Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zanidip 10 mg filmdrasjerte tabletter

Zanidip 20 mg filmdrasjerte tabletter

lerkanidipinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zanidip er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruke Zanidip
 3. Hvordan du bruker Zanidip
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zanidip
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zanidip er og hva det brukes mot
Zanidip tilhører en gruppe legemidler som kalles kalsiumkanalblokkere (dihydropyridinderivater). Disse legemidlene hjelper til å senke blodtrykket.
Zanidip brukes til å behandle høyt blodtrykk, også kalt hypertensjon, hos voksne over 18 år.
Zanidip anbefales ikke til barn under 18 år.
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
 
2. Hva du må vite før du bruke Zanidip
Bruk ikke Zanidip:
 • dersom du er allergisk overfor lerkanidipinhydroklorid eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet
 • dersom du lider av visse hjertesykdommer:
  • en obstruksjon av blodstrømningen fra hjertet
  • ubehandlet hjertesvikt
  • ustabil angina (ubehag i brystet som forekommer ved hvile, eller som blir gradvis verre)
  • dersom du har hatt hjerteinfarkt løpet av den siste måneden
 • dersom du har alvorlige leverproblemer
 • dersom du har nyreproblemer eller du gjennomgår dialyse
 • dersom du bruker legemidler som hemmer metabolismen i leveren, som f.eks.:
  • legemidler mot sopp (som for eksempel ketokonazol og itrakonazol)
  • antibiotika i gruppen makrolider (som for eksempel erytromycin, troleandomycin eller klaritromycin)
  • legemidler mot virus (som for eksempel ritonavir)
 • dersom du tar et annet legemiddel som kalles ciklosporin (brukes etter transplantasjoner for å forhindre avstøtning av det transplanterte organet)
 • sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege eller apotek før du bruker Zanidip
 • hvis du har hjerteproblemer
 • hvis du har problemer med nyre- og/eller lever
Rådfør deg med lege før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid (se avsnittet om Graviditet, amming og fertilitet)
Barn og ungdom
Sikkerhet og effekt av Zanidip hos barn i alderen opptil 18 år er ikke fastsatt.
Andre legemidler og Zanidip
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er fordi dersom Zanidip tas sammen med andre legemidler, kan effekten av Zanidip eller det andre legemidlet bli endret eller visse bivirkninger kan forekomme hyppigere (se også avsnitt 2 “Bruk ikke Zanidip”).
Det er spesielt viktig at du informerer legen eller apoteket hvis du tar noen av følgende legemidler:
 • fenytoin, fenobarbital eller karbamazepin (legemidler mot epilepsi)
 • rifampicin (til behandling av tuberkulose)
 • astemizol eller terfenadin (legemidler mot allergier)
 • amiodaron, kinidin eller sotalol (legemidler til behandling av hurtige hjerteslag)
 • midazolam (et sovemiddel)
 • digoksin (til behandling av hjerteproblemer)
 • betablokkere, f.eks. metoprolol (legemidler til behandling av høyt blodtrykk, hjertesvikt og unormal hjerterytme)
 • cimetidin (mer enn 800 mg, et legemiddel mot magesår, fordøyelsesvansker eller halsbrann) simvastatin (et legemiddel som brukes til å senke nivået av kolesterol i blodet)
 • andre legemidler som brukes til behandling av høyt blodtrykk
Inntak av Zanidip sammen med mat og drikke og alkohol
 • Et fettrikt måltid øker blodnivåene av dette legemiddelet betydelig (se avsnitt 3)
 • Alkohol kan forsterke effekten av Zanidip. Ikke innta alkohol mens du behandles med Zanidip
 • Zanidip må ikke tas sammen med grapefrukt eller grapefruktjuice (det kan forsterke den blodtrykkssenkende effekten av Zanidip). Se avsnitt 2 «Bruk ikke Zanidip»)
Graviditet, amming og fertilitet
Zanidip anbefales ikke hvis du er gravid, det bør ikke brukes under amming. Det foreligger ingen data om bruken av Zanidip hos gravide kvinner eller ammende mødre. Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid eller ammer, hvis du ikke bruker prevensjon, eller hvis du tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Kjøring og bruk av maskiner
Dersom du blir svimmel, døsig eller føler deg svak under behandling med dette legemidlet, bør du ikke kjøre eller bruke maskiner.
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Zanidip inneholder laktose
Dersom legen din har fortalt deg at du har en intoleranse overfor noen sukkertyper, må du kontakte lege før du tar dette legemidlet.
 
3. Hvordan du bruker Zanidip
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Voksne
Den anbefalte dosen er en tablett med 10 mg én gang daglig. Tabletten tas til samme tid hver dag, helst om morgenen minst 15 minutter før frokost. Legen kan anbefale at du øker dosen til en Zanidip tablett med 20 mg daglig dersom det er behov (se avsnitt 2 “Inntak av Zanidip sammen med mat og drikke og alkohol”).
Tablettene bør svelges hele med litt vann.
Bruk hos barn
Dette legemidlet bør ikke brukes av barn under 18 år.
Eldre pasienter
Det er ikke nødvendig med dosejustering. Det skal imidlertid utvises særlig forsiktighet ved oppstart av behandlingen.
Pasienter med lever- eller nyreproblemer
Det kreves særlig forsiktighet ved oppstart av behandling hos disse pasientene. En økning av døgndosen til 20 mg skal gjøres med forsiktighet.
Dersom du tar for mye av Zanidip
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller om barn ved uhell har fått i seg legemidlet. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Ta legemiddelpakningen med deg. Dersom du tar for mye Zanidip, kan du få for stort blodtrykksfall og hjertet ditt kan slå uregelmessig eller raskere.
Dersom du har glemt å ta Zanidip
Dersom du har glemt å ta Zanidip, bare hopp over den dosen og fortsett som vanlig. Du må ikke ta en dobbel dose som erstatning for en glemt dose.
Dersom du avbryter behandling med Zanidip
Dersom du avslutter behandlingen med Zanidip, kan blodtrykket øke igjen. Rådfør deg med legen din før du avbryter behandlingen.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger kan oppstå med dette legemidlet:
Noen bivirkninger kan være alvorlige.
Hvis noe av følgende skjer, skal du informere legen din umiddelbart:Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer):
 • angina pectoris (f.eks. tranghet i brystet på grunn av manglende blod til hjertet)
 • allergiske reaksjoner (symptomer omfatter kløe, utslett, elveblest)
 • besvimelse
Pasienter med allerede‑eksisterende angina pectoris kan oppleve økt hyppighet, varighet eller alvorlighetsgrad av attakkene med legemidler fra gruppen som Zanidip tilhører. Isolerte tilfeller av hjerteinfarkt kan observeres,
Andre mulige bivirkninger:Vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 10 personer)
 • hodepine
 • hurtige hjerteslag
 • følelse av hurtige eller uregelmessige hjerteslag (hjertebank)
 • plutselige episoder med rødme i ansiktet, halsen eller øverst på brystet (rødming)
 • hovne ankler
Mindre vanlige bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 100 personer)
 • svimmelhet
 • blodtrykksfall
 • halsbrann
 • sykdomsfølelse
 • magesmerte
 • utslett
 • kløe
 • muskelsmerter
 • vannlating av store mengder urin
 • svakhets- og/eller tretthetsfølelse
Sjeldne bivirkninger (kan forekomme hos opptil 1 av 1 000 personer)
 • søvnighet
 • oppkast
 • diaré
 • elveblest
 • hyppig vannlating
 • brystsmerte
Bivirkninger der hyppigheten ikke er kjent (kan ikke anslås ut ifra tilgjengelige data)
 • hovent tannkjøtt
 • endring av leverfunksjonen (påvist ved blodprøve)
 • uklar væske (ved dialyse gjennom et rør inn i magen)
 • hevelse i ansikt, lepper, tunge eller hals som kan gjøre det vanskelig å puste eller svelge
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zanidip
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten, esken og blisterpakningen. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zanidip
 • Virkestoff er lerkanidipinhydroklorid.
  Hver filmdrasjerte tablett inneholder 10 mg lerkanidipinhydroklorid (tilsvarende 9,4 mg lerkanidipin), eller 20 mg lerkanidipinhydroklorid (tilsvarende 18,8 mg lerkanidipin).
 • Andre innholdsstoffer er:
  Tablettkjerne: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelse glykolat, povidon K30, magnesiunstearat.
  Filmdrasjering: hypromellose, talkum, titandioksid (E171), makrogol 6000, jernoksid (E172).
Hvordan Zanidip ser ut og innholdet i pakningen
Zanidip 10 mg: gul, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett med delestrek på den ene siden. Delestreken er kun for å lette deling slik at det blir enklere å svelge tabletten, og ikke for å dele den i like doser.
Zanidip 20 mg: rosa, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett med delestrek på den ene siden
Zanidip leveres i blisterpakninger med 28, 56 og 98 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Meda AS
Postboks 194
1371 Asker
Tel.: 66753300
Fax: 66753333
E-post: infonorge@mylan.com
Tilvirker
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.,
Via Matteo Civitali,
I-20148 Milano
Italia
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 14.02.2019

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

dialyse: Rensing av blod for avfallsstoffer og overflødig væske. Rensingen gjøres ved hjelp av en spesiell maskin, vanligvis på sykehus. Det fins to typer dialyse, hemodialyse; rensing av blod og peritoneal dialyse; rensing av blodet via bukhulen.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

epilepsi: Sykdom der enkelte hjerneceller blir overaktive, noe som gir ulike typer krampeanfall enten med eller uten påfølgende bevisstløshet.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

halsbrann (pyrose): En brennende følelse i brystet eller i halsen forårsaket av syre fra magesekken som kommer opp til spiserøret. Årsaken er som regel relatert til en redusert aktivitet av magesekkens lukkemuskel, spiserørsbrokk eller økt abdominalt trykk. Syrenøytraliserende legemidler, H2-reseptorantagonister og protonpumpehemmere er type legemidler som kan brukes mot halsbrann.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

rødming (flushing): Plutselig varmefølelse, hudrødme

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.