Les pakningsvedleggStopp

Les avsnittStopp

Pakningsvedlegg: Informasjon til brukeren

Zaditen 0,25 mg/ml, øyedråper, oppløsning

ketotifen

Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon som er viktig for deg.
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg.
 • Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese det igjen.
 • Spør på apoteket dersom du trenger mer informasjon eller råd.
 • Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Se avsnitt 4.
 • Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler deg verre.
I dette pakningsvedlegget finner du informasjon om:
 1. Hva Zaditen er og hva det brukes mot
 2. Hva du må vite før du bruker Zaditen
 3. Hvordan du bruker Zaditen
 4. Mulige bivirkninger
 5. Hvordan du oppbevarer Zaditen
 6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
 

Les avsnittStopp

1. Hva Zaditen er og hva det brukes mot
Vær oppmerksom på at legen kan ha foreskrevet legemidlet til en annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i pakningsvedlegget. Følg alltid legens forskrivning som er angitt på apoteketiketten.
Zaditen inneholder virkestoffet ketotifen, som er et antiallergisk middel. Zaditen brukes til behandling av symptomer på pollenallergi i øynene.
 

Les avsnittStopp

2. Hva du må vite før du bruker Zaditen
Bruk ikke Zaditen
 • hvis du er allergisk (overfølsom) overfor ketotifen eller et av de andre innholdsstoffene i dette legemidlet (listet opp i avsnitt 6).
Advarsler og forsiktighetsregler
Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier før du bruker Zaditen.
Andre legemidler og Zaditen
Hvis du samtidig bruker andre øyedråper, bør det gå minst 5 minutter mellom behandlingene.
Rådfør deg med lege eller apotek dersom du bruker, nylig har brukt eller planlegger å bruke andre legemidler. Dette er særlig viktig hvis du bruker medisin mot:
 • depresjon
 • allergi (f.eks. antihistaminer)
Inntak av Zaditen sammen med mat, drikke og alkohol
Zaditen kan muligens øke virkningen av alkohol.
Graviditet, amming og fertilitet
Rådfør deg med lege eller apotek før du tar dette legemidlet dersom du er gravid, tror at du kan være gravid eller planlegger å bli gravid.
Zaditen kan brukes ved amming.
Kjøring og bruk av maskiner
Du må bare kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid når det er trygt for deg. Legemidler kan påvirke din evne til å kjøre bil eller utføre risikofylt arbeid. Les informasjonen i pakningsvedlegget nøye. Er du i tvil må du snakke med lege eller apotek.
Hvis du opplever tåkesyn eller døsighet etter bruk av Zaditen, bør du vente med å kjøre eller bruke maskiner inntil disse symptomene har forsvunnet.
Zaditen inneholder benzalkoniumklorid
Øyedråpene inneholder benzalkoniumklorid som kan forårsake øyeirritasjon.
Dersom du bruker bløte kontaktlinser bør du ta dem ut før du bruker Zaditen da det kan misfarge dem. Kontaktinsene bør først settes inn igjen etter ca. 15 minutter.
 

Les avsnittStopp

3. Hvordan du bruker Zaditen
Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig som beskrevet i dette pakningsvedlegget eller som lege, apotek eller sykepleier har fortalt deg. Rådfør deg med lege, apotek eller sykepleier hvis du er usikker.
Den anbefalte dosen for voksne, eldre og barn over 3 år er 1 dråpe i hvert rammet øye 2 ganger daglig (morgen og kveld).
Bruksanvisning:
 1. Vask hendene dine.
 2. Åpne øyedråpeflasken. La ikke øyedråpeflaskens spiss komme i berøring med noe.
 3. Bøy hodet bakover (fig. 1).
 4. Trekk det nederste øyelokket ned med en finger. Hold med den andre hånden om øyedråpeflasken så spissen peker ned, og trykk på øyedråpeflasken så det renner en dråpe ned i øyet (fig. 2).
 5. Lukk øyet og press forsiktig i ca. 1-2 minutter på øyelokkets innerste øyekrok. På den måten forhindres øyedråpene i å renne ned i svelget via tårekanalen (fig. 3). Gjenta ved behov fra punkt 3 til 5 for det andre øyet.
 6. Lukk flasken etter bruk.
Mangler tekstalternativ for bilde
Spør lege, apotek eller sykepleier dersom du har noen spørsmål om bruken av dette legemidlet.
Dersom du tar for mye av Zaditen
Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (tlf 22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved et uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek.
Der er ingen grunn til bekymring hvis du har fått dryppet mer enn 1 dråpe i øynene eller hvis du har fått Zaditen øyedråper i munnen. Hvis du er usikker, kan du kontakte legen din.
Dersom du har glemt å ta Zaditen
Hvis du skulle glemme en dose, så drypp øynene med det samme og fortsett deretter med den anbefalte doseringshyppighet.
Du må ikke ta en dobbelt dose som erstatning for en glemt dose.
 

Les avsnittStopp

4. Mulige bivirkninger
Som alle legemidler kan dette legemidlet forårsake bivirkninger, men ikke alle får det.
Følgende bivirkninger er rapportert.
Vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 10 pasienter)
 • øyeirritasjon eller smerte
 • betennelse på øyet.
Mindre vanlige bivirkninger (rammer færre enn 1 av 100 pasienter)
 • forbigående tåkesyn ved drypping av øyet
 • tørrhet i øyet
 • øyelokkforstyrrelse
 • betennelse på overflaten av øyet
 • lysfølsomhet
 • synlig blødning under overflaten på øyet
 • hodepine
 • døsighet
 • utslett (som også kan klø)
 • eksem (kløende, rødt, sviende utslett)
 • munntørrhet
 • allergisk reaksjon (inkludert hevelse i ansikt og øyelokk) og forverring av eksisterende allergiske tilstander som astma og eksem
Melding av bivirkninger
Kontakt lege, apotek eller sykepleier dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget. Du kan også melde fra om bivirkninger direkte via meldeskjema som finnes på nettsiden til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding. Ved å melde fra om bivirkninger bidrar du med informasjon om sikkerheten ved bruk av dette legemidlet.
 

Les avsnittStopp

5. Hvordan du oppbevarer Zaditen
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares ved høyst 25ºC.
Flasken er ikke steril i seg selv, men innholdet er sterilt inntil flasken åpnes.
Brukes senest 4 uker etter åpning av flasken.
Bruk ikke dette legemidlet etter utløpsdatoen som er angitt på esken og flasken etter Utl. dato og EXP. Utløpsdatoen henviser til den siste dagen i den måneden.
Legemidler skal ikke kastes i avløpsvann eller sammen med husholdningsavfall. Spør på apoteket hvordan du skal kaste legemidler som du ikke lenger bruker. Disse tiltakene bidrar til å beskytte miljøet.
 

Les avsnittStopp

6. Innholdet i pakningen og ytterligere informasjon
Sammensetning av Zaditen
 • Virkestoff er ketotifen. 1 ml inneholder 0,345 mg ketotifenfumarat tilsvarende 0,25 mg ketotifen.
 • Andre innholdsstoffer er benzalkoniumklorid, glyserol (E422), natriumhydroksid (E524) og vann til injeksjonsvæsker.
Hvordan Zaditen ser ut og innholdet i pakningen
Zaditen øyedråper er en klar, fargeløs til svakt gul oppløsning.
Zaditen fås i pakninger som inneholder 1 flaske med 5 ml.
Innehaver av markedsføringstillatelsen
Laboratoires THEA – 12, rue Louis Blériot – 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2 - Frankrike
Tilvirker
Excelvision – 27 rue de la Lombardière – 07100 Annonay - Frankrike
Dette legemidlet er godkjent i EØS-landene med følgende navn:
Østerrike Zaditen 0,025% - Augentropfen
Tsjekkia Zaditen 0,025%
Danmark Zaditen
Finland Zaditen 0,25 mg/ml silmätipat, liuos
Frankrike Zalergonium, 0,25 mg/ml, collyre en solution
Tyskland Zaditen ophtha 0,25 mg/ml Augentropfen
Hellas Zaditor οfθaλµικές staγόνeς
Island Zaditen
Irland Zaditen 0.25mg/ml, eye drops, solution
Italia Zaditen 0,25 mg/ml collirio soluzione , 1 flacone da 5 ml
Luxemburg Zaditen 0,25 mg/ml collyre en solution
Norge Zaditen
Portugal Zaditen 0,25 mg/ml colírio, solução
Spania Zaditen colirio
Sverige Zaditen 0,25 mg/ml, ögondroppar, lösning
Nederland Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing
England Zaditen 0.25 mg/ml, eye drops, solution
Dette pakningsvedlegget ble sist oppdatert 04.01.2016

Ordforklaringer til teksten

Ordforklaringer

allergi: Overfølsomhet, unormal følsomhet for visse fremmede stoffer (allergener). Det er kroppens immunsystem som gjenkjenner og reagerer på allergenet. Vanlige allergener er pollen, mugg og pelsdyr, og diverse matvarer som melk, egg og nøtter. Når kroppen kommer i kontakt med allergenet frisetter immunforsvaret substansen histamin, som utløser reaksjoner som rennende nese, nysing, opphovning, røde øyne og andre kroppsreaksjoner.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

antihistamin: Legemiddel som hemmer effekten av histamin, og som brukes ved behandling av allergi.

astma: Anfall av åndenød pga. kramper og betennelse i bronkiene. Anfall kan utløses av trening eller ved å puste inn et irriterende stoff. Symptomer på astma er surkling og tetthet i brystet, kortpustethet og hoste.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

munntørrhet (xerostomi, tørr munn): Tørre slimhinner i munnen som følge av nedsatt spyttsekresjon.