å bruke et annet legemiddel istedenfor Zestril. Zestril er ikke anbefalt tidlig i svangerskapet, og må ikke benyttes når du er mer enn 3 måneder gravid, ettersom det kan føre til alvorlige skader på barnet dersom det blir brukt etter graviditetens tredje måned.
Amming
Informer legen din dersom du ammer eller skal begynne å amme. Zestril er ikke anbefalt for mødre som ammer, og din lege vil kanskje velge en annen behandling for deg, dersom du ønsker å amme, spesielt hvis barnet er nyfødt eller ble født for tidlig.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
 • Noen personer kan føle seg svimmel eller trett når de tar dette legemidlet. Hvis dette skjer med deg må du ikke kjøre eller bruke maskiner.
 • Du må vente for å se hvordan legemidlet påvirker deg før du prøver disse aktivitetene.
 
3. Hvordan du bruker Zestril
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Med en gang du har startet å ta Zestril kan legen ta blodprøver. Legen din kan så tilpasse dosen så du tar den dosen som er riktig for deg.
Hvordan du tar legemidlet
 • Svelg tabletten med vann.
 • Forsøk å ta tablettene til samme tid hver dag. Det spiller ikke noen rolle om du tar Zestril før eller etter mat.
 • Fortsett å ta Zestril så lenge legen har sagt, det er en langtidsbehandling. Det er viktig å ta Zestril hver dag.
Hvordan du tar første dose
 • Vis spesiell forsiktighet når du tar første dose Zestril eller hvis dosen er økt. Det kan forårsake et større fall i blodtrykk enn senere doser.
 • Dette kan få deg til å føle deg svimmel. Hvis det skjer, kan det hjelpe å legge seg ned. Snakk med legen din snarest mulig hvis du er bekymret.
Voksne
Dosen din avhenger av din medisinske tilstand og hvorvidt du tar noen andre legemidler. Legen din vil fortelle deg hvor mange tabletter du skal ta hver dag. Snakk med lege eller apotek hvis du er usikker.
Mot høyt blodtrykk
 • Den anbefalte startdosen er 10 mg én gang daglig.
 • Den vanlige langtidsdosen er 20 mg én gang daglig.
Mot hjertesvikt
 • Den anbefalte startdosen er 2,5 mg én gang daglig.
 • Langtidsdosen er 5 til 35 mg én gang daglig.
Etter et hjerteinfarkt
 • Den anbefalte startdosen er 5 mg innen 24 timer etter hjerteinfarktet og 5 mg én dag senere.
 • Den vanlige langtidsdosen er 10 mg én gang daglig.
Mot nyreproblemer forårsaket av diabetes
 • Den anbefalte dosen er enten 10 mg eller 20 mg én gang daglig.
Hvis du er eldre, har nyreproblemer eller tar diuretika kan legen din gi deg en lavere dose enn den vanlige dosen.
Bruk hos barn og ungdom (6-16 år) med høyt blodtrykk
 • Zestril anbefales ikke til barn under 6 år eller til noen barn med alvorlige nyreproblemer.
 • Legen din vil finne ut hva som er riktig dose for barnet ditt. Dosen avhenger av barnets vekt.
 • For barn som veier mellom 20 kg og 50 kg er den anbefalte startdosen 2,5 mg.
 • For barn som veier mer enn 50 kg er den anbefalte startdosen 5 mg.
Dersom du tar for mye av Zestril
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (telefon 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Følgende kan oppstå: Svimmelhet, hjertebank.
Hvis du har glemt å ta Zestril
 • Hvis du glemmer å ta en dose, ta den så snart du husker det. Hvis det snart er tid for å ta den neste dosen, kan du imidlertid droppe den glemte dosen.
 • Du må ikke ta dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Hvis du avbryter behandling med Zestril
Stopp ikke behandlingen, selv om du føler deg frisk, uten å rådføre deg med legen din om det.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Hvis du får noen av følgende reaksjoner, må du slutte å ta Zestril og omgående kontakte lege.
 • Kraftige allergiske reaksjoner (sjeldne, påvirker 1-10 av 10 000 personer). Tegnene kan inkludere plutselig inntreden av:
  • Hevelse i ansiktet, lepper, tunge eller svelg. Dette kan gjøre det vanskelig å svelge.
  • Kraftig eller plutselig hevelse i hender, føtter og ankler.
  • Pustevansker.
  • Kraftig kløe i huden (med utstående klumper)
 • Alvorlige hudreaksjoner, som plutselig og uventet kløe eller svie, rød eller avflassing av hud (veldig sjelden, påvirker færre enn 1 av 10 000).
 • Infeksjon med symptomer som feber og alvorlige forverrelse av allmenntilstanden, eller feber med lokale infeksjonssymptomer som sårhet i hals/svelg/munn eller urinveisproblemer (veldig sjelden, påvirker færre enn 1 av 10 000).
Andre mulige bivirkninger:
Vanlige (påvirker 1-10 av 100 personer)
 • Hodepine.
 • Å føle seg svimmel, særlig hvis du reiser deg opp raskt.
 • Diaré.
 • Tørrhoste som ikke forsvinner.
 • Uvelhet (oppkast).
 • Nyreproblemer (vises på blodprøver).
Mindre vanlige (påvirker 1-10 av 1000 personer)
 • Humørforandringer.
 • Endring i farge på fingre eller tær (svak blå, etterfulgt av rødhet) eller nummenhet eller prikking i fingre eller tær.
 • Endring i hvordan ting smaker.
 • Å føle seg søvnig.
 • Svimmelhet (vertigo).
 • Vanskeligheter med å sove.
 • Slag.
 • Rask hjerterytme.
 • Rennende nese.
 • Kvalme.
 • Magesmerte eller fordøyelsesproblemer.
 • Hudutslett eller kløe.
 • Å ikke få ereksjon (impotens).
 • Å føle seg trøtt eller svak (tap av styrke).
 • Et svært stort fall i blodtrykk kan skje hos personer som har følgende tilstander: koronar hjertesykdom, innsnevring av aorta (en hjertearterie), nyrearterie eller hjerteklaffer, en økning i hjertemuskelens tykkelse. Hvis dette skjer med deg, kan du føle deg svimmel eller ør, særlig hvis du reiser deg raskt.
 • Endringer på blodprøver som viser hvordan lever og nyrer fungerer.
 • Hjerteanfall.
 • Sett og/eller hørt hallusinasjoner.
Sjeldne (påvirker 1-10 av 10 000 personer)
 • Å føle seg forvirret.
 • Utstående utslett (elveblest).
 • Munntørrhet.
 • Hårtap.
 • Psoriasis (et hudproblem).
 • Forandring i hvordan ting lukter.
 • Utvikling av bryster hos menn.
 • Forandringer i noen av cellene eller i andre deler av blodet. Legen din kan ta blodprøver fra tid til annen for å sjekke hvorvidt Zestril påvirker blodet ditt. Tegnene kan være å føle seg trett, blek hud, sår hals, feber, ledd- eller muskelsmerter, hevelse i ledd eller kjertler, sensitivitet overfor sollys.
 • Lave natriumverdier i blodet (symptomene kan være trøtthet, hodepine, kvalme, oppkast).
 • Akutt nyresvikt.
Svært sjeldne (påvirker færre enn 1 av 10 000 personer)
 • Bihulebetennelse (en følelse av smerte bak kinnene og øynene).
 • Gisping (hivende pust).
 • Lavt blodsukkernivå i blodet (hypoglykemi). Tegnene kan inkludere det å føle seg sulten eller svak, svetting og rask hjerterytme.
 • Lungebetennelse. Tegnene kan være hoste, kortpustethet og feber.
 • Gulfarging av huden eller det hvite i øynene (gulsott).
 • Leverbetennelse. Dette kan forårsake tap av appetitt, gulfarging av hud og øyne og mørkt farget urin.
 • Betennelse i bukspyttkjertelen. Dette forårsaker moderat til kraftig smerte i magen.
 • Alvorlige hudreaksjoner. Symptomene er rødhet, voldsom svie og avflassing.
 • Svetting.
 • Mindre vannlating (urin) enn normalt eller ingen vannlating.
 • Leversvikt.
 • Kuler.
 • Inflammasjon i tarmene.
Andre bivirkninger (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data)
 • Symptomer på depresjon.
 • Besvimelse.
Bivirkninger hos barn ser ut til å være sammenlignbare med bivirkninger som er sett hos voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zestril
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen (EXP) som er angitt på blisterpakningen og kartongen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
 • 2,5 mg tabletter: Oppbevares ved høyst 25ºC.
 • 5 mg, 10 mg og 20 mg tabletter: Oppbevares ved høyst 30ºC.
 • Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zestril
 • Virkestoff er lisinopril (som dihydrat).
 • Andre innholdsstoffer er mannitol, kalsiumhydrogenfosfatdihydrat, maisstivelse, gelatinbehandlet stivelse og magnesiumstearat. De rosa og rødbrune tablettene inneholder rødt jernoksid (E172).
Zestril produseres i 4 styrker inneholdende 2,5 mg, 5 mg, 10 mg eller 20 mg lisinoprildihydrat.
Hvordan Zestril ser ut og innholdet i pakningen
2,5 mg tablett: rund, hvit, udrasjert, bikonveks tablett med ”Mangler tekstalternativ for bilde 2,5” på den ene siden og blank på den andre siden. Diameter 6 mm.
5 mg tablett: rund, rosa, udrasjert, bikonveks tablett med ”Mangler tekstalternativ for bilde 5” på den ene siden og delestrek på den andre siden. Diameter 6 mm.
Tabletten kan deles i like doser.
10 mg tablett: rund, rosa, udrasjert, bikonveks tablett med ”Mangler tekstalternativ for bilde 10” på den ene siden og blank på den andre siden. Diameter 8 mm.
20 mg tablett: rund, rødbrun, udrasjert, bikonveks tablett med ”Mangler tekstalternativ for bilde 20” på den ene siden og blank på den andre siden. Diameter 8 mm.
Zestril tabletter er tilgjengelige i blisterpakninger i aluminiumsfolie som 14, 20, 28, 28×1, 30, 42, 50, 56, 56×1, 60, 84, 98, 100, 400 og 500 tabletter.
Blisterpakninger som inneholder et antall tabletter som er delelig med 7 finnes også i pakninger merket med ukedager.
Zestril tabletter er også tilgjengelig i plastboks med 20, 30, 50, 100 og 400 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirkerInnehaver:
AstraZeneca AS, Oslo
Tilvirker:
AstraZeneca UK Ltd, Macclesfield, England
AstraZeneca AB, Gärtunavägen, SE‑151 85, Södertälje, Sverige
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 07.08.2019
Andre informasjonskilder
Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til Statens legemiddelverk.

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

ace-hemmer: (ACE: Angiotensin Converting Enzyme) Legemiddel som brukes til å senke blodtrykket. ACE-hemmere reduserer nivået av angiotensin. Angiotensin er et hormon som trekker sammen kroppens blodårer, og øker dermed motstanden i blodomløpet. Når angiotensinkonsentrasjonen reduseres, øker blodårenes diameter og blodtrykket reduseres.

acetylsalisylsyre (asa): Legemiddel med smertestillende, febernedsettende og betennelsesdempende effekt. Reduserer også blodplatenes evne til å klumpe seg sammen (aggregere).

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angiotensin: Peptidhormon som inngår i renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Angiotensin I omdannes til angiotensin II av enzymet ACE (Angiotensin Converting Enzyme). Angiotensin II regulerer utskillelsen av aldosteron i blodet og øker blodtrykket ved å trekke sammen blodårene.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

artritt (leddbetennelse, betennelse i ledd): Betennelse som gir smerte, stivhet og hevelse i ledd. Samlebetegnelse for en rekke sykdommer, som f.eks. revmatoid artritt, urinsyregikt og psoriasisartritt.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

fordøyelsesproblemer (dyspepsi, fordøyelsesbesvær): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoglykemi (lavt blodsukker, føling, insulinføling): Lavt blodsukker. Kan for eksempel skje når en diabetiker har injisert for mye insulin.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

immunsuppressivt (immunsuppressiv): Hvis noe er immunsuppressivt, betyr det at det reduserer kroppens immunforsvar. I noen tilfeller anbefales det å behandle med immundempende legemidler, blant annet etter transplantasjoner. Hvis dette ikke gjøres kan immunforsvaret avvise det transplanterte organet.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

ldl (low density lipoprotein): (LDL: Low Density Lipoprotein) LDL er et protein i blodet som transporterer kolesterol og andre blodfettstoffer. Høye nivåer av LDL kan føre til hjertesykdom.

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.