Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zalna 10 mg/g/0,25 mg/g gel

Klindamycin/tretinoin

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Hvis du har ytterligere spørsmål, kontakt lege eller apotek.
 • Dette legemidlet er skrevet ut kun til deg. Ikke gi det videre til andre. Det kan skade dem, selv om de har symptomer på sykdom som ligner dine.
 • Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zalna er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zalna
 3. Hvordan du bruker Zalna
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zalna
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 
1. Hva Zalna er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zalna inneholder virkestoffene klindamycin og tretinoin.
Klindamycin er et antibiotikum. Det begrenser veksten av bakterier som er forbundet med akne og inflammasjonen som forårsakes av disse bakteriene.
Tretinoin normaliserer veksten av overflatiske hudceller og forårsaker normal avskalling av celler som tilstopper hårfolliklene i områder med akne. Dette forhindrer opphopning av talg og dannelse av tidlige aknelesjoner (svarte og hvite hudormer).
Disse virkestoffene er mer effektive sammen enn hver for seg.
Zalna brukes på huden til å behandle akne hos pasienter over 12 år.
 
2. Hva du må vite før du bruker Zalna
Bruk ikke Zalna:
 • dersom du er gravid.
 • dersom du planlegger å bli gravid.
 • dersom du er allergisk overfor klindamycin, tretinoin eller noen av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
 • dersom du er allergisk overfor linkomycin.
 • dersom du har en kronisk inflammatorisk tarmsykdom (f.eks. Crohns sykdom eller ulcerøs kolitt).
 • dersom du tidligere har hatt tykktarmbetennelse i forbindelse med bruk av antibiotika som er kjennetegnet av forlenget eller betydelig diaré eller kramper i magen.
 • dersom du eller noen i familien din noen gang har hatt hudkreft.
 • dersom du lider av akutt eksem som kjennetegnes av betent, rød, tørr og flasset hud.
 • dersom du lider av rosacea, en hudsykdom som rammer ansiktet og kjennetegnes av rødhet, kviser og avskalling.
 • dersom du lider av andre akutte inflammatoriske tilstander i huden (f.eks. betennelse i hårsekkene), særlig rundt munnen (perioral dermatitt).
 • dersom du lider av visse spesielle typer av acne vulgaris som kjennetegnes av små pussfylte blærer og cystiske akneknuter (acne conglobata og acne fulminans).
Hvis noe av det ovenstående gjelder deg skal du ikke bruke dette legemidlet og snakke med legen din.
Advarsler og forsiktighetsregler
 • Unngå å få dette legemidlet i munn, øyne, slimhinner og på hud med avskrapninger eller eksem. Vær forsiktig når du påfører Zalna på følsomme hudområder. I tilfelle av utilsiktet kontakt med øyne skal du skylle med rikelig med lunkent vann.
 • Hvis du er en fruktbar kvinne, skal du ikke bruke Zalna med mindre du bruker prevensjon (se også avsnittet om ”Graviditet, amming og fertilitet”).
 • Hvis du får forlenget eller betydelig diaré eller magekramper, skal du slutte å ta dette legemidlet og umiddelbart ta kontakt med legen din.
 • Hvis du har atopisk eksem (kronisk, kløende inflammasjon av huden) skal du snakke med legen din før du bruker dette legemidlet.
 • Eksponering for naturlig eller kunstig lys (f.eks. solarium) bør unngås. Dette er fordi dette legemidlet kan gjøre at huden din blir mer følsom og at du blir lettere solbrent samt få andre bivirkninger av sollys.
  Du bør bruke effektiv solbeskyttelse med solfaktor på minst 30 og beskytte deg med klær (f.eks. en solhatt) når du er utendørs.
  Hvis du allikevel skulle bli solbrent i ansiktet, skal du ikke bruke Zalna før huden din er helet igjen.
 • Rådfør deg med legen din i tilfelle du får en akutt inflammasjon i huden mens du bruker dette legemidlet.
 • Du skal ikke påføre Zalna samtidig med andre hudprodukter, dette omfatter også kosmetikk (se også avsnittet ”Andre legemidler og Zalna”).
Andre legemidler og Zalna
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette omfatter også reseptfrie legemidler og urtemidler. Dette er fordi Zalna kan påvirke måten andre legemidler virker på. Andre legemidler kan også påvirke måten Zalna virker på.
Hvis du har brukt andre hudpreparater som inneholder svovel, salisylsyre, benzoylperoksid eller resorcinol samt kjemiske slipemidler må du vente til virkningen av disse er opphørt innen du begynner å bruke dette legemidlet. Legen din vil fortelle deg når du kan begynne å bruke Zalna.
Bruk ikke medisinerte såper, rensemidler eller oppløsninger med skrubbemidler med sterk uttørrende effekt under behandling med Zalna. Du bør være forsiktig når du bruker noen av følgende produkter som kan ha en uttørrende effekt: skrubbesåper, såper og kosmetikk samt produkter med høye konsentrasjoner av alkohol, avsvellende midler, krydder eller lime.
Du skal rådføre deg med legen din før du bruker dette legemidlet sammen med andre legemidler som inneholder erytromycin eller metronidazol, aminoglykosider, andre antibiotika eller kortikosteroider eller hvis du skal ha andre nevromuskulære blokkerende midler, f.eks. muskelavslappende midler som brukes ved narkose.
Warfarin eller lignende medisiner som virker blodfortynnende: Du kan ha økt risiko for å oppleve blødning. Det kan være nødvendig for legen din å ta blodprøver regelmessig for å sjekke hvor raskt blodet ditt levrer seg.
Graviditet, amming og fertilitet
BRUK IKKE Zalna hvis du er gravid eller hvis du tror at du kan komme til å bli gravid. Legen din kan gi deg mer informasjon.
Du skal ikke bruke dette legemidlet hvis du ammer. Det er ikke kjent om Zalna kan skilles ut i morsmelken og skade spedbarnet ditt.
Hvis du er en kvinne i fruktbar alder skal du bruke prevensjon mens du bruker dette legemidlet og i 1 måned etter avsluttet behandling.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Det er usannsynlig at Zalna har noen effekt på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner.
Zalna inneholder metylparahydroksybenzoat, propylparahydroksybenzoat og butyl hydroksytoluen.
Metylparahydroksybenzoat (E 218) og propylparahydroksybenzoat (E 216) kan forårsake allergiske reaksjoner (muligens først etter en stund).
Butylhydroksytoluen (E 321) kan forårsake lokale hudreaksjoner (f.eks. kontakteksem), eller irritasjon i øyne og slimhinner.
 
3. Hvordan du bruker Zalna
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen er:
En gelmengde av Zalna på størrelse med en ert skal påføres en gang daglig ved sengetid.
Administrasjonsmåte
Vask ansiktet forsiktig med mild såpe og varmt vann og klapp huden tørr med et håndkle. Klem ut en gelmengde på størrelse med en ert på fingertuppen. Klatt gelen på pannen, haken, nesen og begge kinnene og spre den deretter jevnt utover hele ansiktet.
Du skal ikke bruke en større mengde enn det som er anvist av legen din eller påføre legemidlet oftere enn anvist. For mye legemiddel kan irritere huden og gir ikke hurtigere eller bedre resultater.
Varighet av behandlingen
For å få de beste resultatene med Zalna er det nødvendig å bruke det på riktig måte og ikke slutte å bruke det så snart dine akner begynner å bli bedre. Vanligvis kan det ta flere uker før du ser en optimal virkning. I noen tilfeller kan det ta opp til 12 uker. Kontakt legen din hvis symptomene vedvarer i mer enn 12 uker, fordi da blir legen nødt til å gjøre en ny vurdering av behandlingen din.
Dersom du tar for mye av Zalna
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf. 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Du vil ikke oppnå hurtigere eller bedre resultater ved å bruke mer Zalna enn anbefalt. Hvis du bruker for mye kan du oppleve rødhet, hudavskalling eller ubehag. I slike tilfeller skal ansiktet vaskes forsiktig med en mild såpe og lunkent vann. Du skal slutte å bruke dette legemidlet inntil alle disse symptomene forsvinner.
Overdosering kan også føre til bivirkninger i mage og tarmer, og det omfatter magesmerter, kvalme, oppkast og diaré. I slike tilfeller skal du slutte å bruke dette legemidlet og kontakte legen din.
Zalna skal bare brukes på huden. Hvis du svelger Zalna ved et uhell, kontakt legen din eller dra umiddelbart til nærmeste akuttmottak eller legevakt.
Dersom du har glemt å ta Zalna
Hvis du glemmer å ta Zalna ved sengetid, skal du påføre neste dose til vanlig tid. Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
Spør lege eller apotek dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
 
4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Mindre vanlige: kan påvirke inntil 1 av 100 personer
 • Akne, tørr hud, rødhet i huden, økt talgproduksjon, lysfølsomhetsreaksjon, kløe, utslett, flassende utslett, hudavflassing, solbrenthet
 • Reaksjoner på påføringsstedet som f.eks. svie, betent hud, tørrhet, rødhet i huden.
Sjeldne: kan påvirke inntil 1 av 1 000 personer
 • Overfølsomhet
 • Underaktiv skjoldbruskkjertel (symptomene kan omfatte tretthet, svakhet, vektøkning, tørt hår, ru og blek hud, hårtap, økt følsomhet overfor kulde).
 • Hodepine
 • Øyeirritasjoner
 • Gastroenteritt (inflammasjon i alle deler av mage- og tarmsystemet), kvalme
 • Betent hud, herpes simplex (forkjølelsessår), makuløst utslett (små, flate, røde flekker), hudblødninger, svie, avpigmentering av huden, hudirritasjon
 • Symptomer på påføringsstedet som f.eks. irritasjon, hevelse, overflatisk hudskade, misfarging, kløe, flassing
 • Varmefølelse, smerter
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/meld-bivirkninger/bivirkningsmelding-for-pasienter. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 
5. Hvordan du oppbevarer Zalna
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC. Skal ikke fryses.
Hold tuben godt lukket.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen og tuben etter EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Holdbarhet etter første åpning: 3 måneder
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 
6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zalna
 • Virkestoffer er klindamycin og tretinoin.
  Ett gram gel inneholder 10 mg (1 %) klindamycin (som klindamycinfosfat) og 0,25 mg (0,025 %) tretinoin.
 • Andre innholdsstoffer er renset vann, glyserol, karbomerer, metylparahydroksybenzoat (E218), polysorbat 80, dinatriumedetat, sitronsyre, vannfri, propylparahydroksybenzoat (E216), butylhydroksytoluen (E321), trometamol.
Hvordan Zalna ser ut og innholdet i pakningen
Dette legemidlet er en gjennomskinnelig gul gel.
Dette legemidlet leveres i aluminiumstuber som inneholder 30 g gel eller 60 g gel.
Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.
Innehaver av markedsføringstillatelsen og tilvirker
Meda AS
Askerveien 61
Postboks 194
1371 Asker
Tlf: 66 75 33 00
Faks: 66 75 33 33
E-post: info@meda.no
Tilvirker
MEDA Pharma GmbH & Co. KG,
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg
Tyskland
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 18.12.2018

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

acne vulgaris (akne, kviser): Infeksjon i huden som oppstår når en talgkjertel tetter seg.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

crohns sykdom (morbus crohn): Kronisk betennelsessykdom i tarmveggen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flass: Små og litt fettete hudflak, som ofte sitter fast i håret.

gastroenteritt (mage-tarmkatarr, mage-tarmbetennelse): Fellesnavn for ulike infeksjoner i mage-tarmkanalen. Forårsakes vanligvis av bakterier eller virus. En gastroenteritt inkluderer ofte kvalme, oppkast og/eller diaré, og kroppen mister dermed mye væske. Ved behandling vil man derfor forsøke å erstatte væsketapet. Skyldes infeksjonen bakterier kan den behandles med antibiotika.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

inflammatorisk tarmsykdom (ibd): Begrepet brukes for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer i tarmkanalen av ukjent årsak. De vanligste typene er ulcerøs kolitt og Crohns sykdom.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

narkose: Bevisstløshet som er fremkalt ved hjelp av legemidler.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

rødhet i huden (erytem, hudrødme): Diffus rødhet i huden.

ulcerøs kolitt (kronisk tykktarmbetennelse): Betennelse i tykktarmen og endetarmen. I slimhinnen danner det seg sår. Tarmen tømmer seg ofte, hvilket gir løs avføring med slim og blod.