Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

PAKNINGSVEDLEGG: INFORMASJON TIL BRUKEREN

ZANIDIP 10 mg filmdrasjerte tabletter

ZANIDIP 20 mg filmdrasjerte tabletter

Lerkanidipinhydroklorid

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut til deg personlig og skal ikke gis videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer som ligner dine.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zanidip er, og hva det brukes mot
 2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zanidip
 3. Hvordan du bruker Zanidip
 4. Mulige bivirkninger
 5. Oppbevaring av Zanidip
 6. Ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zanidip er, og hva det brukes mot
Blodtrykkssenkende tabletter.
Brukes ved mildt til moderat forhøyet blodtrykk (hypertensjon).
10 mg tabletter er gule og runde med delestrek.
20 mg tabletter er rosa, runde og bikonvekse med delestrek på den ene siden.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må ta hensyn til før du bruker Zanidip
Bruk ikke ZANIDIP:
 • hvis du er overfølsom (allergisk) overfor lerkanidipin eller noen av de andre innholdsstoffene i Zanidip.
 • dersom du er gravid eller ammer.
 • ved visse hjertesykdommer: ukontrollert hjertesvikt, innsnevring av hovedpulsåren (aortastenose). Zanidip skal ikke brukes den første måneden etter gjennomgått hjerteinfarkt.
 • ved sterkt nedsatt nyre- eller leverfunksjon.
Vis forsiktighet ved bruk av Zanidip:
 • Ved lett til moderat nedsatt nyre-og/eller leverfunksjon
 • Hvis du er dialysepasient
 • Hvis du har hatt hjerteproblemer eller hjertesykdommer som ”sick sinus syndrom” og ikke bruker pacemaker.
Snakk med legen din om dette.
Inntak av Zanidip sammen med mat og drikke:
Grapefruktjuice kan forsterke effekten av Zanidip og bør unngås.
Graviditet
Det er begrenset erfaring ved bruk under graviditet. Rådfør deg med lege eller kontakt apotek før du tar dette legemidlet.
Amming
Det er ukjent om Zanidip går over i morsmelk. Kontakt lege eller apotek før du tar dette
legemidlet.
Bilkjøring og bruk av maskiner:
Zanidip påvirker vanligvis ikke evnen til å kjøre bil eller betjene maskiner.
Enkelte kan imidlertid føle seg svimmel, kraftløs trøtt og i sjeldne tilfeller søvnig, spesielt i starten av behandlingen. Det er derfor viktig at du lærer å kjenne din reaksjon på preparatet før du kjører bil eller utfører presisjonsbetont arbeid.
Bruk av andre legemidler sammen med Zanidip:
Effekten av Zanidip kan påvirkes om det tas sammen med visse andre legemidler. Rådfør deg alltid med lege eller apotek dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, dette gjelder også reseptfrie legemidler.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zanidip
Bruk alltid Zanidip slik legen din har foreskrevet. Kontakt legen eller apoteket hvis du er usikker. Den vanlige dosen er 10 mg en gang om dagen (helst om morgenen) minst 15 minutter før et måltid.
Tablettene bør svelges hele med vann.
Hvis du mener at virkningen av Zanidip er for kraftig eller for svak, bør du rådføre deg med legen eller apoteket om dette.
Zanidip anbefales ikke til barn under 18 år på grunn av manglende erfaring.
Dersom du tar for mye av Zanidip:
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller om barn ved uhell har fått i seg legemidlet. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Dersom du har glemt å ta Zanidip:
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan Zanidip ha bivirkninger. Disse er vanligvis forbigående og milde.
De vanligste er hodepine, svimmelhet, muskeltretthet, kvalme, hjertebank, ansiktsrødme og ankel- eller legghevelse.
Informer legen hvis du opplever disse omtalte bivirkningene, eller dersom du får bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.
 

Les avsnittStopp

5. Oppbevaring av Zanidip
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk ikke Zanidip etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen. Oppbevares i originalemballasjen for å beskytte mot lys.
Av miljø- og sikkerhetshensyn bør ubrukte, for gamle eller rester av legemidler leveres til apotek for destruksjon.
 

Les avsnittStopp

6. Ytterligere informasjon
Sammensetning av Zanidip
 • Virkestoff er lerkanidipinhydroklorid 10 mg eller 20 mg
 • Hjelpestoffer er laktosemonohydrat, natriumstivelseglykolat (type A), magnesiumstearat, povidon K30, mikrokrystallinsk cellulose. Tabletten er drasjert med hypromellose, makrogol 6000, titandioksid (E171), rødt jernoksid (E172), og talkum.
Innholdet i pakningen
NB! Blisterbrettene er også merket «Corifeo 10 mg» eller «Corifeo 20 mg».
Innehaver av markedsføringstillatelsen (Parallellimport) og ompakker:
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00.
Tilvirker
RECORDATI Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A., Via Matteo Civitali, 1 20148 Milano, Italia.
For ytterligere informasjon om dette legemidlet bes henvendelser rettet til innehaveren av markedsføringstillatelsen (parallellimport):
Farmagon AS, Karihaugveien 22, 1086 Oslo.
Tlf: 21 60 87 00.
Pakningsvedlegget er basert på godkjent tekst av 23.04.2008. November 2015

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, myokardreinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).