Pakningsvedlegg: informasjon til brukeren

Zantac 150 mg tabletter

ranitidinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zantac er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zantac
 3. Hvordan du bruker Zantac
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zantac
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zantac er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha forskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zantac hemmer produksjonen av magesyre. Zantac brukes for å lege sår i magesekken, i spiserøret og på tolvfingertarmen inkl. de sår som er fremkalt av andre legemidler, f.eks. smertestillende og betennelsesdempende legemidler. Zantac brukes dessuten for å bedre symptomer og å lege irritasjon i spiserøret som følge av halsbrann og sure oppstøt. Zantac kan også brukes ved forhøyet produksjon av magesyre, og forebyggende mot stadig tilbakevendende sår som ikke er forårsaket av infeksjon med bakterien Helicobacter pylori, eller der bakterien ikke har latt seg utrydde. Ved behandling som skal fjerne Helicobacter pylori fra sår i magesekken brukes Zantac i kombinasjon med antibiotika.
Hos barn (3-18 år) brukes Zantac for å lege sår i magesekken, eller i den delen av tarmen hvor magesekken går over i tynntarmen (duodenum). Zantac brukes også for å lege og hemme problemer forårsaket av syre i spiserøret (øsofagus) eller for mye syre i magesekken, som kan gi smerter eller ubehag omtalt som "fordøyelsesbesvær", "dyspepsi” eller ”halsbrann”.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zantac
Bruk ikke Zantac:
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor ranitidin eller noen av de andre innholdsstoffene i Zantac.
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zantac dersom:
 • du har nedsatt nyrefunksjon
 • du har porfyri (fellesbetegnelse på sykdommer hvor dannelsen av hem er forstyrret)
 • du bruker betennelsesdempende midler (NSAIDs), spesielt hvis du er gammel eller hvis du har eller har hatt sår (ulcus) i mageregionen.
 • du røyker
Eldre personer, pasienter med diabetes, nedsatt immunforsvar eller kols (kronisk obstruktiv lungesykdom - fellesbetegnelse for en gruppe sykdommer som kjennetegnes ved pustevansker på grunn av innsnevrede luftveier), kan ha en økt risiko for smittsom lungebetennelse ved behandling med Zantac. Rådfør deg derfor med legen din hvis du er i tvil om du har økt risiko for dette før behandling med Zantac.
Røyking er assosiert med økt forekomst av tilbakevendende sår i den delen av tynntarmen magesekken går over i, så røykeslutt anbefales for disse pasientene.
Andre legemidler og Zantac
Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette gjelder også reseptfrie legemidler.
Noen legemidler påvirker hvordan Zantac virker, eller de kan gjøre det mer sannsynlig at du får bivirkninger. Zantac kan også påvirke hvordan andre legemidler virker. Dette gjelder følgende legemidler:
 • prokainamid eller n-acetylprokainamid (som brukes til å behandle hjerteproblemer)
 • warfarin (blodfortynnende legemiddel)
 • triazolam (som brukes til behandling av søvnløshet)
 • glipizid (som brukes til å redusere blodsukker)
 • ketokonazol (som brukes til å behandle soppinfeksjoner)
 • atazanavir eller delaviridin (som brukes til å behandle HIV)
 • midazolam (et beroligende middel som gis før en operasjon)
 • erlotinib (som brukes til å behandle enkelte kreftformer). Ranitidin (virkestoffet i Zantac) kan redusere mengden erlotinib i blodet ditt, og det kan være at legen din må justere behandlingen din dersom du samtidig bruker erlotinib.
 • gefitinib (som brukes til å behandle lungekreft)
Kontakt lege eller apotek dersom du tar noen av disse legemidlene.
Graviditet og amming
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar noen form for medisin.
Det er mulighet for at fosteret kan påvirkes dersom Zantac brukes under graviditet. Rådfør deg derfor med lege eller apotek før bruk av Zantac dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Zantac går over i morsmelk i stor grad. Amming bør unngås under behandling med Zantac.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid dersom det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Legemidlet antas ikke å påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
 
3. Hvordan du bruker Zantac
Bruk alltid Zantac slik legen din har fortalt deg. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Dose og doseringshyppighet må bare endres i samråd med lege.
Tabletten bør svelges med vann.
Voksne
Voksne og ungdom fra 12 år:
Vanlig dose er enten:
 • 150 mg morgen og 150 mg kveld, eller
 • 300 mg ved leggetid
Voksne over 50 år og eldre:
Zantac kan gi sterkere virkning i denne aldersgruppen. Legen din vil derfor vurdere om det er nødvendig at du får en lavere dose enn den som er oppgitt som vanlig dosering for voksne.
Barn over 30 kg og fra 3-11 år
Legen vil beregne riktig dose ut fra barnets vekt.
Behandling av ulcussykdom i magesekken eller i duodenum (tynntarm):
Vanlig dose hos barn er 2 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig i 4 uker. Denne dosen kan økes til 4 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig. Maksimum dose per dag er 300 mg ranitidin. Behandlingsvarigheten kan økes til 8 uker.
Behandling av halsbrann på grunn av for mye syre:
Vanlig dose hos barn er 2,5 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig. Denne dosen kan økes til 5 mg per kg kroppsvekt, 2 ganger daglig. Maksimum dose per dag er 600 mg ranitidin.
Hvis du mener at virkningen av Zantac er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med lege eller apotek om dette.
Dersom du tar for mye av Zantac
Det skal svært store doser til for å få overdoseringssymptomer etter overdosering med Zantac. Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf.: 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel, eller hvis barn har fått i seg legemidlet ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zantac
Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandlingen med Zantac
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zantac forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Generelt ses bivirkninger hos få pasienter.
Mindre vanlige (færre enn 1 tilfelle per 100 pasienter):
 • magesmerter, forstoppelse eller kvalme (disse bivirkningene går som regel over under behandling)
Sjeldne (færre enn 1 tilfelle per 1000 pasienter):
 • ulike overfølsomhetsreaksjoner (elveblest, hevelser i ansiktet eller munnen (angioødem), feber, krampe i luftveiene (bronkospasme), lavt blodtrykk og brystsmerter), forbigående påvirkning av leverfunksjonen, hudutslett eller økning i plasmakreatinin (et stoff som sier noe om nyrefunksjonen. Dette normaliseres vanligvis under behandlingen
Svært sjeldne (færre enn 1 tilfelle per 10 000 pasienter):
 • svimmelhet, hodepine (av og til kraftig) og nedsatt puls
 • nedsatt antall blodplater (trombocytopeni) (økt blødningstendens, vanligvis forbigående) eller hvite blodlegemer (leukopeni) (nedsatt forsvar mot infeksjoner), nedsatt antall av alle typer blodceller (agranulocytose eller pancytopeni)
 • brystømhet/brystforstørrelse
 • utskillelse av brystmelk uavhengig av amming
 • forbigående forvirring, depresjon og hallusinasjoner, særlig hos eldre, alvorlig syke og pasienter med nyresykdom
 • hudreaksjoner (erythema multiforme), ledningsforstyrrelse i hjertet, uregelmessige, langsomme eller raske hjerteslag, muskel- og leddsmerter, betennelsestilstand i bukspyttkjertel og lever, eventuelt med gulsott (vanligvis forbigående), forbigående ufrivillige bevegelser, håravfall, forbigående impotens.
 • vaskulitt (hevelse og blødning fra små årer)
 • betennelsestilstand i bindevev i nyrene
 • diaré
 • alvorlig allergisk reaksjon (anafylaktisk sjokk)
 • forbigående tåkesyn
Ukjent hyppighet:
 • kortpustethet
Barn får samme typer bivirkninger som voksne.
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zantac
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet.
Bruk ikke Zantac etter utløpsdatoen som er angitt på esken etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zantac
 • Virkestoff er ranitidinhydroklorid tilsvarende ranitidin 150 mg.
 • Hjelpestoffer er mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat, hypromellose (E464), titandioksid (E171) og hydroksypropylcellulose.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
GlaxoSmithKline AS, Postboks 180 Vinderen, 0319 Oslo
Tlf: 22 70 20 00
Tilvirker
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Burgos, Spania, eller Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Tyskland.
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert: 15.07.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

agranulocytose: Drastisk reduksjon i antall granulocytter (en type hvite blodceller). Agranulocytose gir blant annet sterk mottakelighet for infeksjoner som kan føre til lungebetennelse, høy feber og vevsødeleggelse i svelget. Agranulocytose er en reversibel, men livstruende, tilstand.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angioødem (angionevrotisk ødem, quinckes ødem): Hevelse i hud og slimhinner, ofte i ansiktet, øyne eller lepper. Kan i verste fall føre til pustebersvær og kvelning. Kan forekomme ved allergi, men varme, sollys og trykk kan også være utløsende faktorer. Oppstår noen ganger ved legemiddelbruk.

blodplater (trombocytter): Trobocytter/blodplater er skiveformede fragmenter av store hvite blodceller som kalles megakarocytter. Blodplater har en viktig funksjon ved blødning, siden de inneholder stoffer som er nødvendige for at blod skal størkne. De kan også klebre seg sammen for å tette hullet i en blodårevegg hvis denne skades.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

erythema multiforme: En type akutt hudlidelse med rødt blemmelignende utslett som kan forårsakes av medisiner, infeksjoner eller sykdom.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

gulsott (ikterus): Opphopning av gallepigment i hud, slimhinner og hornhinne, noe som gir en gulaktig farge.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

helicobacter pylori: Bakterie som kan forårsake magsår, sår i tolvfingertarmen og i noen tilfeller kreft i magesekken. Svært mange er infisert med bakterien, men bare noen få utvikler sykdom. Bakterien som holder til i magesekken kan utryddes ved hjelp en kombinasjon med legemidler som skal tas samtidig. Ofte består behandlingsregimet av to typer antibiotika og en protonpumpehemmer.

impotens (erektil dysfunksjon, ereksjonssvikt): Manglende evne til å få eller opprettholde ereksjon.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kols (kronisk obstruktiv lungesykdom): Kronisk obstruktiv lungesykdom/kols er en samlebetegnelse for sykdommer der utpustingen er vedvarende forverret fordi luftpassasjen i bronkiene er hemmet, blant annet på grunn av kronisk betennelse i slimhinnene og redusert elastisitet. Symptomer kan være hoste, økt slimproduksjon og tungpustethet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungebetennelse (pneumoni): Betennelse i lungevevet som følge av en infeksjon med virus eller bakterier.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

øsofagus: Spiserør